Én veled megyek

1962. december 1.

“Leányom, látom, nagy szorongásaid vannak. Félsz a nagy úttól, hogy újabb megpróbáltatás lesz számodra Szeretetlángom átadása. Legyen fellépésed nagyon alázatos, bátor és határozott. Én veled megyek. A Szeretet Lelkének birtokában vagy, az Ő ereje kísér és megvilágítja azok lelkét, akikhez menned kell.”

A Szent Szűz azt is mondta, hogy milyen lelkülettel fogadják Szeretetlángját azok, akikhez mennem kell. S tovább folytatta erőt adó beszédét:
“Sok és fájdalmas félreértés és a megaláztatások fokozottabb vállalásán kell keresztülmenned. Akihez irányítlak, az is szenved. Őt is a fájdalom és kétely gyötri, még jobban, mint téged. Lásd, kislányom, miért kell annyit szenvedned, imádkoznod és böjtölnöd, és azoknak is, akikhez irányítlak. Hogy valamiképpen érdemet szerezzetek Szeretetlángom továbbadására, mert igen nehezen indul meg. Nem ok nélkül juttatom kétkedő lelkületűekhez, teszem azért, hogy megérezzék Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradását, hogy higgyenek és bízzanak Bennem.”

Mikor a Szűzanya jóságos szavait meghallottam, igen elcsodálkoztam. Az előző napi szenvedések és kísértések után az Úr Jézus így szólt:
“Szenvedj Velem! Fokozni fogom lelked szenvedéseit, és szavamat távol tartom tőled.”

Ilyenkor mindig megremegek a szomorúságtól, de az Üdvözítő jóságos szavakkal vigasztalt:
“Jelenlétem érzetét meghagyom benned. A nagy szenvedésekben, melyeket most reád árasztok, igen nagy erőt ad Anyánk Szeretetlángja. Ez az, mely Engem is lekötelez, hogy jelenlétem érzetét meg ne vonjam tőled. Neki is köszönd meg!”

A Szűzanya még sokat beszélgetett velem. Úgy oktatott, mint kislányt:
“Mondd, miért félsz?”

Én ugyanis azzal a gondolattal foglalkoztam, hogy a Püspök atyához kell mennem. Ha erre gondoltam, mindig összeszorult a szívem.
“Nincs okod a félelemre. Lelkedet ugyan alkalmassá tettük, de mégis érezned kell szüntelenül, hogy eszköz vagy a kezünkben. Ne tulajdoníts semmit magadnak! A félelem oktalanság, mert még mindig önteltséged visszatükrözése. Azt hiszed, te képes lennél valamire? Kislányom, add át már magad egészen. Lásd be semmiségedet! Mi vezérlünk téged.”

1962. december 12.

Átadtam a máriaremetei kegytemplomban a Szent Szűz közléseit annak az atyának, akihez a Szent Szűztől vezettetve mentem. Az atya azt mondta, hogy egy hét múlva választ ad rá.

Ugyanaznap mentünk Székesfehérvárra. A vonatunk délután 2 órakor indult. A Szent Szűz közléseit vittem a Püspök atyához. Megérkezésünkkor az est homálya borult már a hófödte városra. A Szent Szűz szavain elmélkedtem: “Szállást kell keresnünk Szeretetlángomnak.” Lelkem megtelt áhítattal. Tehát ez lesz a hely, ahol a Szent Szűz Szeretetlángja szállást kap? Most a Szűzanya csak ennyit mondott:
“Induljunk el!”

A mellém rendelt nővérrel mentünk. A vonatról leszállva az első utunk Kaszap István, az ifjú jezsuita sírjához vezetett. Miután az ő oltalmába ajánlottam magam, bementünk a templomba, a szent püspök, Prohászka Ottokár sírjához is. Ott hosszan imádkoztam, az ő szavain elmélkedve: “Mit kívánsz Te nagy Úr tőlem, ki Tőled függök, Általad és Benned élek?” Ahogy sírjánál térdeltem, nagyon meghatódtam. Nehezen jöttem el, sok-sok mondanivalóm volt: a sok kérés, mely a lelkek közügye. Segíts, szent Püspök Atya, és áldj meg engem!

