1992. december eleje

 

GYÜJTSÉTEK EGYBE A NYÁJAT, HOGY MINDNYÁJAN ELJUSSANAK AHHOZ A FORRÁSHOZ, AHOL AZ ÉLET VIZE BUZOG

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem, az Atya Isten, a Fiú Isten szent kegyelmével, a Szentlélek közreműködése által.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség a teremtő Atyának, magasztaltassék az ő szent neve mindörökké, az ő szent Fia, az Isten Báránya, ki elveszti a világ bűneit, az Szentlélek Úr Isten, ki lelketeket Isten templomává teszi, hogy a mennyek országa már itt a fóldön a szívetekben legyen. Mert mikor Uratokat Isteneteket megkérdezték apostolai: “Mester, hol van a mennyek országa?” az Úr azt felelte: “A MENNYEK ORSZÁGA BENNETEK VAN.” Igen, aki már széttépte a bűnnek láncait, ki meghalt a világnak, hogy Istené lehessen, annak lelkében Isten lakozik.

Legyetek a Szentlélek Úristen temploma, mert hol Isten van, ott a mennyek országa van. Legyetek imádkozó lelkek, mert Isten országát hirdetni kell a Földön.

 

Mert ha ti azt hiszitek, ha életeteket Istennek adjátok és nem vagytok apostolai, ha Isten mellett nem szeretitek embertársaitokat is, és nem hirdetitek Isten Országát, semmit sem tettetek. Elveszítitek Isten Országát. Mert a szeretet az nem elégszik meg önmagával, a szeretet az kiáradni akar, a szeretet adni akar, mert ez az Isten szeretete. Az már, hogy ez hogy alakul, hogy ki fogadja be és ki nem, az már nem rád tartozik. Elszomorithat embertársad bukása, de már téged nem ragadhat magával.

 

Kérjétek testvérem a krisztusi szeretetet szívetekbe. Az odaadó alázatos szeretetet, hogy lelkeket mentsetek, hogy ti is építsétek Isten országát már itt a fóldön. Ezért kérlek, ó egek Ura és Istene, te dicső szentháromságban élő Igaz Isten, áraszd le rájuk szent Lelkedet, hogy a nyáj egységben legyen.

Űzd ki a bárányok közül a farkasokat, hogy egy akol és egy pásztor legyen mind­örökké. Ámen.

 

Testvéreim, csak mindig Krisztus felé tekintsen a ti szemetek. Csak őt kövessétek! Tetteitek előtt kérdezzétek meg szíveteket, hogy most és itt Uratok hogyan cselekedne, és ne féljetek, Isten Szent lelke megvilágosítja szíveteket. Csak lelketekkel törődjetek, a többi, az hozzáadatik nektek.

Mit remeg a ti szívetek a holnap miatt? Gondja a ti gondotok a ti Uratok Isteneteknek. Ne féljetek! Minden úgy történik, ahogy azt az örök Szeretet jónak látja a ti lelki üdvösségtek részére. Csak bízzatok benne feltétel nélküli hittel! És ne remegjen a ti szívetek a holnap miatt. A ti gondotok az ima, az engesztelés.

Gyűjtsétek egybe a nyájat, hogy Isten fiai közül egy se vesszen el, hanem mindnyájan eljussanak ahhoz a forráshoz, hol az ÉLET VIZE buzog. Hol a pásztor inni ad és bőséges legelőre viszi övéit. Hol Isten fénye beragyog mindeneket, és életük lesz mindörökké. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az egy igaz Isten, az Atya, ki szereti övéit, a Fiú ki szent vére hannatával tisztára mossa lelketek fehér köntösét, a Szentlélek Úr Isten, ki őriz benneteket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária anyai szíve őrködjön felettetek, kicsi gyermekeken. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom értetek és veletek. Ármin.

 

1992.december 26.

 

“ERŐTÖKÖN FELÜL NEM ENGEDI ATYÁTOK, HOGY KÍ­SÉRTSEN A GONOSZ.”

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az örök Atya, a földre szállott örök Ige, a mi Urunk Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek Úristen közreműködése által.

 

Imádkozzunk! Mindörökké áldassék és fölmagasztaltassék a mindenható örök Atya Isten. Áldassék és imádtassék az ő Szent Fia, az örök Ige, ki e földre szállott alá, hogy megváltója legyen a bűnös embemek, hogy el ne vesszen, hogy örök élete legyen az üdvösségben, mindörökké.

Felmagasztaltassék és dicsőítessék Isten Szent Lelke, ki előkészítette az Úr útját. Ezért áldás, dicsőség, hála és imádás a szentháromságú igaz Istennek, mert megkönyörül az emberen, mert ő adott életet mindeneknek mennyben, földön és mindenekben. Mert Isten az élet, mert nélküle nincs élet sem a földön sem a föld felett, sem a föld alatt, mert mindent Isten akarata tart fenn. Az ő atyai szeretete nem engedi elveszni azokat, ki akaratuk által Istenéi.

Igaz, élő Szentháromság! Könyörögve kérünk, tartsd meg a tieidet, ne engedd a kísértőnek erejükön felül kísérteni. Tudjuk Atyám, hogy te ezt úgy sem engeded, mert hisz szent Fiad mondotta:

 “ERŐTÖKÖN FELÜL NEM ENGEDI ATYÁTOK, HOGY KÍ­SÉRTSEN A GONOSZ.”

De mégis esedezve kérjük szent erődet, ó dicső szent­háromságú igaz Isten, mert érezzük a földön árvaságunkat, kiszolgáltatottságunkat. Mert csak benned és senki és semmi másban reménységünk nincsen. Kimondhatatlanul érezzük kicsinységünket, semmiségünket Uram, Jézus Krisztus, mert ha elhagysz, mindennek vége.

Tudjuk, hogy írtózol rettenetes bűneinktől, de azt is tudjuk, hogy szereteted mindennél nagyobb, ezért esedezve kérünk és könyörgünk, bocsásd meg vétkeinket, botlásainkat, kicsinyhitűségünket, szeretetlenségünket. Hiszen te tudod azt az utat, mi feléd vezet. Fogd meg a kezüket te mennyei Pásztor, tarts szorosan bennünket, hogy el ne tévedjen a bárányokból egy sem. Szentlelked erejével világosítsd meg őket, hogy felismerjék mindig a helyes utat, hogy a sok útvesztő között zsákutcába ne tévedjenek, ahol eltérít­tetnek tőled Istenem és mindenem, egyedül üdvözítő Örök Ige, Jézus Krisztus.

 

Vezess bennünket és add érezni jelenlevésed édes melegét, hogy a te szereteted töltse be szívünket, hogy bátrak és hősök lehessenek. Ne egy megfélemlített, csapzott, agyonhajszolt, a küzdelembe belefáradttá és belefásulttá váljon a te nyájad. Add Uram, a te szent erődet és szeretetedet, hogy új és új erőre kapjon, aki megfáradt, hogy úgy tudjon téged szeretni, amint te szereted a tieidet – amennyire ez lehetséges – hogy ne csak kérni tudjon folyton és folyton, hanem tudjon is hálát adni.

Hogy ne csüggedjen, hanem a te szent kereszted átragyogjon azon a sötét, gonosz felhőn, ami a Földet elborítja. Add Ó, Uram, ki e világra jöttél, hogy csak téged és téged lássunk, mint egyedüli célt.

Keljen fel a mi lelkünkben a betlehemi Csillag, ami bizton és biztos úton vezet hozzád, te földre szállott, igaz Isten. Hogy megpihenjünk szent kereszted tövében és erőt merítsünk, és szent véred mossa fehérre, hófehérre lelkünket a Bűnbánat Szentsége által, hogy megláthassuk szent arcodat abban az Országban, mit a tieidnek készítettél. Hogy eggyé váljunk Veled, mint ahogy te is egy vagy az Atyával, úgy legyünk mi is egyek Veled mindörökké, Ámen.

 

Testvérem! Ne félj a küzdelemtől. A te harcodat neked kell magharcolnod. Küzdelemre születtetek, mert a gonosz is erejét megfeszítve küzd ellenetek. Aki nincs résen támadójával szemben, az elvesztett mindent, mert a küzdelem életre-halálra megy. Mert aki sok kegyelmet kapott az ellen erősebb a küzdelem, illetve a támadás.

 

Mint már annyiszor mondottam a gonosz nagyon okos és ismer benneteket, sokkal jobban, mint magatok. Nagyon is jól tudja, hol a gyenge pontotok, hol vagytok sebezhetők. Nagyon sokszor azokat is fel tudja ellenetek használni, akik közel állnak hozzátok. Mert már a földön igen sok az olyan ember, aki eszközéül vált a gonosznak és ezek által tud működni fizikailag is a sátán.

De ne ijedjetek meg. Ha szilárdan kitartotok Krisztus mellett, ellenetek nem tehet semmit. Lelki gyötrelmet ugyan okozhat, mert minden küzdelem gyötrelemmel jár, mert ez nem játszásiból megy – mint ahogy ti mondjátok – hanem vérre. Én pedig azt mondom Lélekre. De ne feledjétek, nagyon nagy fegyver van a kezetekben; az ima, a felajánlás.

 

Minden lelki tusátokat ajánljátok fel Uratoknak, megváltó Krisztusotoknak és a gonosz támadása a gonosznak árt és nem nektek. Hisz már annyiszor mondottam, most is mondom: a gonosz akaratán kívül mégis Istent szolgálja. Mert a verembe, mit nektek ásott ő maga esik bele. De legyetek résen az küzdelmet nem adja fel, mert kísért benneteket mindhalálig. De ne féljetek, Krisztussal, Krisztus által mindent a javatokra fordíthattok. Minél ádázabb a küzdelem, annál nagyobb lesz jutalmatok a mennyben és annál nagyobb lesz a gonosz bukása. Ezért mindig és mindig hangsúlyozottan felhívom figyelmeteket az éberségre. Mert aki éber, azt semmi nem éri váratlanul és megharcolja az ő harcát Krisztus szent kegyelme erejével, és megnyílik előtte a mennyek kapuja. Ámen.

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mert csak az jut az életre, – mit Krisztus; a Megváltó és Üdvözítő szerzett meg neki testetöltésévei és szent keresztje által – aki a harcot itt a földön jól megharcolta. Mert az út keskeny, a kapu szoros mi a mennyekbe visz.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Örök Atya, ki Szent Fiát értetek küldte, hogy meghívjon benneteket az üdvösségre. Ki szent vérét hullatta a ti lelketekért, a mi Urunk; Jézus Krisztus, ki kegyelme erejével megerősít és is imáitokat meghallgatja.

A Szentlélek Úristen pedig vezessen benneteket a helyes útra és világosságot gyújtson elmétekben, hogy tisztán lássatok. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz; Isten anyja Mária könyörögjön értetek és legyen közbenjárótok szent Fiánál, hogy ti is elmondhassátok Szent Pállal majd utolsó órátokban a földön: “A harcot megharcoltam, a hitet megtartottam és boldogan halok meg.” Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: