Egy kis magyar zarándok csoport beszámolója a krakkói zarándoklatukról az irgalmasság ünnepén. 2012. 04. 14-16.

Röviden ismertetjük mindazokat a kegyelmeket, melyben az égiek részesítettek mindnyájunkat, akik jelen voltunk, és akiket a szívünkben elvittünk.

Folyamatosan tapasztaltuk a Szentháromság, égi Édesanyánk, a boldogok és szentek vezetését. A Szűzanya nagy szeretettel kísért az úton és nagy örömét fejezte ki felénk, hogy elfogadtuk az égiek meghívását Krakkóba. Választottain keresztül több üzenetet is tolmácsolt felénk.„Drága gyermekeim! Én vagyok a ti Édesanyátok. Nagy öröm számomra ez a zarándokút, különösen az, hogy szent Fiamhoz mentek és részesülni fogtok az Ő Irgalmas szeretetében, kegyelmében, de nemcsak ti, hanem családtagjaitok is és mindazok, akiket a szívetekben elhoztatok magatokkal. Szeretetlángom védelmét nyújtom mindnyájatok számára. Egy ajándékot nyújtok át nektek, Szeretetlángom koronáját, mely nemcsak védelmül szolgál, hanem a sátán előtt láthatatlanná tesz titeket. Ez a zarándoklat egy különleges alkalom lesz mindnyájatok életében és fontos esemény az emberiség számára. Imádkozom értetek, hogy mindnyájatok szíve nyitva legyen a kegyelmek előtt, amelyeket a Szentlélek már elkészített….”

Az utunkat végig imádkoztuk. Amikor az Irgalmasság rózsafüzérét mondtuk, a Szűzanya a Mennyei Atya előtt térdelt és kérte, hogy rövid időre leszállhasson a tisztítótűzbe. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjával bevilágított a tisztítóhelyre. A tisztuló lelkek, mint az Irgalom Anyját, úgy vették körül a Szűzanyát, aki Szent Szívének Szeretetlángjából egy kicsi darabot leszakított és mindnyájuk szívébe helyezte, majd azt mondta nekik: „Az én Mennyei Atyám és a ti Mennyei Atyátok azt üzeni, hogy akiknek a szívébe helyezem az én Szeretetlángomat, annak megkönnyebbedik a szenvedése és egy lépcsőfokkal feljebb kerül a tisztítótűzben. Nagyon boldogok voltak az én szeretett lelkeim. Enyhült szenvedéseik a ti imáitok által.”

Majd a Szűzanya a tisztítótű legfelső fokozatra is felment. Ott is mindenkinek a szívébe helyezett egy kis Szeretetláng darabot, mely akkora fényességet öntött a lelkükbe, hogy hófehérre törölte azt. Majd felvezette őket a Mennyországba. Elmondta nekik, hogy a Mennyei Atya irgalmából elnyerték most e pillanatban az üdvösséget.

A Szűzanya az ima alatt nemcsak a tisztítóhelyre járt, hanem elment ahhoz a szakadékhoz, ahol sok-sok lélek beleesik a szakadékba. A Szűzanya azt mondta választottján keresztül:

„Gyermekeim, a ti imáitok most sokakat megmentett a pokoltól. Odamentem a lelkek közé és megmutattam nekik édesanyai Szeplőtelen Szívem Szeretetlángját. Eljöttem, hogy megmentselek benneteket a kárhozattól. Jöjjetek hozzám, mutassatok bűnbánatot Szent Fiam előtt, hogy elnyerjétek az Ő irgalmát, és ne a széles úton haladjatok tovább, hanem az üdvösségre vezető úton. És most felétek nyújtom kezeimet, és ha engeditek, én megmutatom nektek, milyen a szeretet útja.

Közben megjelent a szakadék előtt a gonosz lélek, aki nagyon dühös volt. A Szűzanya rátekintett és így szólt hozzánk:

„Drága gyermekeim! Ne féljetek a gonosztól! Ő nem tud közelembe jönni, fél tőlem. Azért fél, mert a szeretet uralkodik az én szívemben és ő ezt nem bírja elviselni. Most a Szeretetlángomat mutatom a Sátánnak. A Sátán rögtön elmenekül, ahogy meglátja szívemet, az én szeretetlángomat. Látjátok, mily nagy az én szeretetem? De ezt a szeretetet csakis Atyámnak köszönhetem, Aki kegyelmével elárasztott engem. Ugyanezt kívánom nektek is. Hamarosan ti is úgy fogtok győzedelmeskedni a gonosz felet, ahogyan én tettem most.”

Megérkezésünkkor este a Szentmisében az Úr Jézus jött el hozzánk és elvitt minket a Mennyei Atyához. Mi letérdeltünk előtte, Ő pedig nagy szeretettel üdvözölt minket és azt mondta:

„Szent Fiam Irgalmasságának Ünnepe nemcsak benneteket, zarándokokat fog komolyan érinteni, hanem az egész emberiséget. Mert rengeteg bűnös és halandó lélek fogja megtapasztalni az Ő Irgalmát.

A Mennyei Atya ezen a napon visszafogja igazságos kezét minden lélek fölött és megengedi Jézusnak, hogy irgalmasságot gyakoroljon.

A választott lélek megkérdezte a Mennyei Atyát, mi lesz a magyar engesztelő kápolnával? A Mennyei Atya azt mondta: „Szent Tervem meg fog valósulni, de ez gyermekeim szabad akaratán múlik, főként felszentelt fiaimon. Kérte, hogy továbbra is imádkozzunk ezért, mert meg fog valósulni! Hogy mikor, azt rájuk kell bízni.”

Jézus nagyon sok kegyelmet készített az Irgalmasság Vasárnapjára, mindenki számára. Választottján keresztül mutatta, milyen gyönyörű lesz, amikor a haldoklókat meglátogatja. A bűnös lelkeket is meg fogja érinteni, ahogy Irgalmas Jézusként fog megjelenni. Rengetegen fogják elnyerni az Ő irgalmát és különleges módon megtapasztalni.

A Szentmisén a Mennyei Atya látomásban jobbra tekintett, ahol Jézus térdelt és a Mennyei Atya azt mondta: „Fiam, eljött a Te időd. Mutasd meg Irgalmadat az egész világnak.” Majd balra tekintett, ahol a Szentlélekisten térdelt és azt mondta neki: „Hamarosan a te időd is eljön. Szent Fiam Irgalmasságának Ünnepe lesz az előképe annak, ami történni fog.”

Este a szálláshelyünkön összegyűltünk és folytattuk az imát. A Szűzanya jött el közénk és kifejezte, hogy nagyon boldoggá tettük imáinkkal, mert ma nagyon sok lelket mentettünk meg a kárhozattól. Sok lelket kiszabadítottunk a tisztítótűzből és sok léleknek megadatott a kegyelem, hogy megtérjen, jó útra térjen. Megköszönte segítségünket. A Szűzanya úgy van jelen köztünk, mint az Irgalmasság Anyja. 

Majd lélekben elvezetett bennünket a Mennyei Atyához, Jézuson keresztül. Jézussal újból rengeteg lelket mentettünk úgy, hogy egy nagy tömeg elé vezetett minket és arra kért, hogy tegyünk tanúságot a nagy örömhírről. Azt mondjuk nekik:

„Ne sírjatok, mindnyájan elnyertétek Isten irgalmát. Álljatok föl, és jöjjetek velünk, elkísérünk Jézushoz, aki már vár benneteket. Jézus, mint az irgalmas Jézus, lemegy közéjük: „Megbocsátottam nektek…” Őrangyalaik felöltöztetik a lelkeket hófehér ruhába, a tisztaság ruhájába.

Jézus közben hozzánk jön, és azt mondja nekünk. „Látjátok, milyen nagy öröm az, hogy segíthettetek a lelkeken? Gyakoroljátok ezt a nagy felebaráti szeretetet az életben is, mert akkor úgy fogadnak el benneteket az emberek, mint az én igazi tanítványaimat. De nem mindnyájan. Mindig lesznek ellenségeitek. Imádkozzatok értük, és ne engedjétek, hogy gyűlölet legyen a szívetekben. Bocsássatok meg nekik, ahogy én is megbocsátok nektek. Erre adok példát nap, mint nap a szentmisében, a szentgyónás szentségében.”

Jézus, amikor továbbvezet minket, egy aranyhídon haladunk át. Meglátjuk Krakkót, azon belül a Bazilikát, ahol másnap tartják az Irgalmasság Ünnepét. A Mennyei Atya kitárja karjait, átölel bennünket, minden zarándokot, majd az egész világot is magához öleli. Rengeteg kegyelemmel árasztja el az emberiséget. A Mennyei Atya arany szíveket ad, a Szűzanya aranyládikát oszt szét, hogy abba helyezzük az arany szíveket. Ezek lelki kincseket jelentenek, sok jó cselekedetet.

2012. 04. 15.

Másnap a szálláshelyünktől nem messze lévő KALWARIA ZEBRZÍDOWSKA hatalmas ferences kolostor templomában vettünk részt szentmisén 11 órakor.

Mise előtt a templom kis kápolnájában a Szentségi Jézus elé térdeltünk. Választottján keresztül Jézus így szólt: „Látjátok azokat a fénysugarakat, amelyeket fémből készítettek a remek ötvösművészek? Annak ezerszeresét képzeljétek el, ugyanis az Oltáriszentségből felétek áradnak az én kegyelmeim sugarai és mindegyiktek szívébe hatolnak. Most pedig kilépek az Oltáriszentségből. Szemben állok veletek a monstrancia előtt. Kitárom karjaimat. Feltámadt Jézusként állok itt. A jobb, a bal kezem sebéből, a szívsebből gazdagon árad a fény rátok. Egészen betölti lelketeket.”

A másik választottján keresztül Jézus szólt hozzánk:

„Gyermekeim, a mai napon állandóan jelen vagyok köztetek. Mezítláb járok, olyan ruhát viselek, ahogyan az Irgalmas Jézus képen is ábrázolnak engem. Mindenkire irgalmas áldásomat adom. Benneteket is megáldottalak és hozzátartozóitokat, és mindazokat, akiket magatokkal hoztatok. Gyermekeim, adjatok hálát ezért a szent napért. Ezen a napon kiárasztom irgalmamat rátok és az egész emberiségre. Ennél nagyobb kegyelmet nem is kaphattatok volna tőlünk, Égiektől. Legyetek hálásak érte.”

A Szentmisében választottja a következőket látta:

A mennyben a Szentháromság ült a trónon. Körbevették a szentek és angyalok sokasága. A Mennyei Atya II. János Pál pápát bízta meg azzal, hogy a szentmisén megáldoztasson minket. Odament az oltárhoz, ahol már át volt változtatva Jézus Szent Teste és Vére. Ő maga áldoztatott meg mindenkit. Mielőtt megáldoztatott azt mondta: „Gyermekeim, adjátok át magatokat teljesen a Szűzanyának. Imádkozom értetek, hogy megkapjátok a teljes ráhagyatkozás kegyelmét. Vegyetek példát rólam és bízzatok Szent Édesanyámban. Általa hamarabb eljuthattok az üdvösségre.” „Totus Tuus” – egészen a Tiéd – „ez legyen a ti jelmondatotok is. Amikor felemelte Jézus Szent Testét, akkor a Szentostyában az irgalmas Jézus jelent meg. Beköltözött szívünkbe és az irgalmasság erényeit ültette bele, és azt mondta, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit úgy, ahogyan azt Ő tette. Amikor az egyesülés megtörtént, akkor elárasztott minket ezekkel a kegyelmekkel. Ezután egészen hatalmasnak jelent meg Jézus, aki tenyerébe vett minket és odaültetett az ő Irgalmas Szívébe. Most ott vagyunk, ott lakozunk az ő Szívében.”

Jézus azt is megmutatta választottjának hogyan látogat meg embereket utolsó órájukban, amikor haldokolna, és hogyan használja fel az összegyűjtött könnyeket, amelyeket ő adott választottainak. A haldokló mellett ott állt az ördög. Amikor Jézus belépett a haldoklóhoz hatalmas fénye és dicsősége, elzavarta onnan a gonoszt. Ekkor Jézus az összegyűjtött könnyekkel keresztet rajzolt a haldokló homlokára és azt mondta, hogy a könnyek kegyelme által az értelmükben fel fogják ismerni Jézust a haldoklók és bűnbánatot fognak tudni gyakorolni, így elnyerik a Jézus Irgalmát.

A templom előtti téren áll boldog II. János Pál pápa szobra galambbal a kezében. Még a szentmise alatt megkérdezte (B) boldog II. János Pált, mit jelent, hogy a galambokat fogja a kezében? Azt mondta: „A Szentlélek vezeti az Egyházat, mindazok, akik befogadják a Szentlelket Krisztus emberré válnak és eljutnak az üdvösségre.”

2012. 04. 15. koradélután érkeztünk KRAKKO-ba.

Az Irgalmasság Kápolnája előtt várakozva Jézus így szólt választottján keresztül:

„Nem véletlenül esik most az eső, mert az eső vize nemcsak a lelkünket mossa le, hanem a kegyelmek záporát is jelenti.”

Fausztyna nővér is szólt: „nagyon elszomorít engem, hogy sokan a vásárlásra teszik a hangsúlyt, nem pedig Jézusra, aki itt van közöttünk.”

Az Irgalmasság Kápolnájában Jézuselénk állt úgy, hogy kilépett a képből és rámutatott kezével Szent Szívsebére, melyből víz és vér folyt. Sugaraival megjelölt minket a homlokunkon és azt mondta választottján keresztül:

„Gyermekeim, lepecsételtelek benneteket magamnak. Halálotok órájában nem feledkezem meg rólatok. Úgy foglak meglátogatni benneteket, ahogy a képen ábrázoltak engem. Akkor majd úgy foglak megvédeni benneteket a gonosztól, mint saját dicsőségemet.”

A MAGYAR KÁPOLNÁBAN az Irgalmasság órájában imádkoztunk. Választottján keresztül a Mennyei Atya szólt:

„Szent Fiam, ma az egész világ Irgalmunkat ünnepli. Hamarosan elküldöm Szentlelkemet, aki már készen áll. Készítsd fel gyermekeimet. Mindazok, akik a mai napon meghalnak, elnyerik Irgalmamat. A bűnösök megkapják a kegyelmet, hogy bűnbánatot gyakoroljanak bűneik felett.

Minden zarándok gyermekemet megajándékozom a teljes búcsú kegyelmével, amennyiben megfelelnek a követelményeknek. Ó fiam, bárcsak tudnák teremtményeim, mit élek át most atyai szívemben. Ezen a napon úgy fogadom őket vissza, mint a tékozló gyermekeimet. De a bűn továbbra is folytatódni fog. Ennek véget akarok vetni. Sokszor nem bírom látni Fiam, mit tesznek veled. Sokan megszentségtelenítik Szent Testedet, nemcsak a szentáldozás alkalmával, hanem fizikailag is, bosszúból. Bár nagy az én szeretetem, mégis kénytelen leszek igazságosságomat megismertetni a világgal. Ezt az egész emberiség meg fogja tapasztalni. Az egyetlen cselekedet, ami visszatarthat engem, az, az engesztelők imái. Üzenem engesztelő gyermekeimnek, imádkozzanak szüntelenül az emberiség bűneinek megbocsátásáért. Hamarosan le fog zárulni e bűnös korszak és helyette eljön az új korszak, ahol méltóképpen fognak minket tisztelni, és a bűnnek még az árnyéka sem lesz jelen a világban.”

Most pedig menj Fiam, oszd ki kegyelmeimet mindazon gyermekeim között, akik nyitottak rá és egészen be akarják fogadni.” Jézus válasza: „Atyám örömmel teljesítem kérésedet. Íme, eljött az én órám!” Jézus kilépett a mennyországból. Angyalok, szentek szüntelenül zengik Jézus Irgalmának nagyságát. Jézus oldalán van szent Fausztina nővér és boldog II. János Pál pápa. Jézus hatalmas emberi alakban átölelte az egész Bazilikát, vele együtt a földet is. Szent Szívsebéből kifolyó szent vér és víz minden emberre ráhullott, nemcsak azokra, akik jelen voltak Krakkóban, hanem azokra is, akik otthonaikban részt vettek ezen az ünnepen. Jézus mindenkire áldását adta.

Boldog II. János Pál pápaés Fausztyna nővér térdeltek Isten oltára előtt szüntelenül közbenjártak a zarándokokért és az egész emberiségért. Olyan volt, mintha Jézus keresztje alatt térdelnének. Jézus úgy tekintett Fausztinára, mint Mária Magdolnára, Boldog II. János Pál pápára, mint szent János apostolra. Jézus így szólt hozzánk: Példaként állítom elétek szent Fausztynát és Boldog II. János Pál pápát, akik bíztak Bennem és kitartottak mellettem a végsőkig is.

Az IRGALMASSÁG BAZILIKÁJÁBAN A SZENTMISÉN

A magyar és a lengyel szentek együtt voltak, kezet fogtak és nagy barátságban vannak. Együtt közbenjárnak Magyarországért, valamint az egész világért. Mindnyájan a Szentháromság előtt térdeltek.

A Szentáldozáskor a Mennyei Atya áldoztatott megmindnyájunkat. A Mennyei Atya Szíve aranyból volt, s az Ő Szívéből is két fénysugár áradt szét. Ebből a két fénysugárból arany rózsaszirmok hullottak, melyet ragyogó fény vett körül.

A Mennyei Atya azt mondta: AZ ÉN SZERETŐ ATYAI SZÍVEM A TI MENNYEI KINCSETEK FORRÁSA.

Visszafelé jövet az úton még sok mindent megmutatnak az égiek választottaikon keresztül. Az egyik fontos jelenet, amikor látomásban a szentek sokaságából kilép Szent István Király, odalép hozzánk, kitárja karjait és így szól hozzánk:

„Drága magyar gyermekeim! Ne féljetek tőlem. Én vagyok a ti országotok királya. Most is imádkozom Magyarországért, a ti megmenekülésetekért. Mi szentek is akarjuk az engesztelő kápolna megépülését, mely nemcsak benneteket ment meg, hanem az egész emberiséget az engesztelés által, melyet a gonosz ellenség meg akar akadályozni. A magyar szentek sokasága áll mellettem. Az Árpád-házi szentek, a lengyel szentek is, akik kapcsolatban állnak a magyar szentekkel. Jöjjetek, ti is csatlakozzatok a magyar szentekhez. Isten akarata, hogy szentek legyetek. A szentekkel, angyalokkal, Jézussal és a Szűzanyával együtt belépünk a mennyországba.

A Mennyei Atya jön hozzánk, kitárja karjait és a következőket mondja: „Drága gyermekeim! Már nagyon vártam, hogy itt legetek. Köszönöm, hogy elfogadtátok Szent Fiam hívását Krakkóba. Imáitoknak oly nagy az értéke, hogy enyhítettem országotok felett a büntetésemet. Látjátok, milyen nagy az ima hatalma? Csak folytassátok továbbra is az imádkozást, az engesztelést! Egy percre se hagyjátok abba, mert éppen erre vár az ellenségem, aki itt leselkedik a közeletekben. Mindent megtesz annak érdekében, hogy legyengítsen benneteket, még a szeretteitek által is. Ne engedjétek neki, hogy legyőzzön benneteket, mert ő a veszteteket akarja.

Most letekintek a földre. Látom a sok-sok bűnt, mellyel megbántotok engem. Imádkozzatok a bűnösök megmenekülésért, hogy elnyerjék irgalmamat, és ne kelljen szembesülniük az én igazságosságommal, mert bizony közel van a büntetés ideje. Egyre közeledik. De előtte elküldöm drága Szentlelkemet és megadom az emberiség számára a lehetőséget, hogy új életet kezdjen és megtérjen. Szentlelkem már készen áll, már csak az Én intésemre vár. Ne féljetek gyermekeim, nem esik bántódásotok. Családtagjaitoknak sem esik bántódása. Ezt Én ígérem nektek. Mindnyájan meg fognak tisztulni a bűnbánat által, és visszatérnek hozzám. És ha ti továbbra is kitartóak maradtok az imában, nem vesznek el, hanem örökké élnek. A kegyelemnek oly nagy hatása lesz, hogy még az ellenség sem tántoríthatja el őket a jó útról.

Hirdessétek gyermekeim, testvéreitek között az üdvössé örömhírét, mert mi a boldogságotokat akarjuk, és nem a veszteteket. Megáldunk benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

http://engesztelok.hu/egi-uzenetek/zarandoklat-krakkoba

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: