1993. április 12. Húsvét másnapján

 

A FÖLDI KUTAK KIAPADNAK, A TENGER IS KISZÁRAD, CSAK EGY, AMI MINDIG ÉS MINDJOBBAN KIÁRAD, A KEGYELEM FORRÁSA

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úristen szent nevével. A dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, a Szentlélek Úristen kiáradása által. Mert ő megkeresi a legkisebbet, a legesendőbbet, hogy megszégyenítse a nagyokat, az oko­sakat, a magukat naggyá tevőket, hogy a legkisebb által szóljon a tiszta forrás. Hogy tisztán kaphassátok a tanítást, hogy a forrás tiszta maradjon, hogy a pocsolya vize meg ne fertőzze, a gonosz praktikái be ne sározza azt, minek tisztán kell maradni.

Ezért imádkozz testvérem, hogy kicsinek maradjál, a legkisebbnek, mert Isten igéi nem a földi felső szintből ered, hanem lentről, a gyökerek közül sarjadzik és nő fel az egekig, a te Urad és Istened trónjáig.

 

Igaz az, mikor éneklitek a porhüvelyetek mellett, nem azt mondom, hogy melletted, ­mert aki vagy, ami már ott van, az már nem te vagy – te már szabad vagy, mint a madár. De Krisztus egyháza itt sem hagyja el az övéit, mert milyen igaz és milyen tiszta, mikor utánatok küldi könyörgését: “A mélységekből kiáltok Uram hozzád, hogy láss meg engem és figyelj a szómra”. Igen, ti csak a mélységekből kiáltotok fel, az egyház utánatok kiált és ez a kiáltás egyezik a te kiáltásoddal, mert utána te sem leszel süket és néma, hanem szabad lélek ki semmivel sem több, sem kevesebb, mint amit és amennyit teljesített abból, mit neki teljesíteni kellett itt a földön.

 

Azok maradtok, mivé halhatatlan lelketeket felöltöztettétek itt lent a földön, sem lejjebb, sem följebb, hanem lent. A lelketeknek teljesen mindegy, hogy itt kicsik vagytok, vagy nagyok vagytok, csak egy a fontos, mennyire tudtatok a ti Uratok és Istenetekhez hasonlóvá válni. Hiszen Uratok szegény, a legszegényebb, ha úgy tetszik hajléktalan volt itt a földön. Beszennyezte a világ, a te, a tied, a tietek és mindenkinek a szennye, a mocska, hogy te és ti és ők, mindenki rajta mossa a szennyes lelkét.

Mikor János, a keresztelő felkiáltott: “Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” ne higgyétek, hogy ez csak egy jelképes teher volt. Ahhoz Istennek is kellett lenni, hogy felvigye a keresztfára a szó legszorosabb értelmében, tisztára mossa lelkeiteket. És ez az isteni vér oly bőségesen buzog, ez a forrás kiapadhatatlan. Mennél többen mossák lelküket a Bárány vérében, annál bőségesebben buzog és mi több, ezáltal megsokszorozódik.

A földi kutak kiapadnak, a tenger is kiszárad, csak egy, ami mindig és mindjobban kiárad, a kegyelem forrása.

 

És most imádkozzunk testvérem, az egy Igaz Istenhez, ki e forrás Ura, kinek bőkezűsége árad le földre. Kérjük, engeszteljük, imádjuk és nem utolsó sorban köszönjük meg végtelen jóságát, kiapadhatatlan szeretetét és irgalmának végtelen gazdagságát.

 

Engeszteljetek testvéreim, magatokért, hisz kicsi porszemek vagytok, de az Isten Bárányának értékes kincsek vagytok, hisz életét adta kínhalála által értetek, de nem utolsó sorban a bűnösök megtéréséért, kik nagyoknak és okosaknak képzelik magukat. A lelki vakokért, kik bűneik miatt nem tudják, de főként nem akarják befogadni Krisztusnak ezt az ölünkbe hullt, az örök életre szökellő ajándékát, hisz ebből a forrásból juttatnak másoknak is, mert szeretet él szívükben, mert ez is csakis Isten aján­déka.

Adj Uram új szíveket, hogy a szeretet edényeivé váljanak, hogy belőlük is áradjon tovább az a szeretet, mit tőled kaptunk. Mert így virul ki a hit virágzó ága – mint Áron kezében – és a remény életben tartja azt, és szereteted táplálja azt.

Add Uram, te földre szállott Isten, hogy lánggá váljon bennünk a szeretet, hogy gyújtson lángra minden szívet, és legyetek őrzői a lángnak, nehogy szalmalánggá váljon szívetekben, hogy fekete üszök maradjon szívetekben. Mert nincs nagyobb tragédia és szomorúbb látvány a kialudt lángnál. Mert utána szívetek megkeményedik, mint ahogy ti is, mint annyiszor találóan fejezitek ki magatokat, kérges szívűek lesztek.

 

Öntsetek elég olajat a szívetekbe a mécsesetekbe, hogy kitartson mindvégig, nehogy úgy járjatok mint a balga szüzek.

 

Imádkozzatok és engeszteljetek, hogy a szívek alkalmassá váljanak Krisztus befo­gadására, ki az égből szállott alá, hogy az ő kereszt áldozata részetekre ne váljon hiábavalóvá, mert az Égi Bárány egyetemesen jött értetek a földre és mégis külön-­külön. Ez olyan nagy titok, mit ti szinte fel sem tudtok fogni, csak Isten után epedő gyermeki lelketek tud befogadni, mert hitetek feltétel nélküli. Nem okoskodtok, nem mérlegeltek, hanem hiszitek, hogy az Örök Atyának, a három személyű egy Istennek minden lehetséges. Isten a jó Pásztor ugyanis tudatja veletek mindazt, mire éretté váltatok.

Mindig annyit enged megtudnotok, mit el tudtok viselni. Engedjétek munkálkodni szívetekben a ti Uratokat, Isteneteket, Atyátokat, mert ő soha sem szegi meg ígéretét, a hűséges, a megbocsájtó, a könyörületes, az irgalmas, a végtelenül szerető Istent.

 

Higgyetek benne és bízzatok benne feltétel nélkül, mert ha egyszer meginogtok, már ott a sátán és a következő gondolatot már ő táplálja, s ti meg vagyok róla győződve, hogy: “Milyen okosak vagytok, hogy azzal a nagy eszetekkel még erre nem jöttetek rá.”

Minden bukásnak a magja az, ha elkezdetek magatokban bízni, hogy okosak és szépek vagytok.

Ha nem vagytok alázatosak, ha Istent nem engeditek munkálkodni a szívetekben, gőgössé, önteltté váltok. Már le is léptetek arról az útról, mit Krisztus nektek rendelt, hogy kövessétek. Fordulajatok a jótanács anyjához, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, és Isten szent Lelke bevilágít lelketek rejtett zugába és világosságot teremt lelketekben.

 

Legyetek teljesen Isten felé hangolva, Isten szavára figyeljetek és imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért. Óva intelek benneteket attól, hogy a sátán táborára figyel­jetek.

Hányszor mondjátok, meg kell hallgatni a másik tábor véleményét. Testvéreim, nem kell meghallgatni! A bárányoknak nem kell a farkasokra figyelni, mert ordításuk elnyeli a pásztor hangját. Testvérem, a nyájat minél szorosabbra fogni, mert egységben vagytok Krisztusban és az ő kezéből senki el nem ragadhat benneteket. A részetekre teljesen mindegy, mit kiált felétek a sátán csindadrattája.

 

Legyetek éberek, mert az idő kevés. Megkezdődött a visszaszámlálás. Az angyalok kezében készen áll a harsona.

 

Ezért imádkozni, leesdeni a kegyelmet a megtévesztettekért, a közönbösökért, ha csak egyet is tudtok a bárányokból visszaesdeni, már nem éltetek hiába itt a földön és Krisztusban az isteni Bárányban megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ő eloltja szom­jatokat és elvisz benneteket az Atyához, és Atyátoknak öröme telik bennetek, mert eggyé lettetek Krisztussal, az isteni Báránnyal. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, ki féltve őriz benne­teket, mert mint Fiát szeret benneteket egytől-egyig. Az Isten Báránya, ki elveszi bűneiteket, hogy tisztán térhessetek meg az atyai házba. A Szentlélek Úristen védjen és adja meg a tisztánlátás szent kegyelmét, hogy a nyáj együtt legyen.

 

Legyen oltalmatok és menedéketek a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária, ki anyai szeretettel oltalmaz és elrejt benneteket. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: