1994. május 24.

 

NINCS ELREJTETT TETT, NINCS ELREJTETT GONDOLAT, ISTEN SZÍNE ELŐTT ÁLLTOK

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk, a megváltó Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úristen szent nevével, a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből.

 

Imádkozzunk testvérem! Dicsőítsük a mindörökké élőt, a teremtő Atyát. Imádjuk és magasztaljuk az ő szent Fiát, a lelkek megváltóját, a bűneitek hordozóját, ki felvitte a ti iszonyatos bűneiteket a keresztfára, hogy minden bűnre megszerezze a bocsánatot. Ki elégtételt adott, hogy aki megbánja bűneit az el ne vesszen, hanem örök élete legyen a Fiúban, Isten egyszülöttében és őáltala mindörökre.

Imádjuk Isten szent Lelkét, a harmadik isteni személyt, a Szentlélek Úristent, ki rávezet benneteket az igazságra és világosságot gyújt elmétekben. Ki megadja a tisztánlátás kegyelmét, hogy felismerjétek mi a helyes és mi a helytelen. Áldjuk és imádjuk dicső­ítsük és magasztaljuk a dicső Szentháromságot, ki éltet és üdvösségre hívta meg az ő gyermekeit, mert szerető, igaz Atyja az ő gyermekeinek, hisz meghívottak vagytok valamennyien. Ámen.

 

Testvéreim! Bizony mondom nektek, hogy valamennyien hivatalosak vagytok az Atya házába, aki itt a földön megfürdette lelkét a bűnbánat szentségében, kinek lelkét a Bárány vére tisztára mosta. Bizony mondom nektek, készületlenül át nem lépitek azt a küszöböt, csak az, aki már életében készült e nagy találkozásra.

Mert mondatott: “Sokan vannak a meghívottak és kevesen a választottak.” Ami annyit jelent, hogy mindenki bemehet, de mégis kevesen érik el, mert mint Krisztus rettenetes szenvedése során váltott meg benneteket, mert ez a szenvedés bemutatta Isten szeretetének végtelenségét és egyben bemutatta a bűn iszonyatát is. Ne higgyétek azt testvéreim, hogy lehet két úrnak szolgálni. Mit mondott a mindenható Isten: “Ne le­gyen nektek más Isten rajtam kivül, mert én féltékeny Isten vagyok.”

Nagy tévedésben vagytok, ha azt hiszitek, hogy annyi elég, hogy eljártok a templomba. Ha nem tudatosítjátok magatokban, hogy bárhol vagytok, bármit tesztek, Isten színe előtt álltok. Nincs elrejtett tett, nincs elrejtett gondolat, legyen a ti gondolataitok Isten­nek tetszőek, legyenek tetteitek is olyanok, hogy Uratok Isteneteknek öröme teljen benne.

Emlékezzetek, hisz Uratok hányszor felhívta figyelmeteket, hogy nehéz út áll előttetek. Hisz mondotta: “SZÉLES AZ ÚT, MI A POKOLRA VISZ, KESKENY AZ ÚT, SZŰK A KAPU, MELY A MENNYEK ORSZÁGÁBA VEZET.”

Egy más alkalommal pedig: “Ki követni akar, az mindennap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. Aki jobban szereti anyját vagy apját, mint engem, az nem méltó hozzám. A világban gyötrelmetek lesz, de ne féljetek én legyőztem a világot. Meggyűlölnek benneteket az én nevemért, de jusson eszetekbe engem már előbb gyűlöltek.” Testvéreim! nagyon szívleljétek meg a fentieket.

 

Krisztus a megváltó, a kereszt áldozatával váltott meg benneteket a kárhozattól és ti is csak Istennek áldozott élettel éritek el azt az országot, mit az Atya nektek készített. Ezen az úton – hogy emberi hasonlattal éljek – mankót adott az Úr kezetekbe, a bűnbo­csánat szentségét. Hisz tudja Uratok, hogy esendők vagytok, egy nap százat botlotok, de az isteni szeretet mindig és mindenkor megbocsát. Mert a megbánt bűnök bocsána­tot nyernek, a meg nem bánt bűnök megtartatnak. Ezért munkálkodik köztetek Isten szent Lelke, mert mondom nektek őriz benneteket és rávezet benneteket a bűn felisme­résére, de a bűnbánat az már a ti akaratotokon múlik.

Legyetek éberek! Legyetek készen mindig és mindenkor, hogy Uratok mikor szólít, útrakészen találjon benneteket. “MERT BOLDOG AZ A SZOLGA, KIT URA ÉBREN /azaz készen!/ TALÁL” akkor is, ha élete hajnalán, akkor ha élete delén, akkor is ha már beesteledett, mert nem tudjátok Uratok mikor érkezik.

Testvéreim! Legyetek készen a nagy útra, későre jár az óra!

 

Tegyétek mit erőtök bír, imádkozni és dolgozni, ha a test felett a lélek uralkodik, akkor a test bűnös ösztöne, mi lefelé húz, nem érvényesülhet. Így tudtok védekezni a gonosz kísértő ellen, ha a lélek érvényesül és imában gondolatai Istené. Akaratotokat Istennek adjátok és egyben védelmet találtok és a krisztusi béke száll szívetekbe, amit csak a ti Uratok és Istenetek adhat, a világ soha!

Jegyezzétek meg testvéreim a krisztusi út az nagy kitartást, nagy összeszedettséget követel, hol nem szunnyadhat el a lélek, hol éberen kell ügyelnetek lelketek hófehér köntösére, hogy a világ szennye, mocska be ne szennyezze, be ne fröcsölje azt, mit Krisztus vére hófehérré tett, hogy beléphessetek azon az ajtón, mit Uratok Istenetek irgalmas szeretete kitárt előttetek és előttetek áll a végtelen szeretet – ki várva várt rátok – hogy ti is ott lakjatok, és vele és általa éljetek mindörökké. Ámen.

 

Testvérem! Hagyatkozz teljesen Uradra, Istenedre. Lásd be, hogy semmi és senki vagy. Bízd gondjaidat Uradra Istenedre. Mint már annyiszor mondottam: gondja a te gondod. Bízzál benne feltétel nélkül. Vissza ne tekints, a jövőt ne kutasd: “Elég a ma gondja.” Tekinteted az örök haza felé irányuljon. Semmivel se törődj, ami mulandó, hanem a maradandó felé fordítsd tekinteted. Bízzál mindent Krisztusra, az örök Főpapra.

 

Kérd a Szentlélek ajándékát, a tisztánlátás kegyelmét, hogy szemed meg ne csaljon, hogy füled csak az igazat hallja meg, lábad az igaz útra vezessen, szád az igazat szólja és maradj meg kicsinek, nagyon kicsinek, mert” az alázatos szívűeké a mennyek országa.

Szeresd Uradat, Istenedet az elesettekben, a szenvedő Krisztusban és ez a szeretet felemel Uradhoz, Istenedhez, Jézus Krisztushoz, ki már azelőtt szeretett, mielőtt megszülettél volna. Ámen.

 

Testvérednek, az Úr Jézus Krisztus üzeni általam: haladjon ezen az úton, mert sokat lépett Krisztus felé és áldás tölti be házasságát, mert tetszik Istennek, hogy hallgatott az isteni szóra. A gondolataira ügyeljen! Imádkozzon és dolgozzon, bízza magát teljesen Urára, Istenére. A jövőt ne kutassa, mert ez Isten titka, hogy mi és hogyan történik és mikor, az nem tartozik rá. Legyen összeszedett! Töltse be a neki rendelt feladatát. Ne menjen a dolgok elébe, mikor mire lesz szüksége a lelke üdvösségének, az Úr megadja neki.

Legyen nagyon kicsi, alázatos és észrevétlen. Engedje, hogy Isten működjön benne és általa. Legyen az Úr eszköze és üdvössége Krisztusban lesz mindörökké. Amen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket az Örök Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus és őrizzen benneteket Isten szent Lelke, kicsi báránykáim a farkasok között.

A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária, Szent Mihály főangyal védel­mezzen benneteket. Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen. Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, értetek, veled és veletek. Ármin.

 

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: