1986. február 12. Hamvazó szerda.
 
AKI KÖVETNI AKAR, AZ TAGADJA MEG MAGÁT, ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia és Isten szent Lelke, a Szent­lélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség neked mennyei Atyám, hála és imádás neked Uram és Istenem; Jézus Krisztus. Minden tisztelet és dicséret tied, Szentlélek Úr Isten. Legyen áldott a szentháromságú egy Isten, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
Megváltó édes Jézusom! Leborulva áldalak és imádlak és magasztallak, te dicső, te felséges édes Istenem. Te, aki a megtestesült szeretet vagy, ki az Atyától jöttél. Te, aki Isten egyszülött fia vagy, ki a világra jöttél, hogy létünk legyen veled és benned, mindörökké. Légy áldott Uram és Istenem! – te érettünk szenvedő, te érettünk kiüresítetted magad a szenvedésben, hogy mi is ott lehessünk, ahol te vagy, te megdicsőült Isten. Te, aki megdicsőítetted az Atyát és az Atya is megdicsőített Téged és az az akaratod, hogy kik a tieid vagyunk, mi is megdicsőítsünk téged, te általad, és te is megdicsőíted a tieidet magadban. Légy áldott és imádott mindörökké. Ezért kérünk, esedezünk hozzád, te testté lett Ige, hogy tarts meg bennünket magadnak, engedd hogy a tieid legyünk. Fogadd el akaratunkat, hogy mi is mondhassuk Szent Pállal, hogy “Már nem is mi élünk, hanem Krisztus él bennünk.”
 
Urunk és Istenünk, csak tieid akarunk lenni. Add, hogy akár jó, akár rossz ér bennünket ezen a földön, hogy mindig a te szent akaratodban megnyugodva tudjuk azt fogadni és mindig és mindennél közelebb és közelebb kerüljünk a te szent Szívedhez. Add Uram szívünkbe a reményt, mert kinek Krisztus a reménye az Krisztushoz ér, ahhoz a Krisztushoz, ki mondotta:
 “ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET, KI BENNEM HISZ, AZ HA MEGHAL IS ÉLNI FOG.”
 Erősítsd bennünk a hitet Uram, mert te a feltétel nélküli hitet kéred tőlünk. Mert mint Mártának mondottad: “HIGGY, AKKOR MEGLÁTOD ISTEN DICSŐSÉGÉT!”
 
Uram, mi hiszünk a te szent kegyelmed segítsége által, mert tudjuk, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Add, ó Urunk azt a szeretetet, mivel te szeretsz minket. Engedd, ó Uram érezni azt a szeretetet, amennyire ez nekünk lehetséges, hogy szeretetünk feléd szálljon és utána embertársaink felé.
 
Vezess minket a te utadon, mert a tieid vagyunk. Segíts és légy mellettünk e nehéz napokban. Rejts el magadban bennünket a te öt szent sebedbe, hogy a kísértések ellen legyen oltalmunk és menedékünk. Vonzzon a te végtelen szereteted és a mi szerete­tünkkel kapcsolódjon össze, mert ez a biztos kapocs, ami soha nem enged elveszni, hanem megtart és magához vonz. Add, hogy e vonzásnak szent köréből soha ki ne sodródjunk, hanem veled és benned éljünk és a szent tested és véred által lehessünk Krisztus hordozói mindörökké, Ámen.
 
Testvérem, higgyél, bízzál és remélj! A félelem ne csonkítsa meg erődet Krisztusban, mert minél többet teszel Krisztusért, annál erősebb leszel, mert Krisztus és a félelem nem egy szívben lakik.
 
Tudd azt, hogy a világ Krisztus ellen nem tehet semmit. Ugyanúgy, ki Krisztusé az is felette áll a világnak. Ne csüggedjen a lelked, hanem küzdjél mindig, minden emberi gyengeség ellen. A harc nehéz, mert a legnagyobb ellenséget is le kell küzdeni Krisztusért, ez saját magad vagy!
 
Mert mit mondott az Úr: “AKI KÖVETNI AKAR, AZ TAGADJA MEG MAGÁT ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM.” Ezért testvérem, fokról-fokra kell győzelmet aratnod magad ellen, helyesebben mondva magadért és így a lélek ebben a küzdelemben tisztul és fokról fokra válik mind szabadabbá. Mert kivetkőzik a kishitűségéből.
 
Le kell vetkőzni a hiúságot, és le kell vetkőzni az önszeretetet. Mert az ember csak érde­kein keresztül szeret, és ez a lélek a melegágya a gyűlöletnek.
 
Visszatérve az előbbiekhez, ahogy legyőzitek hibáitokat, úgy öltsétek fel magatokra az erény ruháit.
 
Mert,
 
– ki levetkőzött a hiúságból, azon nyomban felöltötte magára a szerénységet,
– ki levetette a gőgöt, az felöltözködött alázattal,
– ki kivetkőzött a hazugságból, az az igazság köntösét öltötte magára,
– ki kitépte lelkéből a legveszedelmesebbet az önszeretetet, az felruházta magát a legnagyobb kinccsel, Ura és Istene szeretetével, a krisztusi szeretettel.
 
Mert le kell mindarról mondani, mit a világ adhat. Ez kemény csata.
 
Amit felsoroltam, ezek a bűnök bennetek lakoznak. Mert a test lehúz, a lélek, ami felemel és ehhez csatlakozik még a gonosz kísértése. Ezért mondotta Uratok Istenetek, ki üdvözül?
 
“EMBERNEK LEHETETLEN, ISTENNEK PEDIG MINDEN LEHET­SÉGES”
 
 Ezért testvérem, imádkozzatok és kérjétek Krisztus kegyelmének szent erejét.
 
“MERT KI HOZZÁM FORDUL AZT NEM TASZÍTOM EL MAGAMTÓL”,
 
 mondotta az Úr, amit megváltói művével sokszorosan alá is húzott. Ezért Testvérem ajánljátok fel magatokat nap mint nap Krisztusnak. Kérjétek szent kegyelmét, tartsa ébren lelketeket a megváltói végtelen szeretet. Ne legyetek kishitűek, hanem lelketek legyen tele bizalommal Uratok és Istenetek felé.
 
Testvérem, ez mindig legyen előtted: a teljes Krisztusra való hagyatkozás, és Krisztus jelenlevésében élni, a lelki állapot megőrzésében segít, sőt csak ezáltal lehetséges a gyakori szentáldozás, hol lelketek egyesül Urával Istenével. Ezáltal válik lelketek a Szentlélek templomává.
 
Testvérem, a lélek legyen mindig kész Ura és Istene fogadására!
 
A lelki készenlét testvérem az mindennél fontosabb. Legyél megbocsájtó, ne feledd azt, hogy a saját mércéddel mérnek neked is vissza.
 
Vizsgáld meg lelkedet minden nap, nem találsz-e benne kivetni valót. Kérd és kérd mindig Urad és Istened szent kegyelmét, és nincs semmi, amitől félni kellene a te lel­kednek. Így válsz szabaddá. Így válnak le rabláncaid, mivel a világ magához köt.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mennyei Atya, az ő szent Fia, ki e világra jött, Jézus Krisztus és kit elküldött a vigasztaló Szentlélek, hogy lel­ked szabadon és készen várja Ura és Istene jöttét. Ámen.
A mi Urunk és Istenünk kegyelme kísérjen és óvjon, ki megváltód és üdvözítőd a Jézus Krisztus. Ármin.
1986. február 25.
 
JÖNNEK MAJD NEHÉZ IDŐK, DE NE FÉLJ, ÉN MINDIG VELED VAGYOK
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, a mindenható Atya, a megváltó Fiú és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent akarata által.
 
Imádjuk testvérem az Urat. Imádjuk a Szentháromságot, ki egy Isten három személy­ben, egy és ugyanaz. Ki az eget és földet teremtette. Ki megteremtette az embert saját képére és hasonlatosságára. Ó, áldott légy Istenünk! Te, ki ilyen jó vagy. Te, aki ily felséges vagy! te, aki ekkorát cselekedtél az emberrel, ki elfelejtette, hogy mekkora méltóság embernek lenni, ki Isten hasonlóságával bír. Kérünk ó, Urunk és Istenünk, hogy tisztítsd meg szívünket és világosítsd meg elménket a te Szent Lelked által, hogy fel tudjuk fogni ennek a két szónak az igazi értelmét: KÉPÉRE ÉS HASONLÓ­SÁGÁRA.
Mert ez akkora méltóság, ami végtelen és Istentől származó.
Mikor láttad Uram, hogy az ember mennyire megcsalódott az ős-kígyó által, mert még ennél is többre vágyott. A te isteni igazságodban elküldted egyszülött Fiadat és a Fiúban közénk jött az Isten, hogy megmentsd a tieidet. Amint a Fiúnak élete van benned, úgy legyen életünk nekünk esendőknek a Fiúban és a Fiú által benned, mindörökké.
Áldunk, imádunk, kiket messzire sodort a gonoszságunk, az apánk bűne, mi kísér hetedíziglen. De a Fiúban a mi Urunk, Jézus Krisztusban visszatérünk hozzád, eltévedt bárányok, kik a farkasok között élünk e világban. Áldunk és imádunk, dicsőítünk mennyei Atyám téged a Fiúban, Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban a Szentlélek Isten által, hogy magadhoz emelsz minket. Mikor szent kegyelmed keresett bennünket és mi felfogjuk ezt a fényt, kinyílt lelkünk feléd és te elárasztottad a lelkünket a te kegyelmed erejével. Megérezhettünk téged, és megtapasztalhattuk a te végtelen szeretetedet és egybetereled a te nyájadat. Egységben benned, ha még oly távol is vagyunk egymástól a testben. De a te csodás akaratod által együtt vagyunk, hogy bátorítsuk egymást a te erődben, általad. Ezért esedezve kérünk és könyörgünk, tarts meg magadnak minket, mert farkasokkal vagyunk körülvéve. A gonosz mindent felhasznál ellenünk, báránybőrbe bújt, hogy megtévesszen. Urunk és Istenünk, add szent kegyelmedet, hogy felismerjük ezeket a farkasokat, hogy ne hallgassunk a hamis tanításokra, hogy ne tudjunk letérni az igaz útról. Ne legyünk közömbösek a te üzeneteidre, tudjuk megkülönböztetni a konkolyt a búzától.
 
Add ó, Uram, hogy tudjunk lelkesedni, ne legyünk langyosak, tunyák és kényelem sze­retők, hanem legyünk apostolaid, kiket hajt és űz a krisztusi szeretet. Kik tömörülni tudnak Krisztus helytartója köré, imában és apostolkodásban. Mint ahányszor már sürgetted Uram, általam testvéremet a Szent Atya szándékára való imára. Mert ő tudja Istentől vezérelve, mi az a legjobb jó, mire az emberiségnek szüksége van. Ezért kérlek és könyörgöm hozzád, Egek Ura és Istene, hogy ezt a missziót tudja terjeszteni, mit reá bízol. Hallgasd meg Uram könyörgésemet, hogy azokat a dogmákat, mit neki adtál ne csak őrizze, hanem kamatoztatni is tudja embertársai javára a te dicsőségedre, a mi Urunk és Istenünk szent kegyeleme által a Szentlélekben. Ámen.
 
Testvérem! Imádkozz és kérd Uradat, Istenedet, adja szent erejét, adjon lelkesedő szívet, mit a kudarcok nem törnek meg, hanem lelked akarása ezáltal is sokszorozódjon meg. Mert az út nehéz és tövises, amit szabad akaratod által jogodban és hatalmadban áll elfogadni és visszautasítani. Ezt döntsd el te magad. Ezért kérem Istent és könyörgök érted testvérem. Mert mint mondotta az Úr, Jézus Krisztus: “MINT BÁRÁNYOKAT KÜLDELEK A FARKASOK KÖZÉ”. Téged is farkasok közé küld az Úr, sőt még többet mondok, sok báránybőrbe bújtatott farkassal is találkozol utad során. De te ne félj, mert Urad és Istened veled lesz a szenvedésben és megerősít téged. Azért hang­súlyoztam mindig azt, hogy erődön felül kapod a kegyelmet. Ne feledd, lesznek segítőtársaid a földön is még, ha te nem is ismered őket. Vannak, akik ezen az úton ha­ladnak ott is, hol élsz. Légy bizalommal Isten felszentelt papjához, kinek már szóltam rajtad keresztül, mikor azt üzentem neki: “JÖNNEK MAJD NEHÉZ IDŐK, DE NE FÉLJ, ÉN MINDIG VELED VAGYOK.” Most újabb üzenetem van a részére: azok az idők már az ajtó előtt vannak és azt üzenem:
“A MEGPRÓBÁLTATÁSOK VANNAK, DE AZ ÉN SZERETETEM ÉS KEGYELMEM ÉS IRGALMAM MÉG NAGYOBB. TE BENNEM MARADSZ, ÉS ÉN BENNED MARADOK, ÉS AKIBEN ÉN MARADOK, ABBAN AZ MARAD, AKI LEGYŐZTE A VILÁGOT. DE JUSSON ESZEDBE, A KERESZTUTAT VÉGIGJÁRTAM, ÉS HA NEM VESZED FEL A KERESZTEDET, NEM TUDSZ KÖVETNI ENGEM.”
 
Testvérem! Teljesítsd mit Urad és Istened rád bízott a te szabad akaratodra. Mert mit mondott? – “MARADJATOK BENNEM ÉS ÉN BENNETEK MARADOK, ÉS ISTENETEK LESZEK. NEHÉZ NAPOK JÖNNEK, MERT MEGFESZÍT BENNETEKET A VILÁG. DE ELLENETEK NEM TEHET SEMMIT, MERT ÉN BENNETEK LESZEK ÉS TI BENNEM LESZTEK. “
 
Testvérem, “ÉBREN LEGYETEK ÉS IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!” A félelem elszáll szívetekből, mert Krisztus él bennetek. Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket a mennyei Atya és szent vonzása tartson meg benneteket Jézus Krisztusban. Áldjon meg a Fiú, Jézus Krisztus, ki megváltótok és Istenetek. Erősítsen benneteket a Szentlélek Isten és tegye ragyogóvá lelketeket a megszentelő kegyelem.
 
A mi Urunk, Jézus Krisztus legyen veled és szent kegyelme őrizzen benneteket az örök élet számára. Ámen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: