2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – MÁJUS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
116. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén. A Szentírásból olvassuk el a kánai menyegző történetét! (Jn. 2, 1 – 12).
Havi mottó: A Szűzanya kérte: „tegyétek meg (mindig), amit Jézus mond nektek!” (Jn. 2, 5)
Havi imaszándék: engeszteljünk: a türelmetlenek, irigyek, kárörvendők, engedetlenek, lusták, anyagiasak, bakafántosok… megtéréséért.
Konkrét feladatunk: mindig csak jót adjunk egymásnak!

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 májusában


„Szeretett engesztelők! Májusban, Mária egyik legszebb hónapjában, megmagyarázom nektek mit tanulhattok Jézustól, Máriától, az ifjú pártól és a szolgáktól, a kánai mennyegző történetéből (Jn. 2, 1-12). • Mit tanulhattok Jézustól? Tanuljatok meg örvendezni az örvendezőkkel és sírni a sírókkal! Jézus, Mária és az apostolok, akik meghívottként részt vettek a mennyegzőn, az együttörülésre adtak jó példát nektek. Gondoljatok arra az esetre is, amikor Lázár, Jézus barátja meghalt és eltemették, Jézus akkor együtt sírt Mártával és Máriával. Jézus azt akarja, hogy amíg éltek a Földön, amennyire lehet érezzétek jól magatokat. Jézus nem féltékeny a ti örömötökre. Ha létezik, az irigységet és a kárörvendezést számoljátok fel a szívetekben, a bűnbánat által azért, mert Jézus szomorúan nézi azokat a személyeket, akiknek fáj mások öröme, és akik örülnek mások kárának. Legyen türelmetek kivárni Jézus idejét! Jézus azt mondta Édesanyjának a kérésére: ’még nem jött el az Én órám’. Mindennek megvan az Istentől rendelt ideje: a szomorúságnak és az örömnek is, a betegségnek és az egészségnek is, a halálnak és az életnek is, és a csodának is! Amint látjátok, amikor eljött Jézus ideje, Ő azonnal cselekedett. Gondoljatok arra, Jézus sohasem késik vagy siet, Ő a legalkalmasabb pillanatban cselekszik. Talán ti vagytok néha türelmetlenek! Vigyázzatok arra, hogy mindig csak jót adjatok egymásnak! Jézus nászajándéka több száz liter jó bor volt, amivel megajándékozta a fiatal párt és a násznépet. Igazi keresztényként vigyázzatok arra, hogy csak jó szóval, jó cselekedettel és jó példával ajándékozzátok meg egymást. Ebben is kövessétek Jézust, Aki körüljárt csak jót cselekedve. Vigyázzatok arra, ne adjatok italt az alkoholistának, cigarettát a cigarettázónak és drogot a drogosnak. Higgyetek Jézus Mindenhatóságában, Aki csodát tud tenni. Jézusnak, Aki megváltott titeket, van hatalma, hogy a vizet borrá változtassa; a szentmisében a bort az Ő Szent Vérévé változtassa és a ti evilági életeteket keresztény életté változtassa. Tudnotok kell, hogy Jézus a csodái által isteni hatalmát, jóságát és az Ő küldötteit is igazolja. • Mit tanulhattok Máriától? Mária, nyitott szemmel és szeretettel teljes szívvel felismerte a fiatalok szükségleteit. Ezért ment közbenjáró lelkülettel Jézushoz mondva: ’nincs boruk!’ Mária, a szolgák szemét Szent Fiára irányította és azt mondta nekik: ’tegyétek meg, amit Jézus mond nektek!’ Egy keresztény azt kérdezte az egyik koldustól: ’mire van szükséged?’ A koldus azt válaszolta neki: ’ha te engem igazán szeretnél, kitalálnád, hogy mire van szükségem’. Észreveszitek-e

mások szükségleteit és adakozó lelkülettel segíttek-e nekik? Hiszitek-e azt, hogy minden ügyetekre elsősorban Jézusnál van a megoldás? Szükségleteitekben kéritek-e Mária, a szentek és az angyalok közbenjárását és hisztek-e annak a jó következményeiben? • Mit tanulhattok a fiatal pártól? Ők, nem Jézus nélkül, hanem Jézussal kezdték az életüket. Tudnotok kell, Jézus értékeli a házasságot, ezért szentségi rangra emelte azt. Kérlek titeket, értékeljétek ti is a családi együttlétet. Szeressetek együtt imádkozni, együtt zarándokhelyekre menni, együtt étkezni, együtt beszélgetni, együtt dönteni és együtt kikapcsolódni! Tudnotok kell azt, akik együtt imádkoznak, azok együtt maradnak és az egymás iránti szeretetben növekednek. Kérdésem hozzátok, ti Istennel akarjátok-e kezdeni, folytatni és befejezni a házas életeteket? Eltudjátok-e mondani, nem tudtok vasárnapi szentmise és szentáldozás nélkül élni? Csodálatos lenne, ha házasságkötésetek alkalmával Jézusnak, Máriának és az apostoloknak is, valóságosan is kitöltenétek egy meghívót és azt az ünnepi asztalotokra tennétek. Jó volna, ha lakodalmatok alkalmával, felolvasnátok a kánai mennyegző történetét. Ezáltal természetfölötti lenne a légkör köztetek. Kérlek titeket, bátran próbáljátok ki! • Mit tanulhattok a szolgáktól? Ők mindenben engedelmeskedtek Jézusnak. Jézus kérésére, áldozatok árán is megtöltötték az edényeket vízzel. Bár nevetségesnek tűnhetett, Jézus kérésére a vízből vittek a násznagynak. A szolgák, Jézus kérése után nem okoskodtak, nem filozofálgattak, nem kételkedtek, nem hitetlenkedtek, hanem áldozatok árán is engedelmeskedtek! Kérdésem hozzátok: rátok jellemző-e a családban az engedelmesség és az áldozatvállalás? Ne felejtsétek el, a Mennyország azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért áldozatot vállalnak! Ha a szolgák lelkületével, minden nap engedelmeskedtek Jézusnak, Máriának, a követőiknek és egymásnak is – amely szellemi vértanúság – boldogságot, békességet, szeretetet és csodát fogtok megtapasztalni az életetekben. Most megáldalak titeket az áldozatos engedelmesség lelkületével!!!”

Házi feladat májusra: “URAM, ADD, HOGY ELHIGGYEM ÉS ASZERINT IS CSELEKEDJEK: JOBB ADNI, MINT KAPNI!”

VISSZATEKINTÉS 2014 ÁPRILISÁRA

A Szűzanya üzenete volt: „Drága fehér rózsácskáim! Hálatelt szívvel köszönöm meg nektek ezt a napot. Köszönöm, hogy állhatatosan kitartotok ezen az úton és nem fáradtatok bele a kilencedekbe. Most, a Szentháromság Akaratából, magammal hoztam a gyermekemet, aki már földi élete alatt példát mutatott nektek abban, hogyan kell engesztelni, szeretni és szenvedni! Szeretném, ha nyitott szívvel lennétek Felénk, mert ezután olyan kegyelmeket fogtok kapni, amelyeket már rég kértétek. Édesanyai kérésem hozzátok, hogy még több lelket hozzatok Hozzám és tegyétek gyakorlatba azt, amit itt kértem tőletek. A gonosz lélek nem akar békén hagyni titeket, mert látja azt, hogy az engeszteléseitek által rengeteg lelket mentetek meg a kárhozattól. Az engeszteléseitekben, a szeretetetekben és a szenvedésitekben Én mindig veletek vagyok és segítek nektek. Most átadom a szót a Szentháromság Akaratából, Boldog II. János-Pál pápának!” Boldog II. János-Pál pápa üzenete volt: „Drága gyermekeim! A földi életemben, többek között azért imádkoztam, hogy legyen a Földön egy olyan zarándokhely, ahol több nemzetiségű és vallású ember együtt imádkozik, együtt végezik a kilencedek sorozatát, azért, hogy az egész világon megszülessen az emberi szívekben a szeretet. Földi életemben, ezért én is vállaltam az engesztelést és mindent, amit az Isten kért Tőlem. Különösen életem utolsó idejében nagyon nehéz volt az egész emberiség terhét hordozni, de tudtam, hogy Isten nem add nagyobb keresztet nekem se, csak amit elbírok! Ezért, amit Isten megengedett számomra,

mindent vállaltam! Most, az Égből mindent másképpen látok! Most látom az imáimnak, az áldozataimnak és szenvedéseimnek, egész felajánlott életemnek a gyönyörű gyümölcseit. Többek között ti is azok vagytok, mert titeket is kiimádkoztalak. Most arra kérlek titeket, hogy ne roskadjatok bele szenvedéseitekbe. Ha tudnátok mennyi kegyelmet hoz maga után a jól megélt szenvedés, soha – soha nem panaszkodnátok, hanem mindent elfogadnátok és felajánlanátok szó nélkül. Ha az Égből látnátok, mennyi kegyelmet hoz maga után a kilencedeitek sorozata, soha többé nem hagynátok abba. Újra arra kérlek titeket, ne hagyjátok abba a kilencedeiteket. Ha tudnátok mekkora kegyelem az, hogy kilencedeket és gregorián miséket ajánlotok fel őseitekért, soha többé nem hagynátok abba! Előre kijelentem nektek, a Szentháromság Akaratából, Húsvét előtt, a szenvedő lelkek sokasága fog kiszabadulni a tisztítótűzből és az Égbe jut, azért, mert évek óta vállaltatok értük szentmiséket, szenvedést és mindent, ami tőletek telt. Ők meghálálják ezt nektek bőkezűen. Drága gyermekeim! Ezután szeretném, ha visszhangozna a szívetekben, hogy a szeretet, az áldozat, a kilencedek sorozata mindennél többet érnek! A mai napon rendkívüli kegyelmeket árasztunk rátok. Még befejezésül arra kérlek titeket, hogy Nagypéntektől végezzetek egy kilencedet a szentté avatásom napjára, és a saját szándékaitokra!!! Meglátjátok, a bőséges gyümölcsök nem fognak elmaradni! Most a Szűzanyával, Boldog XIII. János pápával megáldunk titeket a sorozatos kilencedek, a szenvedés és a szeretet természetfölötti értékelésével!” Ki volt Szent Fausztina és mit kért az Irgalmas Jézus általa, aki az Isten-i Irgalmasság apostola volt? Szent Fausztina Lengyelországban, Glagovicében született és 33 évet élt (1905-1938). Összesen 2 és fél osztálya volt. 20 éves korában lépett be az Irgalmas nővérek varsói kolostorába. Külsőleg olyan volt mint akárki más. Buzgón tette az állapotbeli kötelességét, mint szakács, kertész és portás. Hallgatag, derűs és jóindulatú volt. Önzetlen szeretet jellemezte. Bensőséges, személyes kapcsolatra törekedett az Égiekkel. Lelkeket akart menteni, életszentségre törekedve. Szent Fausztina küldetése, sok megalázó szenvedéssel és lelki gyötrelmekkel járt. Az egész életét felajánlotta a bűnösök megtéréséért. Tüdőszanatóriumba került. 33 évesen bocsánatot kért a közösségtől, utoljára gyónt, és a túlvilágra költözött. Boldog II. János Pál pápa, 1993 április 18-án boldoggá; 2000 április 30-án szentté avatta. 2002-ben elrendelte az Isten-i Irgalmasság vasárnapját! Amit kért az Irgalmas Jézus Szent Fausztina által, azokból mit valósítottunk meg? A megbocsátásban és bocsánatkérésben éljük-e a kiengesztelődést? Hisszük-e azt, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösöknek? Megbékélve élünk-e Istennel, a felebarátokkal és önmagunkkal? Bízunk-e az Irgalmas Jézusban? Szoktuk-e mondani a röpimát: ’Jézusom, bízom Benned!’? Az Isten-i Irgalmasságnak a vasárnapját komolyan vesszük-e? Az Irgalmasság órájában, egyedül vagy közösségben elszoktuk-e végezni az Irgalmasság rózsafüzérét? Tanúságot teszünk-e az Irgalmas Jézus megbocsátásáról, szeretetéről? Hálásak vagyunk-e a bűneink bocsánatáért? Engesztelünk-e a bűnösök megtéréséért? Bocsánatot kérünk-e a bűnösök nevében az Irgalmas Istentől? Értékeljük-e a magánkinyilatkoztatást, mint Boldog II. János-Pál pápa? Rácsodálkozunk-e a hiarerhikusok és a karizmatikusak egységére? Hisszük-e azt, ha az Irgalmasság vasárnapján (vagy előtte) gyónunk, áldozunk, a pápa szándékára imádkozunk és a legkisebb bűnt is tudatosan kerüljük teljes búcsúba részesülünk? Nagypénteken elszoktuk-e kezdeni a kilencedet az Irgalmasság vasárnapjára készülve? A pokol vagy a Mennyország fele tart-e az életünk? Minden este felindítjuk-e a tökéletes bánatot: ’Jézusom, szeretlek Téged, kérlek bocsásd meg minden bűnömet?’ Kik örvendeztették meg az Irgalmas Jézust? Az efezusi hívek azzal, hogy visszatértek az első szeretethez. A szmirnai hívek felszámolták a szenvedéstől való félelmüket. A pergamoni hívek elkerülték a hamis tanítókat és tanításokat! A tiatírai hívek bűnbánatot tartottak a bálványimádás miatt. A szárdeszi hívek a képmutatásból és a lelki halálból tértek meg! A

filadelfiai hívek a hazugságaikból ás a laodiceai hívek a langyosságukból tértek meg! Mi tudatosan megörvendeztetjük-e az Irgalmas Jézust?

Előretekintés júniusra • Júniusban, 1, 5 – 6 – 7 – én lesznek az engesztelések a Szentháromság Hegyen, 15 órától. • A Medjugore-i Szűzanya jelenésének a 33. Évfordulóját és a havi ünnepeket fogjuk elővételezve megtartani. • 2014, május 24-én de. 9 óra és du. 16 óra között ünnepeljük meg a kiengesztelődésünk VII. évfordulóját. Magyarországon, Vácon, a piarista templomban!

(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!) A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu; e-mail: szentharomsaghegy@gmail.com, inf. 0040-760-739-518

a