Felajánlás a mennyei Atyához

Örök Atya! a végtelen szeretet Atyja, Jóság és Irgalom!
Mária Szeplõtelen és fájdalmas Szíve által egyesülve Jézus dicsõséges nevelõatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel – most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedõ lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust – istenségével és emberségével együtt.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül -, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérzõ és megtört Szívét.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott minden csepp drága Vérét.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked isteni Fiad szörnyû haláltusáját és elhagyatottságát halála elõtt az Olajfák hegyén.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül / 177 / -, felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét – kimondhatatlan Szépségben és fönségben.
Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leányodnak, Máriának, a Szentlélek Mátkájának orcájára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fájdalmát, és szenvedéseit – erényeit, érdemeit és tökéletességét.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szûz Mária és az összes szentek érdemszerzõ cselekedeteiket véghezvitték.
Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd eztán mutatnak be.
Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bûneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsõítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek megvilágosítására, s a tisztítóhelyen szenvedõ lelkek – köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim – váltságára. Amen.

Engesztelõ ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az emberekre és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bûnösöknek, Mária Szeplõtelen Szíve által.
Alázattal és bûnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal, közömbösséggel, / 178 / a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni jóságod iránt. Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. Irgalmazz nekünk, szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. Bízunk abban, hogy Mária Szeplõtelen Szíve érdemeiért elnyerhetjük irgalmasságodat.
Bûneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel.
Újra hinni akarunk, erõsen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni Téged azok helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeretnek Téged.
Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsõség és engesztelés Neked Mária Szeplõtelen Szíve által. Amen.

Engesztelõ ima a káromkodás bûneiért

“Dicséret, imádás, szeretet és magasztalás az Isten szent Nevének minden teremtmény részérõl, amelyet Isten alkotott a mennyben, a földön és a föld alatt. Különösen illesse tisztelet és dicsõítés az isteni Nevet az Oltáriszentségben jelenlévõ Jézusnak legszentebb Szíve által, és Máriának szeretettel teljes Szeplõtelen Szíve által”
“Ó Jézusom, kívánom, hogy a lelkek iránti szeretettel teljes szomjúságod mindenkor kielégítést nyerjen, s hogy Téged minden emberszív igazán szeressen és vigasztaljon.” Amen. / 179 /

Engesztelõ ima Mária Szeplõtelen Szívéhez

Mária Szeplõtelen Szíve, alázattal és bûneink megbánásával engesztelést akarunk nyújtani Neked minden bûnért, amellyel isteni Fiad legszentebb Szívét megbántottuk, s amellyel a Te Szívedet is bántalommal illettük.
Bocsánatot kérünk saját bûneinkért, hálátlanságunkért és hidegségünkért. Bocsánatodért esedezünk minden szegény bûnös számára, aki tudatlanságból, elvakultságból, vagy gonoszságból vétkezett.
Mária Szeplõtelen Szíve, kérünk Téged, növeld bennünk a hitet és esedezz Jézushoz, fogadja ezt kárpótlásul oly sok ember hitetlenségéért. Jézus Szent Szíve növelje szeretetünket és hálánkat a Te Szent Szíved iránt és fogadja kárpótlásul a bûnösök hálátlanságáért.
Mária Szeplõtelen Szíve, bízunk Benned, és Hozzád könyörgünk azokért is, akik Téged nem szeretnek, nem bíznak anyai szeretetedben és jóságodban, s ezért nem könyörögnek Hozzád.
Mi is meg akarjuk tenni azt, amit a fatimai gyermekektõl kértél: hogy “magunkat Istennek átadjuk, készek vagyunk meghozni minden áldozatot, minden szenvedést vállalunk, amit csak Isten reánk küld. Vállaljuk õket, mint engesztelést a sok bûnért, amellyel az emberek megbántották Istent, az Õ Szent Fölségét. Vállaljuk a bûnösök megtéréséért, a káromkodások és mindazon megbántások engeszteléséért, amelyeket Szeplõtelen Szíved ellen elkövetnek.”
Térítsd meg, Ó Anyánk, térítsd meg a bûnösöket és nyilatkoztasd ki nekik is Szeplõtelen Szívedet, mint biztos menedékhelyet, ahol istenkáromlásuk / 180 / Isten dicsõítésévé, hitetlenségük hitté, közömbösségük imádsággá, gyûlöletük szeretetté változik.
Add, hogy Istenünket és Urunkat többé soha meg ne bántsuk, akit már eddig is annyiszor megbántottunk. Eszközöld ki Szentséges Fiadtól a kegyelmet, hogy az engesztelésben hûségesen kitartsunk, és Szeplõtelen Szívedet utánozzuk a tiszta lelkiismeret, alázat, áldozatosság, és igaz Isten és felebaráti szeretet által.
Mária Szeplõtelen Szíve! Dicséret, magasztalás és szeretet Neked. Mi bízunk Benned! Segíts bennünket minden küzdelemben, szükségben és veszélyben, most és halálunk óráján. Amen.
Mária Szeplõtelen Szíve! Gyõzd le a sátán hatalmát és könyörögj értünk, hogy Isten szent akaratát mindenkor megcselekedjük. Amen.
Jézus isteni Szíve, könyörülj rajtunk!

