2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – MÁRCIUS

 
Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
11. Engesztelő imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szt. Lukács evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását! (Lukács, fejezetek: 18-29).
 
Havi mottó: „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Lk. 3, 8)
 
Közös imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelő imáinkat, hogy a bűnbánat szentsége által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!
 
Konkrét feladatunk: Húsvétig, a kilencedben, azután hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást ajánlunk fel (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról,…)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
 
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 márciusában
 
„Szeretteim! Jelenleg a bűnbánatról, a Húsvétról és a vallásról akarok beszélni nektek.
 
Biztos észrevettétek azt, hogy szinte minden egyes üzenetben elhangzott felétek a meghívás a bűnbánatra! Felhívom a figyelmeteket arra, ha a bűnbánatotok nem párosul az életetek jó irányú megváltozásával, akkor az csak gyümölcstelen önvádaskodás marad. Jézus, amikor a Földön járt, beszélt a zsidóknak, egy terméketlen fügefáról, amelynek igaz, hogy dús levelei voltak, de gyümölcstelen volt. Jézus, amikor ezt látta, várt türelmesen! Ő, amikor észrevette, hogy évek multán se hozott gyümölcsöt a fügefa, megátkozta azt az apostolai szeme előtt és az egy pillanat alatt kiszáradt. Jézus, ezzel a tettével mutatott rá arra, hogy így fognak járni mindazok, akik nem termik a bűnbánat méltó gyümölcseit.
 
Ma, újra felszólítalak benneteket, hogy teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit – életetek jó irányú megváltozásával – ugyanúgy, mint a ninivei emberek, Jónás próféta felszólítására.
 
El se tudjátok képzelni milyen nagy fájdalmat okoznak Nekem a keresztények azzal, hogy még most se ünneplik egy időben a Húsvétot, Jézus dicsőséges feltámadását. Most megkérdem tőletek: miért fontosabb számotokra az ’emberi hagyomány’, mint az Én, személyes, egységre való felszólításom? Mondjátok, végre mikor szüntetitek meg a világban azt a botrányt, mintha Jézus más-más időpontban halt volna meg és támadt volna fel?
 
Ha imádkoztok és tesztek valamit az egységes Húsvét megvalósulásáért, számíthattok az igazi békére a Földön!!!
 
Azt is tudnotok kell, hogy Jézus csak egy, az Oltáriszentségen, Márián és Péteren alapuló vallást hozott létre a Földön. Egyes emberek, ezt az egy vallást szabdalták szét a maguk emberi ízlése szerint. Így jöttek létre a történelem folyamán az emberi alapítású vallások egymás ellen és egymás fölé helyezkedve.
 
Jézus, még mielőtt visszatér a Földre, általatok akarja vissza állítani a ’Szeretet Vallását’, ami valamikor kezdetben volt.
 
Kérlek benneteket, legyetek az utolsó időben, a Szeretet Apostolai: gyümölcsöző bűnbánatotokkal, a Húsvét ünnepének az egységesítésével és a ’Szeretet Vallásának’ a megvalósításával!
 
Ezáltal váltok Jézus igazi munkatársaivá!!!
 
Megáldalak benneteket a gyümölcsöző bűnbánat lelkületével!!!”
 
Házi feladat márciusra:
 
„FELTÁMADT KRISZTUSOM SEGITS, HOGY A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE ÁLTAL NECSAK MEGKÖNNYEBBÜLNI, HANEM ELSŐSORBAN MEGVÁLTOZNI AKARJAK!”

Előretekintés áprilisra:

Közös imaszándék lesz: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy oly sokszor megbocsátotta a bűneinket, begyógyította a lelki sebeinket és feloldozott a megkötözöttségeinkből!!!
Konkrét feladatunk lesz: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”

Nagyfalui üzenet 2009. március

 
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
 
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
 
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
 
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!” (Jel.2,10)
 
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
 
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
 
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
 
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
 
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
 
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
 
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi – lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
 
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
 
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
 
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
 
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
 
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat márciusra:
“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!

 

Előretekintés 2009 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.

 

Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!

 

Szentföldi élmények

1993 január 24 és február 1-e között voltam a Szentföldön. Biztos vagyok abban, 16 év eltelte után, akik eljutnak Isten kegyelméből oda, ahol az Úr Jézus született, nevelkedett, tanított, meghalt feltámadt és dicsőségesen felment a Mennybe, mindenkit másképpen érint meg a Szentföld.

Elgondolkodtató látni a kegyelmi magasságot és emberi mélységet is, ahol Jézus élt. Ő megszentelte a helyet, de sajnos az emberek ott sem szentek. Elgondolkodtató Jézus születése után 2009-ben, még mindig élnek a Földön emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten- emberben és nagyon sokan közöbösek vele szemben. Az örömteli élmények mellett e fájdalmas érzés is végigkisért zarándoklatunkon.

Azokon a helyeken, ahol Jézus élt, szinte mindenhol van egy templom, amely azt hirdeti 2009 évvel ezelőtt a második isteni személy járt a Földön. Biztos nagy esemény volt az, amikor az ember a Holdra lépett, de annál sokkal nagyobb esemény az, amikor Isten, Jézus személyében a Földre lépett.

A Szentföld többnyire sziklás terület. Talán olyan kemény a talaj, mint sok embernek a szíve. Mégis, ha eltávolítják a felszínről a köveket és földet hordanak rá, bőséges termést hoz. Persze csak úgy, ha szinte folyamatosan öntözik.

Amikor a repülőgéppel felszálltunk Bukarestben, csak katolikus papok, tele volt a szívünk elvárással. A Szentföldön bárhol megfordultunk a Szentírásból felolvastuk azt a részt, ami oda illő volt. Minden nap nagyon sok új információhoz jutottunk. A Szenföldi utazás után hónapokra volt szükség, hogy feldolgozzam az ott látottakat.

Szerintem minden pap, de keresztény is, életében legalább egyszer el kellene jusson a Szentföldre. Nekem is voltak elképzeléseim a Szentföldről, de a valóság egészen más. Azóta, úgy olvasom a Szentírást, hogy látom is azokat a szent helyeket, ahol az események történtek.

Most csak a főbb szent helyeket szeretném bemutatni, úgy, ahogy én láttam.

Betlehemben, ahol Jézus született, elgondolkodtatott az alacsony bejárati ajtó, amit valamikor azért készitettek így, mert a pogányok lóval mentek be és istállóként használták a templomot. Tanítása: csak mélyen meghajolva, alázatosan lehet megtalálni Jézust a templomban, a felebarátban, a szentségekben. Mély tisztelettel és szeretettel csókoltuk meg azt a szent helyet, ahol az Úr Jézus megszületett. Oda van írva latinul: “Itt született Jézus Krisztus!” Milyen jó, ha elmondhatjuk a szívünkre mutatva, ott is megszületett, él az Úr Jézus és jól érzi magát.

Názáretben megrázó élmény volt látni azt a templomot és benne azt az oszlopot, amely mellett megjelent Gábriel főangyal, Szűz Máriának! Úgy van kiképezve a templom, mint egy liliom. A templom körül egy fedett folyósó. A világ szinte minden részéről küldtek oda Szűzanyáról festett képet. Csodálatos látni azt, hogy szinte minden nemzet szereti a Szent Szüzet.

Voltunk a Tábor hegyen, ahol az Úr Jézus ima közben átváltozott. Ezt a szent hegyet valamikor a keresztények lépcsőkön és térdenállva közelítették meg. Voltunk Kánában, ahol Jézus az első csodát tette a mennyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. Voltunk Ain Karemben, ahol Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Voltunk Kafarnaumban, Péter apostol házánál. Láttuk a 8 boldogság templomát a tenger parton. Megfürödtünk a Holt tengerben, áthajóztunk a Genezáret taván, megmosdottunk a Jordán folyóban. Láttuk Jerikót, Cezareát, Haifát a nagy kikötővárost, a Kármel hegyet, az Olajfák hegyét, a Mennybemenetel kápolnáját, a Hebron völgyét, Szent Anna templomát, a Moria hegyét,…

Jeruzsálem volt a legnagyobb hatással rám. Ott, megérintettük a Golgota csúcsát, ahol a kereszt állt, megcsókoltuk azt a követ, ahol Jézus holtteste volt és miséztünk azon a szent helyen, ahol Jézust eltemették és dicsőségesen feltámadt.

Felejthetetlen élmény ott járni, ahol éltek a próféták, az Úr Jézus, Szűz Mária, Szent József, az apostolok, az első keresztények, ahol minden Jézusról beszél, még a kövek is!

 

(Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet 2009. március

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!” (Jel.2,10)
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
 
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
 
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
 
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
 
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi – lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
 
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
 
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
 
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
 
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
 
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat márciusra:
“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!
Előretekintés 2009 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.
Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!

 

Szentföldi élmények

1993 január 24 és február 1-e között voltam a Szentföldön. Biztos vagyok abban, 16 év eltelte után, akik eljutnak Isten kegyelméből oda, ahol az Úr Jézus született, nevelkedett, tanított, meghalt feltámadt és dicsőségesen felment a Mennybe, mindenkit másképpen érint meg a Szentföld.

Elgondolkodtató látni a kegyelmi magasságot és emberi mélységet is, ahol Jézus élt. Ő megszentelte a helyet, de sajnos az emberek ott sem szentek. Elgondolkodtató Jézus születése után 2009-ben, még mindig élnek a Földön emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten- emberben és nagyon sokan közöbösek vele szemben. Az örömteli élmények mellett e fájdalmas érzés is végigkisért zarándoklatunkon.

Azokon a helyeken, ahol Jézus élt, szinte mindenhol van egy templom, amely azt hirdeti 2009 évvel ezelőtt a második isteni személy járt a Földön. Biztos nagy esemény volt az, amikor az ember a Holdra lépett, de annál sokkal nagyobb esemény az, amikor Isten, Jézus személyében a Földre lépett.

A Szentföld többnyire sziklás terület. Talán olyan kemény a talaj, mint sok embernek a szíve. Mégis, ha eltávolítják a felszínről a köveket és földet hordanak rá, bőséges termést hoz. Persze csak úgy, ha szinte folyamatosan öntözik.

Amikor a repülőgéppel felszálltunk Bukarestben, csak katolikus papok, tele volt a szívünk elvárással. A Szentföldön bárhol megfordultunk a Szentírásból felolvastuk azt a részt, ami oda illő volt. Minden nap nagyon sok új információhoz jutottunk. A Szenföldi utazás után hónapokra volt szükség, hogy feldolgozzam az ott látottakat.

Szerintem minden pap, de keresztény is, életében legalább egyszer el kellene jusson a Szentföldre. Nekem is voltak elképzeléseim a Szentföldről, de a valóság egészen más. Azóta, úgy olvasom a Szentírást, hogy látom is azokat a szent helyeket, ahol az események történtek.

Most csak a főbb szent helyeket szeretném bemutatni, úgy, ahogy én láttam.

Betlehemben, ahol Jézus született, elgondolkodtatott az alacsony bejárati ajtó, amit valamikor azért készitettek így, mert a pogányok lóval mentek be és istállóként használták a templomot. Tanítása: csak mélyen meghajolva, alázatosan lehet megtalálni Jézust a templomban, a felebarátban, a szentségekben. Mély tisztelettel és szeretettel csókoltuk meg azt a szent helyet, ahol az Úr Jézus megszületett. Oda van írva latinul: “Itt született Jézus Krisztus!” Milyen jó, ha elmondhatjuk a szívünkre mutatva, ott is megszületett, él az Úr Jézus és jól érzi magát.

Názáretben megrázó élmény volt látni azt a templomot és benne azt az oszlopot, amely mellett megjelent Gábriel főangyal, Szűz Máriának! Úgy van kiképezve a templom, mint egy liliom. A templom körül egy fedett folyósó. A világ szinte minden részéről küldtek oda Szűzanyáról festett képet. Csodálatos látni azt, hogy szinte minden nemzet szereti a Szent Szüzet.

Voltunk a Tábor hegyen, ahol az Úr Jézus ima közben átváltozott. Ezt a szent hegyet valamikor a keresztények lépcsőkön és térdenállva közelítették meg. Voltunk Kánában, ahol Jézus az első csodát tette a mennyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. Voltunk Ain Karemben, ahol Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Voltunk Kafarnaumban, Péter apostol házánál. Láttuk a 8 boldogság templomát a tenger parton. Megfürödtünk a Holt tengerben, áthajóztunk a Genezáret taván, megmosdottunk a Jordán folyóban. Láttuk Jerikót, Cezareát, Haifát a nagy kikötővárost, a Kármel hegyet, az Olajfák hegyét, a Mennybemenetel kápolnáját, a Hebron völgyét, Szent Anna templomát, a Moria hegyét,…

Jeruzsálem volt a legnagyobb hatással rám. Ott, megérintettük a Golgota csúcsát, ahol a kereszt állt, megcsókoltuk azt a követ, ahol Jézus holtteste volt és miséztünk azon a szent helyen, ahol Jézust eltemették és dicsőségesen feltámadt.

Felejthetetlen élmény ott járni, ahol éltek a próféták, az Úr Jézus, Szűz Mária, Szent József, az apostolok, az első keresztények, ahol minden Jézusról beszél, még a kövek is!

(Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. március

„…Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!…”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
66. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.13,1-9; 15,1-32; Jn.8, 1-11; Lk.2,41-51; 1,26-38; 19,28-40)
Havi mottó:„Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk: újra olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének második kötetét!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 márciusában
            „Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!
Hány akarattal találkoztok az életetek folyamán? A Gonosz, az ember és az Atya Akaratával. Tudnotok kell, a Gonosz akarata mindig csak a rosszra (bűnre) irányul. Ő, Isten, a Szentírás, az Egyház, a tíz parancsolat, a szentségek és minden jó ellen akar hangolni titeket! A Gonosz, mindazokat a személyeket, akik akaratának engedelmeskednek, a pokolba akarja vinni. Ezért a Gonosz akaratának SOHA ne engedelmeskedjetek! Az emberi akaratotok néha a jóra, néha a rosszra, néha a túlzásokra irányul. Ezért, az emberi akaratotokat mindig felül kell vizsgálni. Az Atya Akarata mindig csak a jóra, a boldogságotokra és örök üdvösségetekre irányul, ezért azt MINDIG meg kell tegyétek!
Mi az Atya Akarata? Számotokra az életszentség, a boldogság és az üdvösség útja! Ha felismeritek és megteszitek az Atya Akaratát, a legtöbbet teszitek önmagatokért, közösségetekért és az egész emberiségért! Tudnotok kell, mindaz, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít, az az Atya Akarata! Amikor hasonlóvá akartok válni Jézushoz, Máriához és Józsefhez, az Atya Akaratát teszitek. A legjobb úton haladtok, ha nem a múlt kellemetlen eseményei miatt szomorkodtok, ha nem a jövő miatt aggodalmaskodtok, hanem a jelenben Istenre hagyatkozva teszitek az állapotbeli kötelességeteket. Megörvendeztetitek az Atyát, amikor a Hangomra odafigyeltek, a jót teszitek, a rosszat (a bűnt) kerülitek, ha minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek mögött a szeretet új parancsa van. Ha megtanuljátok tisztelni mások szabadságát, meggyőződését, döntéseit,… és nem vagytok erőszakosak még a jó dolgokban sem, az Atya Akaratát élitek! Ha az Atya kezéből elfogadjátok: a próbatételeket, a szenvedéseket, sőt még a halált is, a legjobb úton haladtok.   
Hogyan ismerhetitek fel az Atya Akaratát? A Szentírásolvasás, az imádság, a lelki testvérekkel való egyeztetés által! Az égi figyelmeztetésből és körülményeitekből is kiolvashatjátok az Atya Akaratát! A bűn soha nem az Atya Akarata, sőt még a jónak látszó dolgok sincsenek mindig az Ő Akaratában! Ha a lelketekben lévő lelki gyümölcsökre figyeltek: az örömre, békére, nyugalomra,… ezek is segítenek, hogy megtaláljátok az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Ha minden nap kértek Engem, segítek nektek a szellemek megkülönböztetésében. Ha az elmondottakat gyakoroljátok, egy idő után megkapjátok azt az ajándékot, hogy spontán módon ráéreztek az Atya Akaratára. Ha számotokra néha nem érthető az Atya Akarata, akkor imádkozzatok és türelmesen várjatok az Égi segítségre. Az Atya Akaratát mindig örömmel, szeretettel és szabadon tegyétek meg!
Mi mindent kell vállaljatok az öröm mellett az Atya Akaratáért? Nézzetek Jézusra! Ő, az Atya Akaratáért mindezeket vállalta: a Mária testében való fogantatást, a betlehemi megszégyenülést, az Egyiptomba való menekülést, az otthontalanságot, az emberek részéről a rágalmakat, a keresztút szenvedéseit, a kereszten való megaláztatást, sőt a borzalmas halált is. Nézzetek az apostolokra, az első keresztényekre, a szentekre, a hitvallókra,… akik Jézusért vállalták az üldözést, sőt a vértanuhalált is!
Most gondoljatok egy édesanyára, aki az egyik korházban, nagy beteg fia betegágyánál az Atyának felajánlotta az életét a fia helyett! Néhány év után az Atya elfogadta életáldozatát! Az édesanya nagy fájdalmak közepette halt meg, a fia pedig életben maradt! Ez az édesanya fájdalmak közepette szülte meg újra a családját az örök életre!
Én, most azt mondom nektek, ne féljetek, ha az Atya rátok vonatkozó Akarata miatt időnként szenvednetek is kell! Meglátjátok, a szenvedések közepette kimondhatatlan békében, az új világban pedig mindent felülmúló boldogságban fogtok részesülni.
Bár elmondanátok mindannyian életetek minden helyzetében: „íme, itt vagyok Istenem, hogy Szent Akaratodat megtegyem!”
Megáldalak titeket az Atya Akaratára való teljes ráhagyatkozás kegyelmével!”
Házi feladat márciusra:
„SZENT JÓZSEF SEGITS, HOGY VELED EGYÜTT ELMONDHASSAM ÉLETEM MINDEN HELYZETÉBEN: IME ITT VAGYOK ISTENEM, HOGY AKARATODAT MEGTEGYEM!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Csilik János
Szent József élete és tanítása
“…Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?…”
Szent József, Jézus nevelőapja. Az Újszövetség szerint Dávid házából származott, ácsként munkálkodott Názáretben. Eljegyezte Szűz Máriát. Amikor Szűz Máriát titokban el akarta bocsátani, mert gyermeket várt, álmában egy angyal tudomására hozta: Szűz Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus Krisztus megszületett. Heródes elől Egyiptomba menekültek, visszatértük után Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, a templomba, majd hazatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek. Szent József nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, azért mert még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Szent József már meghalt, Jézus és Mária karjai között.
Szent Józsefről bővebben csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt.1-2 és Lk.1-2-3). Máshol csak futólag említik Jézusról a nép véleményét: „Nem József fia ez?” (Jn.6,42). Az evangéliumok egyébként hallgatnak Szent Józsefről. Az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között lépett jegyességre Szűz Máriával. Atyai feladata abban is megnyílvánult, hogy a Jézus nevet adta a gyermeknek.
Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Jogilag Szent József Szűz Mária férje volt, de nem volt Jézus apja biológiai (testi) értelemben. Az emberek általában Szent József természetes fiának tartották Jézust és azt sem Szűz Mária sem Szent József nem tudták megakadályozni. Szent József feladatát Jézussal és Szűz Máriával kapcsolatosan Isten határozta meg.
Az Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a X. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet.
Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?
„Óvakodjatok minden túlzástól, mert miden véglet a Gonosztól van! Még a jóban való túlzás is! Az eredeti bűn következményeként, egyensúlyvesztett emberek vagytok!
Egyik végletetek lehet, a munkához való viszonyulásban: a lustaság. Ez nem Isten Akarata! Sajnos egyre több fiatalt jellemzi ez a véglet. Azt mondják, én nem akartam az életet, ha a szüleim vállaltak, akkor tartsanak el. Ebben a felfogásban úgy él a család vállán, felnőtten, egészségesen, mint egy pióca, aki szívja a szülei vérét. Bár neki az lenne a feladata, hogy egy új közösségben mások terhét hordozza. A Szentírásban azt olvassátok: „aki nem dolgozik, ne is egyék!” Aki az Istentől kapott telentumát (ajándékát) nem kamatoztatja, azt Isten meg fogja ítélni! A henyélés, a dorbézolás, a bűnös szórakozás, a kéregetés,… nem Isten Akarata! Azt is kell tudjátok, a lustaság az ördög párnája és sok bűnnek a forrása.
A másik véglet, a munkához való viszonyulásban, ami nem Isten Akarata, a túlzott munka. Sajnos egyre többen vannak ezen a széles úton, akiknek nincs se vasárnapjuk, se szabadságuk, se lelkük,… csak dolgoznak addig, amíg bele nem pusztulnak. És mégis elégedetlenek és telhetetlenek bármennyivel is rendelkeznek! Ezek olyanok, mint a kancsó szája, ha tele is töltöd vízzel, akkor is nyitva marad!!! Ezek jelszava: lélek, lélek, de miből élek! A Szentírásban azt is olvashatjátok: „minden bűn gyökere, a pénz szerelme!” A pénzre szükségetek van, de nem lehet az életetek egyetlen célja! A pénz csak eszköz lehet számotokra, nem bálvány, ami elzár benneteket Istentől, az örök élettől!
A munkához való viszonyulásban keressétek meg a helyes sorrendet és a középutat! Legyen jelmondatotok: imádkozzál és dolgozzál! Ezt meg kell tenni, a másikat nem kell elhagyni! Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek ami Istené! Keressétek először Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek!
Legyen számotokra a legfontosabb a lelketek és az örök életetek. A többi legyen másodlagos!
Isten Akarata számotokra, hogy elkerüljétek a végleteket és megtaláljátok a középutat. Csak ezen az úton való járás tesz boldoggá benneteket már itt a Földön és az örök életben!”
Szent József, aki a munkások védőszentje vagy, könyörögj érettünk, hogy kiegyensúlyozott követőid lehessünk!
Előretekintés 2010 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy utolsó idők igazi apostolaivá váljunk, mint II.János-Pál pápa!

Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ címü könyvét!!!

a