2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. május 1. 6- 7.

 
3. Elsővasárnap, Elsőpéntek és Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Májusban, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára imádkozunk. Az Égiek segítségével, állandóan, testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben akarunk élni. Azokért engesztelünk, akik az Istentől ajándékba kapott nemiséget bűnösen, helytelen formában, felelőtlenül élik meg.
Legyen a röpimánk: “Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!”.
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Jót cselekedve, az örök életre vagy rosszat cselekedve, az örök kárhozatra akarsz-e feltámadni? Hiszel-e abban, a kilencedek, a felajánlások, a jobbra törekvő életed előbb-utóbb maximális kegyelmekkel járnak? Elfogadott és felajánlott szenvedéseiddel, Társmegváltóként, mented-e a lelkeket? Ha most meghalnál maradandó fényt hagynál-e magad után? Történt-e pozitív változás az életedben, az Oltáriszentségben lévő Jézushoz való viszonyulásodban? Hálás vagy-e a Szentháromság hegyéért, az Égiek által kiválasztott személyekért, a kapott üzenetekért? Megbocsátásaiddal és bocsánatkéréseiddel megörvendeztetted-e a mennyei Atyát?
 
II. Nagyfalu – jelen.
A mennyei Atya üzenete 2005 május elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Bűneitekben kérjétek a feltámadt Krisztus megbocsátását! Tisztátalanságotokban kérjétek a tisztaságot!
Higgyétek el végre: csak a tiszta szívűek boldogok! Gőgötökben kérjétek az alázatosságot! Jézus a fejmosás helyett megtanítja nektek a lábmosást! Szeretetlenségetekben kérjétek a szeretetet! Jézus segítségével lehetséges önfeláldozó módon szeretni, a rosszat csak jóval legyőzni, … lehetséges a harag minden formáját felszámolni.
Meglátjátok, ha Jézushoz mentek bűneitekkel, Ő a bűnbánat égi ajándéka által leoldja bűneitek bilincseit és farkas természeteteket bárány lelkületté alakítja!
Szomorúságotokban kérjétek a feltámadt Krisztustól az örömet! Ne felejtsétek el soha II. János Pál pápa utolsó üzenetét: ‘Legyetek derűsek, mert én derűs vagyok!’ Törekedjetek mindig, mindent vidáman tenni!
Félelmeitekben kérjétek a feltámadt Krisztustól a bátorságot! Ha Jézusra mertek hagyatkozni, Ő, a félős nyuszi természeteteket, az oroszlán bátor lelkületévé alakítja!
Egyedüllétetekben tudatosítsátok a feltámadt Krisztus jelenlétét! Fizikailag lehettek egyedül, de lelkileg soha, ha hiszitek azt, Jézus, láthatatlanul, de valóságosan, sokszor érezhető módon is mindig mellettetek, bennetek van. Jézus neve: Emmanuel – velünk az Isten! – bennünk az Isten!
Betegségetekben kérjétek a feltámadt Krisztus gyógyítását! Jézus gyógyító hatalma ugyanaz: tegnap, ma és mindörökké. Ti kérjétek Jézust bizalommal, állhatatosan, Ő, a maga módján, a maga idejében segíteni fog.
Lelki- szellemi- fizikai vágyaitokban fogadjátok el a feltámadt Krisztus Szent Testét és Szent Vérét! Csak egyedül Jézus képes betölteni Égig érő vágyaitokat! Csak egyedül Jézus képes megmenteni és lélekmentőkké tenni benneteket! Csak egyedül Jézus képes Földön és Égben teljesen boldoggá tenni benneteket! Ha eggyé váltok Jézus Szent Testével, Szent Vérével, Általa egységre tudjátok vezetni az egész emberiséget!
Sátáni támadáskor, megkötözöttségben, kísértésben kérjétek a feltámadt Krisztus szabadító erejét! Jézus, aki ‘abszolút’ erővel rendelkezik, veletek egységben legyőzi a gonosz ’szuper’ hatalmát. Jézus, a győzedelmes zászlóját, ma is, csak azok kezébe adja, akik az Ő kicsi csapatában, az Ő jó fegyvereivel és az Ő isteni segítségével harcolnak. Vele győztesek, nélküle vesztesek vagytok!
Elköltözésetek előtt alázatosan kérjétek a feltámadt Krisztustól az örök életet! Jézus arra tanít benneteket: a búzának el kell halnia, hogy bő termést hozzon; a hernyónak be kell gubóznia, hogy lepke lehessen; az ember meg kell haljon, hogy feltámadhasson, hogy örök életet nyerhessen. Tudja meg ma újra a hitetlen világ: halál ellen van orvosság a Feltámadt Krisztusban! A túlvilágról visszajött Valaki, a Feltámadt Krisztus, értetek! Jézus, az utolsó napon, kiüresít minden sírt feltámasztó hatalma által!
Jól jegyezzétek meg, ha ti, a magatok módján, megörvendeztettek Engem, Atyátokat, higgyétek el a magam módján, felejthetetlenül, Én is meg foglak örvendeztetni benneteket!”
 
Jézus üzenete 2005 május elsőpéntekén:
Jézusunk, mi a tisztátalanság következménye? “A vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása az erkölcstelenség miatt következett be! A bölcs Salamon, tisztátalanság miatt oktalan bálványimádó lett. A zsidóknál a szüzességet eltékozló lányt, a házasságtörő nőt és férfit megkövezték. A rómaiaknál a paráználkodó Veszta szüzeket elevenen eltemették. Nagyon szomorú dolog, hogy korotokban a szemérmetlen ruhára, azt mondjátok: ez a divat! Erkölcstelen képekre ráfogjátok: ez művészet! Kicsapongó életetek jelszava: ez a természet joga! Én mindezekre azt mondom: ha meg nem tértek, nem fogjátok örökölni az Én Országomat!”
Jézusunk, tisztátalan világunkban mitől óvakodjunk? “A tisztátalan gondolatok, kívánságok, szavak ,cselekedetek… utálatosak Előttem! Dávidnak nem kellett volna oly sok könnyet hullatnia, ha szemére jobban vigyázott volna! Az erkölcstelen: zene, tánc, film, könyv,… előbb vagy utóbb az ártatlanságotok temetője lesz! Idejében, tudomásotokra hozom: a tisztességtelenül öltözködők a gonosznak az eszközei!”
Jézusunk, tisztátalanságunkban mit tegyünk? “Kérjétek Kortonai Szent Margit közbenjárását. Bűnös, boldogtalan, erkölcstelen élete után mondta: ‘eddig te győztél le engem, ezután Isten segítségével én győzlek le téged’. Bűnbánata által boldog lett és szent. Kérjétek Szent Ágoston közbenjárását. Erkölcstelen, nyugtalan, háborgó életében kinyitotta a Szentírást: ?Vessetek véget a kicsapongásnak és öltsétek magatokra Jézus Krisztust!’ – olvasta. Szakított a bűntársával! Az új élet, a bűnbánatban boldoggá tette!”
Ne felejtsétek el: “A mocskos testet vízzel, a bűnös lelket könnyel (bűnbánattal) lehet lemosni!”
Mondogasd gyakran: ?Tiszta szívet teremts bennem Istenem!!!’”
Jézusunk, mit mondasz azoknak, akik tisztán akarnak élni? “A tisztaság égi eredetű, Én hoztam le a Mennyből a Földre. Ha, a tisztaságot jól megélitek visszavisz titeket a Földről az Égbe. A tiszta életet élők, a liliomhoz hasonlítanak, annak kellemes illata az egész házat betölti. Az ártatlan ember tiszta életével érezhető, jó hatást gyakorol egész környezetére. A tiszta életűek rendkívül kedvesek Előttem. Gondolj: Édesanyámra, Szűz Máriára, az ártatlan János apostolra; a tiszta előhírnökre Keresztelő Jánosra; az ártatlan – tiszta gyerekekre,…
‘Ki a szív tisztaságát szereti, annak barátja lesz az Égi Király’.”
Jézusunk, hogyan őrizzük meg tisztaságunkat tisztátalan környezetünkben? “Gyónjatok és áldozzatok rendszeresen! Böjtöljetek, hogy lelkileg megerősödjetek! Éljetek az Égiek jelenlétében. Óvakodjatok az alvilági és csak evilági haveroktól! A tiszta közösség, az Ég rendkívüli ajándéka számotokra! Ne lustálkodjatok, keressetek magatoknak mindig hasznos, építő elfoglaltságot. Szeressetek lelki dolgokkal foglalkozni: Szentírásolvasás, Szentek Élete,… A tisztaság állandó küzdelem, harc, erőfeszítés nélkül nem őrizhető meg. Minden erény önfeláldozással jár.
A tisztaságot Én fehér vértanúságnak is nevezem, amelyért vértanúknak kijáró mennyei babér fog jutalmatok lenni! Kérjétek Szent Imre segítségét! Üzenete: ‘Népem, ha élni akarsz tiszta, romlatlan ifjúságod legyen!’
Kérjétek Goretti Szent Mária segítségét! Üzenete: ‘Inkább meghalok, de súlyos bűnt nem követek el!’ Élete bizonyíték: ?A tisztaság lehetséges, olyan érték, amely minden áldozatot megér’. ”
Tiszta Szívű Jézusunk, irgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária üzenete 2005 május elsőszombatján:
“Drága Virágaim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy eljöttetek ide, erre a hegyre, amely a Szentháromságnak lett felajánlva. Örülök, hogy ismét együtt látom a kis engesztelő közösséget. Azért hívlak benneteket Virágaimnak, mert olyanok vagytok, mint a száraz talajban élő Virágok, amelyek az Égből kapják a harmatot és attól növekednek. Ti is, a Mennyből kapjátok a harmatot, amely életben tart benneteket.
Kedveseim! Hetedszer adok üzenetet ezen a helyen, ami a teljességet jelenti. Mindent elmondtam nektek, amit tudnotok kell.
Az egész világ szeme, most újra Fatima felé fordul. Minden be fog teljesedni, amit ott megjövendöltem. Most, a világ, a harmadik fatimai titok beteljesülése előtt áll.
Az utolsó időben, összegyűjtöm az egész világból gyermekeimet, hogy engeszteljék a súlyosan megbántott Istent igazságos haragja miatt. Kérlek benneteket, tartsatok bűnbánatot, mert másképpen nem lesz jövőtök. Ne várjátok meg Isten rendkívüli figyelmeztetését. Térjetek vissza Istenhez, hogy megmeneküljön az egész világ.
Tanuljátok meg és mondjátok, – amíg nem késő – azt az imát, amit Fatimában kaptak a gyerekek.
Drága gyermekeim! Ti ne féljetek senkitől és semmitől! Ti csak szeressetek és ajánljatok fel minden fájdalmat, nehézséget, keresztet Istennek.
II. János Pál pápa temetése után, egy pozitív erő indult el az egész világban. A sok engesztelés, a számtalan megtérés miatt, sok büntetés lett eltörölve!
Szeretteim! Ha követitek tanításomat, egy nagyon szép jövő fog várni rátok, amelyben véglegesen megszűnik: a bűn, a szenvedés és a halál. Legyetek segítségemre abban, hogy ez a világ megtisztuljon és minél hamarabb eljöjjön egy boldog korszak a Földre, visszatérő Szent Fiammal.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Isten nélkül nagyon üres volt az életem. Mint református, nagyon ritkán jártam a templomba. Egyik elsőpénteken, belső indításra, bementem egy Katolikus templomba. Nagy öröm töltött el látva a sok áldozó fiatalt. Ekkor született meg bennem a vágy és elhatározás Jézus után, aki jelen van az Oltáriszentségben. Jártam felkészítő oktatásra és pár hónap múlva elsőpénteken lettem elsőáldozó. Jézus a teljességet hozta be az életembe. Minden körülmény között hűséges maradtam az Úr Jézushoz és a Szűz Anyához. Megváltozott életemet teljesen átadtam az Égieknek. Csodálkozva látom körülöttem a megtéréseket. Hála és dicsőítés az életem a testi – lelki gyógyulásom után: a jelenért, a múltért sőt a jövőért is.” (V. Ilona)
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Júniusban: Jézus és Mária, a két Szent Szív szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk a pozitív közösséget keresni, szeretni és építeni. Engesztelünk az alvilági és csak evilági közösségekért.
NB: Nyomatékosan ajánlom, a Szentlélek rendkívüli kiáradása előtt, minél hamarabb, végezzünk egy alapos gyónást!!!
 
Áprilisi házi feladat:
“SZEPLŐTELEN SZÍVŰ MÁRIA, SEGÍTS, HOGY TISZTÁN ÉLJEK A HÁZASSÁGIG ÉS HŰSÉGESEN A SÍRIG!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. május 5-6-7.

 
15. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén Ebben a hónapban: a Szentírásból az Apostolok Cselekedeteit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!”
Közös imaszándék: az édesapákért és édesanyákért kérjük Szent József és a Szűzanya közbenjárását, azért, hogy példás életet éljenek.
Konkrét feladatunk: élő szüleinket gyakrabban látogassuk meg, segítve őket. Elhunyt szeretteink sírját imádkozva tegyük rendbe.
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
A kötött ima előtt, nyitott szívvel, elmersz-e mindent mondani az Úrnak? A belső tisztaság gyümölcse, az igazi öröm látszik-e rajtad? Hiszed-e, hogy a szenvedés felkészít az Isten kegyelmének a befogadására? Eldöntötted-e véglegesen, hogy csak az Úrhoz akarsz tartozni? Állapotbeli kötelességednek tartod-e az engesztelő ima elvégzését? Tiszta lélekkel, felkészülve várod-e az Úr Jézussal való találkozást? Tűzre való konkoly vagy magtárba való tiszta búza vagy-e? Az Égiek megörvendeztetése a legfontosabb feladatod? Elhiszed-e, igazán boldog csak Istennel lehetsz? Az Égiek tanítását elhiszed-e és tovább adod-e? Meglátszik az életeden, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya gyermeke vagy?
Mondogattad-e bűnbánó szívvel: “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön”?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. május elsőpéntekén
Az Úr Jézus, az elmúlt napokban a következőket mondta:
“Hamarosan visszatérek hozzátok, a Földre. Azért jövök, hogy megmentselek benneteket, ha ezt megengeditek. Újra megkérdezem, visszajövetelemkor vajon találok-e hitet a Földön? Lesznek-e gyermekeim, akik felkészülve várnak Engem vissza? Azok a gyermekeim hisznek Bennem, akik az Égiek kéréseire hallgatva, felkészültek a Velem való találkozásra. Ők, élő hitük által, az Új Világban, boldog gyermekeim lesznek. Most még világosság van, nagy kegyelmi időben éltek, de ez hamarosan befejeződik. Élő hittel várjatok Reám, mert jövök megmenteni mindazokat, akik bűnbánatban, segítségül hívják az Én Nevemet. Nemcsak Tamás apostolnak mondtam, most neked is mondom: ‘Ne legyél hitetlen, hanem hívő!!!’ ”
 
B. M. Éva Asszony megjegyzései az üzenethez:
Tudom, hogy többségben azok vannak itt az engesztelő imaprogramon, akik elhiszik, hogy Jézus vissza fog térni a Földre, az utolsó ítélet előtt. Én meg vagyok győződve arról, hogy hamarosan meglátjuk Isten Dicsőségét és vele együtt a Mennyországot. Ez az esemény, az emberiség nagy részét nagy vággyal fogja eltölteni Isten után. Az emberiség még eddig nem élte meg azt a paradicsomi állapotot itt a Földön, amit az Úr Jézus megígért a tisztulás után. Tudnotok kell: az Úr Jézus nem fogja megvárni azt az időt, amíg az ember teljesen elpusztítja a Földet. Az Úr Jézus ismét el fog jönni a Földre, hogy megmentse azokat az embereket, akik hagyják, hogy megmentse őket.
 
Szűz Mária tanítása, 2006. május elsőszombatján
A Szűzanya, az elmúlt napokban a következőket hozta a tudomásomra:
“Én, a ti égi Édesanyátok, példát adtam nektek a hitben, amikor igent mondtam az Úr Jézus megtestesülésére. Hittem abban, amit Gábor Főangyal mondott nekem, bár nem tudtam felfogni, miként is fog a megtestesülés megtörténni. Nem kételkedtem Isten Angyala előtt. Boldog voltam, mint teremtmény, hogy Isten felhasznált Engem, az Úr Jézus megtestesülésében. Több, Általam kiválasztott helyen, már elmondtam üzeneteimben azt, hogy Szeplőtelen Szívem győzni fog. Szükségem van a ti igenetekre is, amit kimondtok, Isten reátok vonatkozó Akaratára, hogy Isten nagy Terve megvalósulhasson a Földön, minél hamarabb. Ezen, az Általunk kiválasztott helyen, alkalmas eszközeinken keresztül, sok mindent azért fedtünk fel előttetek, hogy megerősödjetek a hitben. Imában és böjtben, türelmesen és felkészülve várjátok azt a boldog időt, aminek hamarosan el kell jönnie. Jelenleg fellendülőben van a világban egy pozitív életszemlélet. Sokat segítettetek ti is Nekem, hogy ez a pozitív folyamat elinduljon az emberek között. Bátran tartsatok ki ezután is Isten reátok vonatkozó Akarata mellett. Élő hitetek és engesztelésetek által a Gonosz egyik pusztító terve nem valósult meg országotokban. Higgyétek el, engeszteléseteknek van értelme, nem hiábavaló! Ezért, mint Édesanyátok, kérlek titeket: maradjatok meg a hitben!!!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. május elsővasárnapján
Hálás szívvel köszönöm meg az Égieknek a három szent napot, amelyet a hegyen együtt tölthettünk el. Mi, a mennyei Atya, kicsi gyermekei megpróbáltuk széppé tenni a Szentháromság hegyét. Ezáltal az volt a szándékunk, hogy akik ide eljönnek – látva a rendbe tett hegyet – boldogan imádkozzanak és engeszteljenek, egy szebb és jobb jövőért, a bűnösök megtérésért. Az elmúlt napokban, imában újra megkérdeztem a mi drága Teremtő Istenünket, vajon, mivel tudnánk Őt megörvendeztetni?
 
A mennyei Atya a következőket mondta:
“Amikor összegyűltök újra és újra, együtt engesztelni ezen az Általam kiválasztott helyen, mindig nagyon megörvendeztettek Engem. Megelégedéssel látom azt is, jó szívvel jösztök ide, segíteni – szegénységetek ellenére – hogy az Én Akaratom szerint, a kis templom felépüljön. A legjobban a hiteteknek örülök, annak, hogy elfogadjátok mindazt, amit itt, kiválasztott eszközeinken keresztül mondunk. Az emberek többsége a világban azért fordult el Tőlem, mert rosszul ismernek Engem. Teremtményeim nagy része Engem hibáztat, minden rosszért, ami velük történik. Sajnos, sokan nem is gondolnak a Gonoszra, aki bűneitek miatt minden rossznak az okozója. Legalább ti, engesztelő gyermekeim, ismerjétek fel az idők jeleit és azt a nagy kegyelmet, amit Én, a ti Teremtőtök készítek mindazoknak, akik hisznek Bennem. Kérlek benneteket, mindig maradjatok meg a hitben. Legyetek és maradjatok ezután is az Én drága gyermekeim, akiknek tudok örülni. Az utolsó időkben, még egyszer lehajlok hozzátok, teremtményeimhez, hogy megtapasztaljátok irántatok való Mindenható Szeretetemet. Akik viszonozzák nagy Szeretetemet, azokat boldoggá teszem és azokkal az örökkévalóságon át fogunk örülni egymásnak. Atyai áldásom kísérje életeteket!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
C. Emmának hívnak, 48 éves vagyok. Szilágy megyében, Kémerben születtem. Házasságban élek, két leánygyermekünk van. Jelenleg, még Nagyváradon lakunk.
Az Úr sok megpróbáltatást engedett meg az életemben. Utólag megértettem, azért volt a sok szenvedés, mert nem az Isten hanem a munka volt az első helyen a családunkban.
 
2002. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén voltunk először, férjemmel együtt, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén. Ezen a napon: az Úr Jézus és a Szűzanya jelenlétének érzése; a közösség szeretete; a Nap forgása; a szerenád, amit a Szűzanyának énekeltünk… mély nyomot hagyott az életemben. Ezután a csodálatos nap után a férjemmel együtt eldöntöttük, hogy elmegyünk Érsemjénbe, az elsőszombatra, amellyel szemben előítéleteink voltak! Feltettem a kérdést, vajon miért engedett meg az Úr ezen a lelki úton, több hónapig tartó betegséget? Megkaptam a választ: minden túlzás, még a munkában is, a Gonosztól van. A betegségemben: megtapasztaltam a közösség szeretetét és az imájának az erejét; közelebb kerültem az Égiekhez; megtanultam szívvel és szívből imádkozni; a szenvedést elfogadni és felajánlani…
 
Gyógyulásom után, férjemmel együtt elkezdtünk rendszeresen járni a katolikus templomba. Nap mint nap érlelődött bennünk a vágy, hogy elsőáldozók legyünk. Elhatároztam, én nemcsak vallást, hanem életmódot akarok változtatni. 2004. január 3-án voltunk elsőáldozók és ugyan abban az évben bérmálkozók. Attól a pillanattól, amikor válaszoltunk az Úr hívására, a Gonosz léleknek a támadásai is felerősödtek, de a harc által mi is erősebbek lettünk a lelkiéletben. Nem győzök eleget hálálkodni az Égieknek, hogy megváltoztatták az életemet. Nagy lelki felszabadulásban volt részem, amikor bocsánatot kértem az Úr Jézustól, mindazokért az alkalmakért, amelyekben nem hallgattam az Ő hívására.
 
Az engesztelő közösségben megtanultam: őszintén szeretni a felebarátaimat; rendszeresen böjtölni, imádkozni; értékelni a szentmisét és a szentségeket; legyőzni a Gonosz támadásait; gyermeki lelkülettel Istenre hagyatkozni; családomban az egységet építeni…
Az Égieknek és a lelki közösségnek köszönhetem azt, hogy mostmár jó irányba tart az életem. Családomban a szeretet, a megértés, a lelki béke … uralkodik.
 
A Szűzanya, aki a Remény Anyja, a legreménytelenebb helyzetben is segített rajtam, ezért nagyon közel kerültem Hozzá.
Én és a családom elhisszük, hogy Nagyfalu: Fatima és Medjugorje folytatása! Ebben a meggyőződésben, férjemmel együtt elhatároztuk, hogy felszámoljuk a nagyváradi lakásunkat, Nagyfaluba költözünk, azért, hogy segítsük a lelki szüleinket a Szentháromság hegyén, a zarándokok fogadásában.
Örök hála van a szívemben az Égiek iránt, azért, hogy beléptek az életembe és ezáltal megmenekülhettem az örök pusztulástól.
 
Jelmondatom: “Uram, köszönöm, hogy megváltoztattad az életemet! Hálából, Téged dicsőítlek és magasztallak, mindörökké!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés júniusra.
Jézus Irgalmas Szívébe és Mária Szeplőtelen Szívébe, a teljes védelembe fogjuk helyezni minden nap: szeretteinket és minden ügyünket.
Konkrét feladatunk lesz: Szent Antal lelkületével a nyelvünket csak a jóra fogjuk használni. A Szentírásból a római levelet fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Májusi házi feladat:
“PÉLDÁS ÉDESANYÁK ÉS ÉDESAPÁK AKARUNK LENNI SZŰZ MÁRIA ÉS SZENT JÓZSEF SEGÍTSÉGÉT KÉRVE!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. május 3.

 
1. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Tamás apostol találkozását a feltámadt Krisztussal! (Jn. 20, 24 – 31)
Havi mottó: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!”
Közös imaszándék: végezzük a szabadító imát (a kilencedben; azután hétfőn – szerdán és pénteken) önmagunkért és engesztelő közösségünkért, hogy a Gonosz Lélek terve megsemmisüljön és a Szentlélek Isten reánk vonatkozó Terve, megvalósulhasson bennünk és általunk!
Konkrét feladatunk: engedelmeskedjünk a Szentlélek indításainak és tiltásainak!
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. május elsőcsütörtökére
“Kedveseim!
Én, aki Szeretettel szólok hozzátok, a Szentlélek Isten vagyok, a Szentháromság harmadik Személye! Ti, eddig: az Atya, Jézus és Mária tanításait ismertétek meg. Anélkül, hogy tudtátok volna, az Égiek tanításai, Általam jutottak el hozzátok. Bár, az engeszteléseken, Én is, mindig veletek voltam, Rólam mégis csak keveset tudtatok meg. Eddig, amilyen mértékben kinyíltatok Felém, olyan mértékben ajándékoztalak meg benneteket. Ebben az utolsó időben, a kiválasztott eszközeimet használom fel e közösség vezetésében, akik megkapták Tőlem, Személyesen a Lélekkeresztséget!
Meglátjátok, a jövőben is fel fognak ismerni Engem az emberek, a Szentháromság hegyén kapott tanításokban, Isteni Bölcsességemről.
Azzal a tanítással, amelyet ezután is kapni fogtok – Lélekkeresztséggel megajándékozott gyermekem közvetítésével – földi ember nem rendelkezhet, csak Általam. Most, azért kapjátok kifejezetten Tőlem a tanításokat, mert Személyesen akarlak felkészíteni titeket ‘a Teljes Kiáradásomra’!
A ti nemzedéketeknek – azoknak akik bűnbánatot tartanak – megígérte a mennyei Atya, hogy még a világ vége előtt, egy ‘Új Korszakot’ fognak megérni, amely a ‘Szeretet Korszaka’ lesz a Földön!
Mindazok, akik ebben a kegyelmi időben megtisztulnak a bűneiktől, meg fogják érni a Földön a Mennyországot! Általam, ebben az utolsó időben, olyan ‘rendkívüli Világosságot’ fogtok kapni, amely által nagyon könnyű lesz felfogni mit – hogyan tegyetek, hogy az eljövendő ‘Boldog Ország’ örömteljes lakói legyetek!
De mindezek előtt: meg kell tisztulnotok minden bűntől; szeretnetek kell embertársaitokat, csak jót akarva nekik! Tanuljátok meg félre tenni az ítélkezéseiteket, mert a jövőben, olyanok is meg fognak térni, akik eddig csak rosszat tettek nektek. Hamarosan, minden ember meg fogja kapni azt a ‘Nagy Kegyelmet’, amely által megismerik a Szentháromság Egy Istent!
Kérlek benneteket, addig is használjatok ki minden lehetőséget – ami rendelkezésetekre áll – hogy minél többet tudjatok meg Rólunk!
Egy biztos, ha nemcsak ismeritek, hanem élitek is a Tőlünk kapott tanításokat, a ‘legjobb úton’ fogtok járni. Bízzatok Bennem, mert Én segíteni fogok nektek ezután is!
Higgyétek el, Én, a Szentháromság harmadik Személye, nagyon Szeretlek titeket! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Házi feladat májusra:
“SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY A ‘SZERETET ÚJ VILÁGÁN’ DOLGOZZAK ÖNMAGAMBAN ÉS KÖZÖSSÉGEMBEN!”
Előretekintés júniusra

Ezután minden hónapban: elsejétől – kilencedikéig; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 3 órától lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
Ezután minden Elsőcsütörtökön: 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén. A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9), azután hétfőn – szerdán – pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: azért fogunk imádkozni és dolgozni, hogy a Szentháromság Egysége, Szeretete, Jelenléte… ereszkedjen le a szívünkön keresztül a Földre!

Konkrét feladatunk lesz: Vigyázni fogunk a beszédünkre! Csak jót fogunk mondani másokról vagy semmit!!!

a