Napi imák Szûz Mária Szeplõtelen Szívéhez

Anyánk, fájdalmas és Szeplõtelen Szívednek szenteljük magunkat, hogy ezáltal jobban Jézus Szívének legyünk szentelve, aki az Atya Szívén nyugszik, a Szentlélek szeretetében. Amen.
*
Mária fájdalmas és Szeplõtelen Szíve, testestül-lelkestül Neked szentelem magam most és mindörökre, mindazokkal együtt, akik nekem kedvesek, s akik tõlem idegenek. Amen. / 181 /
*

Ó legjobb és legszeretõbb Anya, Szeplõtelen Szíved által segíts, hogy miként Te, én is egészen teljesítsem a mennyei Atya akaratát. Amen.
*
Mária Szeplõtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok, és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenni. Amen.
*
Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynõm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnõm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erõm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy, Szeplõtelen Szívedben elrejtõzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.
*
Anyánk, szeretett Királynõnk, add a Te lelkületedet minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szeretetedet és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolgája a Te Szeplõtelen Szívedben lakozhassunk. Amen.
*
Csodálatos Anya, add a Te Szeplõtelen Szívedet az én vétkes Szívem helyébe, hogy így mûködhessék bennem isteni Fiad. Hallgasd meg kérésemet minden kegyelem hatalmas és hûséges közvetítõje. Amen. /182 /
*

Jóságos Jézus, add a Te isteni, megsebzett Szívedet az én bûnös szívem helyébe, hogy így mûködhessék bennem a Szentlélek, s így növekedjél bennem Te, irgalmas szívû Jézus. Hallgasd meg kérésemet, jóságos, hûséges szeretõ szívû Jézus, hogy csakhamar mint a béke királya uralkodhass ezen a földön. Amen. (A “Szívcsere” mindkét imáját a Szûzanya adta Marienfried-ben, 1947-ben.)

Kilenced Szûz Mária Szeplõtelen Szívéhez

Bevezetõ ima mindennap

Égi Királynõnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szeretõ lélekkel közeledünk Szeplõtelen anyai Szívedhez, hogy erõnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hû szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelõtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsõítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyébõl. Eszközöld ki Istentõl számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Elsõ nap

Ó Mária Szeplõtelen tisztaságban ragyogó Szíve! Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bûn / 183 / soha, soha nem kerített hatalmába. Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását, még a legcsekélyebbet is minden erõnkkel kerüljük,
Üdvözlégy… Litánia Mária Szeplõtelen Szívérõl. *

* Ennek szövegét lásd a kilenced után.

Második nap

Mária Szeplõtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyõzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.
Üdvözlégy… Litánia

Harmadik nap

Mária Szeplõtelen és isteni szeretettõl lángoló Szíve! Te vagy az égõ lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tûz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.
Üdvözlégy… Litánia / 184 /

Negyedik nap

Mária Szeplõtelen és szemlélõdésben elmerült Szíve! Gondolataiddal, vágyaiddal mindenkor Istennél idõztél. Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent hallgatással õrizted Szívedben. Ûzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek megzavarják összeszedettségünket, és irányítsd lelkünket Isten felé.
Üdvözlégy… Litánia

Ötödik nap

Ö Mária Szeplõtelen és egészen alázatos Szíve! Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod. Szerény és visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek, és emiatt méltatott arra az Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen. Taníts bennünket is igaz alázatra és Isten akaratának követésére!
Üdvözlégy… Litánia

Hatodik nap

Ö Mára Szeplõtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve! Mint Krisztus Anyja és a Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét. Segíts bennünket, hogy a szenvedésnek ezt a mértékét, amelyet az Isten jósága és bölcsessége számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.
Üdvözlégy… Litánia / 185 /

Hetedik nap

Ó Mária Szeplõtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve! Emlékezz meg a szegény bûnösökrõl, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentõl távol élnek. Segítsd õket, hogy kötelékeiktõl megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek szabadságára jussanak.
Üdvözlégy… Litánia

Nyolcadik nap

Ó Mária Szeplõtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törõdõ Szíve! A kereszt alatt nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél. Imádkozz, könyörögj Jézusnál szüntelenül az Õ szeretett Jegyeséért. Egyházáért a földön. Vedd oltalmad alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét. Védj meg bennünket a gonosztól.
Üdvözlégy… Litánia

Kilencedik nap

Ó Mária Szeplõtelen és királynõi Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe, s az Õ felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást. Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynõvé koronázott. Élj e királynõi hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!
Üdvözlégy… Litánia / 186 /

Felajánló ima az egész kilenced végén

Mennyei Atya, Mária Szeplõtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust, ahogy Õ is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért, s oltárainkon most is szüntelenül áldozatul adja magát. Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária Szeplõtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk.
Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van! Ne esedezzen értünk hiába Mária Szent Szíve. E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk az atyai Jóságodhoz. Adj a bûnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az üdvösség elnyerésére, a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden mennyei jót. Amen.

Litánia Mária Szeplõtelen Szívérõl

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk’
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív – könyörögj éretünk!
Mária Szíve, a Szeplõtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye,
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve,
Mária Szíve, a halálnál is erõsebb Szíva szeretetben, / 187 /
Mária Szíve, a fájdalmak tõreivel átdöfött Szív,
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív,
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása,
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörûsége,
Mária Szíve, a szentség kincsesháza,
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítõjének Szíve,
Mária Szíve, bûnösök menedéke,
Mária Szíve, szomorkodók erõssége,
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója,
Mária Szíve, csüggedõk felemelõje,
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye,
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára,
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban,
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden távtanítást szertefoszlat,
Mária Szíve, az egész világ Királynõjének dicsõséges Szíve,
Mária Szíve, Anyánk Szíve, Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tûz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos / 188 / Szûz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek – aki Mária Szeplõtelen Szívét tiszteli -, a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imafüzér a Világ Gyõzedelmes Királynõje tiszteletére

A keresztnél:

Itt függ a mi hitünk, a mi reményûnk, a mi szeretetûnk, életünk, üdvõsségünk és gyõzelmünk! Üdvözlégy… (háromszor)

A nagy szemeknél:

Dicsõség az Atyának, dicsõség a Fiúnak, dicsõség a Szentléleknek, a Szeplõtelen Szûz, a Világ Gyõzedelmes Királynõje által, most és mindörökkön-örökké. Amen. Alleluja! Ave Maria!

A kis szemeknél:

Világ Gyõzedelmes Királynõje, mutasd meg hatalmadat!

A végén háromszor:

Szent, szent, szent a seregek Ura és Istene, telve van az ég és föld az Ö dicsõségével! Áldott, ki az Úr nevében jõ! Dicséret, hála, szeretet és dicsõség legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Gyõzedelmes Királynõjét adtad minékünk! / 189 /

Építsük fel az engesztelõ kápolnát*

A nehéz viszonyok csak még sürgetõbbé teszik, hogy népünk jövõjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb idõkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Fõpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelõ kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szûzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk õszinte bûnbánatot, küzdjünk a tömegbûnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyûlölködés, könyörtelenszívûség, gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életérõl, imádkozzunk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevõ, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk elõadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerõseink között!

* Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty Irt alá, a következõ közléssel: “Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön'” / 190 /

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:
/ 191 /

Ave Maria!

Éljen a világ Királynõje!

Gyõzelmes Nagyasszony, Világ Királynõje, Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentõje!

a