1993. december 10.

 

MERT A KÍNZÁS ARÁNYBAN VOLT AZ EMBERISÉG BŰNÉVEL, AMI HÁRMAS: A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVŐ BŰNÉVEL IS

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő jobbján ülő üdvözítő Jézus és a Szentlélek Isten, ki egy az Atyával és a Fiúval, a Szentháromság egy Isten szentséges szent nevével és a mi Urunk szent akaratából, Jézus Krisztus kegyelméből. Imádjuk és áldjuk testvérem a teremtő, a megváltó, az üdvözítő Istent.

         Áldjuk szent és szentséges nevedet Urunk és Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus. És várjuk szent jöveteledet, mert mint mondottad, várjuk Urunk dicsőséges eljöttödet, hogy megmutasd nekünk ki vagy, mert te Uram Jézus nem voltál, és sem nem leszel, hanem Te vagy! Te tudod azt, hogy az időben élő ember ezt milyen nehezen tudja felfogni, ezt az ” örök vagy “-ot. Te megdicsőült édes Jézusunk, ki velünk vagy, te nem hagytad el a tieidet, mert te itt vagy elrejtezve a csodálatos Oltáriszentségben. Mert aki a te csodálatos szent ostyád magához veszi, annak a lelke valóban Urát és Istenét fogadta magába, Jézus Krisztus titokzatos testét, mely valóban étel és valóban ital.

         Légy áldott Uram a csodálatos Oltáriszentségben te, aki a lelkeket vizsgálod, a te isteni szemed minden lélekbe lát. Te előtted ott áll minden ember lélekben és te még akkor sem teszel különbséget a bűnös és a kevésbé bűnös között. Neked csak egy, ami fontos, hogy kinyújtsa kezét, az akaratát feléd és elteljen a te legnagyobb ajándékoddal, a bűn­bánat szentségével. Te Uram még a legnagyobb bűnösnek is csak azt mondod:

 

“MENJ, ÉS TÖBBÉ NE VÉTKEZZ!”

 

Te irgalmas édes Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus. Te bőkezű király! Leborulunk szent és szegekkel – a mi bűneink szegeivel – átvert szentséges lábaid elé, áldunk és imádunk Téged. Te, aki a rosszat jóval fizető Isten vagy. Mekkora a te szentséges szent szíved szeretete. Mert a te szíved szeretete kiárad, sőt felbuzog, és minden egyes embert elárasztod a te szereteteddel, és minden embertől elvárod, hogy viszont szeressen. Mert téged Uram csak viszont szeretni lehet, mert senki sem szeretett Téged Uram előbb. Mert te mindenkinél előbb szerettél. Hadd mondjunk neked köszönetet, mert hálát adunk szent szeretetedért, mert minden, amit csak adtál, az mind a te nagy szeretetedből adtad, és még ennél is többet adtál. Szent szereteted által leszálltál a földre, és valóságos emberré lettél, és még ez mindig nem volt elég a Te szent szeretetednek. Nem elégedtél meg azzal, hogy tanítottad az embert, nem volt neked elég, hogy csodákat műveltél, hanem te megmutattad a te szereteted végtelenségét is, a halál alól sem vontad ki magad, mert a te szeretetednek még ez sem volt elég, magadra vetted a világ bűneit. Te lefizetted minden ember váltságát, hogy üdvössége legyen benned. És a végtelen szent szeretet vállára vette a keresztet és felmagasztalta magát szent szeretete kiáradásával a kínok és gyötrelmek fájára. Mert ennél a szeretetnél nincs több és nincs nagyobb. Uram Jézus tudjuk, hogy ezt a te nagy szeretetedet megköszönni ember nem tudja, mert erre nincsen nyelv és erre nincsen szó, ami méltó lenne rá. Csak annyit rebeg akadozó nyelvünk: Jézusom szeretlek, könyörülj rajtunk! Ámen.

         Testvérem, elmélkedjetek ezen, ezen a végtelen szereteten. Mert mondom nektek az Úr megkínoztatása emberfeletti volt. A sátán minden gyűlöletét kiöntötte az üdvözítő Jézusra. Mert már mondottam, amilyen magasan állt Krisztus, mint ember az emberek felett, olyan mérhetetlen volt megkínoztatása is, azt a kínzást, amit az Üdvözítő vállalt, csak Isten-ember tudta végig szenvedni. Mert a kínzás arányban volt az emberiség bűnével, ami hármas: első a múlt, a jelen és a jövő bűnével is. Még többet mondok: az üdvözítő Jézus még a kínzói bűnét is magára vállalta, tehát még értük is letette a garast. Még azokat sem zárta ki szent kegyelméből. Hát lehet-e ennél jobban szeretni? És mi több! – a ti uratok Isten volt, nemcsak ember, aki rettenetes fájdalmában a kínzóit, mint gyenge és könnyű pihét lerázhatott volna magáról, és a ti Uratok kiitta kelyhét az utolsó cseppig.

         Ezen elmélkedjetek, mert ez a szeretet végtelenebb a csillagos égnél. “Mert ég és föld elmúlnak” – mondotta az Úr “De az én igéim el nem múlnak”.

Meghalt az Üdvözítő Jézus, halálnak halálával és dicsőséges feltámadása által dicsőült meg, és mint Isten-ember szállott az égbe, és ül az Atya jobbján. De eljő dicsőségben ítélni élőket és holtakat, hogy övéi is részesei legyenek az ő dicsőségének.

Testvérem, ezen elmélkedj! És imádkozz, és kérd a kegyelmet felebarátaid részére és azoknak a részére, kik nem tudtak kellően vigyázni menyegzős ruhájukra, mert így teljes az imád. Mert Isten végtelenül irgalmas. Mert mondom az imának nagy az értéke a ti lelketek javára.

         Most búcsúzom és azt mondom, erősítsen meg a mennyei Atya szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus által hitben, reményben, szeretetben és béketűrésben, és nem utolsó sorban, alázatban.

         A szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, ki részesült a megváltás gyötrelmében, Szent Fia által és ugyanígy részesült dicsőségben is, vegyen oltalma alá téged és családodat. A Szentlélek Isten fénye ragyogjon a te lelkedben. És áldjon meg szent kegyelmével a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin

1993. december 16.

 

ÉLJEN BENNETEK A TUDAT, HOGY TI KRISZTUSÉI VAGYTOK ÉS

KRISZTUS IS A TIETEK     

 

         Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

         Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével, az Úr Jézus Krisztus szent kegyelme által. Testvérem, ne szűnjünk meg imádni és áldani a mi Urunk, Jézus Krisztust! Mert ki őt szereti, az szereti az Atyát és a Szentlélek Istent is. Mert mondotta az Úr, Jézus Krisztus: “Aki engem fogad be, az Atyámat fogadja be, mert én és az Atya egy vagyunk”. Áldassék és felmagasztaltassék a te szent és felséges neved, mindörökkön örökké.

 

         Adjunk hálát a mi Urunknak, Istenünknek, Jézus Krisztusnak, azért a nagy szere­tetért, mivel szeret minket. Köszönjük uram szentséges szent szíved kiáradó szeretetét, mivel szeretsz bennünket és minden embert. Mert a te szereteted minden emberre egy­formán árad, csak az ember nem egyformán alkalmas ennek a befogadására. Kérünk, könyörgünk hozzád Uram, adj embereket, lelkeket és adj hivatásokat a te szent egyházadba, hogy minél többen imádhassunk és szerethessünk Téged, hogy fel­áldoztathassunk mi is lehetőségeink szerint embertársainkért, a te nagy irgalmad által, hogy részeseivé válhassunk a te megváltásodnak. Mert ahogy Cirenei Simon segített szent keresztedet vinni, ami azért történt, hogy jelezze évezredeken is túl, hogy igen is lehet vállalni kereszthordást az embertársaitokért. Az a mozzanat nem azért történt, hogy elnézzetek felette, mert igen is lehet részt vállalni Krisztus keresztjéből.

 Urunk, Jézus Krisztus te nemcsak szóval tanítottál, hanem cselekedettel is, mert a tanításod kettős volt, első élő szóval, második pedig cselekménnyel. Erre nagy súlyt helyeztél. A te szent életed minden cselekménye tanítás volt és annak olyan elevenen kell élni a lélekben, mint ami most történik.

 

A megváltás is folyamatos, mint ahogy a ti Uratok nem volt és nem lesz, hanem van, tehát a megváltás is van.

 

Most még egyszer aláhúzva mondom:

A MEGVÁLTÁS NEM VOLT ÉS NEM LESZ, HANEM VAN!

 

Könyörgök hozzád te isteni Megváltó! – add, hogy az időben és térben élő ember ezt a Szent Titkot megértse a te szent lelked erejéből, végtelen nagy kegyelmed által. Mert bizony mondom, hogy azaz ember, aki vállalja a te szent igéid hirdetését és fárad azért, hogy embertársait megmentse a sátán karmaitól, az igenis viseli a te szent ke­resztedet, mert aki ha csak egy lelket is megmentett, az már részese a megváltásnak. Mert te hatalmas Isten, te ami a tied abból részt adtál a tieidnek. Mert minden ember­nek joga van szeretni, jónak lenni, irgalmasnak lenni, könyörületesnek lenni, kegyel­met eszközölhet ki embertársai részére, és hatalmat adtál a bűn megbocsátására is, mivel felebarátja őt megterhelte.

         Add, ó Uram Jézus, hogy ezt megértsék az emberek, hogy te milyen jó vagy és mekko­ra a te szereteted. Mert amint te egy vagy az Atyával, úgy akarsz eggyé lenni az ember­rel is, hogy te bennünk és mi benned éljünk. Mondd, Uram Jézus, hogy lehet ezt neked megköszönni? – a te szerető jóságodat.

Csak leborulunk előtted, dadogó nyelvünk imát rebeg. Fogadd el tőlünk, hisz tudjuk, hogy méltón nem tudjuk megköszönni, mint a te szent titkodat sem tudja az emberi elme felfogni. Nekünk csak hinni kell, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia, ki az Atyától jöttél és az Atyánál vagy, de azt is tudjuk, hogy irgalmad is épp oly végtelen, mert a Te igazságod előtt Uram ki állhat meg? De te eltöltöd szívünket irántad szent reményeddel, hogy ne féljünk tőled, hanem szeressünk viszont Téged. Ezért Urunk és Istenünk, áldunk téged, imádunk téged és magasztalunk téged. Ámen.

 

         Testvérem: Isten olyan méltóságra teremtett benneteket, mit a világ nem adhat. Mert mi az, amit a világ ad, és mi az, amit nem hagy a földön a lélek? Mert a léleknek nincs szüksége semmire, mit a világ adhat. Nincs szüksége sem palotára, sem kunyhóra. A lélek viszi magával a cselekedeteit, viszi magával az egész életét. Ott nem lehet szépíteni, mint mondottam még egy pici gondolatot sem tudtok eldugni a ti Uratok és Istenetek elől. Ezért mondom, és aláhúzva figyelmeztetlek benneteket az éberségre, mert a kísértés nem mindig farkasbőrben jön. Mert alattomos és tudja, kit hogyan ejtsen meg. Egyedüli fegyver az ima, ebbe ne fáradjatok bele. És ne féljetek semmitől, hanem harcra kelni a kísértéssel szemben, mert a gyáva, könnyű préda.

         Éljen bennetek az a tudat, hogy ti Krisztusé vagytok és Krisztus is a tietek. Mert így Ő bennetek, és ti Őbenne lakoztok.

 

         Most búcsúzom. Áldjon meg a mennyei Atya, az Ő szent Fia és a Szentlélek Isten őrizzen meg benneteket az Úr, Jézus Krisztus részére, hogy üdvösségetek benne legyen. Téged, pedig áldjon, erősítsen a mi Urunk, Jézus Krisztus. Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.

 

 

1993. december 17.

 

MINT A TOLVAJ, VÁRATLANUL ÉRKEZEM

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Örök Atya, ki az eget és földet alkotta, ki létrehozott mindeneket, aki szent Lelkének erejével tart fenn és éltet mindeneket, nevében.

Dicsőítsük őt méltóképpen és áldjuk az ő szent Fiát, kit e világba küldött az isteni szeretet, hogy megkeresse az elveszettet, hogy visszahozza a tékozló fiúkat, kik meghívottak az atyai házba, hogy üdvösséget adjon a visszatérőnek, az ő irgalmas szeretete által.

Ugyanúgy imádjuk és dicsőítjük Isten szent Lelkét, kit az Atya a Fiú nevében küldött a világba, mit szent Fia kínszenvedése által megváltott, hogy akik benne bíznak és remélnek szent Lelke erejével megtartson, mert köztetek működik és munkálkodik. Ő a lelkiismeret szava, ki a jóra int. Imádjátok és szeressétek kellőképpen, mert ő visz benneteket a megváltó Jézushoz, az egyedüli üdvözítőhöz, hogy ő az elsőszülött bemutathasson benneteket az Atyának, mint övéit, hogy ezáltal benépesüljön Isten szent országa veletek, esendő és botladozó emberek. Imádjuk és magasztaljuk, áldjuk és dicsőítsük az egy igaz Istent a szentháromságban, most és mindörökké. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Örökké élő egy igaz Isten, imádunk téged, te dicső Szenthá­romság! Gyermeki szeretettel eléd borulunk és irgalomért esdeklünk, kik itt a földön annyit botladozunk, el is esünk, de a te irgalmas szereteted mindig felemel. Nekünk csak feléd kell kiáltani bűnbánó szívvel és te már ott is vagy és talpra állítasz bennünket, magadhoz emelsz, pedig te édes, jó Atyánk irtózol a bűntől. De megem­lékezel szent Fiad kereszten függő szent sebeire, és feloldozod bűneit a bűnbánó embemek. Mert a bűnök égbe kiáltanak, hatalmas méreteket öltenek. Ennél csak egy nagyobb és felmérhetetlenebb, Isten irgalmas, megbocsájtó szeretete.

 

Mert az irgalmas szeretetet – mit Isten felétek küld és áraszt – azt semmi sem múlhatja felül. Éljetek ezzel az égből reátok hullott ajándékkal. Ehhez nem kellenek anyagi javak, ehhez csak egy kell, a bűnbánó szív. Mert a bűnbánat szentségét ingyen kapjátok Isten szeretete által, csak lelketekben meg kell vívni azt a csatát a gonosz kísértővel szemben, mit nem a magatok erejéből – hanem akaratotok által, mit Istennek adtok – győzedelmeskedik a megváltó Jézus Krisztus. Ezért imádkozzatok, esdjétek le Isten irgalmát, hogy lelketekben működjön Isten szent Lelke, hogy ne magatokban bízzatok harcaitokban, hanem csakis Isten szent Lelkének erejében, ki elől meghátrálni kényszerül a gonosz. Ezért imádunk, dicsőítünk, magasztalunk, áldunk és nem utolsó sorban szeretünk egy igaz Istenünk a dicső Szentháromságban, hogy kinyilatkoztattad magadat a Fiúban, hogy meghívtál országodba bennünket, mit csak a Fiú által érünk el, mint mondotta az Úr, Jézus Krisztus:

 “Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. És ez az út nem könnyű út, mert utatokat nehézzé teszi a gonosz, a hazugság atyja, a megtévesztő, az utatokat keresztező, ki nap mint nap szedi áldozatait, kik a könnyű út reményében odaadták akaratukat, kiknek nem kell Krisztus, kik káromlásaikkal ma is leköpdösik, korbácsolják, ostorozzák és keresztre feszítik az ő Urukat Istenüket. Pedig Krisztus értük vérzik a keresztfán. És mégis a krisztusi szeretet ezeknek is odanyújtja a bűnbánat szentségét, mert mint mondottam az előzőkben, hogy nincs az a bűn, nem tud oly hatalmas méreteket ölteni, mit Isten a bűnbánat szentsége által meg ne bocsátana. Mit Isten irgalmas szeretete felül ne múlna! Csak egy bűn van, mit Isten megbocsátani nem tud, a lélek elleni bűn, a megátalkodottság, mert a meg nem bánt bűnökre nincs bocsánat. És ezek a lelkek kerülnek ki a külső sötétségbe, hol kínok lesznek és fogcsikorgatás. Ott ők is színről-színre láthatják a sátánt. Hol életükben akaratuk által neki ajándékozták lelküket, hol ők is méltó jutalomban részesülnek. Mit mondott Uratok, Istenetek:” Az elkárhozottakkal ne törődjetek, mert azokkal már Isten sem törődik.

Ezért mondottam annyiszor, imádkozzatok a megtévesztettekért, a bűnösökért, mert itt a földön semmi sem késő. Esdjétek le részükre Isten kegyelmét. De imádkozzatok a bárányokért is, hogy állhatatosak maradjanak, hogy el ne tévedjenek, hogy a Pásztor nyomában járjanak, mert ezekre a lelkekre összpontosít a sátán, mert az ádáz küzdelem a gonosszal ezen a síkon folyik. De a földön Isten kegyelme az elbukottak, a bűnösök táborában is működik, amit a ti imáitok megsokszorozhatnak.Ezt jegyezzétek meg itt a földön folyik az ádáz küzdelem a lelkekért, mi a halállal minden ember számára megszűnik. Ott minden ember az lesz, akinek itt a fóldön formálta lelkét. Ott már nincs megtérés, OTT MÁR BIZONYOSSÁG VAN.

 

A Föld az az égitest, hol formálhatjátok lelketeket. Hol építhetitek magatokban Isten országát, hisz Uratok, Jézus Krisztus nyíltan megmondta, mikor apostolai megkér­dezték: “Mester, hol van az Isten Országa?” erre Uratok azt felelte: “Isten országa ben­netek van”. Az is mondatott: “Ti a Szentlélek templomai vagytok!”

 

Ezért mondottam annyiszor, hogy szabad akaratotokon múlik üdvösségetek, vagy bukástok. Azzá váltok, akihez tartozni akartok. Aki a maradandónak szenteli életét ­azaz Istennek – az Istené lesz. Aki pedig a mulandónak, az alámerül mindörökre. Az itt leírtakat szívleljétek meg, mert mint már mondottam: az IDŐ KEVÉS. Még többet mondok: NAGYON KEVÉS!

Imádkozzatok a Krisztus király eljöveteléért, imádkozzatok a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz győzelméért a gonosz felett, még gyarapíthatjátok itt a Földön Isten országát, mert betelt a pohár. Hisz Isten jelei megjelentek égen és a fóldön. Mert mondatott: az utolsó időkben “Kiterjesztem szent Lelkemet szolgáimra és szolgá­lóimra, gyógyítani fognak, prófétálnak, öregjeitek álmokat látnak. “

De vigyázzatok, az is mondatott: “Jönnek hamis próféták és álmessiások.”

Nézzétek meg Krisztus egyháza egyetemes. De hányan, de hányan akarják szétfor­gácsolni. Hányan, de hányan tanítanak tévtanokat, hányan prófétálnak. Ezekből csak egy az igaz, aki hirdeti az egymásért való imát, kik hirdetik, hogy Krisztus valóban eledelül adta önmagát, hogy ő bennetek és ti őbenne legyetek.

 

Van aki a lélek által gyógyít, mert ez is a Szentlélek ajándéka, és van, aki nem. Ezért mondottam annyiszor kérjétek a Szentlélek ajándékát, a tisztánlátást, a szellemek meg­különböztetését és magadja nektek. Mert a kegyelem hatalmasabb méreteket ölt, mint a bűn. Mert mint mondottam, Isten irgalmas szeretetét semmi felül nem múlhatja. Ezért mondom és fokozottabban felhívom figyelmeteket az imára.

Látogassátok Uratokat az Oltáriszentségben. Fokozzátok imáitokat és legyetek éberek, Tevékenykedjetek Isten országáért, a lelkek megmentéséért, Készüljetek a Király, a Krisztus király fogadására, Lelketeket öltöztessétek fel a menyegzői köntösbe.

Imádkozzatok a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária győzelméért a gonosz felett, a gonosz végleges bukásáért. Mert az idő sürget, emberi számítás szerint.

Mert a Király úgy érkezik, váratlanul, előre meg nem határozott időben.

“MINT AZ ÉLES KARD CSAPOK LE A FÖLDRE, MINT A TOLVAJ, VÁRATLANUL ÉRKE­ZEM”.

Pontos idő nincs testvéreim, csak annyi, hogy rövid időn belül érkezik a Király, Krisztus király. Imádkozzatok és várjátok méltóképpen Királyotok érkezését és semmitől se féljetek, mert Uratok, Istenetek vele lesz az ő népével.

 

Kiválasztja és elkülöníti a bárányokat a farkasoktól és elvezeti övéit és bemutatja az Atyának és megvall benneteket az Atyának az ég angyalai előtt, mint övéit, mert ti is megvallottátok őt az emberek előtt.

 

Istenem, örök Atyám! Te dicső Szentháromság! Áldd meg a tieidet és tartsd meg őket magadnak, hogy üdvösségük benned legyen, szent Fiad, Jézus Krisztus által, a Szent­lélek közreműködésével. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, az Atyaisten szeretete, a Fiú szentséges vére mossa meg lelketeket hófehérre. A Szentlélek egyesítő ereje legyen rajtatok, hogy megtérjetek az atyai házba, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária oltalmazzon és anyai palástja alá rejtsen benneteket – kik Krisztuséi vagytok – a gonosz elől. Szent Mihály védelmezzen szent kardja erejével benneteket. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: