1994. december 6.

 

LÁTTA A TÖMEGET, MEGESETT A SZÍVE RAJTUK, MERT ÚGY TÁMOLYOGTAK, MINT A PÁSZTOR NÉLKÜLI JUHOK

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, a mindenható Atya Isten, ki eget és földet alkotta, kinek éltető ereje és végtelen szeretete tart fenn és élni enged, a Fiú Isten egyszülöttje, Jézus Krisztus, a megváltó üdvözítő, ki tágra nyitotta a mennyek országának kapuját kereszthalála által, hogy aki benne hisz és az Atya akaratát teljesíti el ne vesszen, hanem örök élete legyen a Fiúban, ki üdvösségre hívja az embert a tévelygőt, a bot­ladozó, a megcsalatott és becsapottat. Hisz olvastátok a Szentírást, ami így szól: “Látta a tömeget, megesett a szíve rajta, mert úgy tévelyegtek, mint a pásztor nélküli juhok. ” A Szentlélek Úristen, ki kegyelmi ajándékait szétossza köztetek, kinek – kinek az ő tetszése szerint, helyes útra tereli az eltévedettet, világosságot gyújt szívetekben, hogy mindaz, ki keresi Urát és megváltóját, az meg is találja, hogy életetek, mi nem ér véget itt a földön, hanem Krisztussal és Krisztusban éljetek a mennyei dicsőségben, a dicső Szentháromság dicséretében. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Imádunk és dicsőítünk, örök Atyám! Hálát adunk neked azért a végtelen szeretetért, mit felénk sugárzol, mit szent Fiad által be is mutattál, hogy akinek szeme van az lássa, akinek füle van, az hallja. Szent Lelked által Uram és Istenem, szétszórtad ajándékaidat, hogy mindezt ne a test szemével nézzük, hanem lelki szemeinkkel – kik Isten végtelen kegyelme által látjuk a dolgokat – azoknak amik.

Mert aki a lélek szemével néz, az nem görbe tükrön keresztül néz. A test szeme nem is tudja felfogni, mert gonosz azt láttat vele, amit ő akar. Sok köztetek az Ézsau, kik a hamis értéktelen csillogó kavicsokért odaadja lelkét, odaadja Istenfiúságát, mert értelmük elhomályosult.

Kérve kérünk, Urunk és Istenünk, hogy a te bárányaiddal ez ne így legyen! Tartsd meg őket magadnak, mert bárányaid ugyan szelídek, de ez nem jelenti, hogy gyávák is. Uram, te mondottad: “Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű.” Ki merné azt mondani Uram, hogy te gyáva voltál? Önként feláldoztad magad az emberért, pedig hatalmad volt a gonosz felett, de te Urunk és megváltónk nem riadtál vissza a kereszthaláltól. Te Isten voltál és vagy Uram, te mindent tudtál előre, alávetetted magad a halál borzalmainak, hogy üdvösséget szerezz az embernek. Ezért a szelíd bárányok hagyják magukat a világnak kigúnyolni, leköpdösni, megkínozni, de ők távolabbra látnak, látják a kereszten a feltámadás húsvéti zászlaját, és tudatában vannak, hogy miért tűrnek, mert az ő szemük látása – mi a bensejükből fakad, a Szent­lélek kegyelme által – azt látják, ami a felszín alatt van. Mert a gonosz az igazságot, mi Isten igazsága, nem tudja elpusztítani, csak fátylával – a hazugsággal – tudja befedni. Ezt látják, kik erős akaratuk által és Krisztus kegyelmével megerősítve haladnak azon az úton, mit Uruk és Istenünk járhatóvá tett. Hálatelt szívvel köszönjük nem neked Uram, hogy velünk maradtál és maradsz mindvégig. Mikor hatalommal és dicsőséggel jössz a tieidért és lerántod a fátylat minden hazugságról, elválasztod a jót a rossztól, az igazat a hamistól és ítéletet hirdetsz mindenek felett.

Megítéled a világot. És felragyog az üdvösség napja a tieidnek és atyai kebledre öleled őket, mert szembeszegülni mertek a gonosznak, mert befogadták azt a kegyelmet, mit Isten személyválogatás nélkül áraszt a világra, és Krisztussal megharcolták az ő harcukat itt a földön, ha sokat botlottak is, ha el is esetek, de felállni akartak, és a szerető, üdvözítő mindig talpra állította, kik Krisztuséinak vallják magukat és eszerint élnek. Reménykedjetek testvéreim, kik a nehéz utat járjátok, mert Uratok, üdvözítő megváltótok akarata az, hogy üdvözüljetek, ne pedig elvesszetek és így lesz örömötök teljes mindörökké. Ámen.

 

Testvérem! Haladj ezen az úton, csak bátran előre Krisztus nyomdokain, küzdd le félelmeidet, mint már annyiszor mondottam, ezek téged megkötöznek. Gátolják Istentől adott szabadságodat. Nagyon tudja a gonosz, hogy lehet téged korlátozni. Mondom neked, ne félj! Bízzál feltétel nélkül megváltó Üdvözítődben, ahogy az elmúlt életedben megőrzött az Isten kegyelme a tragédiáktól, pedig a tragédia mindig testközelben volt. Ezután is megőriz téged az isteni szeretet te csak higgy és a feltétel nélküli hited kigyógyít a belédrögződött félelmeidtől. Mit mondott Urad és Istened, Jézus Krisztus mikor a süllyedő bárkában a tanítványai felébresztették: “Miért féltek, ti kicsinyhitűek?” És miért félsz te is testvérem? Te is kicsinyhitű vagy? Ez nem illik hozzád, aki már annyiszor találkozott az Isten végtelen nagy kegyelmeivel nem lehet kicsinyhitű. Bízzál feltétel nélkül Istenben, vesd el korlátaidat, hagyatkozz Uradra és Istenedre. Bízzad magad Isten kegyelmére. Hagyd a dolgokat menni a maguk rendje szerint, mert ha te a magad okoskodása szerint akarsz valamit elintézni, úgyis elrontasz mindent. A döntést mindig bízd Istenedre és semmitől se félj! A te dolgod az ima, az engesztelés, építeni Isten országát itt a földön. Búzdítsd testvéreidet imára! Vigasztald meg az elkeseredetteket!

Gyarapítsd itt lent a földön Isten országát, simítsd el azt az utat, mi göröngyös. Tevékenykedj a családokban, ne engedd széthullani. Imádkozz érettük! Látogasd őket, de arra vigyázz, hogy nehogy terhes legyen jelenléted. Hirdesd ahol csak tudod az Evangéliumot a krisztusi tanítást. Vonatkoztasd az adott problémához. Mert a krisztusi tanítás gyógyír a szív sebeire, ahol nem hallgatnak rád, vagy gúnyolnak, némulj el és ne térj vissza. Mert Krisztus szavai örökértékűek, épp oly elevenen élnek ma is, épp úgy vonatkoztatható a mai emberre, mint a régiekre. Krisztus tanítása nem reformál­ható, Krisztus szavai igazgyöngyök, mit a disznók elé vetni nem lehet, mert telefröcskölik az ő szennyükkel.

Vigyétek el a megtévesztettekhez, bűnösek ugyan, de a sötétségből a világosságra vágynak, s nem ők maguk a sötétség. Maga a sötétség a bűnében megátalkodott ember, a sátán fiai, kik majd attól kapják méltó jutalmukat, aminek életükben szolgáltak. Azt ne feledjétek, mit Uratok Istenetek mondott: “A mennyek országa az erőszakosaké”, azaz hogy emberi hasonlattal éljek, akik köröm szakadtáig ragasz­kodnak Krisztushoz. Ezek az emberek is botlanak, el is eshetnek, de ismerik azt a forrást, a bűnbánat szentségét, hol lemoshatják lelkükről azt a foltot, mivel a világ befröcskölte.

Jegyezzétek meg először:

– akaratán kívül senki sem üdvözül, másodszor – bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat, harmadszor – kitartani mindhalálig.

 

Hogy ki, mikor kezd el munkálkodni Isten szőlőjében, az nem számít, csak mikor szólítja az Úr, mikor órája elérkezett, útra készen találja. Ebben van Isten végtelen irgalma és szeretete.

Testvéreim, vigyázzatok, mert a gonosz nagyon el akarja veletek hitetni, hogy az üdvösség csak úgy az öletekbe hullik, a ti akarástok nélkül. Ez nem így van. Ne téves­szétek össze a kegyelemmel, mert az, Isten végtelen szeretete által mindenkire árad – és csak azé lesz, ki nyitott lesz feléje – és a kegyelem itt már elkezdi építeni a lélekben Isten országát. Ki nem nyitott a kegyelem felé, ott a kegyelem nem tud a lélekhez fér­kőzni. Ez olyan miként a napsugár, hol nem ütközik, ott elsiklik és nem ad meleget.

A kegyelem, mit befogadnak – az Isten melegét, az a szeretetet sugározza Isten felé.

Ezen elmélkedjetek testvéreim! Adjatok hálát a szentháromságú egy igaz Istennek, ki személyválogatás nélkül küldi szeretetét minden emberre. Ki akarata által befogadja az üdvözül, ki visszautasítja, az elkárhozik. Ti pedig imádkozzatok testvéreim azokért, kik befogadták, hogy azt meg is tudják tartani. Itt van a ti engesztelő imáitoknak ki nem fejezhető értéke. Ezért még egyszer mondom, imádkozzatok, engeszteljetek és üdvözültök. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az irgalmas szerető Atyátok, ki kegyelmét egyformán árasztja személyválogatás nélkül minden egyes emberre. A megváltó Jézus Krisztus, ki egyformán ontotta szentséges szent vérét a keresztfán mindnyájatokért. A Szentlélek Úristen, ki minden lelket egyformán keres.A szeplő­telenül fogantatott Szent Szűz, Isten anyja Mária, kinek anyai szíve minden ember előtt tárva áll, könyörögjön értetek. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket most és halálotok óráján. Amen. En pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled és veletek.

Ámen.

 

1994. december 27.

 

SZERESD URADAT ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, ki eget és földet alkotta, a mindenség Ura és Istene, a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki született, de nem teremtett, ki az Atyával egylényegű, a megváltó üdvözítő Jézus Krisztus, és Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen szent nevével. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, imádjuk a háromságú egy igaz Istent, ki teljesen egy és tökéletesen három is. Ezt a titkot emberi elme felfogni nem tudja, mert ezt a titkot Isten az Igaz magának tartja. Mert ennek az igazságát emberi elme, mi testbe zárt, felfogni képtelen. De a szent­háromságú egy Isten úgy rendelkezett, hogy ne a tudástok által igazuljatok meg, hanem a hitetek által. Mert a hit, mi Istenbe vetett hitetek, az üdvözít benneteket tetteitek által. Mert mi a főparancs: “SZERESD URADAT, ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL, ÉS SZERESD FELEBARÁTODAT MINT TENMAGADAT.”

Ha ezt megtettétek, üdvözültök. Mert mit mondott Uratok, Istenetek; “AKI HISZ, AZ ÜDVÖZÜL, AKI NEM HISZ, AZ ELKÁRHOZIK.” És ez a hit nem tudás, hanem minden okoskodás ellenére hinni feltétel nélkül Istenben. Tudjátok azt mondani, ha valamit véges elmétekkel nem értetek: Uram és Istenem, ezt nem értem, de hiszem, mert ezt te mondottad Uram. Ha valami olyan történik veletek, amit úgy láttok, hogy ez nagyon rossz, szinte úgy érzitek összetört szívetek-lelketek, tudjátok azt mondani, a te tudtoddal történt mindez Uram és te megengedted és hiszem azt, hogy te mindent azért engedtél, hogy abból az én lelkemnek üdve származzon. Ez az igazi ima, ez a hit próbaköve. Ki elérte mindezt a fokot, boldognak mondható.

Ezt azért mondtam, hogy ne csak szavakkal imádhassátok Isteneteket – ami igen fontos lelketek ébrentartására és kapcsolatotok ápolására Isten felé, mert mikor imádkoztok, Istennel beszélgettek – hogy mikor hiteteket bizonyítani kell, ezt megélni is tudjátok. Igy imádjuk az egy igaz Istent, a Szentháromságban külön-külön személy szerint. Mert mit mondott Uratok, Istenetek Jézus Krisztus: “Senki sem jöhet hozzám, csak ha Atyám vonzza, de senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam és senki sem mehet a Fiúhoz, csak Isten szent Lelke által.

Szent Pál mondotta: “Isten nevét sem tudnátok kimondani a Szentlélek közreműködése nélkül, azaz Isten kegyelme nélkül.” Mert Isten Szentlelkének kegyelme működik köztetek, keres benneteket, hív benneteket az üdvösségre szólít és ezt mind a ti akaratotok alá helyezi. Szelíden hív, senkit nem kényszerít, mert ti magatok döntötök üdvösségetekről és bukásaitokról.

Imádunk Istenünk, te bölcs és igazságos. Te végtelenül szerető szentháromságú Istenünk. Mert te minden ember előtt megnyitottad a mennyek országának ajtaját, hova minden egyes ember beléphet. Hisz szent Fiad Atyám minden egyes emberért megszenvedett. Az a szent vér, mit Uratok ontott az utolsó cseppig, az az egész emberiség bűnét tisztára mossa, ami által mindenki tisztán és hófehéren beléphetne Ura és Istene elé. Kell-e ennél nagyobb szeretet, kell-e ennél nagyobb irgalom? Az örök Isten a kegyelmeit ingyen ontja rátok, ezt mindenki ingyen, és mi több érdemtelenül kapja. Hálát adunk neked egy igaz Istenünk a Szentháromságban, hogy ezt megadtad az embemek. Mert bőkezűen ontod kegyelmeidet minden emberre és minden egyes egy embert visszavársz külön-külön. Áldassék és felmagasztaltassék a te neved mindig és mindörökké. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kérjétek a Szentlélek Úristent, hogy ezt szívetekbe tudjátok zárni és eszerint akarjatok élni.

Adjátok akaratotokat Istennek. Helyezzétek bizalmatokat az ő szentséges szent szívébe. Rejtezzetek el szent sebeibe. Kérjetek védelmet tőle az Irgalom forrásától a gonosz ellen és semmitől se féljetek. Ne legyetek kicsinyhitűek! Hisz hányszor mondtam testvéreim: minden úgy történik, hogy abból lelketeknek üdve származzon. Mert Krisztussal mindent, de Krisztus nélkül semmit el nem értek! Ahhoz, hogy Krisztuséi legyetek, sem vagyon, sem pénz, sem drágakő nem kell, csak Istent – az értetek földön jártat, mint embert, a megváltó Jézus Krisztust – látó szem, csak az ő szavát halló igaz, szeretettel teli emberi szív, ki felebarátjában látja Urát és Istenét.

 

Mert mit mondott Uratok, Istenetek és mit fog mondani azon a napon, mikor hatalommal és dicsőséggel és igazsággal jön a Király, a Krisztus király: “Mit egynek tettetek a legkisebbnek, azt nekem tettétek és mit egynek nem tettetek a legkisebbnek, azt nekem nem tettétek”. Ez lebegjen szemetek előtt mindig és így éljetek, hogy mikor elérkezik Uratok, jobbján álljatok, mert befogadtátok azokat a kegyelmeket, mit felé­tek sugároz az ő szerető, szent szíve, Ámen.

Testvéreim, ne féljetek! Még egyszer mondom, ne féljetek az eljövendőtől, mert mondotta Uratok Istenetek: “Én mindenképp veletek vagyok, nem hagylak árván titeket. ” Higgyétek, hogy Uratok veletek van, mellettetek van, útitársatok az életetek nehéz útján. Soha nem ő hagy el benneteket, hanem a balga ember távolodik el tőle.

Izsáknak két fia volt, Ézsau az elsőszülött, Jákob az öccse. Anyjának Jákob volt a kedves, apjának Ézsau. Hangsúlyozom az elsőszülött az abban a korban rangot jelen­tett, még a testvérek között is. Mi történt, Ézsau megéhezett, elkérte Jákobtól az ő reggelijét, mert falánk volt. Jákob egy feltétellel adta oda, az elsőszülött jogáért, az atyai áldásért. Izsák öregségére vak volt, csak tapintás által ismerte fel fiait. Ézsau testét dús szőrzet borította, hogy apja fel ne ismerje a cserét egy kecskebak szőrét borították Jákobra. Csalás által ugyan, de megkapta az elsőszülött jogát. Nem tartotta meg, eladta, így méltatlanná vált rá. Így jut annyi sok ember a kárhozat tüzére, mert eladja Istentől kapott örökségét, a testi örömökért, a hamis gyöngyökért, az arany csillogásáért, a hatalomért, a pénzért, a könnyelmű életért és elvétetik tőle Isten országa. Isten akarata teljesült? Nem! Isten akarata az, hogy “üdvözüljetek”, nem pedig elkárhozzatok Ezért annyiszor, de annyiszor, de mondom most is: Uratok Istenetek saját hasonlóságára teremtett benneteket. Tehát úrnak, szabad akaratú úrnak, nem pedig szolgának, ha úgy tetszik egy bábnak, mi csak azt teheti, mit ura tenni enged. Így nem áll módjában sem felemelkedni, sem elbukni.

Hát nem értitek meg, ti balga emberek? Hogy urak vagytok, olyannyira, hogy uratoknak, Isteneteknek is ellene szegülhettek itt lent a földön. Mert itt építhetitek üdvösségeteket, lehettek méltóvá rá és válhattok méltatlanná Uratok Istenetek színe­látására.

Pedig uratok segítségetekre jött, mikor látta az ember bukását. Közétek jött, tanított benneteket, hagyta hogy akaratotok által keresztre feszítsétek. Bemutatta végtelen szeretetét, feltámadása által hatalmát. A tanuságtevők vértanúhalált haltak az igaz­ságért, pedig nem hős katonák, hanem egyszerű halászok. A kicsik, a semminek látszók tudtak hősök lenni. Nem virtusból, hanem az igazságért, mi egyben Isten igazsága. Az embemek – az Ézsauknak – még ez sem elég. Pedig a kegyelem ott is kopogtatott szívük ajtaján. Nem azért, mert nem hallották, hanem mert nem akarták meghallani, s így süketek és vakok maradtak. Isten nevét csak káromlás formájában ejtik ki rettenetes szájukon, mert ezeknek sem sikerült minden, mert a sátán gondoskodik róla, hogy legyen miért káromolni a megfeszített szeretetet, mert szívük tele van békétlenséggel, többrevágyással, gyűlölettel, irigységgel. Pedig itt még nem is a sátán fiairól beszéltem, nem a vicsorgó farkasokról, csak az átlagemberről, az Ézsaukról.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim, áldjon meg benneteket az örök Atya, ki vonz benneteket szent Fiához, Jézus Krisztushoz, aki feloldozza megkötözöttségeiteket, eltö­röli bűneiteket a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Úristen, ki Krisztushoz vezet benneteket a nehéz úton. Járjon közben értetek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária. Szent Mihály védelmezzen benneteket a tövises úton, Ámen.

Én pedig imádkozom érted, veled és értetek, veletek.

Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: