Nagyfalui üzenet, 2010. október

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -OKTÓBER
“Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
73. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 17; 18; 19)
Havi mottó:”Boldogok a lélekben szegények: övék a Mennyek Országa!” (Mt.5,3)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól mindennap a teljes védelem kegyelmét, a sötétség napjaiban!
Konkrét feladatunk: akarjuk látni és jótettekkel szeretni Jézust a szegényekben is!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 októberében “Szeretteim! Jelenleg, egy olyan világban éltek, ahol bebiztosítjátok: a házatokat, kocsitokat, emberi életeteket. Tudnotok kell, mindezek a megpróbáltatás napjaiban semmi védelmet sem fognak nyújtani nektek! Egyesek azt gondolják, emberileg, ha a sötétség napjaiban lesz elegendő vizük, felvásárolt élelmiszerük, meleg ruhájuk, termopán ablakuk és ajtójuk, meg fognak menekülni a mérgező gázoktól. Előre megmondom nektek, a megpróbáltatás napjait, amely az egész emberiséget fogja érinteni: imában, böjtben és virrasztásban fogjátok végigélni, ott, ahol abban az időben lesztek! Amikor az egész világ és az egész emberiség teljes átalakuláson fog átmenni, Isten fog vigyázni rátok. Én elmondom nektek, hogy mi kell legyen a szívetekben és körülöttetek, hogy testileg és lelkileg is megmeneküljetek és másokat is megmentsetek, az utolsó időben, amelyben éltek. Arra vigyázzatok, hogy szívetek legyen tele erényekkel: bűnbánattal, szeretettel, engedelmességgel, alázatossággal, tisztasággal, buzgósággal, áldozatkészséggel, imádságos lelkülettel,… Az erényekkel teli szív belső védelmet fog nyújtani nektek! Az erények által Isten a halhatatlan lelketeket fogja megmenteni az Új Világra, az örök életre. Mi kell legyen körülöttetek, hogy a testetek külső védelemben részesüljön? – Legyen minden házban házi oltár! Mi legyen rajta? Szentírás, lelki könyvek, égi üzenetek, szentelt víz, tömjén, gyertya, Jézus, Mária, a szentek és angyalok képei vagy szobrai, “Egység Keresztje”, gyógyító kereszt, imakönyv, rózsafűzér, csodás érem, … – Ajánlom, hogy a nyakatokban legyen megáldott kereszt, amely által az Istentől megjelölt kiválasztottak közé fogtok tartozni! Legyen a szobátok falán szentkép! Mindezek a megáldott szentelmények külső védelmet fognak nyújtani nektek és világítani fognak a sötétség napjaiban! – Legyen a családotok az első imaközösség, ahol naponta legalább egyszer, együtt könyörögtök az Úrhoz. – Legyen lelki vezetőtök, akinek úgy engedelmeskedtek, mint Jézus képviselőjének. Legyen lelki közösségetek, ahol legalább hetente egyszer találkoztok, imádkoztok, megbeszélitek a lelki dolgaitokat, ahol vigasztaljátok, bátorítjátok és segítitek egymást. – Legyen egy kiválasztott templomotok, zarándokhelyetek, ahová rendszresen, együtt eljártok, ahol átveszitek, megélitek és tovább adjátok a hallott tanításokat. Mit tegyetek szeretteitekért az utolsó időben, hogy ők is megmeneküljenek a Nagy Figyelmeztetéskor? – Ha elég alázatosak, szeretettel figyelmeztessétek őket mindarra, ami vár rátok a jövőben. – Ha megátalkodva nem hallgatnak rátok a következőket ajánlom nektek: o Kérjetek Istentől bocsánatot az ő nevükben is, minden este lefekvés előtt. o Ajánljátok fel őket Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. o Minden nap helyezzétek őket és az egész emberiséget Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek védelmébe. o Ajánljátok fel értük is az életszentségre való törekvéseiteket, engeszteléseiteket, imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket,… A többit bizalommal bizzátok Reánk! Higgyétek el végre, ha valakiért engeszteltek, azok a személyek nem fognak elkárhozni, mert a megpróbáltatás napjaiban majd elfogadják a bűnbánat kegyelmét, amire szükségük lesz!!! Befejezésül mondom, ha az Általam megmutatott keskeny úton jártok és oda vezettek másokat is, nem kell féljetek senkitől és semmitől, mert a sötétség napjaiban teljes védelemben fogtok részesülni. Megáldalak titeket a Belénk vetett teljes bizalom lelkületével!” Házi feladat októberre: “URAM, ISTENEM, TÖLTSD MEG A SZíVÜNKET ERÉNYEKKEL, HOGY A SÖTÉTSÉG NAPJAIBAN MEGMENEKÜLHESSÜNK MINDEN ROSSZTÓL!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
ASSISI SZENT FERENC ÉLETE (1182-1226) 
Megtérése után, eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt a véleményt. Följegyezték róla: “Ha egy városba megérkezett, örült a papság, zúgtak a harangok, örvendeztek a férfiak és az asszonyok is velük együtt, a gyermekek tapsoltak örömükben, gallyakat törtek a fákról és úgy vonultak elébe”. Sokan úgy vélték, hogy Krisztus képmása jött közéjük, hogy üdvösséget hozzon, ezért siettek az emberek, hogy “lássák és hallják, mintha a másvilágról jött volna valaki!” Ki volt ez a szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Isten szegénykéjének nevezte? Ő, az egyik legnagyobb és legnépszerübb szerzetesrendnek, a Ferences-rendnek volt az alapítója. Ferenc, 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt. Apja azt remélte a fiával kapcsolatban, hogy meg fogja sokszorozni a családi vagyont. Ám Ferenc fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szünni nem akaró szórakozással töltötte el. Ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta és Ő alázatosan, egyszerűen, de nagy szívvel követte az Urat! Felhagyott a léha legénykori szórakozásokkal. Ehellyett a templomok csendjét, a magányt, valamint a szegényeket kereste. Igy élte életét, amíg egy csodálatos, égi, isteni útmutatást nem kapott. Egy alkalommal Assisi határában lévő San Damiano – templomban imádkozott. Ekkor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait: “Ferenc! Menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever!” Azonnal el is indult és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna javításához. Mivel apja posztóinak egy részét eladta, ebből nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül visszaszerezte apjának a pénzét, majd levette ruháját mondván: “Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Ezentúl az én Atyám az, aki a Mennyekben van!” Igy kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel. Boldog szívvel, dalos ajakkal vágott neki az új életnek. Azután helyreállította előbb a San Damiano, majd a Porciunkula kápolnákat. 1209 február 24-én, az evangéliumot hallva, rádöbbent arra, hogy Istennek más tervei vannak vele kapcsolatosan. Egy újabb isteni hívást kapott: “Menjetek és hírdessétek: közel van a Mennyek Országa! Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek ki a gonosz lelkeket” (Mt.10,7). Ferenc valósággal felújjongott e szavak hallatára. Ezután Istennek ez a csodálatos vándora elindult és hírdette az evangéliumot. Sokan megtértek, mások azonnal a követői lettek. Abból éltek, amit az emberek jószántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk, mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Nemcsak prédikáltak, hanem élték is, amit mondtak. Amikor már tizenketten lettek, elindultak Rómába és III. Ince pápától kieszközölték rendjük jóváhagyását. Ettől fogva indult el a Ferences-rend csodálatos szép élete és munkássága. Az új rend tagjai bámulatos életet éltek. Egymás között versenyeztek: az imában, a szegénységben, a vezeklésben. Ferenc éjszakákon át sírt és imádkozott: “Istenem, én Mindenem! Ki vagy Te Uram és ki vagyok én?” Az imádság mellett, Ferenc sokat böjtölt és megfékezte testi vágyait. Saját testét “szamár testvérnek” nevezte el, akit engedelmességre tanított. Tömeges megtérések bizonyították a ferences barátok életszentségét. Isten szegénykéje elindult, hogy megtérítse a mohamedánokat is. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a Ferences Világi Rend (harmadrend), amely sok szentet adott a világnak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy nem merte magát pappá szenteltetni. A saját rokonságuk csúfolták, bántalmazták és rágalmazták őket. Ők minden rosszat jóval győztek le. Nagyon figyelmesek voltak a szeretetben! Nyilvános bűnvallomást tettek! Néhány év múlva ötezren lettek! Szószerint élték az evangéliumot. Követőit arra intette, hogy tiszteljék a papokat. “Ha békesség fiai lesztek, megnyeritek Istennek a papságot és a híveket egyaránt!” Szent Ferenc békét tudott közvetíteni a sokféle háborútól gyötört világban. Ő követni akarta Isten Szavát és az Egyház szavát is. Emiatt a legkegyetlenebb belső konfliktust élte át. Szelídségével még a gubbiói farkast is megszelídítette. Az alázatosságban Ferencet senki sem tudta túlszárnyalni. Bár ő maga nem olvasta a Szentírást, annak szellemét egészen magáévá tette. Mint egy ártatlan gyermek bizalmas kapcsolatban állt a természettel. Tiszta lelkében háborítatlan öröm lakott. Alverna hegyén, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét (a stigmákat). Isten nemcsak szeretetével, hanem szenvedésekkel is kitüntette őt. Gyomor és máj betegségét hősies lélekkel viselte. Halála előtt így kiáltott fel: “Isten hozott Halál Testvér!” Egészen szegényen, teljesen levetkőztetve, énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226 okt. 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az Egyház és a világ. 1228 július 16-án, IX. Gergely pápa, aki egykori barátja volt, szentté avatta, a szegény Ferencet. Szent Ferenc, könyörögj érettünk, hogy mi is szentek lehessünk!
Előretekintés 2010 novemberére: 2010 novemberében 13 órakor fognak kezdődni az engesztelések a Szentháromság hegyén. 2010 november 21-én, vasárnap, 13 órakor fogjuk virággal megkoronázni Krisztus Királyt!

