2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – NOVEMBER

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
50. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg a tanításokat az új Égről és az új Földről. (2 Péter 3; Jelenések 21; Izaiás 65,17 és 66,12)
 
Havi mottó: „Mi, Új Égre és Új Földre várunk, amely az Igazság otthona.” (2 Péter3,13)
 
Közös imaszándék: imáinkat, böjtjeinket, jócselekedeteinket és legalább kilenc szentmisét felajánlunk a tisztítótűzben szenvedő szeretteinkért. Bocsánatot kérünk elhunyt hozzátartozóinktól, akiket életükben megbántottunk és megbocsátunk azoknak, akik életükben minket bántottak meg.
 
Konkrét feladatunk: hetente legalább egyszer elmegyünk a temetőbe, és ott elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért!
 
A Szentlélek üzenete 2008 novemberében
 
„Szeretteim! Jelenleg az előttetek álló Új Ég és Új Föld után szeretnék vágyat kelteni megfásult szívetekben! Örüljetek és teljes szívetekből ujjongjatok, mert az Új Ég és az Új Föld, amit megígértem nektek, meg fog valósúlni még mielőtt e nemzedék elmúlik. A Szentháromság hegyén arra hívlak meg és készitelek fel titeket, hogy az Új Ég alatt és az Új Földön éljetek. Tudnotok kell a jelenlegi világ el fog múlni és virágzó, új Földet fogok adni nektek, ahol isteni Akaratom fog megvalósulni.
 
Most elmondok nektek néhány dolgot az Új Világról azért, hogy tudjátok, mi után vágyakozzatok.
 
Az Új Földön a világ újra az élet és a szépség kertjévé fog változni! Az Új Földön szeretet lesz minden ember szívében és az erényeket koronaként fogják viselni. Az Új Jeruzsálemben minden könny le lesz törölve, ott nem lesz gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, ami addig rossz volt mindörökké el fog múlni! Az Új Föld tündöklő fényben fog világítani! A jelenlegi halott emberiség, amely többségben énközpontú, szívtelen, anyagias, hitetlen, közömbös, szenvedélyekben fetrengő…, fel fog támadni, és követni fog Engem az Új Földre! Az Új Ég és az Új Föld akkor jön el, amikor Lelkem kiárad mindnyájatokra az Égből! Egyházam meg fog újulni: alázatos, szegény és erős lesz! Az Új Egyház, egyetlen nyáj lesz az egész emberiségből és szeretettel teljes család lesz.
 
A beköszönő Új Édenkertben teljes életközösségben lesztek a Szentháromsággal, az Angyalokkal, a Szentekkel és mindazokkal a tesvéreitekkel, akik előtetek távoztak el a Földröl! Az Új Időben Szent Angyalaim és Szentjeim fognak táplálni és tanítani titeket. Az Új Ég alatt enyéim Engem fognak dicsőiteni éjjel és nappal. Az Új világban az Ég lehullatja rátok harmatát és felüdít benneteket. Az Új Korszakban tökéletes boldogságban fogtok élni az Égiekkel és szeretteitekkel. Akkor a Mennyország egyesülni fog a Földdel!
 
Mit tegyetek, és mit ne tegyetek azért, hogy az Új Világ megvalósulását siettesétek?
 
Az Új Korszak, ami előttetek áll Lelkem ajándéka és a ti bizalommal teljes imáitoknak, böjtjeiteknek, jócselekedeteiteknek, felajánlott szenvedéseiteknek és életeteknek lesz a gyümölcse! Vigyázzatok, mert isteni Leheletem el fogja fújni mindazokat, akik megszomorítják és elfojtják Lelkem megmentő munkáját.
 
Isten az egész Földet meg fogja tisztítani, miként a tűzben az aranyat szokták, és azután fog egy Új Világ megszületni, amelyben csak a bűnbánók és a szentek fogják jól érezni magukat. Amikor a tisztító tüzemet ki fogom árasztani minden nemzetre, akkor sokak gonoszsága szeretetté változik, megkövesedett szíveteket meglágyítom, és lángra gyújtom, közömbösségeteket buzgóságá formálom segitségetekkel!
 
Az Új Korszak, amelyet nektek a legnagyobb szeretettel készitünk egybe fog esni a Sátán uralmának a végével és a csatlósainak a vereségével. Legyetek lélekben mindig készen, mert az utolsó idők eseményei egymás után fognak következni! Engedjétek, hogy Lelkem Új Paradicsomkertté tegye a lelketeket, amelyben állandó otthont akarunk késziteni magunknak.
 
Megáldalak benneteket a szentség ajándékával!!!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
 
 
 
Házi feladat novemberre:
 
TÖREKSZÜNK A LEHETŐ LEGSZEBBEN ÉLNI! EZT AJÁNLJUK FEL A TISZTITÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEK KISZABADULÁSÁÉRT!!!
Előretekintés decemberre:
Közös imaszándék lesz: hálát adunk decemberben az egész évben kapott konkrét kegyelmekért!
Konkrét feladatunk lesz: legalább advent vasárnapjain, az adventi koszorú és meggyújtott gyertya körül együtt imádkozunk és éneklünk!!!
N.B. A jövő évben elsőszombatonként minden hónapban egy-egy zarándokhelyel fogunk megismerkedni!!! Decemberben lélekben Guadalupét fogjuk meglátogatni!!!

Nagyfalui üzenet, 2009. november

“… „Szeretteim! Ebben a hónapban, amikor a Csodásérmű Boldog Asszonyról emlékeztek meg, elmondom nektek, hogy mit kell tudjatok a csodáról…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – NOVEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
62. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból a csodákat!
Havi mottó:„Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk.9,23)
Havi imaszándék: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!
Konkrét feladatunk: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát, tömjént, vizet, stb.!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 novemberében
 
            „Szeretteim! Ebben a hónapban, amikor a Csodásérmű Boldog Asszonyról emlékeztek meg, elmondom nektek, hogy mit kell tudjatok a csodáról.
 
 
 
Az Atya, a választott néppel, életük döntő pillanataiban tett csodát! Az első keresztények életében, azért történt nagyon sok csoda, mert élő hitük volt és azt akartuk, hogy a kereszténység minél gyorsabban terjedjen el a világon. Ha a Szentírást átolvassátok, látni fogjátok, hogy voltak csodák, úgy a választott nép, mint a keresztények életében. Gondoljatok a háron ifjúra, akik a tüzes kemencében életben maradtak, vagy Dánielre, aki az oroszlánok verméből élve került ki. Gondoljatok a pünkösdi csodára, a több ezer megtérőre; Saul hírtelen megváltozására, akiből Pál apostol lett! Gondoljatok a vakok, süketek, bénák, némák gyógyulásaira és a halottak feltámasztására. Csodákkal igazoljuk mindazokat, akiket az Egyház boldoggá és szentté avat. Zarándokhelyeken is számtalan csoda történik! Én azt mondom nektek, ahol élő hit van, ott voltak, vannak és lesznek csodák. A csoda olyan rendkívüli esemény, amely természetes erő segítségével nem jöhet létre. A csoda által, a természet törvénye nem szűnik meg, csak felfüggesztődik. Tudnotok kell, csodát csak a Szentháromság tehet és azok a személyek, akik erre Tőlünk hatalmat kapnak.
 
 
 
Világotokban vannak igazi és hamis csodák. Az igazi csodák a Szentháromságtól és követőiktől, a hamis csodák az Antikrisztustól és követőiktől vannak. Az igazi csodák a Szentháromság felé visznek titeket, míg a hamis csodák által, a Gonosz Istentől akar elszakítani benneteket.
 
 
 
A Szentháromság a csoda által igazolja, hogy Ő létezik és a természet Ura! Az Atya, a csoda által pecsétel meg Általa kiválasztott helyeket, személyeket és közösségeket. A csoda, a jóakaratú emberekből élő hitet, Istenbe vetett bizalmat, hálát, megtérést vált ki.
 
 
 
A Szentháromság ott nem tesz csodát, ahol nincs igazi hit, ahol nem fogadják el a küldötteit; ahol rosszindulat, féltékenység, léhaság, szenzáció éhség,… van. Tudnotok kell, Jézus se önmagáért a kereszten, se a Kísértő kérésére nem tett csodát.
 
 
 
Sokan azért nem fogadják el a csodát, mert nem akarják elfogadni a Szentháromság által létrehozott zarándokhelyeket, az Általunk kiválasztott személyeket és az általuk közvetített tanításokat. Az igazi csodák visszautasítása mögött lelki érzéketlenséget, féltékenységet, irígységet, hamis okosságot és zárt lelkületet lehet észrevenni. A szabadgondolkodók semmilyen csodát nem fogadnak el. Elvük: nincs Isten – nincs csoda sem! Ez Ellenem elkövetett égbekiáltó bűn! Nagy a felelősségük Isten előtt azoknak a megátalkodott személyeknek, akik látták a csodát és mégse hitték el azt!
 
 
 
Gondolkozzatok el azon, vajon miért dicsőítette meg az Isten a Szentháromság hegyét: jelekkel, csodákkal, megtérésekkel, szabadulásokkal? Ezáltal Isten a Szentháromság hegyre, a kiválasztott személyekre, az engesztelő közösségre és az ottani tanításokra akarja elsősorban felhívni a figyelmeteket! A Szentháromság hegyén történt csodák által, Isten a Nagy Figyelmeztetés előtt a Jó melletti végleges döntésre akar meghívni titeket. Minden egyes csoda a Szentháromság különleges jelenlétére, szeretetére, hatalmára, munkájára is irányítja a figyelmeteket!
 
 
 
Ebben a hónapban arra kérlek titeket, hogy használjátok hittel a szentelményeket: a csodásérmet, a szentelt vizet-gyertyát-tömjént; a megáldott szentképeket, szobrokat, kereszteket! Ha hittel viselitek az Egyházam által megáldott csodásérmet, általa az egész Egyház imájának az erejét és Mária édesanyai Szeretetét, Gondoskodását, Hatalmát,… fogjátok megtapasztalni, amelyet Ő, a Szentháromságtól kapott.
 
 
 
Befejezésűl, egy titkot árulok el nektek: akiknek a szívében szeretet van, azok a személyek a legnagyobb isteni csoda hordozói!!!
 
 
 
Megáldalak titeket a legnagyobb isteni csodával, az igazi szeretettel!!!”
Házi feladat novemberre:
„LEGYEN A NAPI RÖPIMÁNK: Ó, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZŰZ MÁRIA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, KIK HOZZÁD MENEKÜLÜNK!
Előretekintés 2009 decemberére:
Közös imaszándék lesz: Jézus lelkületében, csak jót cselekedve akarunk élni! Azért fohászkodunk, hogy ez sikerüljön.
Konkrét feladatunk lesz: minden nap tégy valami jót és veled lesz Isten!

N.B. A jövő évben a szenteket fogjuk jobban megismerni, megszeretni és követni!!!

Ft. Csilik János A Csodásérem története

A francia forradalmak a XIX. században, mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetéből kitűntek. Mégis a nagy hagyománnyal rendelkező francia Egyház virágai minden pusztítás ellenére gazdagon pompáztak.
Ebben a században került sor a Csodásérem, La Salette és Lourdes jelenéseire és ebben a korban élt Kis Szent Teréz, Viennay Szent János, stb.
Labouré Szent Katalin, aki találkozott a Szent Szűzzel és látomásban megkapta a Csodásérem tervét, 1806 május 2-án született Fain-les-Motuiers (Franciaország) nevű faluban. A szülei becsületes földművesek és bátor keresztények voltak. Isten tizenegy gyermekkel, nyolc fiúval és három lánnyal áldotta meg a házasságukat. Katalin egész életét különösen Szűz Mária és a keresztre feszített Jézus iránti szeretet jellemezte. Katalin 9 éves volt, amikor elveszítette édesanyját. Ekkor Szűz Mária szobrát a keblére szorítva könnyek között mondta: “mostantól, Te vagy az én Édesanyám!” Ettől a naptól kezdve elmélyültebbé vált a kapcsolata az Istenanyával. Noha 12 évesen át  kellett vennie a háztartás irányítását, minden nap talált időt arra, hogy vissza vonuljon a templomba imádkozni.
Egy alkalommal megjelent neki álmában Páli Szent Vince és meghívta, hogy lépjen be az általa alapított rendbe. 1830 január 19-én lépett be Katalin a Szeretet leányai Társulatba, az Irgalmas Nővérek Rendjébe. Főnöknője így jellemezte: erős jellemű, jó természetű, szorgalmas, tökéletességre törekvő! Katalin nővér a szerzetesrendben minden feladatát lelkiismeretesen és örömmel végezte. 1835 május 3-án Katalin nővér letette Istennek a szegénységi, tisztasági, engedelmességi, valamint a szegények és a betegek testi-lelki szolgálatára vonatkozó fogadalmát.
1876-ban mondta: „még ebben az évben meghalok!” December utolsó napjaiban felvette a betegek szentségét, bocsánatot kért mindenkitől. 1876 utolsó napján este hét órakor csendesen elaludt az Úrban. Amikor 1933-ban, Laboure Katalin boldoggá avatásának szertartása előtt felnyitották sírját, testét épségben találták, noha 56 évet feküdt a teste a nedves sírban. XII. Piusz pápa Katalin nővért 1947 július 27-én a szentek közé iktatta. Katalin nővér különösen a hivatásbeli kötelességek szentje. Ő a legegyszerűbb és legnehezebb munkát is örömmel végezte.
A Labouré Szent Katalin testét tartalmazó ereklyetartó Szűz Mária Csodásérme kápolnában látható. A Párizs szívében található kápolnát napjainkban is ezrével látogatják a zarándokok, a világ minden tájáról.
Szűz Mária jelenései
Szűz Mária első jelenésére 1830 július 18-ról 19-re virradó éjszaka került sor. Labouré Katalin így számolt be az eseményről: „Szent Vince napjának előestéjén hatalmas vágy vett rajtam erőt, hogy lássam Szűz Máriát. Abban a hitben tértem nyugovóra, hogy éjjel meglátom az én drága Anyámat. Fél tizenkettőkor hallottam, hogy valaki hív engem. Négy-öt éves, fehér ruhát viselő gyermeket pillantottam meg!
Gyere a kápolnába, ott vár téged a Szűzanya!” mondta nekem.
Mindenhol felgyúltak a fények, ahol elhaladtunk. A kápolnában is világosság volt. Letérdeltem az oltár lépcsője előtt és a kezemet Szűz Mária ölébe helyeztem. Ekkor a következőket mondta a Szűzanya:
„Gyermekem, az Úristen megbíz téged valamivel. Nagyon sokat fogsz szenvedni emiatt. Mondj el mindent a lelkiatyádnak. Ő ugyan ellentmond majd neked, de ne félj! Látni fogsz bizonyos dolgokat. Amikor elmélkedsz többször részesülsz majd sugallatban. Tájékoztasd a lelkiatyádat mindenről.”
Aztán a Szűzanya az oltárra mutatva azt tanácsolta: „Bánatomban és szenvedéseim közepette az Oltárhoz menjek kiönteni a szívemet. Ott mindig megkapom a szükséges vigasztalást.”
Azután a Szűzanya beszélt a nagy szerencsétlenségekről, amelyek az egész világot fogják érni. „Amikor azt fogjátok hinni, hogy minden elveszett, Én akkor is veletek leszek. Bízzatok!” Ezután egyedül találtam magam a kápolnában.
            Szűz Mária második jelenésére 1830 november 27-én került sor. Katalin nővér erre így emlékezik vissza: „Szűz Mária fehér féltekén állt, lába alatt zöld, sárgafoltos kígyó tekergőzött. A Szűzanya az Égre nézve, kezében aranyszínű gömböt tartott, amelyen arany kereszt volt. „A Földgömb az egész világot jelképezi és minden embert egyenként” magyarázta a Szent Szűz.
Szűz Mária kezén drágakövekkel díszített gyűrűket láttam. Azt mondta nekem: „A drágakövekből áradó fénysugarak azt a kegyelmet jelképezik, amelyet mindazoknak megadok, akik kérik.” Ovális képet láttam, benne arany betükkel írt fohászt: „Ő, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!” Azután azt mondta: „Veress ilyen érmet! Azok, akik hittel viselik, nagy kegyelemben részesülnek majd!” Ezután az ovális kép megfordult. Egy kereszt tűnt elő, amely egy nagy M betü felett emelkedett, alatta pedig Jézus és Szűz Mária Szent Szíve volt látható. Az egyiket töviskorona, a másikat tőr szúrta át. Ezután azt hallottam: „Verettetned kell ilyen érmet! Azok, akik bizalommal viselik különösen nagy kegyelemben és oltalomban részesülnek majd”. A jelenés, ezekkel a szavakkal zárult: „Többé már nem látsz engem, de ha imádkozol, mindig veled leszek!”
Az Egyház viszonyulása
A Csodásérmet Párizs érseke kivizsgáltatta és elfogadta. XVI. Gergely pápától kezdve egészen II. János Pál pápáig áldásukat adták a Csodáséremre. A hívők így nevezték az érmet: „Szűz Mária Csodás Érme!”
A Csodásérem által gyógyulások, megtérések, szabadulások,… következtek be. Most rajtad a sor, hogy te is kipróbáld és másoknak is ajánld Mária segítségét a Csodásérem által. Legyen a napi röpimád:
„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”
a