Nagyfalu, 2004. november elsőszombatján:

 
„Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben.
Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.

 

 

– 2004 – “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. november 6.

 
2. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot a Szentlélek Isten imádására, dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó Erődért”.
Ebben a hónapban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért akarunk a legkomolyabban engesztelni a lelkigyakorlat megélésével.
 
I. Visszatekintés
A mennyei Atya nevében megkérdezem: komolyan vettétek-e az októberi lelkigyakorlatot? Önmagatokért, lelki és fizikai családotokért ajánlottátok-e fel? Többet imádkoztatok-e? (Szabadító ima, Rózsafüzér, Szentmise, áldozás, szentségimádás csütörtökön,…) A konkrét böjtöt gyakorlatba tettétek-e? (hús, TV, szeszes ital, cigaretta, kávé, túlzott munka, … mellőzésével) Tettetek jót a reátok szoruló felebarátaitokkal? A havi gyónás életetek része lett-e? A Szentírás olvasás belépett-e a napi programotokba? A szentelményeket használtátok? (szentelt gyertya, szentelt víz,…)
 
* A közös beszélgetésben láttuk a gyümölcsöket. Sok rejtett bűn felszínre jött. A kezdők ettől nagyon megijedtek, a haladók beismerték a bűnöket és elkezdtek dolgozni azok jóvátételén.
* A következetes, kitartó lelkiélet jellemző-e reátok?
 
II. Nagyfalu – jelenMost novemberben, kéri a Szentlélek, folytassuk az októberben kapott lelkigyakorlatot és ajánljunk fel mindent a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Imádkozzuk hittel e hónapban: “Hiszem a szentek egyességét”. Mit jelent ez?
a) Létezik a mennyország!
Ezt megerősíti a Szentírás: “Atyám házában sok hely van”. “A mi hazánk a mennyben van”. “Sok viszontagságon kell bemenni a Mennyek Országába”. “Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. “Örüljetek, mert nevetek fel van jegyezve a mennyben”.
Hogyan lehet a mennybe jutni? Felajánlott szenvedéssel, önmegtagadásokkal, égő vággyal, imával, fehér ruhával, szeretettel, parancsok megtartásával, erényekkel,…
Mi van a mennyországban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (37-39. old.): “A mennyország a szivárvány fényében ragyog. Nincs olyan szó, ami ki tudná fejezni azt, milyen a mennyország. Ott minden szeretetből van. Érezni lehet, hogy mindenki szeret téged és te is szeretsz mindenkit. Angyalokat láttam, akik ragyogtak a szeretettől. Akik a mennyországban vannak, Isten boldogító jelenlétét élvezik. Leírhatatlan öröm és boldogság van ott. Gondok, bajok és betegség nélkül, örök fiatalságban élnek ott a lelkek. Halálunk után annak alapján leszünk megítélve, hogy mennyi bennünk a szeretet. Reggel, amikor fölkeltem és dolgozni mentem, éreztem, hogy sugárzom magamból azt a szeretetet, ami a mennyben átjárt. Mindenkit szerettem volna megölelni, hogy kapjon abból a természetfölötti szeretetből, amelyben ott részesültem”.
 
* A mennyei házunkat itt építjük fel és odaát fogunk lakni benne!
* A mennyben lévők üzenete: “Éljetek úgy mint mi! Így segíttek a szenvedő lelkeken. Így ti is elköltözésetek után a legjobb helyre fogtok kerülni és jó példátokkal másokat is oda segíttek. Éljetek úgy, hogy találkozásunkkor hallhassátok: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített Országot”.
 
b) Létezik a pokol!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Rettenetes az élő Isten kezébe esni”.
Kik jutnak a pokolba? Isten ellenségei, az evangéliumban nem hívők, a fajtalanok, a tolvajok, a részegesek, a paráznák, sokan akik elsők voltak…
Mi van a pokolban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (34-36. old.): “Nagy mélységet láttam a pokolban. Egy keskeny lépcső vezetett lefele. Minél lejjebb mentünk, annál jobban szorult a szívem. Éreztem a büdös, nyirkos, füstös levegőt, ami fojtogatta a torkomat. Láttam azokat a lelkeket, akik csont és bőr formájúak voltak. Kétségbeesve, nagy fájdalmukban nyögtek, szenvedtek. Mintha tűz égette volna őket. Rajtuk már nem lehetett segíteni, mert gőgjük olyan nagy, hogy nem fogadnak el segítséget. Egymást gyűlölik és bosszút forralnak. Állandóan egymást hibáztatják. Ők mindent csak a saját dicsőségükre tettek. Nem Isten küldi őket a pokolba, hanem ők maguk választják azt. Ezt az állapotot az ember már a földön is magában hordja. Azt is megértettem, hogy minden a földi életünkben dől el, attól függően, hogy hogyan éltünk. Borzalmas látvány volt. Ha a kegyelem nem erősített volna meg, nem bírtam volna ki, amit ott tapasztaltam”.
 
* Imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk még buzgóbban, hogy senki ne kerüljön a pokolba!
* A pokolban lévők üzenete: “Ne éljetek úgy, ahogy mi éltünk, nehogy ti is a borzalmak helyére kerüljetek! Ugye nem szeretnétek hallani, amit mi hallottunk: Távozzatok Tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és angyalainak készült”.
 
c) Létezik a tisztítótűz!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Szent és üdvösséges dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldoztassanak bűneiktől”. “Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által”. “Ki nem jössz onnan, míg minden adósságodat meg nem fizeted”. Mi miatt tisztulnak? Világias életmód, lustaság, mulasztások sorozata, helytelen kíváncsiság, féktelen nyelv, önzés, hazugság,… miatt.
Mivel segíthetünk rajtuk? Szentmisével, szentáldozással, imával, böjttel, jócselekedettel, felajánlott szenvedéssel, Istennek tetsző élettel, szeretettel,…
M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (39. old.): “Ha az emberek tudatában lennének mi vár rájuk a haláluk után, még a pici vétkeket is elkerülnék, hogy ne kelljen a tisztítótűzbe menni, hanem egyenesen a Mennybe jussanak”. Szent Mónika utolsó kérése volt fiához, Szent Ágostonhoz: “Még néhány perc fiam és nincs többé anyád. De, ha majd nem leszek el ne feledkezzél rólam, ki téged oly forrón szerettelek. Különösen, amikor az Úr oltára elé lépsz, az újszövetség Legszentebb Áldozatát bemutatni, emlékezzél meg rólam”. Nem is feledte el Szent Ágoston anyjának e kérését.
 
* Lehetetlen, hogy elvesszen az az ember, aki, akár egy lelket is megmentett a tisztítóhelyről.
* A purgatóriumban lévők üzenete: “Segítsetek rajtunk, hogy egykor innen kiszabadulva mi is hatékonyan segíthessünk rajtatok!”
 
November témája: “Hogyan viszonyul az Egyház a magánkinyilatkoztatásokhoz?”
 
* VI. Pál pápa 1966. okt. 14-én jóváhagyott egy dekrétumot, amely szerint megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jelekről, csodákról, álmokról, látomásokról,… minden kifejezett egyházi engedély nélkül, könyveket írni, olvasni, kiadni és azokat terjeszteni,… Kivétel: ha hit ellen, erkölcs ellen beszélnek.
* Tudni kell, hogy a Szentírás üzenete: a) nyilvános kinyilatkoztatás; b) minden embernek szól; c) mindenki számára kötelező; d) az utolsó apostol halálával lezárult. De ez nem jelenti azt, hogy a nyilvános kinyilatkoztatás befejezésével, a Szentlélek ezentúl már nem közöl üzeneteket, bizonyos kiválasztott személyeken keresztül, egyének vagy közösségek számára. Senki sem kötheti meg Isten Szavát.
* A hiteles magánkinyilatkoztatások a Szentíráshoz: a) nem adnak hozzá semmi újat; b) nem vesznek el belőle; c) és nem változtatják meg.
* A magánkinyilatkoztatások a Szentírást: a) jobban megvilágítják (a lényeges és időszerű dolgokat); b) aprólékosan megmagyarázzák azt; c) felhívják a figyelmet egy-egy kinyilatkoztatott igazságra (például: Lourdes- Szeplőtelen Fogantatás) ; d) valamilyen isteni parancs teljesítését sürgetik, aláhúzzák (például: ima, bűnbánat, engesztelés).
* Milyen legyen a magatartásunk a magánkinyilatkoztatással? Óvakodjunk a túlzásoktól. Minden véglet a Gonosztól van.
a) Negatív véglet: van, aki mindenben csalást lát, semmit nem fogad el, gúnyolódik, lejárat mindent;
b) Pozitív véglet: van, aki túlságosan hiszékeny, csodaváró, mindent ellenőrzés nélkül elfogad.
c) A helyes magatartás: “Vizsgáljatok meg mindent. A jót tartsátok meg. Minden rossztól óvakodjatok”.
* A hívőkben ott van a “lelkek megkülönböztetésének” az isteni adománya, amely alapján eldöntik mi van Istentől, embertől vagy a Gonosztól. Fontos kritérium: a fát a gyümölcseiről lehet megismerni.
* Isten által kiválasztott helyeken, legyünk buzgó zarándokok és ne kíváncsi turisták.
 
III. Nagyfalu – jövő
Decembert, Jézus Krisztusnak fogjuk szentelni, az Ő eljöveteléről elmélkedünk. A lelkigyakorlatot folytassuk. Az egész emberiségért fogunk engesztelni.
2005 – az Eucharisztia éve. II János Pál pápa szerint a jövő év mottója:
“Az Eucharisztia az Egyház életének és küldetésének forrása és tetőpontja”.
 
Szűz Mária üzenete: “Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben. Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Váljatok élő Oltáriszentséggé. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.
 
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY ITT A FÖLDÖN TÜRELMESEN ÉLJEM MEG A TISZTULÁSOMAT, HOGY ODAÁT NE LEGYEN RÉSZEM BENNE”

2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. november 4-5-6.

 
9. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
 
Novemberben a közös imaszándék: Az Összes Szentekkel együtt kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Legyen a röpimánk: “Szűz Mária, aki a tisztítótűzben lévők Vigasztalója vagy, könyörögj érettünk!”
Havi mottó: “Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett ez Neked!”
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Az Oltáriszentség évében közelebb kerültél-e a Úr Jézushoz?
Istennel, sikerült-e legyőzni az akadályokat? A következetes lelki táplálkozás, lelki növekedés jellemző-e rád? Alázatos teli kalász vagy gőgös üres kalász lelkületű vagy-e? Miattad szomorú-e a Szűzanya? Elhiszed-e, hogy Szűz Máriának köszönhető az egész Újszövetség? Mária erényeinek megélésében, igazi tisztelője vagy-e? Imádkozol-e a Pápa, a Püspököd, plébánosod szenttéválásáért? Az ítélet napjai miattad megrövidülnek vagy meghosszabbodnak? A rózsafüzér titkait éled-e? Megállsz-e magadtól a széles úton, vagy megvárod, hogy Isten állítson meg? Megtanultad-e kimondani minden helyzetben: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod”?
Sikerült-e másokért is élni Isten segítségével?
Az Úr Jézus és a Szűzanya fizessen meg százszorosan, mindazoknak, akik az év folyamán segítettek a lelkek megmentésében!!!
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005. november elsőpéntekén:
M.Éva találkozásai elhunyt szerettei lelkével
 
* Édesapám párttitkár volt! Nem hitt Istenben és sajnos másokat is erre nevelt. 72 éves korában halt meg. Halála után közölte velem, hogy a pokol tornácára került. Elmondta, hogy Istentagadása miatt nagyon szenved. Kérte, hogy imát, böjtöt és sok Szentmisét ajánljak fel az ő kiszabadulásáért. A Szűzanya megígérte nekem, ha elmegyek Medjugorjéba, ott egy nagyon szép ajándékot fogok kapni Tőle. Édesapám, halála után 15 évre, a zarándokhelyen, újra megjelent nekem. Boldogan mondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből és Isten közelébe került. Szép, fiatal volt, az arca ragyogott a boldogságtól. Hálásan mondta: “Leányom, köszönöm a segítségedet. Ha nem segítettél volna, még nagyon sokáig kellett volna szenvedjek a tisztítótűzben.” Ezután eltávozott.
* Édesanyám, 84 éves korában halt meg Istennel és embertársaival kibékülve. Amikor halála után megjelent nekem, szép, fiatal volt. Mosolyogva mondta: “Halálom után a Szűzanya jött értem és elvitt magával az Égbe. Én, most nagyon boldog vagyok és kérlek, ne szomorkodj miattam”. Eltávozása előtt megölelhettem őt. Ekkor éreztem a szíve dobogását. Ő azt mondta: “Ez a szív, amely dobog bennem, a megdicsőült szív, amelyet halálom után kaptam az új testemben”. Megígérte nekem, hogy az Égből sokat fog segíteni, amíg a Földön élek.
* A nővérem férje iszákos és Istenkáromló ember volt. 55 éves korában halt meg. Előtte nagyon sokat szenvedett. Halála után 2 évre megjelent és azt mondta: “Engem, Isten küldött hozzád azért, hogy elmondjam, a tisztítótűzben azzal bűnhődöm, amivel a Földön vétkeztem. Olyan helyen vagyok, ahol látom a sok italt, de nem nyúlhatok hozzá. Ez nagy szenvedést okoz nekem. Így tisztulok a szenvedélyemtől, amitől a Földön nem akartam megszabadulni. Csak, miután megtisztultam, kerülhetek közelebb Istenhez.” Még azt is elmondta: “Nagyot vétkezik az, aki a papot bántja! Emiatt kétszeresen kell fizetni a tisztítótűzben. Értük, csak imádkozni kell!… Isten nagyon szeret téged! Most, térdenállva köszönd meg Istennek, hogy elküldött hozzád!”
 
Tanítás, 2005. november elsőszombatján:
Mire tanít a Szűzanya ebben az utolsó időben?
– A havi mottó szerint: “Maradjatok mindig kicsiny, gyermek lelkületűek, hogy Isten legyen bennetek a nagy!”
 
– Vegyetek példát II. János Pál pápáról, aki a Mennyországban van és kéréseitekre sokat segít nektek. Ő, míg a Földön élt, a békét hirdette mindenkinek. Ő, Jézus Irgalmas Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szentelte magát. Az utolsó szavaival Jézus és Mária után kiáltott az Égbe! Az Úr, az irgalom idejét egy kicsit meghosszabbította a sok megtérés miatt, ami II János Pál pápának a halála után elindult a világban. Legyünk hálásak az irgalom idejéért, úgy, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló rövid időt. Látjátok, mit jelent egy szent ember élete a Földön?! Tudnotok kell, az Ő példás élete és imája által nagyon sok lelket mentett meg az Ég. Bátorítalak benneteket, kérjétek a “Nagy Pápa” közbenjárását, Istennél, bármilyen ügyetekben!
– XVI. Bendek pápát a világ már nem érdemelte meg, bűnei miatt. Őt, ajándékba kaptuk Istentől. Napi imáinkkal segítsük a Szentatyát, az Egyházért és az egész világért hozott áldozatos munkájában.
– A mostani időben, a legtöbben az Istenkáromlás nagy bűnét követik el. Emiatt is kell engesztelni, hogy csillapodjon Isten igazságos haragja. Az emberiség meg kell tisztuljon a hamisságtól és minden bűntől. A büntetést, amely a világra vár, lehet enyhíteni engeszteléssel!
 
Hogyan imádkozzunk Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösségben? Legyen legalább 5 személy (több is lehet), akik képviselik és engesztelik Jézus Szent Sebeit. Csendes lelkiismeretvizsgálattal; bűnbánó lelkülettel; az Égiek meghívásával; áldáskéréssel; szándék felindítással kezdjük el a közös engesztelést. Ezután imádkozhatjuk a rózsafüzért! Azután a Szentírásból, a havi tanításból olvassunk el egy részt és mondjuk el tapasztalatainkat. Befejezésül ajánljuk az utolsó idők imáját. A Szűzanya nagyon örül az alakuló engesztelő közösségeknek. Imáik olyanok, mint egy fellobbanó tábortűz, amelyek fokozatosan kiszorítják a sötétséget a világból.
 
A Szűzanya kéri, legyünk az új idők apostolai: bizalmunkkal, szelídségünkkel, testvéri szeretetünkkel, hűségünkkel… Erősítésként olvassuk az Apostolok Cselekedeteit. Biztosak lehetünk abban, mindazok az üzenetek, amelyek elhangzottak, Istentől rendelt időben beteljesülnek!
 
Tanítás, 2005. november elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Az életszentségre való törekvésünkkel:
– Naponta akarunk jobbak lenni! Jézus Krisztus, a Szűzanya, a szentek maradjanak a példaképeink!
– Az Isten szeretetet, a felebaráti szeretetet és a helyes önszeretetet komolyabban vesszük!
– Küzdünk a halálos és bocsánatos bűnök ellen!
– Állhatatosak leszünk a lelki dolgokban! (ima-böjt, gyónás-áldozás, Szentírás olvasás)
– Gyakoroljuk az önuralmat! Aszkétika nélkül nincs misztika! Isten, csak fegyelmezett emberrel tud együtt dolgozni.
– Rend lesz a napunkban, az életünkben! (Pontos lefekvés-felkelés- ima- munka- evés- pihenés)
– Követjük Szent Imre példáját: “Tiszták leszünk testben és lélekben!” Követjük Borromei Szent Károly lelkületét: elfogadjuk a figyelmeztetéseket és engesztelünk alázatosan a bűnösök megtéréséért!
– Úgy akarunk élni, ahogyan II. János Pál pápa élt!
– Óvakodunk Isten nevének a könnyelmű kimondásától, az átkozódástól, az Istennek szentelt személyek megbántásától és az Istenkáromlástól.
– Istent imádjuk Végtelen Jóságáért. Dicsérjük és áldjuk Isten Szent Nevét.
– Istentől kapott egyetlen életünket a jóra használjuk, Istennek ajándékozva.
– Elfogadjuk a keresztünket szeretettel és türelemmel!
– Gyakoroljuk tovább is: az engedelmességet, az állhatatosságot és a bizalmat!
– Segítjük a tisztítótűzben szenvedő testvéreinket: szentmisével, szentáldozással, búcsúkkal, keresztúttal, rózsafüzérrel, szenvedéseink felajánlásával, imával – böjttel – jó cselekedettel… Ne felejtsétek el: “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”.
– Ezután is megtartjuk az elsőpénteket, elsőszombatot és elsővasárnapot délelőtt 11-órától, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az Égiek megörvendeztetésére.
Röpimánk: “Kész vagyok Uram bármikor, akár most is, hogy találkozzam Veled.”
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“B. István a nevem. Családos vagyok és zenész. Van egy 23 éves lányunk, aki gyermekkora óta szolgálja az Urat.
Voltam elsőáldozó, bérmálkozó. 17 éves koromban egy zenekarba kerültem. Lassan, fokozatosan eltávolodtam a jó Istentől. Csak akkor imádkoztam, amikor szükségem volt Isten segítségére. Sajnos, ez így ment elég sokáig. 1989. után a zenekarral kikerültünk Magyarországra. Ott éreztem, hogy egyre rosszabbul vagyok. Végül kiderült, hogy pánik betegségbe estem. Nem láttam már értékét se a zenének, se a vele járó sok pénznek.
Ekkor, Isten reám tekintett. Egy Karácsony ünnepén, fellépésünk lett volna, de valamilyen oknál fogva, elmaradt. Mondták, hogy menjek haza, Romániába, a családomhoz. Sajnos, ez nem valósulhatott meg. Ekkor, Debrecenbe, az éjféli misére mentem. Útközben láttam, az emberek vitték haza a karácsonyfát és boldogok voltak. Olyannak éreztem magam, mint egy gazdátlan, kivert kutya! Belépve a templomba, sírtam, mint egy édesanya nélküli gyermek. Az emberek értetlenül néztek, én pedig nagyon szégyelltem magam. A templomban felnéztem egy Jézus szoborra és megkérdeztem: “Uram, miért van ez így?” Jött nemsokára a válasz Jézustól: “Azért, mert nem keresel engem!” “De Uram, én akarlak Téged keresni és máskor is el fogok ide jönni.” “Nem muszáj ide jönni, megtalálhatsz Nagyváradon is!”
Amikor haza kerültem Nagyváradra, járni kezdtem a templomba. Egyre jobban megerősödött bennem, már nem tudok világi zenével foglalkozni. Valaki, az engesztelő közösségből, megkérdezte, amikor a templomban voltam, hogy nem mennék-e el elsőszombaton zenélni? Azt feleltem: én világi zenész vagyok, nem ismerem a Bibliát, nem tudom imádkozni a rózsafüzért… valójában azt sem tudom, hogy mit csináltok ti ott. Ő bátorított és azt mondta, “gyere, meglátod, az Úr megsegít”.
A közösség vezetői nagy szeretettel fogadtak, mondva: “Ezután te leszel a mi zenészünk!” Én azt gondoltam magamban, ez még nem is olyan biztos. Szentmise közben az emberek arcát figyeltem, hogy mennyire átélik azt. Mivel a jó Isten nagyon mélyen megérintett, kitűnően éreztem magam. Nagyváradon, a családom és a volt barátaim is csodálkoztak rajtam, mondogatva: “Veled, valami történt! Te meg vagy változva!” Akkortól, egyre komolyabban vettem a rózsafüzért és ajánlottam a férfiaknak is. A rózsafüzér lett egyik leghatékonyabb fegyverem a Gonosz ellen. Most oda jutottam, már nem tudok élni a Szentháromság, a Szűzanya, a közösség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya itt is jelen van!!!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám, mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Decemberben a közös imaszándék: az új egyházi évben, a Szentírás évében, Jézus Krisztust fogjuk dicsőíteni és áldani. Azért imádkozunk, hogy minél jobban megismerjük, megszeressük, meg tudjuk élni és tanúságot tudjunk tenni a Szentírásról.
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGÍTS, HOGY MINDIG SZERETETTEL TUDJAM KIMONDANI ISTEN SZENT NEVÉT!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. november 3-4-5.

 
21. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Szent Pál apostolnak: Tituszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz; valamint Szent Jakab és Szent Péter leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy!”
Közös imaszándék: mindent, különösen az egyéni és közösségi imáinkat ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek megszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: “Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetet terjesztjük!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Komolyan készülsz-e az Új Világba? Megtanultál-e a “szeretet nyelvén” beszélni embertársaiddal? Szereted-e és megszeretteted-e másokkal is az Égieket? Igazi engesztelőként elfogadsz-e és felajánlasz-e minden szenvedést? Óvatos vagy túl hiszékeny vagy-e az emberekkel? Lélekben az Úr Jézus és Szűz Mária kezét megfogva indulsz-e a szolgálatodba? Az erényekben vagy a bűnökben keresed-e az Urat? Az imádkozók vagy a harcolók csoportjába tartozol-e? Végzed-e rendszeresen a rózsafüzért, a Szűzanya iránti szeretetből? Jelenleg csak a testednek vagy a lelkednek élsz-e? Van-e bátorságod beszélni az égi tanításokról? A mennyei Atya segítségével a bűnbánatban levetetted-e a régi embert és a szolgáló szeretetben felöltötted-e az új embert?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. november elsőpéntekére
“A mai alkalommal, arra akarlak benneteket megtanítani, hogy milyenek legyetek, amikor Én visszajövök hozzátok a Földre. Sajnos a legtöbb ember: túlzott tevékeny életet él, csak a látható világra és a mennyiségre teszi a hangsúlyt. Arra kérlek titeket, a láthatatlan világra irányítsátok a figyelmeteket, mert az nemsokára láthatóvá fog válni. Törekedjetek arra, hogy a szívima által vegyétek fel Velem a kapcsolatot.
Amikor dicsőségemben visszatérek hozzátok, kellene legyenek olyan emberek a Földön, akikkel megérthetem magam. Elvárom tőletek, a ti érdeketekben, hogy tanításaimat komolyan vegyétek. Ezért, azt kérem tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, olyanok, akik a szüleikre hagyatkoznak és bennük bíznak. Nektek, engesztelő Gyermekeimnek, mindenben Reám kell hallgatnotok és hagyatkoznotok!!! Gondoljatok a keresztrefeszítésemre, amikor tehetetlenné tettek az ellenségeim. Megsemmisülésem, amit az emberi testemben szenvedtem el a keresztfán, meghozta nektek a Megváltást. Én a tehetetlenségem vállalásában és felajánlásában is megdicsőítettem mennyei Atyámat. Arra kérlek titeket, ti is feszítsétek keresztre az emberi akaratotokat, hogy Atyám Akaratát ezáltal megtehessétek. Az utolsó időben, gyermeki lelkekre van szükségem! Olyan mértékben tudlak benneteket felhasználni Isteni Művem megvalósításában, amilyen mértékben átadjátok Nekem emberi vágyaitokat és akaratotokat.
A Szentírásban le van írva: ‘amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.’ Én, most azt mondom nektek: amikor kicsik vagytok, akkor vagytok Előttem nagyok! Soha ne felejtsétek el, amikor azt hiszitek, hogy elhagytalak benneteket, akkor vagyok hozzátok a legközelebb. Most még nem értitek teljesen Szavaim értelmét, de eljön az idő, amikor Szentlelkem megmagyarázza azt nektek. Kérlek benneteket, legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy! Megáldalak benneteket a Reám hagyatkozás gyermeki lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. november elsőszombatjára
“Drága, kicsi Gyermekeim! Most elmondom nektek, miért kérjük tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek! Amikor Szent Fiam, emberi testben, a keresztfán kínhalált szenvedett, Ő akkor dicsőült meg Istenségében és akkor váltott meg benneteket bűneitektől. Szent Fiam Istensége – a halála után a harmadik napon – ismét egyesült emberi testével, így megdicsőült testben támadt fel a halálból. Szent Fiam, megdicsőülve jelent meg apostolainak, bebizonyítva, hogy legyőzte a halált.
Amikor Szent Fiam mennybe emelkedett az apostolok szeme előtt, két angyal jelent meg és ezt mondta nekik: ‘Galileai férfiak! Miért álltok és néztek az Égre? Jézus, aki közületek a mennybe emelkedett, egykor ugyanúgy fog eljönni a Földre, ahogyan most szemetek láttára az Égbe ment!’ Higgyétek el, Szent Fiam, megdicsőült Testében fog visszatérni hozzátok a Földre, nagy fényességben, az Ég felhőin, az Angyalok és Szentek társaságában. Azért jön, hogy Istenségében részesítse mindazokat, akik Őt elfogadják. Szent Fiam, először, még nem ítélni jön, hanem azért, hogy megmentse azokat a bűnösöket, akik engedik, hogy megmentse őket. Ha hiszitek, ha nem, mindez még a ti időtökben fog bekövetkezni!!!
Még azt is el kell mondjam nektek, hogy életetek legfontosabb feladata kell legyen Szent Fiam Öt Szent Sebének engesztelése. Az az engesztelő ima, amit a Szentháromság hegyén, együtt végeztek, Isten tetszésére van. Tudnotok kell, amikor engeszteltek, az Általunk kért napokon, akkor az Égben veletek együtt imádkoznak a Szentek és az Angyalok! Az engesztelésetek által, misztikusan gyógyul Szent Fiam Öt Szent Sebe és ezáltal siettetitek az Ő visszajövetelét a Földre. Engesztelő Gyermekeim! Nektek az a hívatásotok, hogy az emberek bűnei által okozott lelki sebeket begyógyítsátok!!! Az engesztelésetek által egyesül a ti földi szeretetseregetek az égi szeretetsereggel és így együtt győzünk a Sátán serege ellen.
Soha ne felejtsétek el, Én nagyon szeretem minden gyermekemet, még a bűnösöket is! Szent Fiam visszajöveteléig folyamatosan hullatom Könnyeimet a bűnösökre, hogy bűnbánatra induljanak. A bűnbánat által a bűnösök is befogadhatják az égi Fényt, amit Szent Fiam hoz el a Földre. Minden nap gondoljatok arra, Én a Remény Anyja vagyok! A ti feladatotok az, ebben a reményvesztett világban, hogy a Remény Apostolai legyetek! Törekedjetek arra – ti, akik eddig Mellettünk maradtatok – legyetek gyermeklelkületűek, mert, akkor Isten lesz bennetek a nagy! Ilyen lelkületben, Isten jó eszközei lesztek! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. november elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi, akik mindig, kicsi, engesztelő Gyermekeid akarunk lenni, ma is szeretnénk megörvendeztetni Téged!
 
A mennyei Atya válasza: “Amióta megteremtettem az embert, mindig arra vártam, hogy örömöt szerezzenek Nekem! Úgy vagyok Én is veletek, mint egy jó szülő, aki nagy szeretettel felnevelte gyermekeit és ezért csak egy kicsi hálát vár tőlük. Sajnos, vannak olyan gyerekek, akik azért haragusznak meg szüleikre, mert arra figyelmeztetik őket, hogy nem jó úton járnak. Amikor Én is figyelmeztetlek benneteket, sajnos vannak gyermekeim, akik emiatt megtagadnak, lázadoznak ellenem, az ellenfelemhez menekülnek, aki pillanatnyi, látszólagos örömök által a pusztulásba viszi őket.
Amikor megszülettetek a Földre, először, egy pillanatra, megláttátok a Mennyországot és benne az Én Arcomat, azért, hogy vágyjatok visszajönni Hozzám, mert Én várok rátok. Ti, Általam jöttetek létre. Én Kezembe vettem mindegyikőtöket, forró Szeretetemmel dédelgettelek és ti Reám mosolyogtatok. Azután elkezdtétek élni a földi életeteket. Én szabadakaratot ajándékoztam nektek. Én azt vártam, hogy Velem együtt fogtok élni és örömömet fogom találni bennetek. Sajnos, ez nem így történt!!! Most újra azt várom tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, tartózkodjatok a bűntől s a jótetteitekkel mosolyogjatok Reám. Ha bűnbánatot tartotok, Én a Kezembe veszlek újra benneteket, visszamosolygok rátok és Önmagammal ajándékozlak meg titeket. Tudnotok kell, ezután már nem számít Nekem, hogy milyen volt a múltatok! Számomra csak egy lesz a fontos: akarjatok Hozzám tartozni!!! A bűnbocsánatom által eltörlöm bűneiteket és szabaddá teszlek titeket. Ha kimondjátok Nekem szívből, akár egyszer is :’Atyám’ és ezáltal elismertek Engem Teremtőtöknek, Én Magamhoz ölellek benneteket! Ha szükséges lesz, ti azután szívesen fogjátok vállalni a tisztulást is, hogy a Mennyország boldog lakói legyetek – Velem együtt – egy örökkévalóságon át. Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
Ft. Horváth Ernest-nek hívnak. Jelenleg Nagyváradon vagyok görög katolikus pap. Házasságban élek, 2 kislányunk van. Megköszönöm a jó Istennek, hogy most, ezen a novemberi elsőszombaton tehetek tanúságot. Most van egy éve, hogy visszatértem az engesztelő közösségbe János atya és Éva Asszony mellé. A szüleim az egyetem befejezése után Moldovába kerültek. Én ott születtem 1971. június 1-én.
A szüleim, amikor elmentek Erdélyből eltávolodtak az Egyháztól. A lelkükben valószínűleg ott maradt a jó Isten! 6 éves koromig a nagymamám nevelt Dézs mellett. Ott tanultam meg az első imákat. Ezután Biharon és Nagyváradon laktam a szüleimmel. Ez idő alatt, sajnos nem gyakoroltam a vallásomat. Emlékszem, a vakációban visszatértem Dézs mellé, a nagymamámhoz. Ott végeztem el az első gyónásomat és ott voltam elsőáldozó.
Tinédzser koromban, amikor először olvastam a Szentírást, valami meggyulladt a lelkemben! Éreztem Isten jelenlétét! Ebben az időben volt egy álmom, amely nagyon sok örömöt és békét hozott a lelkembe. Engedélyetekkel elmondom az álmom egy részét: “Nagyon sok ember volt összegyűlve egy magas Hegy körül. Az emberek próbáltak felmenni arra a Hegyre. Ez, egyeseknek jobban sikerült, másoknak kevésbé. Mindenki vágyott arra, hogy a Hegy csúcsára eljusson. Úgy éreztem, Isten volt a Hegy tetején és Ő hívott mindannyiunkat a csúcsra. Én is, másokkal együtt, elkezdtem mászni felfelé, de mindig elestem. Ekkor Isten azt mondta a lelkemben: ‘Emeld fel mindkét kezedet és úgy gyere Felém!!!’ Felemeltem a kezemet és haladtam felfelé! Amikor leengedtem a kezemet, újra elestem és visszacsúsztam. Amikor újra felemeltem a kezemet – másokkal együtt – közeledtem a cél felé.” Ebből az álomból azt értettem meg, hogy Isten valami rendkívüli dologra hív meg! Akkor még nem értettem azt, hogy mire hív az Úr. Rájöttem arra is, a kezek felemelése azt jelenti: hagyatkozzak teljesen Istenre, tegyem Isten Kezébe az életemet, jövőmet!
Ez volt a tapasztalatom 16 éves koromban. Miután befejeztem a középiskolát, azon gondolkodtam, hogy milyen egyetemre menjek. Elmentem gyónni egy paphoz, aki tudva vagy tudatlanul azt mondta nekem: “Gyere hozzánk a teológiára!” Ezen egyszerű szavak által valami meggyúlt a lelkemben. Nem érdekelt tovább a karrier, beiratkoztam a teológiára. 4 év után megnősültem és a Püspököm pappá szentelt. A szenteléskor éreztem, hogy Isten tette reám a Kezét a Püspököm kezein keresztül. Az erősödött meg bennem: ha ráhagyatkozom az Istenre, akkor feljutok az Isten Hegyére; ha nem, akkor gyakori esések és visszacsúszások lesznek az életemben. Mégis, valami nyugtalanság volt bennem, egy lelki közösségre vágytam, amit Érsemjénben megtaláltam az engesztelő közösségben. Békét, szeretetet, nagy kegyelmet éreztem az elsőszombatokon. Sajnos az állhatatlanságom miatt két évig kimaradtam a lelki közösségből. Mint a tékozló fiú tértem vissza a közösségbe, ahova szerető szívvel fogadtak vissza. Megköszönve János Atya és Éva Asszony szeretetét, bocsánatot kérek minden hibámért, amit elkövettem a közösség ellen. Érzem, hogy az élet szeretet nélkül nem ér semmit. Meg kell tanulnunk elfogadni és adni a szeretetet! Csak így érdemes élni!!! Hiszek Jézus szeretetében! Hiszem azt, hogy Jézus vissza fog jönni a Földre, hogy megmentsen mindannyiunkat!
Jelmondatom: “Szeress és tégy amit akarsz!” Hiszem azt, akiben igazi szeretet van, az csak jót akar mindenkinek!
 
III. Nagyfalu – előretekintés decemberre.
Közös imaszándék lesz: a gyerekek, a szülők és a nagyszülők szenttéválásáért kérjük együtt a Szent Család segítségét!
Konkrét feladatunk lesz: Karácsonyra egy alapos szentgyónást fogunk végezni!
Decemberben: a mennyei Atya kéri újra a teljes böjtöt a televízióval a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Ezen kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek! Csak a péntekek húsmentesek! Készüljünk fel, a jövő évre, amely a felebaráti szeretet éve lesz!!!
A Szentírásból: Szent János, Szent Júdás Tádé leveleit és a Jelenések könyvét fogjuk olvasni és élni!
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENÜNK! ADJ ERŐT, HOGY EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ENGESZTELŐ IMÁINKKAL SEGÍTSÜK A MENNYORSZÁGBA A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKET!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. november 1.

 
7. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedése előtti napjait. (Mt. 11-12-13. fejezetek).
Havi mottó: „Mondom nektek, bármit kértek imádságban, higgyétek el, hogy megkapjátok, és úgy is lesz!” (Mk. 11, 24)
Közös imaszándék:a Szentlélek Isten dicsőitését és a szentmiséinket ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni! Az élőkről és a holtakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
 
Szentlélek Isten tanítása, 2007 novemberében
“Szeretteim! Most felhívom a figyelmeteket az ima, a böjt és a jócselekedet fontosságára. Kérlek benneteket, szakítsatok időt az imára minden nap, és meg fogjátok tapasztalni általa Isten erejét! A szívből jövő ima és a közös ima erejének lehettetek tanúi október elsőcsütörtökén, amikor szemetek láttára, a halott feltámadt. Az első keresztények úgy imádkoztak együtt, hogy megrendült alattuk a Föld. Közös imájuk következménye volt az is, hogy Isten elküldte angyalát Péter apostolhoz a börtönbe és kiszabadította onnan. Imáitokkal, sok lelket szabadíthattok ki a tisztítótűz börtönéből! Kérlek benneteket, minden napotokat a bűnbánó ima is jellemezze, mert már kevés idő áll a rendelkezésetekre és nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor el fog jönni az Úr és számon fogja kérni az életeteket. Imátok valójában csak akkor kedves Isten előtt, ha kérésetek után szívből kimondjátok: ’Uram ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd’! Arra kérlek benneteket, ha imádkoztok egy betegért és nem gyógyul meg azonnal, ne háborodjatok fel. Gondoljatok arra, a beteg talán a saját bűneiért vezekel vagy mások bűneiért. A szenvedés elfogadása és felajánlása által a beteg megtisztul, érdemeket szerez és még másokon is segíthet. Ha együtt imádkoztok betegeitekért, meggyógyulhatnak, a betegségben segítséget nyernek, vagy felkészülnek a Velünk való boldog találkozásra. Engedjétek, hogy az Isten döntse el azt, hogy mi a legjobb a betegeitek számára! Soha ne felejtsétek el: imával és böjttel még a háborúkat, vagy a természeti katasztrófákat is el lehet hárítani. Jézus példáját követve ti is csak a jóban menjetek előre, ezáltal sok lelket szabadíthattok ki a Gonosz karmaiból. Azért engeszteljetek imával, böjttel és jócselekedettel, hogy enyhüljön a büntetés, ami a világra vár!!! Azért engeszteljetek, hogy megrövidüljön a tisztulás ideje és minél hamarabb jöjjön el a ’Szeretet Korszaka’ a Földre. Megáldalak benneteket az imádság szeretetével!!!”
 
Házi feladat novemberre:
„SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGITS, HOGY MINDEN KÉRÉSEM UTÁN MONDJAM KI: ’URAM, NE AZ ÉN AKARATOM LEGYEN MEG, HANEM A TIÉD’!”

Előretekintés decemberre:

Decemberben: Decemberben az Úr Jézust fogjuk dicsőíteni szívből jövő szavainkkal és békét sugárzó lelkületünkkel!
Konkrét feladatunk lesz: a kilencedben (1-9) azután Hétfőn – Szerdán és Pénteken, az Úr Jézus iránti szeretetből, Karácsonyig lemondunk a húsevésről!!!
Figyelem!!! Novembertől: Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja, a Szentháromság hegyén, 13 óra lesz!!!
a