Nagyfalui üzenet, 2011. október

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –    OKTÓBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
85. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 21; 22; 23)
Havi mottó: „Adjatok hálát mindig, mindenért! (Ef. 5,20)
Havi imaszándék: arra a szándékra imádkozunk, hogy a nehézségek közepette is tudjunk hálálkodni!
Konkrét feladatunk: ezekben a hónapokban tilos a panaszkodás, megengedett a dicsőítés!
Tanítás a mennyei Atyától 2011 októberében
Szeretett gyermekeim! Én, aki a látható és láthatatlan világ Teremtő, Fenntartó és Gondviselő Atyja vagyok, a következő hónapokban a hálára szeretnélek meghívni titeket.
Valójában miért is hálálkodjatok? Én adtam nektek Végtelen Szeretetemből, Szeretett Fiamat, aki a ti és az egész emberiség üdvösségéért az életét áldozta. Szent Fiammal együtt adtuk nektek a Szentlelket, aki által vezetni, tisztítani, megvilágosítani, megajándékozni, … akarunk titeket.
Én adtam nektek Máriát, aki a hite, alázata, szeretete, tisztasága, … által elsősorban követendő jó példa számotokra. Mária, közbenjáró imája által az egész emberiséget vissza akarja hozni Hozzám. Társmegváltóként legyetek a segítségére! Én adtam nektek a Védőszentjeiteket – mennyei barátaitokat – a keresztelésetek és a bérmálásotok alkalmával. Ha kéritek őket, égi segítségük által szentekké, példaképpé válhattok közösségetekben. Én adtam nektek az Őrangyalotokat, akit a fogantatásotok első pillanatától kezdve mellétek rendeltem, hogy vigyázzon a ti testetekre – lelketekre, szeressen és vezessen titeket, hogy ti is szeretteitek őrangyalaivá váljatok. Az összes Angyalokat, különösen Mihályt, Gábort és Ráfáelt a rendelkezésetekre bocsátottam. Ha kéritek őket rendkívüli módon tudnak segíteni, hogy angyali lelkületűvé váljatok.
Én adtam nektek a Napot, a Holdat, a csillagokat, hogy bennük szemléljétek az Én Mindenhatóságomat és naponta gyermeki lelkülettel kérjétek Gondviselő segítségemet. Én adtam nektek a Földet, amelyen éltek! Ezzel együtt a levegőt, a folyókat – tengereket – óceánokat, a gyönyörű tájakat, a változatos növényeket, fákat, az ízes – formás gyümölcsöket, a szárazföldön, a vízben és a levegőben lévő lényeket, azért, hogy érezzétek Gondviselő Szeretetemet és a szívetek mindezek láttán hálára gyúljon Irántam.
Én adtam nektek a titeket szerető szüleiteket, egyházi és világi elöljárókat, testi – lelki testvéreiteket, barátaitokat,… Közvetlenül és közvetve is a teremtményeim által is azt mondom nektek, hogy szeretlek titeket, mint gyermekeimet. Én adtam nektek ajándékként, hogy lássatok, halljatok, járjatok, beszéljetek, normálisan gondolkozzatok, jó dolgokra emlékezzetek,… Néha, talán gondolhattok arra: lehetnétek vakok, sánták, süketek, bénák, fogyatékosok bármilyen téren.
Fogantatásotok pillanatában elkészítettem nektek a helyet a Mennyországban és lelketek mélyén meghívtalak, hogy egy becsületes élet után foglaljátok el a helyeteket Országomban. Én azért teremtettelek titeket, hogy már a Földön és a Mennyben is mindörökké boldogok legyetek.
Tudnotok kell, Nekem fájdalmat okoztok, ha hálátlan lelkülettel kimondjátok: ’Nekem mindezek kijárnak! Amivel rendelkezek, azt én megérdemlem!’ Valójában, minden kegyelem, minden ajándék a Részemről, számotokra, amelyért meg kell tanuljatok hálálkodni. A múltért, jelenért és a jövőért hálálkodva mondjátok: Teremtő – Fenntartó és Gondviselő Atyám! Teljes szívemből szeretlek Téged és hálás vagyok Neked minden ajándékodért!”
Kedves gyermekeim! Mindezek után még elmondom nektek azt is, hogy nemcsak hálát várok tőletek, hanem Én is nagyon hálás vagyok a legkisebb jóért is nektek, amit Értem és teremtményeimért tesztek. Én hálás vagyok nektek minden jó gondolatotokért, szavatokért, cselekedetekért, szeretetetekért…  Én hálás vagyok, ha az engeszteléseken hallott tanításokat gyakorlatba teszitek.
Én hálás vagyok, amikor eldöntitek azt, hogy melyik lelki közösségbe akartok tartozni és annak szellemében mentek előre. Én azt mondom nektek: a por önmagában jó és az eső is, de ha a kettő összekeveredik sár lesz belőle. Én arra kérlek titeket, hogy az engesztelő hivatásotokat éljétek meg a lehető legtisztábban!
Én hálás vagyok nektek és rendkívüli módon megsegítelek titeket, ha harcoltok beteg és megkötözött testvéreitekért: szabadító – gyógyító imával, komoly bőjttel, felajánlott misesorozattal, áldozatos zarándoklatokkal, szenvedéseitek felajánlásával, szenteltvízzel, tömjénnel, példás – megtért életetekkel.
Én meghálálom nektek, ha minden egyes engeszteléseteket olyan komolyan élitek meg, mintha az az utolsó volna. Én hálás vagyok, ha komoly megtérésetek által beléptek Noé bárkájába, amely a Nagy Figyelmeztetés előtt még nyitva áll a számotokra is.
Én, lelki békével hálálom meg nektek, ha végre elhiszitek azt, hogy a bűnben nincs boldogság se rövid se hosszútávon, csak az erényes életben.
Én józan és komoly életet adok nektek, ha minden fajta bódító italt félre tesztek, amely nagyon sok rossz forrása számotokra. Vigyázzatok, ne romboljátok a Tőlem ajándékba kapott testeteket és lelketeket. Én meghálálom nektek, ha visszatértek az első szeretethez, amikor még Mi voltunk a legfontosabb a számotokra.
Én hálás leszek nektek, ha a szétválasztáskor, amely hamarosan bekövetkezik nem a konkoly, hanem a búza között foglak megtalálni titeket.
Én hálás leszek nektek, ha a Szentcsalád mintájára családotokban vagy lelki testvéreitekkel lelki közösséget hoztok létre, ahol megtanultok: imádkozni, szeretni, jótékonykodni.
Befejezésül, atyai szeretetem és hálám jeléül lélekben odamegyek mindannyiotokhoz és háromszöget rajzolok a homlokotokra. Ezáltal lefoglallak titeket és a szívetekben lévő szeretteiteket, a Nagy Figyelmeztetés előtt mindörökké magamnak: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében!
Most az egész Szentháromság áld meg titeket, hogy mindig hálás engesztelők maradjatok!!!
Mivel kísérti a gonosz lélek a templomba járó keresztényeket?
Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta.
– Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.
– Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?
– És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templomba járó.
Ó, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Először is jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekszem ellentétet szítani a férj és a feleség között; úgy indítom el a férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti jókedvét; a feleség pedig elveszti a jóhangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyűjét.
– Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak hasznát ne láthassák.
– Azoknak az embereknek a számára, – folytatta az ördög, – akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy lány vagy asszony, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a blúzát és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílus hibát fedeznek fel és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit és így minden hatás elvész.
– Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghűléstől; nos tehát kioktatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész Istentisztelet alatt nem gondol másra, mint a huzatra és az egészségét érintő veszedelemre.
– Na, és a kereskedők! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este vagy reggel, az Istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így az egész Istentisztelet alatt tele lesz a fejük evilági gondokkal.
Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a templomban. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon megelégedve a lelkipásztorral és önmagukkal.
– Ha pedig egy hallgatót az Istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Kísértem az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy Istentisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükből minden jó benyomást, amelyre a templomban szert tettek.
Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az életben is. Mindenki megtoldhatja ezeket az adatokat a saját tapasztalataiból.
Törekedjünk úgy menni a templomba, hogy az valóban a lelki hasznunkra váljon!
Házi feladat októberre:
„TEREMTŐ, FENNTARTÓ ÉS GONDVISELŐ ATYÁM! TELJES SZÍVEMBŐL SZERETLEK TÉGED ÉS HÁLÁS VAGYOK NEKED MINDEN AJÁNDÉKODÉRT”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
Előretekintés 2011 novemberére:
Novemberben 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától!

Egész hónapban a Szentlelket fogjuk dicsőíteni felajánlott életünkkel.

 

2012.–A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–OKTÓBER    “Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!”
                                                                           (Mt. 24.44)
                                   97. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Elmélkedjük át a hegyi beszédet ( Mt. : 5,6,7,8)
Havi mottó: “… tegyetek mindent Isten dicsőségére!”( 1 Kor: 10,31)
Havi imaszándék:  Azokért engesztelünk, akik Isten helyett valami vagy valaki mást bálványoznak!
Konkrét feladatunk: Legyen a havi röpimánk: Szeretlek Téged Atyám!
Időpontok kijavítása:  Vácott az 5. Kiengesztelődési  évforduló október 20.-án, 9 órától, a családfa gyógyítás, október 19.-én, 17 órától lesz.                                              Szűz Mária üzenete 2012 októberében
     “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Akarata az, hogy a következő hónapokat újra a Szentháromság Személyeinek a dicsőítésére és Irántuk való szeretetetek kimutatására ajánljátok fel! Ebben a hónapban, amikor a Mennyei Atyát dicsőítitek megtanítalak titeket arra, hogyan szeressétek a jó Istent és hogyan viszonyuljatok a bűnös világhoz.
       Hogyan szeressétek a Mennyei Atyát?
Törekedjetek arra, hogy a legnagyobb szeretettel tartsátok meg Isten törvényeit! Aki szeret Engem, megtartja a parancsaimat! Isten azért adta nektek a törvényeit, hogy a sok zsákutcától, a kárhozattól megvédjen és a célba vezető keskeny úton megtartson titeket. Isten minden egyes törvénye mögött lássátok meg lelki szemetekkel a titeket határtalanul szerető Mennyei Atya jóságos Arcát! Ismertek-e olyan gépkocsivezetőt, vagy gyalogost, aki egy hídon átkelve haragosan nézne a híd védőkorlátjára?
       Tudnotok kell, hogy Istennek minden egyes személlyel, családdal, közösséggel, nemzettel,… egyedi Terve van! Ha ezt a Szeretet Tervet felfedezitek az imáitokban és megvalósítjátok, megörvendeztetitek a Mennyei Atyát és a ti lelketek is ujjongani fog a boldogságtól.
        Vigyázzatok arra, hogy Isten legyen az első helyen az életetekben, nem földi személyek, élettelen tárgyak, bálványozott állatok vagy napi ügyek. ” Aki jobban szereti apját, anyját, gyermekeit…, mint Engem, nem lehet az Én tanítványom!”
         A világban utazva lássátok meg Isten nagyságát, szépségét, jóságát… a természetben, és hálálkodva dicsőítsétek Őt minden ajándékáért!
         Éljetek úgy, hogy a szándékotok legyen mindig tiszta! ” Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére”, azaz megörvendeztetésére.
         Olvassátok, éljétek és beszéljetek Isten üzenetéről, a Szentírásról! Ebben le van írva, hogyan viszonyuljatok helyesen Istenhez, önmagatokhoz, egymáshoz és a világhoz!
         Szeressétek minden embertársatokat, még az ellenségeiteket is Isten iránti  szeretetből! Ne a bűnt szeressétek az emberben, hanem a teremtett embert, aki kedves Isten előtt!
         Ha valóban szeretitek az Istent, szakítsatok fizikai időt, minden nap a Vele való beszélgetésre, imára! Ez az idő legyen szent a ti számotokra. Ugyanakkor a lelki élményeiteket osszátok meg a felebarátaitokkal. ” Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom őt Mennyei Atyám előtt”. A legrövidebb evangelizálásra mindenki meg van hívva! Bárkivel találkoztok, legalább egyszer mondjátok ki: ” Isten áldjon meg téged! Isten szeret téged!”
        Mondjátok ki gyakran: “Szeretlek Téged Atyám!”  “Hála van a szívemben azért, hogy megteremtettél,fenntartasz, gondomat viseled, és az Örök Üdvösségre vezetsz. “Tudnotok kell, minden egyes szeretet-megvallás által növekedni fog bennetek az Isten iránti szeretet.
       Szeressétek Istent érzelmeitekkel! Érezzétek át az Ő örömét a világban lévő sok jó miatt és érezzétek át Isten misztikus fájdalmát a világban lévő sok rossz miatt!
       Szeressétek Istent értelmetekkel! Gondoljatok Isten végtelen Jóságára, Irgalmára, Szeretetére…
       Szeressétek Istent akaratotokkal! Akarjátok csak a jót, amit Isten akar, és ne akarjátok a rosszat, amit Isten nem akar!
       Szeressétek Istent a lelketekkel, azaz egész bensőtökkel, nem csak külső vallásos cselekedetekkel!
       Vigyázzatok, mert egyetlen halálos bűnnel is elveszíthető Isten Szeretete! Amint a víz eloltja a tüzet, úgy oltja el egyetlen halálos bűn is Isten iránti szereteteteket. Ezt a szeretetet komoly bűnbánattal, a bűn és a bűnalkalmak kerülésével lehet visszaállítani!
       Mi a következménye annak, ha szeretitek Istent?
A legnehezebb munka is könnyűvé válik. Ezáltal bűnbocsánatot, lelki békét, lelki örömet nyertek. Az Istenszeretet által, az Ő oltalmában részesültök, tökéletessé, szentté váltok. Az Istenszeretet által: ragyogni fogtok, mint a Nap, imáitok meghallgatásra találnak, Isten kinyilatkoztatja magát nektek,bármi történhet veletek, a javatokra válik és végső soron örök üdvösséget nyertek.
       Mi az Istenszeretetnek az ellentéte?
A bűnös világ szeretete! Az a személy szereti helytelenül a világot, aki Isten helyett: a vagyont, evést, ivást, szórakozást,földi, mulandó dicsőséget szereti,valakit, vagy valamit jobban szeret, mint a jó Istent. Ennek az a következménye, hogy az értelmetek elhomályosul, az akaratotok meggyengül, megszűnik a lelki öröm, megelégedettség, elkezditek gyűlölni Istent, szolgáit, teremtményeit,belép az életetekbe a félelem, a szenvedés és a halál miatt.
     Ugye látjátok azt, hogy milyen lényeges különbség van azok között, akik Istent szeretik, és akik a bűnös világot szeretik. Ezért arra kérlek titeket, a Mennyei Atya nevében, hogy döntsetek az Istenszeretet mellett. Mondjátok ki Józsuéval:”…én és a családom az Urat választjuk!”
MOST A MENNYEI ATYA ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET LELKÜLETÉVEL!!!

VISSZATEKINTÉS 2012 SZEPTEMBERÉRE
Mire tanítottak az Égiek az”Egység Keresztje “által?
—Fontos az ima az egységért, fontosabb valamit tenni az egységért, de a legfontosabb, hogy az egység szellemében éljünk!
—Csak azok az engesztelők képesek egységet építeni az emberekkel, akik Istennel jó egységben élnek.
—Ahol megszületik általunk a szeretet-egység, ott előbb, vagy utóbb, a Szentlélek által a hit-egység is létre jön.
—Az egység példaképei:
A Szentháromság-Ők kölcsönös szeretetben, egyenlőségben, a másság tiszteletében, egymás szolgálatában… élnek. Ebben példaképünk!
A Szent Család-Jézus folyamatosan jól érezte magát Szűz Mária és Szent József társaságában. Mi is a családban, lelki közösségben ezt valósítsuk meg!
Első keresztények-A pogányok ujjal mutattak rájuk:” nézzétek, hogy szeretik egymást”. Mi is erre kell törekedjünk, a XXI század keresztényeiként.
Még kik képesek építeni az egységet?
     Akik másokkal együtt éreznek, képesek a párbeszédre, a megbocsátásra,
bocsánat kérésre, kiengesztelődésre, akik egy szeretet-családdá akarják változtatni az egész emberiséget. A bűnös egység legyen távol tőlünk! Ha jól éljük az egységet, megtapasztaljuk Jézus jelenlétét, szeretetét, békéjét, örömét bennünk és körülöttünk.
Az individuális lelkületű, aki szeret uralkodni, parancsolni, vezetni, erőszakoskodni, egyénileg dönteni, aki megtestesült akarat, akiben nincsen rugalmasság, alkalmazkodási készség…, az képtelen egységet építeni. Ha az egység építői akarunk lenni, meg kell tanuljuk a közösségi lelkületet: a kölcsönös szeretetet, türelmet,rugalmasságot, szolgálatot, engedelmességet, az egységben való döntést, az állandó kommunikációt, örömszerzést. Ha ezeket a vonásokat elsajátítjuk, képesek leszünk az egység építésére.
Mit tanultunk” az egység karizmája” által?
      Zarándokhelyeken, ha nyitottak vagyunk, rendkívüli kegyelmet nyerhetünk. Ne csodálkozzunk azon, minél komolyabban vesszük Isten hívását, annál nagyobb ördögi támadásban részesülhetünk. A bűnök, a kísértések, ördögi támadások feltárása által megszabadulhatunk a gonosztól.
Alázatos és szolgáló lelkülettel fogadjuk el azokat az égi kegyelmeket, karizmákat, amelyekkel Isten mások megmentése miatt, megajándékoz minket. Vállaljuk a mindennapos tanulást és a tanítást ott, ahova Isten állít minket. Érdemes vállalni az engesztelést az egész emberiségért, még akkor is, ha Isten önfeláldozó életet kér tőlünk.
Mire tanítottak minket az Égiek szeptember első napjaiban?
      Bátran vállaljuk a papjaink előtt, hogy mi az engesztelő közösséghez tartozunk. Hívjuk meg a plébánosunkat is egy kilencedre, amelyet felajánlhat önmagáért és a hívei szentté válásáért. Tudnunk kell azt, hogy a papjainknak nem az ítéletünkre, hanem az őket segítő szeretetünkre van szükségük. Az ítéletet bízzuk Istenre, a szeretetet pedig gyakoroljuk. Megerősödtünk abban, hogy a kilenced olyan kulcs számunkra, amely által gyógyulásban, szabadulásban, a Szentlélek megvilágosító kegyelmében részesülhetünk.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az őseink lerendezéséért. Addig ajánljunk fel értük imát. böjtöt, szenvedéseinket, zarándoklatokat, szentmiséket, ameddig ki nem szabadulnak a tisztítótűzből.
Élő testvéreinkért is ajánlhatunk fel mise-kilenced sorozatot, azért, hogy a szenvedélyüktől, zavaros ügyeiktől, betegségektől, hitetlenségtől, közömbösségtől, világias lelkületüktől… megszabaduljanak. Az önkéntesen felajánlott tizedünket szentmise szándékba is befektethetjük. Az Égiek azt akarják, hogy legyünk igazi engesztelők, mint Éva asszony! Számunkra az engesztelés a szentté válás útja!!!
Az Égiektől a nagy szárazságra is megkaptuk a magyarázatot. A természeti csapások előfigyelmeztetések az egész emberiség részére. Ha engedjük, hogy a lelkünk is elszáradjon, és nem törődünk azzal, akkor nem számíthatunk áldásos jövőre, csak szegénységre. A közeljövőben, a Szűzanya eljövetele által nagy tisztulásban fogunk részesülni. A Nagy Figyelmeztetés által az emberiség kettéválasztását fogjuk megtapasztalni. Ha komolyan vesszük az engesztelést(télen-nyáron), és az engesztelő lelkület elterjesztését, Isten megkönyörül az emberiségen és jelentősen megrövidítheti a nagy szenvedés idejét.
Az Égiek a fehér sátor által a hófehér lelkületre figyelmeztettek, mert ez illik “a fehér rózsácskákhoz”
Házi feladat októberre:
“ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY BÁRKIVEL TALÁLKOZOM, BESZÉLJEK
SZERETETEDRŐL!”
Előretekintés 2012 novemberére:
November 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések 13 órától a Szentháromság hegyen, amelyet az idén elhunyt szeretteink lelki üdvéért ajánlunk fel! Egész hónapban a Szentlelket fogjuk megörvendeztetni a családfánk rendbe tételével. Minden imánkat, böjtünket, szentmisénket, zarándoklatunkat, szenvedésünket,… a tisztítótűzben lévő őseink kiszabadításáért fogjuk felajánlani!
November 25.-én,13 órától Krisztus Királyunkat virág koszorúval fogjuk megkoronázni.
Egy szál virágot hozhatunk magunkkal, amellyel megajándékozzuk Égi Királyunkat.

213- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – OKTÓBER
“Boldog vgay, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk. 1,45)
A Szentírásból a Jelenések könyvének 12. fejezetében elmélkedjük át Szűz Mária és Szent Mihály győzelmét a sárkány felett.

Havi mottó: “Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon!” (90 Zsolt, 11)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy e hónap folyamán és a hátralevő életünkben az Őrangyalok iránti szeretetben növekedjünk!

A mennyei Atya tanítása 2013 októberében

“Szeretett Teremtményeim!” Ebben a hónapban a jó és a rossz angyalokról beszélek nektek.
Mit kell tudjatok általában a jó angyalokról? A jó angyalaim tiszta szellemek, akiknek testük nincsen! Ők amikor különleges küldetésben vannak fátyolszerű, látható alakot ölthetnek magukra. Ráfáel arkangyal, aki az ifjú Tóbiást kisérte az útján egy előkelő zsidónak az alakját öltötte magára. Szent Fiam sírjánál az angyalok ifjak alakjában, Szent Fiam Mennybemenetelekor fehér ruhában, férfiak alakjában voltak. Szent Fiam Születésekor, Szent Péter apostol kiszabadulásakor, mennyei fényességben jelentek meg. Jó angyalaim felsőbbrendű lények, akiket nagy ismerettel és erővel ruháztam fel. Földi teremtményeim bármeilyen tökéletesek, lehetnek tökéletesebbek, az angyalaim a célnál vannak, további tökéletességre nem tehetnek szert. Angyalaim változatlanok. Földi teremtményeim még elveszíthetik az üdvösségüket, az angalaim, akik a próbán már átmentek már nem. Ha kitartotok a keskeny úton, részesei lehettek angyalaim boldogságának. Angyalaimat a sajaát dicsőségükre, saját boldogságukra valamint a szolgálatra teremtettem. Jó angyalaim az emberekre az örök üdvösség megszerzésében segítik.
Mit kell tudjatok Őrangyalaitokról? Azokat az angyalokat, akik őriznek titeket Őrangyaloknak nevezem. Tudnotok kell azt, hogy Őrangyalaaitok boldogan állnak a ti rendelkezésetekre. Számukaz a legörvendetesebb dolog, ha egy lelket is megmentenek az üdvösségre. Örömmel mondog nektek azt, hogy minden embernek, családnak, városnak, országnak, nemzetnek … van Őrangyala. Az őrangyalaim jó gondolatokat sugalmaznak és az akaratokat jóra serkentik. Az Őrangyalok imádságaitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket elém hozzák. Őrangyalaim által megtudhatjátok rátok vonatkozó Akaratomat, ugyanúgy mint Ábrahám, Zakariás és Szent Leányom, Mária. Tudnotok kell azt, hogy az Őrangyalok megjelenése először félelmet kelt, de azután örömmel tölt el titeket. A gonosz lelkeknél ez fordítva szokott történni. A jó angyalok embei alakban, a gonosz lelkek legtöbbször állatok alakjában jelennek meg. Az Őrangyalok oltalmát úgy biztosíthatjátok, ha szent életre törekedtek, tisztelitek, szeretitek őket és naponta kéritek a segítségüket. Számíthattok minden nap az Őrangyalaim segítségére. Ők védelmetik az életeteket, a veszélyben – kísértésben segítenek és a halálotok pillanatában az Égbe röpítenek titeket.
Mit kell tudjatok a gonosz lelkekről?
Ők kezdetben nagyon kedvesek voltak, a Szentlélek lakott bennük! Egy idő után, amikor felfedtem előttük az ember teremtését, megváltását és ehhez kértem a segítségüket, sokan kevélységből Ellenem és angyalaim ellen fordultak és ezért büntetésből az örök kárhozatra kerültek. Ők a próbát nem állták ki. A gonosz lelkek vezére Lucifer! Ők nincsenek mind a pokolban, időnként a Föld körzetében vannak és a világ fejedelmeként a rosszra akarnak befolyásolni titeket. Az utolsó ítélet napján lesznek végleg megítélve és akkor az emberiség előtt fog ismetté válni a gonoszságuk és büntetésük. Szent Fiam Megváltása sajnos rájuk nem vonatkozik. Vigyázzatok arra, a gonosz lelkek nem barátaitok, nem jóakaróitok, hanem ellenségeitek, akik irigységből a bűnre csábítanak titeket, hogy ti is a kárhozatba jussatok. Ők nem akarják azt, hogy a Mennyben elfoglaljátok a helyüket. Akik hallgatnak a világosság angyalára, mert a jó látszatában tűnik fel, azokat megfossza vallásuktól, szabadságuktól, lelki békéjüktől és végső soron az Örök Boldogságtól. Azért gyűlöli az Egyházat és szolgáit, mert azok lerombolják az ő hatalmát és a lelkeket kiveszik az ő uralma alól. Én arra kérlek titeket, hogy ne féljetek a gonosz lélektől. Ha féltek tőle, ő ordító oroszlánná válik, ha nem féltek tőle nyuszikává válik. Ha az Én parancsaimat megtartjátok és a bűnbe nem egyeztek bele a gonosz lélek kárt nem tud okozni nektek. A gonosz lélek láncra kötött kutya, csak odáig mehet, ameddig a lánca engedi. Csak azoknak áérthat, akik vakmerően közel mennek hozzá. Ő olyan halász, aki bevetette a horgot a vízbe (a világba), de a halakat nem kényszerítheti, hjogy a horogra kapjanak. Én arra kérlek titeket, a gonosz bármikor kisért, azonnal imádkozzatok és határozottan utasítsátok el! Valójában, csak a bűn által nyerhet a gonosz lélek hatalmat felettetek. Kivételesen, amikor egyeseket meg akartok tisztítani, megengedem, hogy megalázza őket a gonosz. Ha kitartanak választottaim a küzdelemben, nagy tökéletességre jutnak. Soha ne felejtsétek el senki a világon nem kap erején felüli kisértést és keresztet sem. Ez éltessen titeket a támadások közepette.
Befejézésül
arra kérlek titeket újra, hogy minden nap kérjétek a jó angyalok segítségét, mert csak ezáltal tudnak hatékonyan segíteni nektek. Ugyanakkor tanuljatok meg azonnal ellenállni a gonosz léleknek, amikor kísért titeket. Ezáltal ti lesztek győztesek! Győzelmetek érdekében, minden nap használjátok Egyházam segítő eszközeit: Szent Fiam és Szent Lányom segítségét kérjétek, higgyetek a szentségek és a szentelmények erejében, gyónjatok és áldozzatok rendszeresem, értékeljétek a lelki közösséget, zarándokhelyeket, kilencedeket, szenvedéseiteket ajánljátok fel a gonosz lélek megkötözéséért… Ha ezen a keskeny úton haladtok a győztesek megszámlálhatatlan táborába fogtok tartozni. Most megáldalak titeket, az egész Szentháromsággal a bátorság lelkületével!!!

Konkrét feladatunk: útra induló szeretteinknek mondjuk: “Az Isten Angyala kísérjen téged” (Tób. 5,21)!

VISSZATEKINTÉS 2013 SZEPTEMBERÉRE

Mit üzent a Szűzanya a szeptember első napjaiban? “Szeretett fehér rózsácskáim!!! Ne felejtsétek el, hogy édesanyátokként szeretlek titeket. Megköszönöm, hogy áldozatot vállalva eljösztök engesztelni a Szentháromság Hegyére! Nemsokáre eljön a nagy ünnep számotokra, amikor az Isten Akaratából látni és hallani fogtok Engem!!! Ez, egész életetekben felejthetetlen kegyelem lesz és egyben Égi jutalom is kitartásotokért. Megjelenésem alkalmával, az Égből lehozom mindazokat a kegyelmeket, amelyekre nektek és szeretteiteknek szükségetek van. Addig is törekedjetek úgy élni, hogy a Szentháromság legyen megelégedve veletek. Tanuljatok meg a bűnre nemet mondva, az erényekre igent mondva folyamatosan kegyelmi állapotban maradni. Szeressetek mindenkit, még az ellenségeiteket is. Elégedett vagyok veletek, ha Szent Fiam által megengedett fizikai és lelki szenvedéseket békésen élitek meg. A legjobb úton haladtok, ha komoly engesztelő lelkülettel mindent felajánlotok az egész emberiség jobbra fordulásáért, a purgatóriumban lévők kiszabadulásáért és a gonosz lelkek megkötözéséért! Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden este, a lefekvés előtt tegyétek fel mgataoknak a kérdést: “Vajon a Szentháromság ma megvolt-e velem elégedve?” “

Mi kell jellemző legyen az igazi engesztelőkre? Ők, Isten segítségével megtanulják, hogy az ellenkezőjét tegyék, amit a világ fiai tesznek. Amikor látják, hogy a világ fiai: gőgősek, széthúznak, haragot tartanak, ők tudatosan alázatosságra, szeretetegységre és kiengesztelődésre törekednek. Amikor az engesztelők látják, hogy a világ fiai: Isten ellen, Isten nélkül, irigységben, káromkodásban, részegeskedésben, anyagiasságban élnek, ők tudatosan Isten mellett döntenek az Isten dicsőítésükkel, józan életükkel, maradandó kincseket gyűjtve mennek előre. Amikor a világ fiai szeretik az önpusztító eszközöket: a cigarettázást, szeszes italokat, drogot, túlzott munkát … ők tudatosan vigyáznak testükre, amely a Szentlélek temploma, amelyet fel fog támasztani az Úr. Amikor a világ fiai a paráznaság, a házasságtörés, a test bűnös kiélői, a világosság fiai a testi és lelki tisztaságot szeretik. A világ fiai: pesszimisták, reménytelenek, uralkodnak egymás felett, engedik , hogy a gonosz lélek vezesse őket, a világosság fiai optimisták, szolgálnak és a Szentlélek vezeti őket. A világosság fiai nem értékelik az életet, a halál kultúráján dolgoznak: abortálással, eutanáziával, öngyilkossággal, gyilkossággal, háborúval; a világosság fiai az élet kultúráját építik. Az igazi engesztelők jelmondata: “Contra torrentem! Szemben az árral, a világ szellemével!” Ha erre képessé válunk, igazi engesztelőkké, keresztényekké válunk.

Miért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást? Ekkor lehetőségük, hogy lerendezzék önmagukat és szeretteiket a bűnbánat, a szabadító és gyógyító ima által. Ez alkalommal mise kilencedekkel és mise gregoriánok sorozatával lerendezik az őseiket, hogy a múltból csak áldás jöjjön feléjük. Ekkor lerendezik az abortált, elvetélt és lefagyasztott magzatokat is. Ekkor lerendezik a házaikat, útjaikat, amelyek a gonosz uralma alá kerültek. A családfa gyógyítás által megismertetjük a lélekmentő eszközöket és azok használatára bátorítjuk az engesztelőket. A közös misefelajánlás és közös engesztelés által rendkívüli kegyelemben részesülünk. Ezért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást, amely ezután három hónaponként lesz.
Bocs József piarista atya tanúságtétele: 1950-ben földműves családban születtem. Egy bátyám van. Édesapám vallásosabb családjából, három pap lett. Édesapámnak mindig csodáltam a szelídségét. Édesanyám is mélyen vallásos volt, szegénysége miatt nem lett apáca. Ő, önmaga helyett, engem ajánlott Istennek. Magamban, háromféle hivatást különböztetek meg, amelyek egymásra épülnek és kiegészítik egymást: papi, szerzetesi és engesztelő hivatást. Papi hivatásom a családomban, lelki közösségem és a plébánosom által érlelődött meg. A piarista rendben, amely a gyermekek tanításával foglalkozik, megélem a szeretetközösséget, Isten után paptestvéreimmel is. A lelki közösségben könnyebben élem meg a testi fogyatékosságomat, ugyanis kétoldali csípőficammal születtem, amely csak 50 év után oldódott meg. Fiatal pap koromban, Natália nővér vezetett be az engesztelő hivatásba. Teljes megtérésem, édesanyám halálos ágya mellett és egy karizmatikus közösségben következett be. Ennek a tanulmányozása felé fordultam és nyitottabb lettem Isten közvetlen beavatkozására, 2007-ben, híveim hívására kerültem először Szilágynagyfaluba. Itt ismerkedtem meg Csilik atyával, Éva Asszonnyal és Vad Ilonával, akik az engesztelő közösség vezetői voltak. Legjobban az fogott meg, amikor láttam, hogy a Szentháromság hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek együtt imádkoznak, engesztelnek és szeretik egymást kiengesztelődve. Itt értettem meg azt, hogy a Szentháromság engesztelésre és annak terjesztésére hív Magyarországon. Ezután került sor a váci Szent Anna piarista templomban – ahol szolgálok- a nemzeten belüli kiengesztelődésre. Csilik atyával és Vad Ilonával rendszeresen találkozunk, beszámolunk a tapasztalatainkról, kijavítjuk – kiegészítjük egymást és imádkozunk egymásért, Így haladunk szeretett egységben az engesztelés útján, amelyre meghívtak minket, veletek együtt az Égiek.

Házi feladat októberre:

“MINDEN NAP KÉRJÉTEK A JÓ ANGYALOK SEGÍTSÉGÉT, HOGY EZÁLTAL MÉG HATÉKONYABBAN TUDJANAK SEGÍTENI NEKTEK!!!”

Előretekintés 2013 novemberére
Novemberben 1-2-3; 7 -én lesznek engesztelések 13 órától a Szentháromság Hegyen!
egész hónapot a Szentlélek tiszteletére ajánljuk fel és a purgatóriumban lévőkért imádkozzunk.
November 24-én, vasárnap 13 órakor, Krisztus Királyt jelenlétünkkel és egy szál virággal fogjuk megörvendeztetni.
a