2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. szeptember 2- 3- 4.

 
7. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük, hogy a megkötözöttek és a megszállottak, a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
Legyen a röpimánk: Sátántipró Szűzanyánk, könyörögj érettünk!
Havi mottó: “Viselkedjünk úgy másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek!!!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Ima előtt szoktál-e bűnbánatot tartani? A hófehér Szent Ostyával rendszeresen táplálkozol-e? Szereted-e a Szűzanyát, úgy, ahogy Jézus szerette? Hiszed-e azt, a sok rossz ellenére, csak jónak lenni érdemes? Szabad imában: gondjaidat, bűneidet, félelmeidet,…. Jézus Szent Vérébe, Szűz Mária Szent Könnyeibe teszed-e? Odafigyelsz-e az imában arra, Jézus mit akar mondani neked? Elsővasárnapjaidat felajánlod-e a mennyei Atyának? A Szentlélek belső vezetését követed-e? A szívvel való ima által a megváltozás felé tart-e az életed?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005 szeptember elsőpéntekén:
Mit kell tudnunk Isten hatalmáról? Istennek Mindenható ereje van. Más Isten nincs a Szentháromságon kívül. Isten tudta, akarata, engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Akik Istent szeretik, erejét kérik, befogadják és élnek vele, azok legyőzik a Gonoszt.
Mit kell tudnunk a Gonosz erejéről? Az Angyalok egy része, akik nem akartak Istennek szolgálni, le lettek taszítva az Égből. Isten meghagyta az erejüket, amit ők csak a rosszra használnak. Őket, akik irigyek ránk, akik hazudoznak, akik a kárhozatba akarnak vinni minket (a mi beleegyezésünkkel), CSAK ISTEN abszolút erejével lehet legyőzni!!! Isten gyermekei nem félnek a Gonosztól, hiszen tudják, Ő csak teremtmény. A Gonosz Lelkek: Krisztus, a keresztények és az egész teremtett világ ellenségei. Egységben és szeretetben összefogva ők legyőzhetők.
Mit jelent a megkötözött lélek? A Gonosz, az embert, a bűnbe való beleegyezésével meg tudja kötözni. Ha rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodunk valakihez, valamihez, ezáltal egyre jobban önmagához láncol. Így az ember elveszíti a szabadságát és a Gonosz rabja lesz.
Mit jelent a megszállott lélek? Ha a sok-sok bűnünktől, a bűnbánat által nem akarunk megszabadulni, ezek által teret engedünk a Gonosz Léleknek! A megszállott már nem önmagát, hanem a Negatív hatalom vezeti, amely azt tesz vele amit akar.
Mi a fő oka a megkötözöttségnek és megszállottságnak? A bűn!!! Minden bűn által hatalmat adunk a Gonosz kezébe, amely által leigáz, megszégyenít, Istentől elszakít, az emberek és önmagunk ellen fordít és végül – ha nem szabadulunk meg tőle – az örök kárhozatba visz!
Melyek azok az eszközök, amelyek által megszabadulhatunk a Gonosztól?
Rossz irányba visz: a jóslás, spiritizmus, a bioenergia, a yoga, a reiki, a babonaság,… Jó eszközök: a szabadító ima, a böjt, a szenteltvíz használata. Fontos ezek mellett: egy alapos gyónás (bűnbocsánat), bűnalkalom kerülése, rendszeres áldozás, Szentírásolvasás, Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek a felajánlása, a bekapcsolódás egy pozitív közösségbe, több Szabadító mise felajánlása, szívvel való ima,…
Szükség esetén kérjük: elsősorban az engesztelő közösségünk, azután a lelkipásztor vagy a Püspök imáját! Legyünk radikálisak a Gonosz támadásaikor, mondva: “Én inkább a halált választom, mint a bűnt!!!” Csakis így győzhetünk a Gonosz felett!!!
 
Tanítás, 2005 szeptember elsőszombatján:
Miért vannak a természeti katasztrófák?
Látjuk saját szemünkkel a világban a természeti katasztrófákat. Eljött az idő, amikor Isten Irgalma mellett, Isten Igazságosságát is megtapasztaljuk. A valóság az, Isten figyelmeztető büntetése mögött a bűneink sokasága húzódik meg.
Mit tegyünk? Kér bennünket az Úr, bánjuk meg és hagyjuk el bűneinket. Imádkozzunk a katasztrófák áldozataiért! Az ő nevükben kérjünk bocsánatot Istentől elkövetett bűneik miatt. Amikor katasztrófákról hallunk ne ítélkezzünk Isten felett, hanem tartsunk bűnbánatot és a szív imájában tegyünk mindenkit az Úr Irgalmas Szívébe.
A világ fiai újabb katasztrófákra figyelmeztetnek, mondva, nincs mentség, nincs kiút, vége lesz a Földnek, az egész emberiségnek. A valóság, az utolsó időket éljük, de nem a világ végéhez közeledünk. Mi nem a tragikus vég felé, hanem egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledünk. Ezért, az egész emberiségnek meg kell tisztulnia. Ezt senki a világon nem kerülheti el.
Tudni kell: Isten mindig megbocsát, ha bocsánatot kérünk tőle! Az ember ritkán, de a természet, ha visszaélünk vele SOHA nem bocsát meg. Isten, Igazságosságát rejtette el benne, ha megbecsüljük, a javunkra válik, ha visszaélünk vele az emberiség kárára válik. Jelenleg, az emberiség, Isten rendkívüli közbelépését tapasztalja. Az engesztelő közösségek feladata, hogy a mennyei Atya igazságos haragját, az emberek égbekiáltó bűnei miatt, lecsillapítsák.
Tudni kell, az emberben lévő jó is, rossz is külsőleg megtestesül. Mindazok, akik bűnt-bűnre halmoznak, a világ kártevői, mert Isten büntetését vonják le a Földre. Mindazok, akik felszámolják a bűneiket, bűnbánatot tartva, az egész világ legnagyobb jótevői, mert Isten áldását vonják le a Földre. Mi ezek közzé kell tartozzunk!!!
Hogyan segítsünk az emberiségen és a Földünkön? Az engesztelő közösségek létrehozása által! Az ima a legnagyobb hatalom, amit mindennél komolyabban kell venni! Együttlétünk, szeretetünk, a teljesen felajánlott életünk, higgyük el, meghozzák az eredményt. Az utolsó idők imája a lényegre hívja fel figyelmünket: tartsunk bűnbánatot Mária Szent Könnyei által és kérjünk bocsánatot Jézus Szent Vére által. Valljuk meg a hitünket! Döntsünk a jó mellett! Imáink és áldozataink eljutnak a legrosszabb helyzetben lévőkhöz is.
 
Tanítás, 2005 szeptember elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
Jézus és Mária könnyeinek a letörlésével, ha valóban azt akarjuk, amit Ők akarnak!
Ha szeretettel engesztelünk. Az utolsó időben a legnagyobb és legfontosabb feladat a lelkünk és a lelkek megmentése. Minden más csak ezután kell következzen.
Ha magunkévá tesszük Péter apostolnak a bűnbánó könnyeit. Ha vele együtt jóvá tesszük a bűneinket, megvallva és élve: “Uram Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged”
Ha az egység és a szeretet emberei leszünk, mint Roger testvér. Meggyilkolása arra tanít, nem szabad minden hangra hallgatni – mint a gyilkosa tette -, csak a Szentlélek hangjára. Vigyázzunk, a Gonosz Lélek bárkit felhasználhat, aki nem tanul meg Jézus Nevében ellenállni neki.
Ha lélekben átéljük Jézus és Mária szenvedéseit a világ bűnei és a lelkek újjászületése miatt!
Ha megéljük az utolsó idők imáját! A szentképen elöl látható: egy kehely, a kereszt, a sugárzó Nap, a szivárvány, Jézus Szent Vére, Mária Szent Könnyei és a Mennyei Atya Szeme. A hátoldalán található az utolsó idők imája, amelyben felajánljuk Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit. E szentkép tanítása: ha kiisszuk a kelyhet, táplálkozva rendszeresen az Oltáriszentséggel; ha Szűz Mária Szent Könnyei (utolsó fegyverei) által bűnbánatot tartunk; ha Jézus Szent Vére által bűnbocsánatot nyerünk, akkor átváltozunk, ragyogni fogunk mint a Nap; leszáll a Földre a szivárványos Mennyország és ilyen lelkülettel megörvendeztetjük a mennyei Atyát!
Ha készen várjuk a nagy belső figyelmeztetést, amely hamarosan mindenki részére bekövetkezik. Mindenkinek az élete filmje, mint egy belső ítélet Isten előtt le fog peregni. Csak az lesz megmaradó érték, amit önzetlen szeretettel, Isten dicsőségére tettünk.
Ha úgy viselkedünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek! Ami jót vagy rosszat teszünk, előbb vagy utóbb visszahull a saját fejünkre. Tegyünk minél több jót, hogy az jöjjön vissza reánk.
Ha vállalkozunk a tanúságtételre! Nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, a meggyőződéséért szenvedni, sőt, ha kell meghalni. Miért kell beszélni? Ezáltal az emberek megtérnek, megbocsátanak, elhagyják a bűnt, megtalálják az igazi boldogságot és átadják azt másoknak is. Ha egy lelket is megmentünk a tanúságtételünkkel, volt értelme az életünknek.
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“F. Pál a nevem, 37 éves, mérnök vagyok. Az Úr megáldott egy csodálatos fizikai és lelki családdal. 2001 júliusában voltam először elsőszombaton, Érsemjénben. Ekkor még félig ateista voltam. A szüleim – nyugodjanak békében – megkereszteltek, de nem részesítettek vallásos nevelésben. Csak a Mi Atyánk imát ismertem. A feleségemet túlbuzgónak neveztem a templomba járásért. Érsemjénben, a Szűzanya megérintett a szívem mélyén. Erősen a szívembe hatolt a lelkiatya egyik mondata: “lehetséges a fájdalmat örömmé változtatni”. A következő elsőszombat után megkértem a feleségemet, hogy tanítsa meg nekem az Üdvözlégy Mária imádságot. Ez volt a megtérésem kezdete. Eltelt egy pár hónap az életem legfontosabb pillanatáig, az elsőáldozásig. Az én megtérésem lassú és nyugodt folyamat volt. 2001. december 20-án elvégeztem az elsőgyónásomat. Külsőleg nem volt ünnep a kicsi, hideg templomban, mégis számomra olyan volt, mint a Betlehem-i barlang. Egy-egy égő gyertyával a kezünkben, a feleségemmel, vártam az első találkozásra, az Úr Jézussal. Mire gondoltam akkor? Jézus megszületett, élt 33 évet, azután meghalt szeretetből a keresztfán, értünk. Én 33 évet éltem Isten, hit, vallás nélkül. Az Oltáriszentségben lévő Jézussal való találkozásom megváltoztatta az életemet. Én, aki azelőtt csak Húsvétkor mentem a szentmisére, az elsőáldozásom óta soha nem hiányoztam vasárnaponként a szentmiséről. Megtanultam azt, hogy az egyetlen segítség és igazi támasz, amely feltétel nélküli és örök, a Szeretet Istenétől jön. Megtanultam azt is, a testem a Szentlélek temploma, amit meg kell becsülnöm. Én, aki naponta több cigarettát szívtam egy csomagnál, a Jó Isten segítségével lemondtam róla. A legfontosabb, aminek örülök az egész családommal, egységben és szeretetben megyünk előre a keskeny úton. Én hiszem, hogy akit a Kenyér és Bor színe alatt magamhoz veszek – már hétköznap is – az Jézus Szent Teste és Szent Vére. Minden szentmisében kérem: “Add Uram, hogy testem Szent Testeddé és vérem Szent Véreddé változzon”. Minden szentáldozáskor az a vágy van bennem, hogy teljesen Jézusivá váljak. Számomra az Oltáriszentségben lévő Jézus: a mindennapi kenyerem, a lelkieledelem és az életem lett.
Jelmondatom: “Az én Reménységem az Atya, Megmentőm a Fiú és Védelmezőm a Szentlélek Isten. Dicsőség Neked Szentháromság mindenért!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb Rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására óvja meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a halálthozó járványos betegségektől.
 
Szeptemberi házi feladat:
“SZENT FŐANGYALOK, SEGÍTSETEK, HOGY BÁTRAN BESZÉLJÜNK MINDARRÓL, AMIT LÁTTUNK ÉS HALOTTUNK A SZENTHÁROMSÁG HEGYÉN!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. szeptember 1-2-3.

 
19. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Szent Pál apostolnak: a Galatákhoz, az Efezusiakhoz és a Filippiekhez írt leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Ma, ha az Isten Szavát meghalljátok, ne keményítsétek meg szíveteket!”
Közös imaszándék: hála a Szentháromságnak a karizmáért, az engesztelő közösségért és minden lelki közösségért!
Konkrét feladatunk: lakásunkat, a kis házi Oltár elkészítésével családi szentéllyé akarjuk alakítani!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Bűnt adsz-e a Gonosz kezébe, megbüntetésedre vagy erényeket adsz-e Isten Kezébe, megjutalmazásodra? Jézus szolgáló Egyházában uralkodni vagy szolgálni akarsz-e? A Gonosz Lélek vagy a Szentlélek vezet-e téged? Isten Dicsőségére vagy saját dicsőségedre cselekszel-e? Önző vagy önzetlen lelkületű vagy-e? A világ mulandó örömeit vagy Jézus maradandó örömeit keresed-e? Elhiszed-e, bárki, aki utolsó – bűnbánattal – lehet első, és bárki, aki első – beképzelten – lehet utolsó? Hálás vagy-e a Mennyei Atyának, aki Jézus és Mária által mindent megadott neked? A keresztutadon elhiszed-e, hogy a kegyelem mindig nagyobb, mint a kereszted? Jézus benned – a tisztaság által – és köztetek – a kölcsönös szeretet által – jól érzi-e magát? Felajánlott életed által el tudod-e mondani: én az Istené vagyok? Világítottál-e jó példát adva és csak a jó példákat követve?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. szeptember elsőpéntekére
“Jelenleg, azt szeretném nektek elmondani, hogy az utolsó időben, Szent Édesanyám Nagy Hatalmat kapott mennyei Atyámtól. Őt, a mennyei Atya küldte közétek, hogy anyai gyöngédsége és szeretete által a szíveteket Felém fordítsa. Ha kéritek és elfogadjátok Szent Édesanyám segítségét, hamarosan az elsők között lehettek.
Anyám, a Megtestesülésemkor és mindenben megtette mennyei Atyám Akaratát. Vegyétek tudomásul, akik Szent Édesanyámat elutasítják, azok több lehetőséget nem kapnak a megmenekülésre, ugyanis Ő – a Szentháromság Akaratából – az utolsó mentőöv a fuldoklók számára. Én mondom nektek, ne higgyetek azoknak, akik azt állítják, hogy nincs reményetek a megmenekülésre. Tudnotok kell, ezt a Gonosz súgja nektek, azért, hogy kétségbe ejtsen titeket. Ne féljetek, mert a Remény Anyjával, minden lehetőséget felhasználunk, hogy megmentsünk benneteket. Ami, ezen az Általunk kiválasztott Helyen történik, abban nincsen semmi rendkívüli. Itt, felelevenítjük a Szentírást, visszatérítünk a hithez, a reményhez és a szeretet cselekedeteihez. Újra emlékeztetlek benneteket, nagyon közel van visszatérésem ideje!
Ellenfelem, el akarja hitetni veletek azt a hazugságot, hogy az Oltáriszentségben való Jelenlétem csak jelkép és nem valóság. Én alapítottam az Oltáriszentséget a Földön és biztosak lehettek abban, hogy a pokol hatalmas erői sem fogják megszüntetni azt. Szent Édesanyám kapta meg azt a nagy feladatot – a Szentháromság megbízásából – hogy ezekben az utolsó időkben a Gonosz hatalmát megtörje. Ő, a Térdenálló mindenhatóság, mint Királynő fog eljönni Velem együtt a Földre, ahonnan testestől-lelkestől felvétetett és megkoronáztatott a Mennyben. Anyám: alázatával, engedelmességével és hite által elnyerte a mennyei Atyám tetszését. Ő, az erényei által kapta meg a Nagy Hatalmat a Gonosz fölött. Ti is követhetitek Szent Édesanyám példáját, hiszen Ő is teremtmény volt. A példás élet nektek is sikerülni fog, ha kéritek a segítségünket és ha ti is akarjátok azt.
Ha mindvégig kitartotok Mellettünk, a jutalmatok, Anyámmal és a Velem való boldog találkozásotok lesz. Kérlek benneteket, bízzatok jobban Szent Édesanyámban, mert Ő, Hozzám vezet titeket. Megáldalak titeket a bizalom lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. szeptember elsőszombatjára
“Kedves Gyermekeim! Ma, az Egyházban lévő Társmegváltó-i jelenlétemet és az Oltáriszentség Titkát újítom fel előttetek. Majdnem 2000 évvel ezelőtt történt, amikor Szent Fiamnak, halála után, a kereszten, egy római katona, lándzsával átdöfte a Szent Szívét, belőle Vér és Víz folyt ki. A Víz, az Én Könnyeimet, a Vér, Szent Fiam emberségét jelenti. Amikor Szent Fiam Szent Testét, halála után, levették a keresztről, János apostol ezekkel a szavakkal tette az ölembe: ‘Íme Krisztus Teste!’. Szent Fiam Szent Teste – Szent Vére – Embersége, a Szentlélek által, Belőlem jött létre; Istensége – Lelke az Atyától származott.
Szent Fiam, amikor a Földön élt, az Utolsó Vacsorán, az Apostolok jelenlétében, ezeket a szavakat mondta, amikor a kenyeret megtörte: ‘Ez az Én Testem, mely értetek adatik.’ Azután felemelte a borral telt kelyhet ezekkel a szavakkal: ‘Ez az Én Vérem, amely értetek kionttatik a bűnök bocsánatára.’ Ránézve az Apostolaira, így folytatta: ‘Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!’
Ma is, minden Szentmisében felelevenedik Szent Fiam keresztáldozata, az egész emberiségért. A felszentelt szolgáink, ma is minden Szentmisében, átváltoztatáskor, az ostya és a bor felett a következő szavakat mondják: ‘Istenünk, Atyánk, kérünk Téged, küld el Szentlelkedet, hogy a kenyér és a bor, melyet ajándékba hoztunk, Teste és Vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak.’ Ekkor a Szentlélek átváltoztatja a kenyeret-Szent Fiam Testévé és a bort-Szent Fiam Vérévé! Az Oltáriszentség nem jelkép, hanem Élő Valóság, ami felelevenedik – a felszentelt szolgáink által – most is, minden Szentmisében! Ha felismernétek, milyen Értékes Áldozatot hagyott Szent Fiam az egész emberiségnek, akkor felhasználnátok a bűnbocsánat szentségét, hogy megtisztult lélekkel találkozzatok Vele, az Oltáriszentségben!
A Szentháromság megbízásából, azt a feladatot kaptam, mint Égi Édesanyátok, hogy a bűnbánat által vezessem vissza Szent Fiamnak a Nyájába az eltévedt Juhokat és Bárányokat, mindazokat, akik hagyják magukat megmenteni. Ha Reám hallgattok, részesei lehettek annak a Boldog, Új Világnak, amit Szent Fiam fog elhozni a Földre! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. szeptember elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi kicsiny teremtményeid most is szeretnénk Téged megörvendeztetni!
A mennyei Atya válasza: “Azok a gyermekeim örvendeztetnek meg, akik Jézussal és Máriával engesztelnek Engem. Akik, ebben a kis közösségben engesztelnek és a Szentháromság hegyen rendszeresen összejönnek, örömömre vannak. Ti, engesztelő gyermekeim, a tanításainkat nyitott szívvel és lélekkel hallgatjátok és megpróbáljátok azokat gyakorlatba tenni.
Itt, Jézus és Mária, választott eszközeinken keresztül vezetnek titeket. Már elmondtam nektek, tetszésemre van, ha egymást szolgálva és a keresztjeiteket elfogadva és felajánlva jösztök Hozzám a keskeny úton. Jól jegyezzétek meg, még az enyéimet sem kímélhetem meg a szenvedésektől, mert ezek által váltok igaz gyermekeimmé. Ha tovább is, kezet nyújtva, szeretetből, segítitek egymást, fel tudlak használni benneteket az Új Világ építésében. Ha szolgáltok a Tőlem kapott hatalmatokkal – ahogy ezt Jézus megmutatta nektek – akkor az Én áldott gyermekeim között fogtok lenni. Ellenben, akármilyen okosok is vagytok, ha uralkodtok egymás fölött, akkor Lucifer gőgös szelleme vezet benneteket. Ebben a lelkületben bármit is tesztek az Én Nevemben – de nem az Én Lelkületemben – nem lelem örömömet bennetek.
Ezen a Szent Hegyen – amely Nekem lett ajándékozva – egy Nagy Titkot rejtettem el. Ennek a titoknak a tartalmát, kiválasztott leányomon keresztül, egy Általam meghatározott időben fel fogom fedni előttetek. Akkor meg fogjátok tapasztalni az egész emberiség iránti Irgalmamat és Szeretetemet. Addig is olvassátok a Szentírást, amelyből világosan felismerhetitek az Én Akaratomat. Azt szeretném, hogy minden gyermekem minél közelebb kerüljön Hozzám. Kérlek benneteket, tegyétek alkalmassá magatokat nagy Szeretetem befogadására, amit ki akarok árasztani, Szentlelkem által, az egész Földre. Higgyétek el, a sok szenvedésetek után, végül el fog érkezni az Én Békém a Földre, amit megígértem nektek Jézus és Mária által. Az Én Békém, Örömöm és Szeretetem által, boldog gyermekeim lesztek! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
Először is azt kell elmondjam, ma, elsőszombaton, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, a Szűzanya jelenlétét szinte tapintható módon érzem! Nt. Németh Lászlónak hívnak és Köröstarján-i plébános vagyok. Cs. János atyával kb. 30 éves baráti szeretet köt össze. Aradon születtem, ahol elsőáldozó és bérmálkozó voltam.
Észrevettem, hogy azok, akik templomba járnak, nem sokkal jobbak azoknál, akik nem járnak a templomba. Emiatt lassan elhagytam a templomot, Istent. Az igazságot, az élet értelmét már gyerekkoromtól fogva kerestem. Mivel nem értettem a világban lévő sok igazságtalanságot, szenvedést, a bűnt, a halált, ezért elhatároztam, hogy Kolozsváron, a Babes Bólyai Tudományos Egyetemen, a filozófiában keresem a választ. Kereső lélekként, sajnos voltak ateista megnyilatkozásaim is.
5 év után, Bukarestbe küldtek minket, hogy kiképezzenek, mint ateista propagandistákat. Ekkor kezdett megvilágosodni az értelmem, kezdtem rájönni arra, hogy nem az emberi tanításokban, hanem a Szentírásban, Istennél van az Igazság, Krisztusban van az új ember. Mivel a meggyőződésemet elmondtam, Máramarosszigeten, egy pedagógiai líceumban, mint tanár, csak megfigyelés alatt taníthattam.
Egy idő után felhívattak Nagybányára, a Tanfelügyelőségre és elbocsátottak a Tanügyből. Egy kollégámnál laktam, állás és pénz nélkül. Azon gondolkoztam, hogyan legyek öngyilkos! Egy adott pillanatban letérdeltem, felkiáltva: “Istenem, hogyha vagy, segíts rajtam!” Ekkor megjelent előttem a Kereszten, töviskoronával Jézus és azt mondta: “Én mindig szerettelek téged! Meghaltam érted! Kiválasztottalak, hogy el ne vesszél!” Ekkor megeredtek a könnyeim, láttam a bűneimet, amelyet Isten Szeretete ellen követtem el. Térdenállva sírtam több órán keresztül. A Szűzanya Könnyei és Jézus Vére érettem is hullott. Jézus megbocsátott nekem. Felemelkedve éreztem, hogy valami történt velem. Jézus beköltözött a szívembe. Amikor kinyitottam a Szentírást, Szent János evangéliumában a következőket mondta Jézus: “Megismeritek az Igazságot és az Igazság szabaddá tesz titeket.”
Mindig az Igazságot kerestem és végre Jézusban megtaláltam az egyedüli Igazságot. Azután Kolozsváron és Aradon dolgoztam, mint munkás. Sokszor megaláztak, de én boldog voltam, hogy Jézusért szenvedhetek. Nagybátyám református lelkész, aki a hitéért börtönben is volt. Az ő közösségében jobban megismertem a Szentírást. Aradon dolgoztam, templomba jártam és imádság közben mindig az a gondolatom volt, hogy legyek pap. Én tiltakoztam kifogásokat keresve. De csak akkor költözött a békesség a szívembe, amikor igent mondtam a teológiára. Csodálatosak voltak a teológián eltöltött évek. 1983-ban lettem pappá szentelve. Csodálatos kegyelem a papság, a szentmise!
Belepusztulnék, ha nem misézhetnék! Cs. János atyával együtt kerültünk Nagyváradra. Ezután ismertem meg B. M. Éva Asszonyt. 1987-ben, Mária évében, együtt mentünk Csíksomlyóra, ahol jelen voltam a karizma születésénél. Ők vállalták az értetlenséget úgy a papok, mint a hívek részéről. Vállalták éveken keresztül a sok keresztet és most látjuk a gyümölcsöket! Ha hallgatunk a Szentlélek sugallatára és követjük Isten Akaratát, csodák történnek bennünk és körülöttünk. Számomra csoda: a karizma; a Szentháromság hegye; az engesztelő közösség; az Úr Jézus és a Szűzanya jelenléte… Meg vagyok győződve arról, itt még nagyobb csodák is fognak történni!!! Nem hiába mondta II. János Pál pápa: “Románia, a Szűzanya virágos kertje”.
A Szűzanya minden nemzetiségű és vallású gyermekét meg akarja menteni. Engedjük, hogy megmentsen minket! A karizma 19. évfordulóján megköszönjük Cs. János atyának és a csodálatos Éva Asszonynak, hogy hallgattak és hallgatnak az Égiek Szavára és üzeneteket közvetítenek a mi számunkra. A mi feladatunk az, hogy a tanításokat: befogadjuk, tovább adjuk, vállaljunk áldozatokat… és akkor a mi életünkben is csodák fognak történni. Ezeket azért mondtam el, hogy Istent dicsőítsem egyedi ajándékaiért! Áldassék az Úr Jézus és a Szűzanya mindörökkön örökké!
Jelmondatom: “Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. (Róm. 8, 28)”
 
III. Nagyfalu – előretekintés októberre
Közös imaszándék lesz: egész hónapban szabadító és gyógyító imát fogunk végezni magunkért és szeretteinkért, hogy így az Úr Jézus és Szűz Mária rendkívüli segítségét megtapasztalhassuk!
Konkrét feladatunk lesz: “Imák nehéz helyzetben”, című imafüzetet fogjuk terjeszteni!
Szt. Pál apostolnak: a Kolosszeiekhez, a Tesszalonikaiakhoz és Timóteushoz írt leveleit fogjuk olvasni és élni!
Házi feladat szeptemberre és egész évben:
“VEDD ÉS OLVASD, ÉLD ÉS BESZÉLJ ISTEN SZAVÁRÓL!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. szeptember 6.

 
5. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus búcsúbeszédét! (Jn. 14. 15. 16. 17. fejezetek)
Havi mottó: “Aki szeret Engem… annak kinyilatkoztatom Magamat!” (Jn. 14, 21)
Közös imaszándék: ebben a hónapban, együtt könyörgünk engesztelő közösségünk szenttéválásáért!
Konkrét feladatunk: hálánk jeléül, Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét ajánljuk fel az ‘Egység Karizmájáért’ és Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség elterjedéséért!
 
Szentlélek Isten tanítása, 2007 szeptemberében
“Szeretteim! Most, felhívom a figyelmeteket arra, hogy abban az időben vagytok, amikor a szolgáló legénység elfoglalja a helyét, azon a ‘Nagy Szellemi Hajón’, ami az ‘Egység és a Remény Hajója’! Én, a Szentlélek Isten vezetem ezt a ‘Nagy Hajót’ a bűn nélküli, ‘Új Világ’ felé. A ‘Nagy Hajón’ van a helyük mindazoknak – bármilyen ranggal is rendelkeznek – akik szolgálni akarják az embertársaikat. Mindazok, akik elfogadják az Én Vezetésemet, a ‘Nagy Hajón’ fel fogják ismerni a helyüket és a feladatkörüket.
Kik juthatnak el közületek az Új Világba?
Már 20 éve kértem szolgáló lányomtól, hogy ajánlja fel akaratát a mennyei Atyának. Ez a legfontosabb feltétele annak, hogy meg tudjátok tenni Isten Akaratát. Ezt várom a ‘Nagy Hajó’ legénységétől is, másképpen emberi akaratuk vezeti őket, még a szolgálatban is. Sokan felajánlják az életüket Istennek és mégis a saját akaratukat teszik. Az Isten utáni vágy is szükséges ahhoz, hogy keressétek és megtegyétek Isten reátok vonatkozó Akaratát! Az Ő Akarata az, hogy tartsátok meg a főparancsolatot: ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ (Mt. 22, 37). Az egyszerű gyermeklelkület is tetszik a mennyei Atyának, mert semmi, ami hamis nem juthat be az Új Világba. Akik szívből megteszik Atyám Akaratát, azoknak ‘felfedi Magát’ és isteni élményben részesíti őket. Ha mindazokat, amit kérek tőletek megteszitek, akkor be fogtok kerülni az ‘Új Világba’, amely nagyon közel van hozzátok.
Mária, amikor az elmúlt hónap elsőszombatján megjelent Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén és elfoglalta a helyét Jézussal együtt, az Ő ‘Házukban’, azt mondta nektek: Övéinek, az Ő Családjának tart titeket, ezután is fog tanítani és felkészít benneteket Jézus visszajövetelére.
Ezelőtt 20 évvel kaptátok a karizmát Csíksomlyón, a keresztút XIII-ik állomásánál.
Mária visszakapta Jézus Szent Testét, amely Tőle származott. Ekkor hullatta Mária Szent Könnyeit, Jézus összetört, véres Szent Testére. Amikor Mária Szent Könnyei találkoztak Jézus Szent Vérével, akkor lett Mária Jézusnak Társa a Megváltásban. Mária, újra felkínálja az emberiségnek – az Egység Karizmája által is – Jézus Szent Testét az Oltáriszentségben, azért, hogy imádjátok Őt mindaddig, amíg Jézus vissza nem tér újra a Földre. Tudnotok kell, ti jelenleg az utolsó időben vagytok! A Szentháromság hegyén, egy kicsi harang, az isteni Irgalmasság órájában – minden nap délután 3 órakor – veletek együtt, felkiált a mennyei Atyához, azért, hogy Irgalmazzon az egész emberiségnek. Biztosak lehettek abban, segélykiáltásotok, Istennél az Égben, meghallgatásra talál!
Kérjétek mindennap II. János Pál pápa közbenjárását! Ő, nagyon sokat tud segíteni nektek az Égből, hogy megvalósuljon a hierarchia és a karizma egysége, azért, hogy ezáltal az Egyház megújuljon.
Kérlek benneteket, legyetek türelmesek, mert minden, ami Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén üzenetként elhangzott, az elébb vagy utóbb meg fog valósulni!
Megáldalak benneteket a türelem lelkületével!”
 
Házi feladat szeptemberre:
“ÚGY SZERESSÜK AZ ISTENT KÉRÉSEI MEGTARTÁSÁVAL, HOGY ISTENI ÉLMÉNYBEN RÉSZESÍTHESSEN BENNÜNKET!”
Előretekintés októberre
Októberben, Novemberben és Decemberben a Szentháromságot fogjuk dicsőíteni a Teremtésért, a Megváltásért és a Megszentelésért!
Októberben, a mennyei Atyát fogjuk dicsőíteni, mondva: ‘Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!’
Konkrét feladatunk lesz: megköszönjük saját szavainkkal a mennyei Atyának, hogy Végtelen Szeretetből az Ő Képére és Hasonlatosságára teremtett meg minket!
a