1994. január 5.

 

BIZZATOK BENNEM ÉS ÉN EMBERHALÁSZOKKÁ TESZLEK BENNETEKET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az örökké élő Atya, az ő egyszülöttjének, Jézus Krisztus szent kegyelméből az Isten szent Lelkének egyesítő ereje által.

Imádkozzunk testvérem! Adjunk hálát az örökké élőnek, a halhatatlannak, a teremtőnek, a mindenható egy igaz Istennek, ki Atyja és teremtője mindeneknek. Ki az ő egyszülöttje által és vele öltött és öltözött testbe és alávetette magát az ember törvényeinek. Ki megalázta magát mérhetetlen szeretetében a test haláláig, mégpedig abból is a legborzasztóbbnak, a kereszten függő kínhalálnak.

Áldjuk a Megváltót, az egyedüli üdvözítőt, ki szenvedése árán váltotta meg az embert az örök kárhozattól, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen mindörökre. Imádjuk és áldjuk Isten szent Lelkét, ki fáradhatatlanul munkál­kodik a lelkek megmentéséért. Mert a ti szerető Atyátok nem engedi azt, hogy ki az övé, egy is elvesszen. Mert mint mondotta a Fiú: “Atyám kezéből senki el nem ragadhat tőlem.” Mert az örök szeretet fűzi össze a dicső Szentháromságot egy akaratban, hogy aki Krisztusban él, az a Szentháromságban él és onnan a gonosz praktikái el ne ragadhassák.

Imádás neked, te mindörökké élő Atya, te dicső Szentháromság! Ki a szeretetben teljesedsz be és forrsz eggyé akaratban, mert Isten akarata az, hogy az embernek üdvössége legyen a Fiúban. Mert az egy Igaz Isten üdvözíteni akar benneteket mindörökre. És ez az akarat mekkora, tudtul adja nektek bűnösöknek, igenis ti beléphettek a királyi lakomára, mert meghívottak, mert hivatalosak vagytok, mert Isten szeretete örököseivé tett benneteket. Mert másod szülöttei vagytok Istennek.

És ennek hitelességét szent vérével és kínhalálával szentesítette az elsőszülött, a Fiú Isten a megváltó Jézus Krisztus Istensége, mérhetetlen szeretete által. Befejezte azt a nagy művet, mit csak Isten szeretete volt képes szemmel láthatóan, füllel hallhatóan bemutatni és végigszenvedni. Bemutatva szeretete gazdagságát, mérhetetlenségét és irgalmának mélységeit. De ezt a csodálatos ajándékot először akaratotok, reményetek és szeretetetek által éritek el Krisztus keresztjével, embertársaitokon keresztül. Mert mit mondott Uratok, Istenetek? “Mit a legkisebbel tettetek, azt nekem tettétek, és amit a legkisebbel nem tettetek, velem nem tettétek.” Hogy ezt meg tudjátok tenni, ezt csak Krisztusra figyelve vagytok rá képesek, mert mit mondott Uratok: “NÁLAM NÉLKÜL SEMMIT SEM TEHETTEK.” Azt is mondotta: “ÉN PÉLDÁT ADTAM NEKTEK.” A Szentlélek Isten munkálkodása itt teljesedik ki: “Majd ha felmagasztaltatom, mindeneket magamhoz vonzok. Én most elmegyek és elküldöm a Szentlelket, majd ő eszetekbe juttat mindent.”

 Ő a bennetek levő lelkiismeret, ki irányit és ki eszetekbe juttatja a jót, az Istennek tetszőt és te szabadon dönthetsz. Rávezet a jóra, a helyesre és az már a te szuverén jogod eldönteni, hogy melyik utat választod, mert a választás joga egyedül a tied, mert ura vagy akaratodnak, mert nem szolgának teremtett a te Urad és Istened. De csak az lép be az atyai házba, ki méltó rá, ki menyegzős ruhában lép be a királyi lakomára, ki megfürdette lelkét Krisztus szent vérében, a bűnbánat szentségében.Mert Uratok nem az igazgakért jött, hanem a bűnösökért. Ezért imádjuk, áldjuk az egy igaz Istent, a dicső Szentháromságban. Köszönjük meg végtelen szeretetét, hogy nem hagyott elveszni a gyermekekből egyet sem, kik mindvégig kitartottak. Ezen van a fö hangsúly, kitartani mindvégig. KITARTANI MINDVÉGIG!

Az számít, hogyan öltözteted fel lelkedet a nagy találkozásra, ott akkor milyen lélekkel állsz Isten elé.

Mert hiába volt az negyven, vagy ötven évig hófehér, ha csak az utolsó évben is estél a pocsolyába és ott is maradtál – mert jól érezted magad benne – ha pedig a pocsolyában fetrengtél, életed egy bizonyos részében és már megcsömörlöttél magadtól, vágyódsz a szebb és a jobb iránt, Isten felkínálja a bűnbánat szentségét és te elfogadod és akarod.  Élsz ezzel az égből cseppent ajándékkal – a krisztusi vér tisztára mossa lelkedet – és szólít az Úr és lelked hófehéren áll meg Ura és Istene előtt. Mert Isten végtelenül szerető Atya, ki repesve várja fia érkezését.

 

Mindezt azért mondottam, hogy megértsétek, hogy ne legyetek elbizakodottak és elkeseredettek se legyetek! Mert míg a testbe zárt lelketek a földön bolyong, semmi sem késő és még semmi sincs befejezve.

Ezért még egyszer fokozottabban felhívom figyelmeteket az üdvösségtek titkára: a kitartásban van.

 

Nem mondhatjátok, tettem már én életemben annyi jót, hogy ezért igazán üdvözülhetek. Ez nem így van. Itt szedi rá igazán a gonosz a lelkeket.

Ne legyetek biztosak soha üdvösségetekben, sem pedig bukástokban. De azt se feled­jétek: “Nem tudott előttetek a ti életetekben melyik az az óra, mikor Urad szó lit. ” Lehet az korán, lehet az későn, amikor az neked meghatároztatott. Mit mondott Urad és Istened: “Boldog az a szolga, kit ura érkezése ébren talál.” Ezért legyen lelketek mindig útra készen.

 

Sokat imádkozzatok és munkálkodjatok a lelkek megmentésén! Csak le ne álljatok! Kamatoztassátok talentumaitokat, hogy imádkozni tudjatok. Ahhoz sem pénz, sem anyagi javak, sem iskola nem kell, csak Isten felé hangolt szív és sok sok szertet. Legyetek nagyon egyszerűek és szerények, alázatos szívűek, legyetek kicsi gyermekek, tiszta szívűek. Ha botlatok is, ismeritek azt a forrást, hol lelketeket tisztára mossátok Krisztus vérével. És semmitől se féljetek, mert Krisztus – az egyedül üdvözítőtök – nem azért hullatta szent vérét értetek, hogy elvesszetek, hanem, hogy üdvözüljetek.

 

Kérjétek az igazság lelkét, hogy működjön bennetek és általatok, hívogassátok és nem csalatkoztok. Mert Isten nemcsak az irgalom, nemcsak a szeretet, hanem a hűség is, mert Isten megtartja ígéretét, ti pedig testvéreim engedjétek bennetek működni az Igazság lelkét és ő szent Felsége bevilágítja utatokat és elméteket fogékonnyá teszi a jóra és lelki szemeitekről leveszi a hályogot, hogy ne homályosan, hanem tisztán lássatok, hogy szemetek a valót lássa és a fületek az igazat hallja. Mert Isten Szent Lelke bennetek él és munkálkodik és formálja lelketeket, hogy az igazi útról le ne térjetek, hogy célhoz érjetek a vándorlástok után. Megtérjetek az atyai házba, hol az igaz szeretet, hol öröm vesz körül benneteket, mert Krisztusotok vár, ki életét adta ezért a találkozásért. Itt nemcsak megváltótok, hanem üdvözítőtök és azt a kaput, mit Ő kinyit az övéi előtt, azt be nem csukhatja senki, mert semmit sem akar Uratok jobban, minthogy üdvözíthessen benneteket. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Haladjatok ezen az úton, min elindultatok. Imádkozzatok sokat és erősítsétek egymást. Könyörögjétek le Isten kegyelmét, hogy nyíljon meg a kegyelem előtt a szívek ajtaja.

Mentsétek a lelkeket, hisz imáitokkal mindig egy-egy lelket ragadtok ki a sátán karmai közül, mert az ima által megsokszorozzátok a kegyelem erejét a lelkekben. Ti ezt fel sem tudjátok fogni, de higgyétek, hogy Krisztusotok bennetek és általatok munkál­kodik itt a földön. Emberhalászokká váltok általa, mert ezt nemcsak az apostoloknak, hanem nektek is üzeni az Úr.

“Bízzatok bennem és én emberhalászokká teszlek benneteket.

 

Ti ne fontolgassátok, ne akarjátok Isten titkait megfejteni, mert csak az időt, az értékes időt fecsérlitek el. Olyanra fordítjátok energiátokat és erőtöket, mi hiábavaló. Ne kutassátok a jövőt. Ne rémisztgessétek egymást, hanem higgyetek feltétel nélkül, kérjetek, de ne anyagi javakat, keressetek, de ne a föld kincseiből. Imádkozzatok és kincsetek a mennyben lesz, mert kinek hol a kincse, ott a szíve.

“SZABADULJATOK MEG MINDEN BILINCSTŐL, MI A FÖLDHÖZ KÖT.”

Ahogy bilincseitek oldódnak, úgy váltok mind szabadabbá Krisztusban. Vessétek le félelmeiteket! Bízzatok és bízzátok magatokat teljesen Krisztusra, mert csak ő, és csakis ő tudja mire van a ti lelketeknek szüksége és üdvösségetek Krisztusban lesz. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg benneteket az Atya és a Fiú és a Szentlélek Úristen, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária, Isten anyja, Mária oltalmazzon és járjon közbe szent Fiadnál. Szent Mihály főangyal pedig védelmezzen benneteket. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

 

1994. január 28.

 

LEGYETEK ÉBEREK, NAGYON ÉBEREK!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mindenható örök Atya, kinek szeretete határtalan és végtelen, az ő szent Fia, ki az Atya iránti szeretete által és irántatok érzett végtelen szeretete által alászállt a mennyből, hogy üdvösséget szerezzen nektek, esendő bűnös embernek.

A Szentlélek Isten kiáradása által világosságot gyújtson elmétekben, hogy felismerjétek az egy igaz Istent szívetekben, mert erre csak a szív képes, mikor viszont szereti Urát és Istenét, amennyire az neki lehetséges. A dicső szentháromságú egy igaz Isten nevével és nevében köszöntelek testvérem.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicsőség az egy igaz Istennek, imádtassék és magasztaltassék ő szent Felsége, áldás és hála és dicséret a Fiúnak, a jó Pásztornak, az Üdvözítőnek, a kereszthordozónak, a bűneiteket megbocsájtónak, ki felöltözteti lelketeket hófehér köntösbe, hogy az Atyának bemutathasson, mint övéit. Ugyanúgy imádjuk és dicsőítjük Isten szent Lelkét, ki a helyes útra tereli a bárányokat, ki lelketeket előkészíti a Király érkezésére. Imádjuk és áldjuk a szentháromságú egy igaz Istent, most és mindörökké. Ámen.

 

Öröktől és örökké élő Atyám! A dicső Szentháromságban hallgasd meg könyörgésünket, feléd kiáltásunkat, esdő és esdeklő népedet és küldd már el másodszor is szent Fiadat, a mi Urunkat,,Jézus Krisztust, az Urak Urát és a királyok Királyát, hogy hajtsa uralma alá a földet, hogy mindazt ami beszennyezte a földet – hisz a te alkotásodat gyalázta meg a bűn, az őskígyó – parancsolj megállást és alkosd és teremtsd újjá a Földet, hisz te mondottad Uram, hogy “Új eget és földet alkotok, ekkor pedig földre száll az új Jeruzsálem.”Ami a te akaratod szerint újra visszaszáll a mennybe.

Add meg nekünk Uram, Istenem, mennyei Atyám, hogy újjá születhessen az az ember, mit a te képedre és hasonlóságodra teremtettél, hogy a Fiúban újjászülethessen, hogy el tudja viselni a te fényedet, mert a te színed látása embernek lehetetlen, kiket akaratuk ellenére befröcskölt a világ, mert a világ szennye és sara beárnyékolta őket.

Szállj le közénk Urunk Jézus, jöjjön el a te királyságod itt a földön! Szállj közénk és emeld ki egyházadat a te titokzatos testedet a sátáni mocsokból és szennyből. Érjen véget a tieidnek a megpróbáltatások ideje!

 

Könyörülj rajtunk Királyunk, Krisztus Királyunk, mert ha te nem könyörülsz meg rajtunk, elvész a világ! Válogasd már ki Uram a konkoly közül a szelíd búzát és ragadd magadhoz, hogy aki tiszta, akit a te szent és szentséges véred tisztára mosott, ragadd magadhoz és védd őket! A konkolyt pedig vesd a kárhozat tüzébe a föld fejedelmével együtt, honnan többé soha ne indulhasson hódító útjára, itt a földön.

De kérlek és könyörgök hozzád Uram, szent kegyelmed könyörüljön meg a tieid imája által az esendőkön, a félrevezetetteken, a becsapottakon.

Add szent kegyelmedet, hogy a tékozló fiúk visszataláljanak hozzád, egy Igaz Isten! Tudjuk, hogy szereteted végtelen és mérhetetlen, sokszorozd meg a tieid erejét, indítsd őket az imára, az engesztelésre, hogy Krisztusokká váljanak a lelkek megmentésében. Ámen.

 

Testvéreim! “Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Boldog az a lélek, kit ura virrasztásban és imában talál. Legyetek éberek!!”

Tartsátok be ígéreteiteket, hisz Uratok is betartja ígéretét. Csak azt várjátok maga­toknak, mit ti is betartotok felebarátaitoknak is. Magatok részére elvártok olyat, mit ti magatok nem tartotok be. Megfeledkeztek arról, hogy Uratok és Istenetek azt is látja, hogy egy hajatok szála meggörbült. Mert mit mondott Uratok, Istenetek, Megváltótok: “Még a hajatok szála sem görbülhet meg Atyátok tudta nélkül.” Hát a be nem váltott ígéret? Ezért mondom, rögtön szaladjatok Uratok és Istenetekhez és tartsatok bűnbánatot, hogy tiszták legyetek és ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket a gonosz. Legyetek összeszedettek és őrizzétek szívetekben a kegyelmet és hiányos­ságaitokat a krisztusi szeretet kiegészíti és irgalma rajtatok marad.

Testvéreim! LEGYETEK ÉBEREK! A tisztánlátás kegyelméért imádkozzatok!

 

Emlékezzetek vissza a tanításra, amit Uratok és Istenetek mondott: “Jönnek hamis próféták és álmessiások, ne higgyetek nekik. Ha pedig azt mondják, hogy itt vagyok, ne higgyetek nekik.” Testvéreim Krisztus szívetekben lakozik, ha vigyáztok erre a kegyelemre. “Mert ha szívetekben nincs, sehol sincs, ha pedig szívetekben van, mindenhol van. Legyetek éberek! Nagyon legyetek éberek!

 

Istenetek szemében “Legyetek tökéletesek, mert mennyei atyátok is tökéletes!” Ezt Uratok mondotta, mert tudta, hogy azt ember el nem érheti, de azt is tudta, hogy aki törekszik rá, az Isten felé halad és megbírálja cselekedeteit és bűnbánó szívvel Istenhez szalad és bocsánatot nyer, mert Uratok ismeri esendőségeteket. És végtelen szeretete irányt mutat és nem bírátok, hanem irgalmas Istenetek lesz, mert megszánja kicsi gyermekeit, kik itt a földön csetlenek-botlanak, de mindig visszatalálnak akaratuk által ahhoz a forráshoz, hol üdvösségük forrása bőven buzog, és a szeretet – ami végtelen és kimeríthetetlen – magához emeli, és üdvösségük Krisztusban lesz mindörökké. Ámen.

 

Testvéreim! Engeszteljetek, engeszteljetek! Mert részetekre a nehéz és keskeny út jelöltetett. Ne vegyétek könnyen a reátok váró feladatot, hisz az utat ismeritek, ami Uratok és Istenetekhez vezet. Ez pedig önfegyelmezést követel.

Mint már annyiszor mondottam, ne akarjátok Isten titkait megfejteni, mert csak az időt fecsérlitek a drága időtöket. Itt a gonosz oly szívesen besegít. Isten úgyis mindent tudat veletek, mindazt mire érettek vagytok. Gondoljátok el mennyi jót tehetnétek és mennyi imával tölthetnétek el azt az időt, mit hiábavalóságokra fordítottatok. Imát, engesztelést kér az Úr azért a sok megbántásért. Tegyetek jót embertársaitokkal, mintha Uratoknak tennétek. Adjatok a rászorulóknak lehetőségeitek szerint és ne féljetek, mert így kedves gyermekei lesztek az Uratoknak, Megváltótoknak. Ámen.

 

Most búcsúzom és áldjon meg benneteket testvérem az Atya, ki még hajatok szálát is számontartja, az ő szent Fia, a kereszthordozó és kínhalált halt megváltó Jézus Krisztus, a lelketekben munkálkodó Szentlélek Isten. A szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten anyja, Mária, a jó tanács anyja irányítsa gondolataitokat, igazgassa cseleke­deteiteket és vezérelje kicsi gyermekeit szent Fiához, Jézus Krisztushoz, hogy megérkezzetek az atyai házba. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket lelketek harcaiban. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, értetek, veled és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: