VII. fejezet

Világcsapás. A világ eljövendõ sorsa

Bevezetés

Az itt szereplõ közlések a La Salette-i, a fatimai, a garabandáli és legújabban a medjugorjei Máriajelenések üzeneteivel rokonok. A közlések lényege: Isten a történelem végén (de a végítélet elõtt) oly módon lép be a történelembe (jelek, csodák, katasztrófák által), hogy minden lélek számára “egy csapásra” nyilvánvalóvá lesz az Isteni Valóság léte és igazsága, és ez Isten és a sátán közti választásra késztet minden embert. Isten közbelépésének legfõbb jellemzõi:

1. Szûz Mária által történik.
2. Eredményeképpen a bûnös világ megtisztul.
3. Maga az Egyház is megtisztul, megújul. Végül pedig:
4. Ez az idõszak nemcsak a mennyei béke idõszaka lesz, mintegy “második Paradicsom”, hanem Mária tiszteletének soha nem látott mértékû felvirágzása. Az ehhez vezetõ úton az Egyház még két (egyes közlések szerint csak egy) Mária-dogmát fog kihirdetni, nevezetesen a Mediatrix (Minden Kegyelmet Közvetítõ) és a Corredemptrix (Társmegváltó) dogmáit. / 141 /

Az isteni Szív titka

Egyszer, látomásban, az Úr megmutatta nekem azt, hogyan válik romhalmazzá a világ legnagyobb része. Láttam a városokat és a földeket, s minden olyan volt, mint valami rettenetes tûzvészben elpusztult erdõ. Az életnek semmi jele nem mutatkozott. Azonban hirtelen megjelent az isteni Magvetõ. Láttam, amint az üszkös romok között járkál, jobbját az ég felé tartotta, baljával pedig a föld felé mutatott. Megkérdeztem: “Jézusom, mit keresel itt a romok közt?” Ö így válaszolt: “Egy talpalatnyi földet keresek, hogy mennyei Atyám ígéreteinek magvát elvethessem; de minden csupa üszök és rom.” Megértettem, hogy Jézus égre emelt jobb keze a fölfüggesztett büntetést, bal keze pedig a kiárasztott irgalmat jelenti. Amíg a látomást szemléltem, Jézus jobb keze fölött a következõ írás tûnt fel az égen:” Nem lesz így, ha népem megtér. Az engesztelések miatt a mennyei Atya irgalmazni fog a világnak.” Megismertem az isteni Szív egy rendkívüli titkát is: Sok ember nem születhetne meg, ha a teljes pusztulás bekövetkezne. A végtelenül jóságos Szív azonban nagy részvéttel van azon lelkek iránt, akik így meg lennének fosztva az örök dicsõségtõl.

“Ismét mondom”

Jézus mondta: “Ismét mondom, imádkozzatok, hogy még a világ szent békéje és a nagy kegyelem elérkezése elõtt az Egyház és a világ bûnösei Istenhez térjenek, kegyelmeimet befogadják, és bûnös életüket rendezzék. (Jézus nagy kegyelemnek nevezi azt az egy – más közlések szerint több- világcsapást, katasztrófát, amely a nem megrögzött bûnösöket is megtéríti, s elõkészíti a szent béke idõszakát, Mária uralmát a földön.) / 142 / Különben mindazok, akik sem a kegyelem idején, sem pedig elõtte Istenhez meg nem térnek, örök halállal lakolnak”
“Ti igazak, ne féljetek! Imádkozzatok és bízzatok az ima szent erejében! Örvendezzetek, mert mennyei Atyámnál irgalmat nyertetek. Ne féljetek, sõt örüljetek, mert Szeplõtelen Anyám királynõi hatalmával, a kegyelem teljességével és az angyali seregek erõivel megsemmisíti a pokol erõit!”

Miért késik a világbéke?

Egy pap tette föl ezt a kérdést nekem; én a Szûzanyától a következõ választ kaptam: “A világbéke idõszaka nem késik. A mennyei Atya pusztán idõt kíván adni azoknak, akik képesek megtérni és bûnbánó lélekkel Istenhez menekülni. Még azok közül is sokan megtérnek és hisznek majd Istenben, akik addig létezését is tagadták. Ezt a többlet kegyelmet, a büntetésig fennmaradó idõt azért kapja az emberiség, mert a világ minden táján hosszú éveken át végzett engesztelést és bûnbánati cselekedeteket a mennyei Atya szívesen fogadta. A megtértek elõtt bezárulnak a pokol kapui, nem kárhoznak el. Megtérésük kegyelmi ereje õrzi õket, hogy bûneikbe többé ne essenek vissza. Engeszteléseteknek azért van ereje, mert Én, a Világ Gyõzedelmes Királynõje veletek együtt imádkozom és engesztelem a megbántott Istent. Lányom! Még / 143 / lélegzetvételetek is engesztelõ imádság legyen Isten elõtt!”*

* Ugyanerre a kérdésre Jézus – L. Ramonet közléseiben a következõ választ találjuk, szintén a Szent Szûztõl: “Ha egykor Isten csak fokozatosan terjesztette szét a vízözön víztömegét, hogy a bûnösöknek idõt adjon a megtérésre, úgy tesz ma is végtelen jóságában és fõleg nagy irgalmasságában. Figyelmeztetésként hol itt, holott méri csapásait, hogy így üzenjen a lelkeknek – akár azért, hogy figyelmeztesse õket, akár azért, hogy lehetõvé tegye haragja következményeinek elkerülését, avagy enyhítését. Ha ezek a tisztító csapások eredményesek, felhagyhattok a félelemmel. Egyébként még nagyobb büntetésekkel tisztítja meg a lelkeket az ég.” (Forrás: Két Szív, Vallás és élet kiadása, 1978.)

A sátán diadalmámora

A Szent Szûz azt közölte velem, hogy amikor a sátán már-már mindenütt hatalomra jut, amikor a legtöbb lelket meghódította magának, amikor azt hiszi mértéktelen gõgjében, hogy elpusztíthatja a jót és Isten egész teremtését, a lelkeket is beleértve, amikor az igazi hit és világosság már csak néhány lélekben él, mert az ingatagok mind hajlottak a sátán csábítására – akkor következik el az isteni irgalom és kegyelem döntõ gyõzelme, amely véget vet a hazugság tobzódásának, s megnyitja az utat a világ szent békéje elõtt.*

* “Abban a pillanatban, amikor a sátán elfoglalja helyét, mint a világ ura és már gyõztesnek érzi magát, Én magam tépem ki kezébõl a zsákmányt. A végsõ gyõzelem egyedül az Enyém és Fiamé lesz.” (Stefan Gobbi milánói papnak adott közlések egyike. Forrás: Az Egyház és jövõje, V. és to. /980/)

A szeplõtelen hatalom

Jézus mondta: “Gonoszságában megátalkodott ez a világ. Minél megátalkodottabb, annál távolabb / 144 / kerül Tõlem. De szeretetemtõl mégsem menekülhetnek el. Kezemet nyújtom feléjük, ami büntetés és irgalom egyszerre: az Engem szeretõknek irgalom, az elvetemülteknek büntetés. Ha Én szólok hozzátok, annak szavát halljátok, aki mindenek felett áll. Ha kezemet nyújtom felétek, Szeplõtelen Anyám jelenik meg nektek, hogy megmeneküljetek. A gonoszság önmagát sodorja még féktelenebb gonoszságok felé. Már maga a gonoszság könyörög megálljért! Szeplõtelen Anyám hatalma képes megállítani a leomló hegyeket; visszatartani a medrükbõl kilépõ folyamokat, lecsitítani a tenger háborgó vizét; Ö segít rajtatok”*
* “Igen, figyelmeztetésem szerint rettenetes lesz a felfordulás a földön, mert a bûn sarával beszennyezett emberiség elveszítette az Istenhez vezetõ utat.” “Ez a világ és az Egyház legsúlyosabb idõszaka lesz.” – “A csapások és a zûrzavar ezen óráiban meneküljetek Mária Szeplõtelen Szívéhez, Õ lesz menedéketek és Általa nyertek irgalmat.” (A Szüzanya szavai J. L. Ramonethez. Op. cit.)

A Szûzanya közbenjárása

A világcsapást és a bûnbemerült világ pusztulását a Szûzanya Szeplõtelen Szíve akadályozta meg napjainkban is. Szörnyû sors vár az emberiségre, ha nem tér meg. Az Úr Jézus Szeplõtelen Anyánkon keresztül kívánja kegyelmeit adni. Ezért a Szent Szûz szólít fel bennünket engesztelésre, bûnbánatra. Az Úr Jézus mindent a mi szép és gyõzedelmes Szûzanyánk közbenjárására ajándékoz nekünk, hiszen a Szûzanya szünet nélkül könyörög az emberiségért. / 145 /

A Szentlélek kiáradása

Láttam Isten Szent Lelkét – mint valami pusztító tüzet -, kiáradni a világra. Nem békességet hozott ez a tûz és nem is irgalmat, hanem súlyos és rettenetes büntetést. Ahol a Szentlélek lángja végigsöpört, a kárhozott lelkek ezrei hullottak a pokolba. De még mielõtt minden romhalmazzá változott volna, láttam, amint a Szent Szûz könyörögve térdre hull Jézus elõtt, és irgalomért esedezik a világ számára. Jézus nem nézett Anyjára, hanem a mennyei Atyára figyelt. A mennyei Atya pedig a világ fölé haragjában kiterjesztett kezét nem vonta vissza. Ekkor a Szent Szûz levetette két válláról a békesség palástját, és hirtelen ráterítette a világmindenségre. Mindazok a részek, amelyeket a Szûzanya palástja befedett, megmenekültek a büntetéstõl és a békesség kék színében fénylettek. Ám ott, ahová a palást nem ért el, továbbra is a harag vörös színe izzott. Megértettem, hogy az isteni büntetést csak akkor kerülhetjük el, ha a Szûzanya palástja alá menekülünk, s Hozzá folyamodunk irgalomért.

A Szûzanya gyõzelmének sürgetése

Egy papi személy azzal a kéréssel fordult hozzám, kérdezzem meg a Szûzanyát, mit tegyünk mielõbbi gyõzelméért. A válasz így hangzott: “Ha siettetni és segíteni kívánjátok királynõi gyõzedelmem nagy csodáját, amellyel megmentem a világot, akkor ti, akik közel vagytok Hozzám (egyházi személyek), csatoljátok az engeszteléshez, az ima és életáldozathoz a feltétlen és gyermeki bizalmat Bennem és isteni Fiamban. Bizalmatok eleddig / 146 / nagyon is hiányos volt. Pedig imádságotok hatékonysága bizalmatok mértékétõl függ. Ha így imádkoztok, a gyõzelem, amelyet annyira vágytok, hamarabb meghozza a világbékét és a megtisztult mindenség örömeit. Bizalom! Végnélküli bizalom, gyermekeim!”.*
*Jézus szavai J. L. Ramonet-hez: “Az engesztelõ szeretet felajánlása átalakítja szívünk sebeit az élet forrásaivá. Lehetõvé teszi számunkra, hogy hódítóként jöjjünk vissza erre a felforgatott földre, megfékezzük a vihart, egy felséges mozdulattal szétszórjuk a sok hittagadót, akik pokoli dühhel igyekeznek lerombolni hiteteket és mindent, ami Istenhez tartozik. Ez a felajánlás lesz az összhang, amely betölti a világegyetemet, a legyõzhetetlen remény szava mindenki számára… De ez a királyi és királynõi uralom csak akkor valósul meg egyetemesen, ha elõbb belsõleg, szívetekben létezik, mint mindenen áthatoló bizalom. Lelketek titkos szentélyében alapítjuk meg a világosság, az irgalmasság és a szeretet isteni uralmát, amely elhozza a földre a kimondhatatlan béke égi szellõjét.”

Jézus imádkozik

Egy alkalommal láttam Jézust, amint a mennyei Atyához fohászkodott. Megkérdeztem: “Én Jézusom! Most kikért és miért imádkozol?” Jézus így válaszolt: “Gyermekem! Azokért imádkoztam, akikért nektek is imádkoznotok kell. Esedezzetek a mennyei Atyához, hogy a földön mihamarabb véget érjen az emberi gonoszság. Fohászkodjatok, hogy az emberek szívét eltölthesse a szent és mennyei béke, amelyet Én hoztam a földre, hogy elterjedjen mindenütt. Könyörgésem által kieszközöltem Atyámtól, hogy hamarosan véget érjen a szenvedés, és közétek jöjjön az égi öröm korszaka. Addig azonban még nehéz megpróbáltatások állnak elõttetek, amelyek súlyát imával, könyörgéssel, / 147 / szüntelen engeszteléssel csökkenthetik. Imádkozzatok hát buzgó és szent reménységgel, hogy az ég angyalai és szentjei Velem és Szeplõtelen Anyámmal egyesülve irgalomért könyörögjenek értetek mennyei Atyámnál. Engeszteljétek a megbántott Istent egymás bûneiért is. Csak így lesz hathatós köztetek a nagy csoda kegyelme, amely már igen közel van.”

A világbéke

Jézus egy látomásban megmutatta nekem, hogy késõbb, a megtisztítás után az emberek angyali és tiszta életet fognak élni. Végetérnek a hatodik parancsolat elleni vétkek, a házasságtörések, a hazugságok. Az Üdvözítõ ezt a jövendõ tiszta világot úgy mutatta meg, mint amit szüntelen szeretet, boldogság, isteni öröm hat át. Láttam, hogy Isten áldása bõségesen árasztja el a földet. A bûn és a sátán vereséget szenved és visszavonul. *
A nagy megtisztítás után a szerzetesek és a világiak élete szeretetben és tisztaságban virágzik. A megtisztított világ a Szûzanya által nyeri majd el az Úr békéjét. De hogy mindez mikor fog megvalósulni, nem mondta meg nekem az Úr.”

* “A világ koporsóban fekszik majd, de vérében megtisztulva feltámad, oly dicsõségesen, ahogyan Én keltem ki a sírból” (Jézus szavai M. J. Jahenny-nek, Az Egyház jövõje, V. és Eo. 1980.). “Pompás lesz békém uralma és napkelettõl napnyugatig segítségül hívják és dicsérik az Én Nevemet” (uo.). “Isteni akaratom kiterjeszti ragyogását az egész világra. Ez a ragyogás meghívás a népek számára, hogy jöjjenek és meneküljenek Szívembe. Mondd meg gyermekeimnek, ne kételkedjenek az eljövendõ diadalban, mert Engem sértenek kételkedéseikkel”. (uo.) / 148 /

Az Egyház megpróbáltatásai

Az Úr Jézus tudomásomra hozta, hogy a világbéke beköszöntése elõtt, közvetlenül a nagy csapást megelõzõen, nagy rémület és zûrzavar lesz úrrá az Egyházban. Ennek a zûrzavarnak oka az istentelenség behatolása az Egyház zárt szentélyeibe is, a világiasság és a hagyományok feldúlása mindenütt. Ez a zûrzavar együtt fog járni a nemzetek közötti ellentétek végsõkig való élezõdésével, amely mindenféle háborúk kirobbanásához vezet. Megtudtam azt is, hogy sokan fogják támadni az Egyház évezredes építményét; céljuk az, hogy a hívõket elidegenítsék az Egyháztól, megfosszák õket a bizalomtól, s mindannyiukat kiszolgáltassák a sátánnak. *

* “A keresztény társadalomról Isten lemetszi a megromlott és üszkös tagokat, hogy megmentse Egyháza titokzatos testének többi részét” “Az égbõl érkezõ tûz az embereket bölcsebbekké, alázatosabbakká fogja tenni. Egy új világ támad, amelyben Jézus megdicsõül. A megújult Egyháznak is jobban fognak engedelmeskedni és jobban fogják tisztelni Õt, mint azelõtt. Szentek új nemzedéke támad a földön, akik Isten igazi gyermekei lesznek. Angyali szolgák gyanánt hirdetik meg majd a világban a Szent Evangéliumot, a Szentlélek tüzével eltelve, a lelkek üdvösségéért” (Jézus szavai J. L. Ramonet-hoz, op. cit)

A meg nem tértek sorsa

Az Üdvözítõ azt mondta: “Atyám jobbja eltörli azokat a bûnösöket, akik a kegyelem, a figyelmeztetések és az Egyház szakadatlan fáradozásai ellenére / 149 / sem térnek meg.” Hogy ez mi módon fog megtörténni, az Üdvözítõ nem adta tudtomra.*

*Minden Népek Nagyasszonya jelentette ki 1952-ben. “Az Egyház rettenetes küzdelmek elõtt áll. Minden romlásnak indul benne, de a mag megmarad.” Ekkor a látnok a földgömböt látta, s rajta szerte futkosó, láthatóan megzavarodott bárányokat; a bárányok közül némelyek verembe estek, mások másként pusztultak el; de sokan élve maradtak. A Nagyasszony rájuk mutatva így szólt: “Látod ezt? Az Egyház, a nyáj, szétszóródik, és sokan elvesznek így. De azután a Minden Népek Nagyaszszonya visszavezeti õket az egy akolba.” (Szûz Mária kinyilatkoztatása az Amszterdami Látnoknõnek. Forrás: Minden Népek Nagyasszonya. V. és É. 1972.)
“Isten bosszút fog állni az Egyház mártírjaiért és az istenteleneket megbünteti.”

A megtisztult Anyaszentegyház

“A közös nagy szenvedésben megtisztult Anyaszentegyház ismét beöltözik kezdeti szegénységébe, az alázatosságba és egyszerûségbe. Nem lesznek sem adományozott, sem vásárolt címek és rangok. Ehelyett azonban a szentség Lelke járja majd át az Egyház minden tagját, s a Hegyi Beszéd követelményei szerint fognak élni a keresztények. Ahogyan közelebb jutunk a végsõ dolgok beteljesedéséhez, úgy fog végbemenni és elterjedni ez az egyszerûség és a szegénység.
A világcsapás után nem lesz mód nagy palotákat építeni és díszes ruhákat hordani. A címek is eltûnnek, mert mindenki tudni fogja, mi a kötelessége. A felszentelt pap elnevezése: paptestvér, és még Krisztus helytartójának is ez lesz a megszólítása: pápatestvér. Szükséges, hogy mindaz bekövetkezzék, mert e nélkül nem jöhet el a mennyek országa, a dicsõséges béke, a boldogság országlása.”*

*”Mialatt ellenfelem sötétbe borította az Egyházat és oly sokakat elpusztított annak pásztorai közül, Én, az Én Szívem titkos mélyén elõkészítettem az új Egyházat, amely egészen a fényé. Ugyanaz az Egyház, de megújult, amelyben visszatükrözõdik a Legszentebb Háromság dicsõsége, és amelyben minden lélek imádni fogja Jézust és dicsérni Öt, egyetértésben és teljes egyszerûségben. Az Egyház olyan fényben ragyog majd, amilyet még sohasem tapasztalt az Utolsó Vacsorától mindmáig.” (Jézus szavai S. Gobbinak, op. cit.)
/ 150 /

A Békesség Királynõje

Láttam, hogy amikor a földön béke lesz, és Isten szeretete uralkodik, egy Pásztor lesz és egy Akol. Mária, minden hivõ Anyja a legkülönbözõbb formákban megjelenve fogja irányítani a lelkek életét. Ö, a béke korszakának Királynõje, Nagyboldogaszszony, a fehéreknek fehér, a feketéknek fekete, a sárgáknak, barnáknak, vöröseknek pedig sárga, barna és vörös Madonna gyanánt fog megjelenni. Ö lesz minden tisztelet közvetítõje Isten felé Jézus Krisztus által, és minden égi kegy átadója a ráruházott hatalom által. Palástja beteríti a világmindenség csillagos egészét, hármas szentkoronája pedig az ezeréves béke földjét fogja díszíteni. Az Ö Szíve – Jézus Szentséges Szívével egyesülten fogja irányítani a világot egészen a végsõ ítélet elérkeztéig.*

*Nemzetek! A Minden Népek Nagyasszonya könyörög hozzátok! Jól figyeljetek: Isten Anyja soha nem szólt még így az emberekhez. Azért üzenek nektek, hogy megmentselek benneteket pusztító találmányaitoktól, s elvezethessek titeket a szent béke birodalmába. Kérjétek az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, hogy Isten védje meg népét, s állítsa vissza a részekre / 151 / töredezett világ egységét az Ö dicsõségére. A nemzeteknek eggyé kell válniuk a bölcsességben és a szeretetben; eggyé kell lenniük a Minden Népek Nagyasszonyának vezetése alatt Egy közösséggé kell válnotok. Hangsúlyozom: egy közösséggé” (Minden Népek Nagyasszonyának üzenete az Amszterdami Látnoknõn keresztül, op. cit)
“Az istentelenek trónja helyén két dicsõséges trónus fog emelkedni: Jézus Szentséges Szívéé, és az ton Szeplõtelen Szívemé.”

Az eljövendõ békérõl

Jézus: “Békét hoztam, amikor megszülettem, de a világ még nem élvezte azt. A békét a világnak meg kell kapnia. Az emberek Isten gyermekei. Isten saját lelkét lehelte beléjük. Isten nem engedi magát megszégyeníteni, ezért Isten gyermekeinek élvezniük kell a békét, amit megígértem nekik”

A VILAG ELJÖVENDÕ SORSA ISTEN TERVÉBEN:

Nincs ember a földön ma, akinek nem érintette szívét a szorongás, mi lesz az emberiség jövõje? Háború? Béke? Túléljük-e az atomkorszakot, amely egyaránt válhat boldogulásunkra és pusztulásunkra is? De ha megfigyeljük a mai emberiség lelkületét, a gyilkolást, terrorizmust, az egyre jobban elhatalmasodó bûnöket, joggal félhetünk, hogy ilyen lelki talajból nem nõhet ki a béke, a nemzetek megértése Bûnös talaj bûnös virágot hoz.
A kutató elme Istenre tekint, választ, reményt Tõle vár. 1917-ben Fatimában az emberiség megmentését Isten a Szûzanya Szeplõtelen Szívének tiszteletétõl tette függõvé. Ha növekszik bennünk a Beléje vetett gyermeki bizalom, szeretet, úgy Isten megadja a világnak a békét. Mi bûnösök nem tudjuk önmagunkat megmenteni. Ehhez a Szeplõtelen Szív könyörgése kell. Jézus kérte az öt elsõszombat megtartását: rózsafüzért, a negyedórai elmélkedést, szentáldozást e napon, a Szeplõtelen Szív szándékaival egyesülve. Jézus ismerve az emberi természetet, konkrét feladatot adott részünkre ezzel a gyakorlattal.
Felmerül a kérdés: vajon elterjedt-e eléggé ez a tisztelet? Elterjedt-e annyira, hogy Isten megmenti az emberiséget? Ha megvizsgáljuk magunkat. félelemmel kell megalázkodnunk.
Az 1940-es években Isten újra nyilatkozik Magyarországon Natália nõvérnek, és bemutatja neki a jelen történelmi idõ végsõ korszakát. / 152 /

A VILAG VÉGSÕ KORSZAKA ISTEN TERVEIBEN MARIA KORSZAKA

“Láttam, amint a Szentháromság tanácskozott a bûnbe merült világ sorsa fölött. Angyalok. szentek, és az egész mennyország leborulva mélységes csendben imádták ezalatt. A mennyei Atya szólt:
– “A bûnbe merült világnak igazságosságom szerint el kell pusztulnia” – Akkor láttam, hogy Jézus, az Irgalmas Szeretet, Hozzá simult, könyörögve kérte, leborult Elõtte, és bár egybeforrt Vele, mégis külön Személy volt:
– “Atyám, Fiad vagyok. Te rendelted el hogy meghaljak e világért!” – és megmutatta Sebeit, amelyek égtek mint a tûz.
A mennyei Atya hatalmas keze – mely nem atyai kéz volt, hanem súlyos igazságos és büntetõ kéz – a világra nehezedett. Akkor Jézus, sebes kezét odatette a mennyei Atya keze alá és kérte:
– Kegyelmezzél még… De a mennyei Atya / 153 / keze csak nyomta lefelé Jézus ragyogó sebekkel ékes kezét:
– “Nem, Fiam. Már a bûn kiált Hozzám pusztulásért!”
Rettenetes volt, mert úgy tûnt, hogy az Igazság gyõz az Irgalmas Szeretet felett. Akkor Jézus oldalra tekintett a Szûzanya felé, és így kiáltott: – “Szeplõtelen Anyám, jöjj, segíts a mennyei Atya büntetõ kezét fönntartani, az Én kezem kevés!” A Szûzanya alig tette tenyerét Jézus keze alá, a mennyei Atya fölemelte az Igazságosság kezét, és így szólt: – “Fiam! Gyõzött az Irgalom. A bûnös világ kegyelmet nyert a Szeplõtelen Istenanya könyörgésére. A világ megmentését a Szûzanyára bízzuk. A világ megmentéséhez hatalom kell”. Ezért a Szeplõtelen Istenanyát felruházzuk királynõi hatalommal. Ö lett a világ gyõzelmes Királynõje. A bûnbemerült, pusztulásra ítélt világnak mintegy második Társmegváltója, aki által az emberek kegyelmet nyernek, és üdvözülnek. Uralma alá rendeljük az angyali seregeket is.”
Amint a mennyei Atya e szavakat kimondta, a mennyei seregek örömujjongásban törtek ki, ünnepelve Máriát. A Szûzanyát hármas legnagyobb erénye ékesítette, amikor megjelent: szeplõtelen tisztasága, lángoló szeretete, és olyan mélységes alázatosság, hogy láttam – bár Isten adta Neki, mégis – még Isten is csodálja azt.
Boldogság töltötte el, hogy beteljesednek az ismeretlen kis názáreti lánykának szavai a Magnificatban : “És fölmagasztalja az alázatosakat…” Õrajta . ” Mert ekkor a Szentháromság megkoronázta / 154 / a Szûzanyát. A korona ragyogott, hármas volt. Az Atya, Fiú, Szentlélek jelképeként.
Amikor királynõi palástját hozták, láttam, hogy díszes kapcsában élet van. A Szentháromságnak a Szûzanyához való kapcsolatát jelképezte, az volt benne: Az Atyaisten Lánya, a Fiú Édesanyja, a Szentlélek Mátkája.
A három isteni Személy mûködött a Szûzanyában. A Szentlélek mintegy újból beárnyékolta Öt, hogy újból a világnak tudja adni Jézust. A mennyei Atya a kegyelmek zuhatagával árasztotta el Öt. A fiúból kimondhatatlan boldogság és szeretet áradt felé, mintegy “gratulált neki”, miközben így szólt: – “Szeplõtelen Anyám, világ gyõzelmes Királynõje, mutasd meg hatalmadat! Ezúttal Te leszel a bûnös emberiség megmentõje. Ahogy akaratom szerint közremûködtél a megváltásban, mint Társam, mint Társmegváltó, úgy részesítelek királyi hatalmamban is. Ezzel Rád bízom a bûnös emberiség megmentését, amit királynõi hatalmaddal most már megtehetsz. Kell, hogy mindenben részesítselek Téged, akarom, hogy mindenben Hozzám légy hasonló. Társmegváltója vagy az emberiségnek.”
Akkor láttam, hogy palástja Jézus Vérével van átitatva, piros és bíborszínben játszik. Figyelmem ekkor az angyalok felé irányult, akik mély tisztelettel vették körül királynõjûket. Fehér, piros és fekete ruhában. Megértettem, a fehér szín a világ eljövendõ tisztaságát jelképezi, a piros a tisztulás vértanúságát, a fekete az elkárhozottak fölötti gyászt. Ekkor a Szûzanya elindult, szelíden és mégis méltósággal teljesen, a világ felé, uszálya végét nem láttam, de tudtam, hogy a mennyei Atyánál van. A világot mint óriási gömböt láttam, amelyet / 155 / a bûn töviskoszorúja szorított, telve volt bûnnel. A sátán mint kígyó tekeredett rá, és minden bûn és piszok belõle jött.
A Szûzanya mint Gyõzelmes Királynõ állt rá erre a világot jelképezõ gömbre. Elsõ királynõi cselekedete az volt, hogy Jézus Vérével átitatott palástját ráterítette. Majd megáldotta a világot, és én láttam, hogy vele egyidõben a Szentháromság áldja meg a világot.
A sátáni kígyó ekkor rettenetes dühhel és elszántsággal támadt felé, nyitott pofájából lángot lövellt. Féltem, hogy ruhája elég, de még csak nem is érinthette azt. A Szûzanya nyugodt volt, mintha nem is harcolna, csendesen nyakára lépett. A kígyó tovább okádta a tüzet, a gyûlölet és bosszú jelképét, de ezzel már ártani nem tudott, a világ körül eltûnt a bûn töviskoszorúja, és kivirágzott középrõl egy liliom.
Láttam azt is, hogy a Szûzanya áldása minden népre, nemzetre, és emberre száll. Hangja fenséggel és leírhatatlan kedvességgel szólt:
– “Jövök!
– Segítek!
– Fegyelmet és békét hozok! MEGMENTELEK TITEKET!”

Jézus megmagyarázta nekem: “Szeplõtelen Édesanyám legyõzi a bûnt, királynõi hatalmával. A liliom jelenti a világ megtisztulását, az elkövetkezõ paradicsomi korszakot, amikor az emberiség mintegy bûn nélkül fog élni. Egy új világ, egy új korszak lesz. Ez lesz az a kor, amit az emberiség elvesztett a paradicsomban. Amikor Szeplõtelen Anyám a kígyó nyakára lép, bezárulnak a pokol kapui. A / 156 / harcban részt vesznek az angyalok seregei is. Az enyémeket már megjelöltem.”

A VILÁG KIRÁLYNÕJE GYÕZELMÉÉRT

“SZEPLÕTELEN ANYÁM ENNEK A KORSZAKNAK IS MINTEGY MÁSODIK MEGVÁLTÓJA LESZ” -mondotta Jézus.
– Jézusom, mit tegyünk, hogy mielõbb eljöjjön Szeplõtelen Édesanyánk és Királynõnk gyõzelme? – “Kérjétek Õt sokszor:
SZEPLÕTELEN ÉDESANYÁNK, A VILÁG GYÕZELMES KIRÁLYNÕJE, MUTASD MEG HATALMADAT!”
Én elmondtam e fohászt, és megkérdeztem Édesanyánkat: “Mit kívánsz a Te gyermekeidtõl, mit cselekedjünk, amíg eljön dicsõséges korszakod?” A Szûzanya ruhája akkor megváltozott. Fekete tüllfátyol övezte, de ezen is rajta volt a hármas korona. Boldog arca eltûnt, mély bánat ült rajta, kezét összekulcsolva könyörgött a világhoz, és miközben könnyei folytak, mindenkit hívott: “Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, Velem együtt engeszteljétek a súlyosan megbántott Istent!”
Világosan megértettem, hogy e n g e sz t e l n ü n k kell, az egész világnak, de különösen Magyarországnak!
Jézus több alkalommal megmagyarázta nekem, hogy mit ért engesztelésen és mit kíván tõlünk!

1. “Engesztelésen elsõsorban azt értem, hogy mindenki jobb legyen, mint eddig volt. Vagyis, aki eddig káromkodott, az dicsérjen; aki lopott, többé ne tegye; aki gyûlölködött felebarátjára, eztán szeresse õt. Aki testének szolgált, szolgáljon lelkének, / 157 / stb. Mindenki tartson eddigi élete fölött bûnbánatot, és valamiben mindig térjen meg.

2. Én a világot böjttel, virrasztással és szenvedéssel váltottam meg. – Böjtöket kívánok enyéimtõl, virrasztást, imádságban töltött szent órát, és a szenvedések elviselését Irántam való szeretetbõl.”
A böjtrõl: A Szûzanya Medjugorje-ban pénteken kéri a böjtöt kenyéren és vízen. A Szeretetláng kiválasztottjától hétfõi napon kéri a böjtöt kenyéren és vízen, a tisztítóhelyen szenvedõ papi lelkek kiszabadításáért.
Az egészen különleges böjt: Jézus Natália nõvértõl szigorúan és határozottan nem az étel böjtjét, hanem a nyelv böjtjét kérte: Ne szóljuk meg testvéreinket, mert ez az ostorozás õt éri. Haraggal szólt arról, hogy szentmisérõl jövünk, és máris megszólunk másokat. – Csodálkoznak azon, hogy nem teljesítem kéréseiket. Még véres az ajkuk és már gyaláznak Engem. Így hiába az imádság, és hiába minden önsanyargatás.”
A virrasztásról és engesztelõ szentórákról: A Szeretetláng-üzenetben a Szûzanya csütörtökön és pénteken Szent Fia különös engesztelését kéri családi engesztelõ szentóra keretében. Ezt az imaórát végezhetjük otthon, a szentolvasó imádkozásával, elmélkedéssel, szóbeli ima nélkül, Jézus és a Szûzanya jelenlétébe helyezkedve. Ha engesztelõ szentséglátogatást végzünk, vagy a kitett Oltáriszentség elõtt engesztelõ szentség imádást tartunk, különös kegyelmet ígér nekünk a Szûzanya. A haldoklók lelkének megmentéséért éjszakai virrasztást kér, mert: “minél több az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön.” / 158 /
A szenvedések elviselésérõl: “Találkozzatok Velem minden pillanatban. a szenvedések óráiban is. mondjátok Nekem: “Köszönöm, áldott légy” Legyen, ahogy akarod!” Ennél többet embertõl nem kívánok. Többet ér, mintha reggeltõl estig ostorozná magát valaki.”

3. Jézus kéri a rózsafüzér imádkozását – Láttam, hogy minden szemnél Jézus Vérének egy-egy cseppje hullik arra, akiért mondjuk, vagy azok lelkére, akiket Jézus meg akar menteni, de különösen könyörögnek érte a tisztítóhelyen szenvedõ lelkek.

4. Jézus legfõképpen Édesanyja Szeplõtelen Szívének tiszteletét és engesztelését kéri tõlünk. Ennek megalapozását és módját a következõ fejezet ismerteti.

A SZEPLÕTELEN SZÍV TISZTELETE

1934-ben kértem Jézust, hogy életének 33 éve tiszteletére, amelyet a földön töltött, adjon nekünk olyan kegyelmet, amely naponta megújulást hoz nekünk.
(Natália nõvér ekkor ismételten kérte Jézustól, hogy mindenben szeretne hasonlítani Hozzá, abban is, hogy akkor haljon meg. Valóban, halálos betegséget kapott. A zárdában le is mondtak róla az orvosok. Ekkor Jézus szelíden, szeretettel kérdezte tõle, nem akarna-e még élni és Érte szenvedni, lelkeket menteni? Natália nõvér akkor azt válaszolta, hogy a világ végéig is szeretne élni, hogy szenvedhessen, ha ezzel Jézusnak örömet szerez.)
Jézus akkor kérte õt, kívánjon bármit, teljesíteni fogja. Ekkor kérte Natália nõvér a fenti kegyelmet. S Jézus válasza:
– “Olyan kegyelemben részesítelek téged, és / 159 / minden embertestvéremet, amely sok örömet hoz nektek életetek minden napján.”*

* A rendelkezésünkre álló kéziratok: szerint úgy tûnik, hogy Natália nõvér ezeket a kegyelmi ígéreteket az Úr Jézustól 33. születése napjára kapta. Abból az idõbõl ennek nincs írásbeli nyoma csak az Úr megjegyzése maradt fenn, mely szerint ezt az ajándékát Õ Szeplõtelen Édesanyja tiszteletéhez fûzi.(Vö. – 14. oldal) Majd nyolc évvel késõbb – Natália nõvér lelki életének érettebb fokán -, az Úr Jézus csodálatos látomás folyamán megalapozta és elmélyítette a Szeplõtelen Szív tiszteletét, s egyúttal megerõsítette 33 ígéretét is- lelki vezetõje utasítására e látomást, valamint az ehhez fûzött kegyelmi ígéreteket akkor írásban is megörökítette, amint a fenti sorokból kitûnik.

1942. aug. 15-én az Úr Jézus nagy kegyelemben részesített, amennyiben egy látomás folyamán nagy ígéreteket tett azoknak, akik a Szeplõtelen Szív tiszteletére kilencedet tartanak.
Amint imádkoztam, láttam, hogy Jézus megállt mellettem. Kézen fogott és a Szûzanya elé vezetett, majd így szólt:
– “Gyermekem, tekintsd Édesanyádat, mint a Világ Királynõjét. Szeresd Öt, és gyermeki bizalommal vedd körül. Ezt kívánom tõled és mindenkitõl”
Ekkor az Úr Jézus kissé felemelte a Szûzanya palástját és Szeplõtelen Szívére mutatva így szólt: – “Ahogy Én Szeplõtelen Anyám Szívén keresztül jöttem a világra, úgy ti is az Ö Szeplõtelen Szívén keresztül jöjjetek az Én Szívemhez”
Erre titokzatos módon kezébe vette Szeplõtelen édesanyja Szívét, és a világhoz fordulva így szólt: – “Íme, a Szeplõtelen Szív, melybe kegyelmeimet helyeztem a világ és a lelkek számára. Ez a / 160 / Szív kegyelmeim forrása, melybõl a világ élete és megszentelõdése ered. Amint az Atya Nekem adott minden hatalmat az égben és a földön, úgy adom a világ és bûn feletti hatalmat Szeplõtelen Anyám Szívébe. – Leányom – Margit * – által már tettem nagy ígéreteket a világnak. Minthogy jóságom kimeríthetetlen és kegyelmem végtelen, most még többet ígérek.
Ha az emberek azt akarják, hogy ígéreteimet elnyerjék, szeressék és tiszteljék Anyám Szeplõtelen Szívét. Adják jelét ennek a tiszteletnek azáltal, hogy kilenc egymásután következõ elsõ-szombaton – s a hónap elsõ-péntekein ugyanígy -, megfelelõ elõkészülettel, bûnbánattal járuljanak a szentáldozáshoz. Szándékuk az legyen, hogy isten Szívemet engeszteljék, egyesülve Anyám Szeplõtelen Szívével.”
Megértettem, hogy Jézus ugyanazt kéri, amit a gyászruhás, fájdalmas Szûzanya kért: hogy Vele együtt engeszteljük a megbántott Istent. – Megkérdeztem Jézust, kell-e külön engesztelni a Szûzanyát is – mivel tudtam, mennyi hálátlanság és káromlás éri Õt is. – Jézus azt felelte:
– Kedves Gyermekeim! Aki Engem megbánt, megbántja Anyámat is. Aki Engem engesztel, engesztelést nyújt Anyámnak is. Anyám és Én Egyek vagyunk a Szeretetben.”
Amikor az Úr ezt mondta, sok örvendetes dolgot tudtam meg, ami a Két Legszentebb Szív egyesülését illeti.

*Alacoque Szent Margit (1690), a Jézus Szíve-tisztelet megindítója. / 161 /

Jézus tudtomra adta, hogy aki havonta gyón, nem kell külön gyónnia akkor, ha nem követett el halálos bûnt. Ha azonban az elsõ-szombat korábban esik az elsõ-pénteknél, akkor – ha lehetséges – gyónjunk újra.
Jézus megtanított egy imádságra, amit elsõszombaton imádkozzunk:
“Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplõtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.”

Az Úr Jézus ígéretei:

Az ígéretek mindazok számára érvényesek, akik megtartják az elsõ-szombati kilencedet a fentiek szerint:

1. “Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek – feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten végzésével – megadom nekik még a kilenced idején, ha ezt Tõlem bizalommal kérik.

2. Minden körülmények között érezni fogják Anyám különleges segítségét és áldását.

3. Béke, egyetértés és szeretet fog uralkodni lelkükben és családjukban.

4. A családokat megóvom a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól.
5. A házastársak együtt maradnak, és az eltávozottak visszatérnek családjukhoz.

6. A családtagok meg fogják egymást érteni és mindvégig állhatatosak maradnak a hitben.

7. A gyermekeket váró anyák Anyám különös oltalmát tapasztalják, és mindazt elnyerik, amit maguknak és gyermeküknek kérnek.

8. A szegények lakáshoz és táplálékhoz jutnak. / 162 /

9. Elvezetem õket az imádság és a szenvedés szeretetére, megtanulják szeretni Istent, felebarátjukat és ellenségeiket.

10. A bûnösök különösebb akadá1yok nélkül megtérnek, akkor is, ha más végzi el helyettük a kilencedet.

11. A bûnösök nem fognak visszaesni elõzõ bûneikbe, s nemcsak bûneik bocsánatát nyerik el, hanem a tökéletes bánat és szeretet álta1 a keresztségi ártatlanságot is.

12. Akik ezt a kilencedet a keresztségi ártatlanságban végzik, ezután nem fogják Szívemet egészen halálukig egyetlen súlyos bûnnel sem megbántani. (Különösen áll ez a gyermekekre!)

13. Az õszintén megtérõ nemcsak a kárhozattól, hanem a tisztítótûztõl is megmenekül.

14. A lanyhák elhagyják tespedésüket, buzgóságukban kitartók lesznek, és rövid idõ alatt nagy tökéletességre és szentségre jutnak.

15. Ha a szülõk, vagy valamely családtag végzi el az elsõ-szombati kilencedet, nem kárhozik el senki a gyermekek és a családtagok közül.

16. A fiatalok közül sokan megkapják a papi, vagy szerzetesi életre szóló hivatást.

17. A hitetlenek hitre jutnak, az eltévelyedtek visszatérnek az Egyházba.

18. A papok és szerzetesek hûségesek maradnak hivatásukhoz, a hûtlenek elnyerik a bûnbánat és visszatérés lehetõségének kegyelmét.

19. A szülõk és az elöljárók nemcsak lelki, hanem anyagi gondjaikban is segítséget kapnak.

20. A test megszabadul a világ és a sátán kiértéseitõl.

21. A kevélyek alázatosak, az indulatosak egymást szeretõkké lesznek. / 163 /

22. A buzgó lelkek megtapasztalják az ima és az áldozat édességét; nyugtalanság, kétségek, aggályok nem gyötrik õket sohasem.

23. A haldoklók halálküzdelem és a sátán támadása nélkül fognak távozni, a hirtelen és készületlen haláltól megmenekülnek.

24. A haldoklók oly nagy vágyat éreznek az örök élet után, hogy magukat akaratomnak megadva Anyám karjai közt távoznak a földi életbõl.
25. Az ítéletnél ugyanõk Anyám különös oltalmát fogják tapasztalni.

26. Megkapják a kegyelmet, hogy az Én szenvedésem és Anyámé iránt részvétet és szeretet éreznek.

27. A tökéletességre törekvõk kiváltságképpen elnyerik Anyám fõerényeit: az alázatosságot, a tisztaságot és a szeretetet.

28. Bizonyos külsõ és belsõ öröm és béke fogja õket kísérni egész életükben, mind egészséges, mind beteg állapotukban.

29. A papok elnyerik azt a kegyelmet, hogy minden nehézség nélkül az Én Anyám jelenlétében éljenek.

30. Azok, akik a Velem való egyesülésben elõrehaladtak, megkapják a kegyelmet, hogy ezt az egyesülést át is éljék. Tudni fogják, mit jelent ez: már nem õk élnek, hanem Én élek bennük. Vagyis: szívükkel Én szeretek, lelkükkel Én imádkozom, nyelvükkel Én beszélek, egész lényükkel Én szolgálok. Át fogják élni, hogy ami jó, ami szép, ami szent, ami alázat, ami szelídség, engedelmesség, érték, ami csodálatos van bennük, az Én vagyok. Én, a mindenható, végtelen, egyetlen Úr, egyetlen Isten, egyetlen Szeretet. / 164 /

31. Azok lelke, akik ezt a kilencedet végzik, mint fehér liliomok ragyognak Anyám Szeplõtelen Szíve körül az örökkévalóságban.

32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel egységben mindörökké örvendezem e lelkeket látván, akik Anyám Szeplõtelen Szíve által eljutnak az örök dicsõségbe.

33. A papi lelkek a hit szerinti életben és az erényekben mindig elõbbre jutnak.

A Szûzanyának, mint a világ Királynõjének ünnepélyes, nagy ígérete:

“Minden hónap elsõ szombatján a pokol kapui bezárulnak. E napon senki nem kárhozik el. Kinyílnak a tisztítóhely kapui, sokan jutnak be a mennybe. Ezt Fiam irgalmas szeretete ajándékozta Nekem, hogy megjutalmazza azokat, akik tisztelik Szeplõtelen Szívemet.”
Az Egyház képviselõi fölkértek, kérdezzem meg az Üdvözítõt, miért kért a Szûzanya Fatimában 5 elsõ-szombatot. Ö pedig kilencet? Az Úr Jézus ezt válaszolta:
“Az 5 elsõ-szombat kérése Szeplõtelen Édesanyám alázatának jele, amelyet Ö az égben is él. A kilenc elsõ-szombat kérése pedig az Én szeretetemnek jele, amely nem tudja elviselni, hogy Én többet kapjak, mint az, akivel szeretetben összeforrtam.”
Vagyis: Amint Jézus Szíve tiszteletére kilenc elsõpénteket tartunk, úgy tartsunk kilenc elsõ-szombaton engesztelést a Szûzanyával együtt. Ezzel Jézust engeszteljük, és a Szûzanyát megtiszteljük, magunkat Néki átadjuk, s így Szeplõtelen Szívén keresztül Jézushoz érkezünk. / 165 /

a