A Szűzanya úgy intézte a dolgokat, hogy minden az ügy javára történjék. Még aznap este a püspöki misén is részt vettem. Az elszállásolásunk várakozáson felüli volt. (Ugyanis a mellém rendelt nővérrel mentem.)
Másnap a hajnali szentmisén a Szűzanya így szólt:
“Nézz az előtted ülő két kisgyermekre!”

Felnéztem, két sovány gyermek ült előttem. Mivel a Szent Szűz hívta fel figyelmemet a két kisgyermekre, hosszan elnéztem őket. Meglepően illedelmesek voltak, ruhájuk szegényes, de gondozott volt. A Szent Szűz tovább beszélt:
“Kislányom, erre a két kis gyermekre rálehelem Szeretetlángom kegyelmét. Vágyódásod ajándéka ez. Tartsd szem előtt e két kisgyermeket, különösen sokat imádkozz értük. Szeretetlángom különös kegyeltjei ők mostantól fogva. Segítsd őket anyagilag is!”

Ahogy a Szent Szűz éreznem engedte, hogy Ő általam, engedi a kisgyermekekre az Ő Szívének Szeretetlángját rálehelni, sírva fakadtam. Anyám, mily jóságos vagy Te! Átzokogtam a szentmisét. Mily sok az a kegyelem, melyet Ő áraszt ránk! Szentmise után szemmel tartottam a gyermekeket, mikor kimentek, utánuk siettem, hogy nevüket és címüket megtudjam. Közben azt is megtudtam, hogy sokgyermekes család gyermekei.

Tíz óra előtt 10 perccel átvezettek a püspöki palotába. Nem a rendes bejáratnál, hanem előbb a konyhába mentünk. Ott az egyik nővér, aki tésztagyúrással foglalatoskodott, munkáját abbahagyva, intett, hogy menjünk utána. Az alagsoron, sötét folyosón keresztül vezetett utunk, míg felértünk végre a püspöki váróterembe. Kis várakozás után a Püspök Úr titkárához vezettek. Ő a kápolnába vezetett. Ott hamar mély áhítatba merültem. Imádott Jézusom, végre itt vagyunk!

Rövid várakozás után észrevettem, hogy valaki bejött, és a Veni Creator Spiritus imát kezdte egészen hangosan. Én nem néztem oda mindjárt, hogy ki imádkozik, de mivel az ima tovább tartott, odanéztem: a Püspök atya volt. Míg én felálltam, ő az imazsámolyt maga elé készítette. Eléje térdeltem, hogy az előre bejelentett szentgyónást elvégezzem. Hosszan tartó volt ez. Csodáltam szent nyugalmát és azt az önfegyelmet, melyet a hosszú időn át tanúsított. Egyetlen egyszer sem szakított félbe, egyetlen közbeszólással sem. Miután befejeztem, még kissé várakozott, s csak utána kérdezte meg, szeretnék-e még valamit mondani? Nem! – mondtam. Ő mindent megválaszolt. Csodáltam rendkívüli szellemi frissességét, mellyel megválaszolta kérdéseimet. Feloldozás után még egyszer hosszan megáldott. Szavai megnyugtatták lelkemet, eloszlatták gyötrő, kínzó kételyeimet. Ott nyomban leborultam hálát adni az Úrnak. Közben a Püspök atya is még rövid fohászt végzett. Mikor felálltam, hozzám lépve, jóságosan, atyai kezével homlokomra keresztet rajzolt. Erre nem voltam elkészülve. Hirtelen mozdulattal, csókkal illettem áldást osztó kezét, ez úgy meghatott. S miután ő kiment, én még ott maradtam, és átelmélkedtem a Szent Szűz közléseinek átadását. A Szűzanya jósággal és szelídséggel szólt hozzám:

“Ez a rendkívüli megkönnyebbülés, melyet most érzel, az Én ajándékom. Most pihenjünk egyet, hogy legyen erőd a további küzdelemre, mely rád vár.”

S ahogy ezeket a szavakat kimondta, anyai szeretetének jóságával simogatta lelkemet. Én lélekben megpihenve a Püspök atya különös áldására gondoltam, mert áldása nyomán az Úr békéje töltötte el lelkemet oly csodálatosan, amilyet még soha, semmiféle áldás után nem éreztem. Ha rágondoltam, még néhány nap múlva is boldog megnyugvás árasztotta el szívemet.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: