2008 ? A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE ? MÁJUS

 
?Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!?
 
44. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a Jelenések könyvét!
 
Havi mottó: ?Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!? (1 Tessz 5,21)
 
Közös imaszándék: azért könyörögünk, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
 
Konkrét feladatunk: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!
 
A Szentlélek üzenete 2008 májusában
 
?Szeretteim! Most újra tudatom veletek, hogy az utolsó időben éltek, amelyben megsokasodnak az igaz jelek, csodák és próféciák mellett a hamis jelek, csodák és üzenetek.
 
Arra kérlek titeket, hogy fogadjátok el mindazokat a jeleket, csodákat és próféciákat, amelyek az Istenhez, az Egyházhoz, a Szentírás Igazságaihoz közelebb segítenek. Vessétek el mindazokat a csodákat, jeleket és üzeneteket, amelyek az Istentől, az Egyháztól, a Szentírás Igazságaitól el akarnak szakítani; amelyek jövendőbeli események pontos idejét szögezik le, egymás fölé akarnak állítani, vagy egymás ellen akarnak hangolni benneteket.
 
Tudnotok kell, az az igaz próféta, aki mindent Isten dicsőségére tesz, aki minden körülmények között megmarad alázatosságban és egyszerűségben. Jézus az ő választottait, prófétáit a szenvedés keresztjével teszi próbára, és pecsételi meg. Ők megtanulnak mindent örömmel és békével elfogadni. A hamis próféták szinte mindent a saját dicsőségükre tesznek, gőgösek, és a szenvedést zúgolódva fogadják el. Ne felejtsétek el, Jézus az elfogadott és felajánlott szenvedésével váltotta meg az emberiséget a bűneitől. Ezért minden elfogadott és felajánlott szenvedésnek megváltói értéke van.
 
Kérlek benneteket, az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak a csodákkal, jelekkel és az üzenetekkel kapcsolatosan! Megvizsgálás, mérlegelés nélkül semmit ne fogadjatok el, és semmit ne vessetek el. Mindent vizsgáljatok meg! Csak a jót tartsátok meg!
 
Legyetek óvatosak az emberekkel, csak azokban bízzatok meg, akik rászolgáltak a bizalmatokra! Vigyázzatok, mert az utolsó időben sokan nem fogják akarni a ti üdvözüléseteket!
 
Elmélkedjétek át újra a Jelenések könyvét, különösen a hét angyal történetét, amely által sok igazságban megerősödhettek.
 
Megáldalak titeket a szellemek megkülönböztetésének az ajándékával.
 
Házi feladat májusra
 
Uram, segíts, hogy mindent Isten dicsőségére, a Szüzanya tiszteletére, a lelkem és a lelkek javára tehessek!
Előretekintés júniusra:
Közös imaszándék lesz: A férfiak és a nők közötti kiengesztelődéséért fogunk mindent felajánlani.
Konkrét feladatunk lesz: A bocsánatkérésben én akarom megtenni az első lépést a felebarátom felé.

Nagyfalui üzenet, 2009. május

“… Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS          
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
56. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10,11-18;15,1-17; Mt. 28,16-20; Jn. 17,11-19; 20,19-31).
Havi mottó:„Ha megtértek, lesz jövőtök!
Havi imaszándék: a fatimai Szűzanya egyik szándékára − a bűnösök megtéréséért − engesztelünk!
Konkrét feladatunk: a Rózsafüzér Királynője tiszteletére minden nap elimádkozunk egy rózsafüzért!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 májusában
 
       „Szeretteim! Mária, a Szentháromság megbízásából jelent meg Fatimában, a gyerekeknek! Megmutatta nekik: az istentelen kommunizmust, a II. világháborút és a legborzalmasabb valóságot, a poklot. Ugyanakkor Portugália Őrangyala és Mária megmutatták az isteni eszközöket, amelyek által megmenthető az egész emberiség! A fatimai látnok gyerekek hősi fokban megtették mindazt, amit az Égiek kértek tőlük. Ezért lettek ők az egész emberiség jótevői és a Mennyország boldog örökösei! Jézussal és Máriával kérlek titeket, az egész emberiség megmentése érdekében, ti is tegyétek meg az Égiek kéréseit!
 
       Legyetek gyermek lelkületüek: tanulékonyak, engedelmesek, tiszták, alázatosak, kitartóak… ugyanúgy mint Ferenc, Jácinta és Lucia, a Fatima-i látnokok!
 
       Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
 
       Legyetek alázatosak és imádságos lelkületüek, mint Portugália Angyala! Ő letérdelt, homlokával a földet érintette és úgy imádkozott. Hallgassatok a Rózsafüzér Királynőjére és minden nap végezzétek a rózsafüzért! Imában ajáljátok fel minden nap önmagatokat, szeretteiteket… Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által kérjetek az egész emberiség számára bűnbánatot és bűnbocsánatot! Ha Jézus Szent Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét megszeretitek és megszerettetitek, akkor Ök győzni fognak bennetek és körülöttetek! Engeszteljetek egyedül is és együtt is: szeretetben, tisztaságban, felajánlottságban élve az egész emberiség megmeneküléséért.
 
      Legyen bátorságotok megvallani a hiteteket Isten és az emberek előtt! „Istenem, én hiszek Benned” – imádkozták gyakran a fatimai gyerekek! Meg fogjátok látni, a tanúságtételetek által sokan megváltoznak, bűnbánatot tartanak, elkezdenek szeretni, boldogok lesznek!
 
      Áldozzatok rendszeresen! Portugália Örangyala miután megáldoztatta a gyerekeket a következőket mondta: „Vegyétek Jézus Szent Testét és igyátok Jézus Szent Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket és vígasztaljátok meg a Jóistent!” Máriával együtt kérjük az elsőszombati engesztelő szentáldozást tőletek! Akartok-e hallgatni reánk?
 
      Legyetek tiszták, hűségesek és ne kövessétek a divatot, amely által megbántjátok Jézust és Máriát. Lucia hallota Máriától, hogy a nemrég meghalt egyik barátnője az Égben van, és a másik barátnője pedig a világ végéig a tisztitótűzben fog szenvedni. Ezért azt mondom nektek, hogy vegyétek nagyon komolyan a bűnt, mert annak súlyos következményei vannak. Mária szomorúan mondta egy alkalommal Luciának: „Sajnos, úgy öltöznek a lányok, asszonyok, sőt az idősek is, hogy a tisztátalanság bűnére ingerlik a férfiakat.”
 
Ti ugye nem tartoztok ezek közé?  
 
      Hozzatok áldozatot a lelkek megmeneküléséért! Mária azt mondta a fatimai gyerekeknek:”Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Kérlek benneteket, örömmel vállaljátok és ajánljátok fel a bűnösök megtéréséért mindazt, ami nehéz az életetekben!
 
      Fogadjátok el és viseljétek el türelmesen a fizikai és a lelki szenvedéseket, amelyet az Úr küld nektek!
 
A fatimai látnokok Igent mondtak minden kellemetlenségre, ami érte őket! Felajánlották a bűnösök megtéréséért: a verést, rágalmat, zaklatást, megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetéseket, betegségüket,… Neked is azt mondom: türj, szenvedj zokszó nélkül a lelkek megmeneküléséért, ha igazi engesztelő vagy!
 
      Miután a fatimai gyerekek hősi fokban gyakorolták az Égiek kéréseit, Mária azt mondta nekik:
 
„Isten meg van elégedve veletek!!!” Jelenleg Isten ezt elmondhatja-e rólatok is?
 
      Megáldalak titeket az örömteljes lélekmentés szent kegyelmével!!!”
                                                          (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat májusra:
„Ó, JÉZUSOM BOCSÁSD MEG BŰNEINKET, MENTS MEG MINKET A POKOL TÜZÉTŐL, VIDD A MENNYBE A LELKEKET, KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK A LEGJOBBAN RÁSZORULNAK IRGALMADRA! ”
Előretekintés 2009 júniusára:
Közös imaszándék lesz:azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek és vallások között és az egész világon!
Konkrét feladatunk lesz: ahol békétlenség van, oda mi békét viszünk!

N.B. Lélekben Medjugorjébe fogunk elzarándokolni, ahol a Szűzanya kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!”

A Fatima-i Szűzanya üzenete

   Fatima, Portugáliában van, a lisszaboni egyházmegyében. Ettől a helytől néhány kilóméterre van Cova da Iria (Szent Irén völgye), ahol hatalmas bazilika hirdeti az 1917-es eseményeket. Szűz Mária, a legszegényebb vidéken, egy mennyei fénybe borított törpe tölgyfa fölött figyelmeztette az emberiséget a világot felforgató kommunista eszmékre és a még borzalmasabb II. világháború veszélyeire.

   1916 május 13-tól 1917 október 13-ig három angyali és hat Mária-jelenés volt Fatimában, amelyet a 10 éves Lucia, a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta látott.

   Portugália Őrangyala felszólította a gyerekeket, hogy imádokozzák vele együtt: „Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged! Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged!” A béke Angyala még azt is mondta a gyerekeknek: ”Imádkozzatok sokat! Jézus és Mária Szentséges Szíve általatok akarják Irgalmasságuk tervét megvalósítani! Imádkozzatok szüntelenül és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják és kérjétek Őt bűnösök megtéréséért. Igy fogjátok kieszközölni hazátok számára a békét. Fogadjátok megadással a szenvedést, amelyet az Úr fog küldeni és viseljétek el türelmesen!”.

   Portugália Angyala, az Oltáriszentség jelenlétében a következő imára tanította meg a gyerekeket: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Teljes Szívemből imádlak és felajánlom Neked Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, Aki a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének Végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket!” Ezután az Angyal, a földi tabernákulumból kiemelt Eucharisztiával megáldoztatta a gyerekeket, mondva: „Vegyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá a bűneiket és vigasztaljátok meg a jó Istent!”

   1917 május 13 és október 13 között került sor a „napnál is fényesebb Asszony” jelenéseire. Az Égből jött Asszony kérte a gyerekeket, hogy minden nap végezzék a rózsafűzért; ajánlják fel magukat Istennek, elfogadva minden szenvedést a bűnösök megtéréséért. Luciát felhasználta, hogy megalapítsa a világban Szeplőtelen Szíve tiszteletét; kérte az öt elsőszombati áldozást (gyónás-áldozás- rózsafűzér ima elmélkedve), kérte a pápától Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének,… Ezek mellett a Szűzanya kijelentette, hogy a kis látnokok az Égbe fognak jutni; hogy egy beteg, ha megtér az év folyamán meg fog gyógyulni; hogy egy lány, aki bűnben halt meg a világ végéig a tisztítótűzben fog szenvedni.

   A Szűzanya kérésére a jelenés helyén kápolnát építettek. Szűz Mária az utolsó üzenetben ünnepélyesen kijelentette: „Én vagyok a Rózsafüzér Királynője!” Szűz Mária 10 percig tartó napcsodával hitelesítette a megjelenéseit!!!

   A Szűzanya három titkot is közölt a látnokokkal, ami miatt nagyon sokat szenvedtek!

   Az első titok a pokol látomása és azoknak a büntetésének a megjövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgatnak Mária figyelmeztetéseire!

   A második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének a kinyilatkoztatása, amely reménycsillag a világbéke és a lelkek üdvössége számára. E két titok fő része: Engeszteljetek!!! Mentsétek meg a lelkeket!!!

   A harmadik fatimai titkot II. János-Pál pápa 2000 május 13-án, Jácinta és Ferenc boldoggá avatási ünnepsége után fedte fel. A Pápa kifejezte köszönetét az Isten Anyának az oltalmáért, azért, hogy 1981 május 13-án az ellene elkövetett merénylet alkalmával, Szűz Mária anyai keze eltérítette a golyó pályáját megengedve, hogy a haldokló pápa megálljon a halál küszöbén. A fatimai Szűzanya koronájába építették bele azt a golyót, amelyet a pápa kocsijában találtak meg a Szent Péter téren elkövetett merénylet után. A harmadik fatimai titok elsősorban az ateista rendszernek az Egyház és a keresztények elleni harcát, és a második évezred utolsó századában tanúságot tevő híveknek a szenvedését, és a Szeplőtelen Szív győzelmét állitja elénk!

   A leiriai megyéspüspök kivizsgálta a fatimai jelenéseket és 1930 október 13-án engedélyezte a Fatimai Szűzanya tiszteletét. Sőt, 1931 május 13-án, a teljes portugáliai püspöki kar elzarándokolt Fatimába és felajánlották Portugáliát Mária Szeplőtelen Szívének, ami által Portugália megmenekült a II. világháború borzalmaitól.

   Jelenleg Fatima Európa leglátogatottabb Mária kegyhelye, évi több mint hat millió zarándokával.

   Mikor haltak meg a látnokok? Ferenc Marto: 1919 április 4-én! Jácinta Marto: 1920 február 20-án!

   Lucia Santos: 2005 február 13-án, 97 éves korában.

   Megrendítő, hogy a Szent Szűz az emberi üdvösség és a világ jobbra fordulása érdekében egészen kis dolgokat kér és annak fejében olyan igéreteket ad, ami minden képzeletet felülmúl!

   Most köszönjük meg mi is a fatimai Szűzanya oltalmát és bizzuk az egész Egyházat és az emberiséget az Ő Kezére a harmadik évezredben is!!!

   Fatimai Szent Szűz, aki a Rózsafüzér Királynője vagy, Boldog Ferenc, Boldog Jácinta, és Lucia könyörögjetek érettünk, hogy minél több lelket megmentő engesztelők lehessünk!!!        (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. május

“… Szeretteim! Mivel az utolsó időben – amelyben éltek – komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek….”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
68. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.2,41-51; Jn.13, 31-35; 14,23-29; Lk.24,46-53; Jn.20,19-23; 16,12-15; 17,20-26)
Havi mottó:„Isten erejében bízva, vállald a szenvedéseket, az evangéliumért!” (II Tim.1,8)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minden szenvedésünket tudjuk elfogadni és felajánlani elsősorban a tisztulásunkért és a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III. kötetét fogjuk újra olvasni és terjeszteni!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 májusában
 
            „Szeretteim! Mivel az utolsó időben – amelyben éltek – komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek.
 
Mi a szenvedés? Mindaz, ami bármilyen fájdalmat okoz nektek! Ez lehet: betegség, nélkülözés, lelki bánat, sikertelenség, elutasítottság, magány és sok minden más. Amikor egy gyermek megszületik, felsír. Életetek a Földön szenvedéssel kezdődik.
 
Mi volt a teremtés hajnalán az Édenkertben? Isten az első emberpárt az Édenkertben saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az Atyától való függésük létük legmélyebb öröme volt. Folyamatos harmóniában éltek: Istennel, önmagukkal, egymással és az egész teremtett világgal. Isten egészséggel, boldogsággal és örök élettel ajándékozta meg az embert. Az első emberpár „első helyet” kapott az összes teremtmények között. Az Édenkert jó működése a teremtménynek a Teremtővel való együtt munkálkodására volt bízva. Az Édenkert közepén álló fa által Isten azt mondta az első emberpárnak: engedjétek meg, hogy egyedül Én legyek életetek középpontja! Az Atya még azt is mondta teremtményeinek: ‘amíg szabadon és szeretettel alárendelitek magatokat Nekem, addig az élet teljességét fogjátok megtapasztalni‘. Az Édenkertben nem volt bűn, szenvedés és halál. A szenvedés nem az Atyától származik, nem volt Isten Akarata!
 
Hogyan lépett be a szenvedés a világotokba? Isten, az ember teremtése előtt egy csodálatos szellemi világot teremtett, az angyalokkal, akik dicsőítették Őt. Amikor Isten próbára tette a szeretetüket, többségükben hűségesek maradtak Hozzá! Az Angyalok egy része fellázadt Termtője ellen, ezek lettek a gonosz szellemek. Ezek közül az egyik megkísértette az embert. A Gonosz azt sugta az ember szívébe: Isten féltékeny, önző, önkényes, boldogságotok akadályozója! A Gonosz sugallatai által először bizalmatlanság került az ember lelkébe. Azután el is hitte, amit a Gonosz mondott neki. Emiatt úgy döntött, hogy elszakad Istentől. Igy vált az ember énközpontuvá. Az teremtmény Isten nélkül akarta meghatározni, hogy szerinte mi a jó és mi a rossz! Az ember a saját elképzeléseit, érdekeit, kivánságait állította a középpontba. Ezáltal Isten teremtménye elveszítette a Világosságot, tájékozódó képességét és a sötétség lépett az ember minden kapcsolatába. Az ember szívébe lépett a félelem Istennel szemben. Azután egymást sem tudták már úgy elfogadni, ahogy voltak. Az ember rossz döntése miatt elveszítette a biztonságát, a védettségét, az igazi hazáját és magányossá vált! Az ember a bűnével leválasztotta magát az Élet Forrásáról. Mivel az ember nem Istenre, hanem a Gonoszra hallgatott, a világba lépett a bűn, a szenvedés és a halál!
 
Mi Istennek az emberrel kapcsolatos jövőbeli Terve? Jézus kijelentette János apostolnak a Jelenések Könyvében, hogy az egész történelem a beteljesedés felé halad. A szenvedés nem maradandó, hanem átmeneti állapot. Nem a szenvedésé lesz az utolsó szó! A megtért emberiség a legboldogabb életállapot felé közeledik, ahol újra nem lesz bűn, szenvedés és halál! Örömhír az egész emberiség számára, eljön az idő, amikor az ember újra szeretettel teljes közösségre fog lépni Istennel, embertársaival és az egész teremtett világgal. Az Istennel való mély kapcsolat által meg fog gyógyulni az ember a sebeiből. Maradéktalanul újra jóra fog fordulni minden! Az ember reménykedve várhatja élete minden napján az Új Eget, az Új Földet, az Új Jeruzsálem leereszkedését a Földre.  
 
Mit tegyetek, hogy a szenvedés nélküli Új Világ minél hamarabb eljöjjön a Földre? Kérjétek minden nap a Szentháromságot, az Angyalokat és a Szenteket, hogy minden rosszra NEMET és minden jóra IGENT tudjatok mondani! Az Édenkert és a Végső beteljesülés közötti időszakban vegyétek még komolyabban a gyógyító imát, a böjtöt, gyógyító misék felajánlását, a szentelményeket, a havi kilencedek megtartását, életetek sínre tételét Isten Akarata szerint! Legyetek hálásak Jézusnak, aki égi tanításaival felvilágosít és isteni hatalmával gyógyít benneteket. A világban lévő rendkívüli jelek által (vulkánkitörés, földrengés, árvizek, megváltozott időjárás, milliók hirtelen halála,…) vegyétek észre figyelmeztetéseinket: „Ember! Állj meg a kárhozat széles útján! Térj meg és lépj rá az üdvösség keskeny útjára! Ember! Én szeretlek téged, szeress te is Engem, aki az örök boldogságodat akarom!!!”   
 
Befejezésül gondolkozzatok el azon, hogyan jön létre az igazgyöngy a tengeri kagylóban. A tengeri kagyló érzékeny testébe, akarata ellenére egy kis homokszem kerül! Ez folyamatos fájdalmat okoz neki! A tengeri kagyló először mindent megtesz, hogy a fájdalmat okozó homokszemet kidobja a testéből. Mivel erre képtelen, megtanul Igent mondani a homok szemre, elfogadva azt. Nap mint nap körülöleli a homokszemet a könnyeivel. Gyötrelmek és fájdalmak közepette születik meg az értékes igazgyöngy a tengeri kagyló testében!   
 
Megáldalak titeket, az idők jeleire való odafigyelés lelkületével!”
Házi feladat májusra:
„SZENVEDÉSEIM KÖZEPETTE AZT AKAROM IMÁDKOZNI: ELFOGADOM ÉS FELAJÁNLOM URAM A SZENVEDÉSEKET AZ EMBERISÉG MEGTÉRÉSÉÉRT!
Előretekintés 2010 júniusára:
Közös imaszándék lesz: azokért fogunk engesztelni, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek!
Konkrét feladatunk lesz: imádkozni és terjeszteni fogjuk az: „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!

Fr. Csilik János

CASCIAI SZENT RITA ÉLETE

Rita, Roccaporenában született 1381 körül és Casciában halt meg 1447 május 22-én. Összesen 66 évet élt. Ritát, már halála előtt szentnek tartották a körülötte élő emberek.
Halála után tíz évvel, még mielőtt az Egyház nyilatkozott volna, a nép szentnek kiáltotta. Boldoggá avatását 1626-ban, szentté avatását 1900-ban fejezték be. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte őt. Romolhatatlan testét, Casciában az 1937-47 között épült Szent Rita templomban őrzik.
Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. A szülei, Cascia környékén, egyszerűségben és istenfélelemben nevelték Ritát. Gyermek és ifjúkorát a szülei iránti engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos munka jellemezte. Rita szívében ima közben felgyulladt az Isten iránti szeretet és apáca akart lenni, hogy teljesen egy lehessen isteni Megváltójával. Szülei az akkori szokás szerint odaígérték Ritát egy helybéli ifjúnak, aki vad és erőszakos ember volt. Férje rossz természetét hősies türelemmel elviselte. Szüleinek soha nem panaszkodott! Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy feltétellel, hogy a templomba elengedi. Szelídségével és jóságával végül férje rossz természetét sikerült legyőznie és lelkét Istenhez vezetnie.
Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: meghalt a férje, aki már tisztelte és szerette őt. Egy régi ellensége ölte meg bosszúból. Egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért imádkozott, hogy az Úr inkább vegye őket el, minthogy vér tapadjon a kezükhöz az apjukért való bosszú miatt.
Miután sok fájdalom árán eloldódtak a földi kötelékei, háromszori visszautasítás után beléphetett a Mária Magdolna ágostonos kolostorba. A nővérek között türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki, mindenkinek az épülésére.
Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről és arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Jézus szenvedéseiben. Egy alkalommal, amikor a feszület előtt térdelt érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely elmérgesedett és a belőle kiáradó szag miatt elkülönítették Ritát a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett az emberek közé, amikor az Úr, Rita kérésére eltüntette a sebet a zarándoklat idejére, de fájdalmai akkor is megmaradtak.
Fájdalmai, a böjtölések és a munka felemésztették az erejét. Utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Az örök boldogságba való átköltözését harang szava hírdette az embereknek, amely magától, emberi kéz érintése nélkül szólalt meg.
Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel a halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját Rita nagy tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette, aki súlyos betegségből gyógyult meg a szent közbenjárására.
Szent Rita, Te aki életedben sokat szenvedtél, mit üzensz nekünk, szenvedő embereknek? „Higgyétek el, a szerető Atya nem nézi tétlenül azt a nehéz időszakot, amelyben éltek. Nem vár tétlenül az idők végéig, hanem kinyújtja a Kezét a szenvedő ember felé! Bizzatok a Mennyei Atyában, aki nem fogja átengedni a teremtményeit teljesen a természet erőinek és a Gonosszal szembeni kiszolgáltatottságának.
A múlton való rágódásotok és a jövő miatti aggodalmaskodásotok lelki szenvedéssel jár. Ezért tanuljátok meg jól megélni a jelen pillanatot. Gondoljatok gyakran Jézus szavaira: elég a mának a maga baja! A holnapi ügyeitekhez, holnap kapjátok meg a kegyelmet. Bármilyen szenvedés meghívás számotokra a megtérésre, életetek Isten Akarata szerinti rendbe tételére. Bízzatok Istenben, aki minden szenvedésetekben veletek van és megsegít titeket. Váljon világossá számotokra, hogy a megváltoztathatatlan szenvedés a tisztulásotokra válik. Higgyétek el, minden Isten által megengedett szenvedés kegyelem a számotokra. A döntő sohasem az, hogy milyen szenvedés ér benneteket, hanem az, hogy hogyan viszonyúltok hozzá. A szenvedéssel való megbírkózás egy folyamat a számotokra, amely több szakaszon megy át. Mindannyiótoknak többnyire egyedül kell végigjárni a keresztutat. Senki nem teheti meg helyettetek a lépéseket. A szenvedéseiteket csak Isten segítségével tudjátok feldolgozni és beépíteni az életetekbe. A szenvedés Isten nevelésének egyik fajtája, az igazak vizsgáztatására. Minél több pozitív tanítást olvastok ki a szenvedéseitekből, annál inkább a javatokra válik. A szenvedés tudatos elfogadása feszabadít titeket. Keresztjeitek elfogadása és felajánlása által a lelkek sokaságát menthetitek meg az örök kárhozattól!!! Befejezésül azt üzenem nektek, mint lelki testvéretek: a Földön az örömök és a szenvedések csak ideig-óráig tartanak, de a Mennyország boldogsága mindörökké tart. Érte érdemes minden áldozatot vállalnotok!!!”  
Szent Rita, aki a lehetetlen helyzetek védőszentje vagy, könyörögj érettünk!
a