1985. december 10.
 
NE FÉLJETEK, MERT ÉL A MENNYBEN KI SZÁZSZOROSAN, EZER­SZERESEN ÉDESANYÁTOK
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Amin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek Úr Isten szent nevével, a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus szent kegyelméből.
 
Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atyám, leborulva imádunk, áldunk és dicsőítünk, magasztalunk téged és ég és föld Ura és Istene. Áldunk és imádunk Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus. Áldás és dicséret neked Isten Szent lelke. Te megújító és erősítő, te mindent beragyogó Szentlélek Isten. Hozsanna neked szentháromságú egy Isten, ki élsz mindöröktől és mindörökké. Ámen.
 
Imádunk, magasztalunk és hálát adunk neked Isten egyszülött szent Fia, Jézus Krisztus, ki a mennyből szállott alá: Isten Báránya, te, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz! Te, aki megváltónkká lettél a szeretetben, kegyelmezz! Te, aki végtelen igazság vagy, bocsásd meg bűneinket, mert hatalmad van a földön a bűnök meg­bocsátásában.
 
Taníts meg bennünket járni, mert bénák vagyunk! Nyisd meg szemeinket, mert vakok vagyunk. Nyisd meg füleinket, mert süketek vagyunk! Add szent kegyelmedet, hogy járni tudjunk a te utadon! Nyisd fel szemeinket, hogy mindenben és mindenkiben meglássunk Téged, és add, hogy meghalljuk a te édes szavadat, mivel hívod a tieidet. Hogy mindig csak feléd haladjunk, csak téged halljunk és csak téged lássunk. Táruljon fel lelki szemeink előtt a te országod, és hogy mi mindig a kapuba várjuk jöttödet, hogy lelkünk készen álljon, mikor hívsz minket, hogy beléphessünk az életre, hol a te szent szíved szeretete vár bennünket. Inni adsz az élet vízéből, hogy benned és általad életünk legyen, mindörökké.
 
De Uram, tudjuk azt is, hogy mennyire méltatlanok vagyunk a te szeretetedre. Tudjuk
azt, hogy igazságod előtt meg nem állhatunk. De azt is tudjuk, hogy igazságod által kellett megszenvedni érettünk, mit befedtél végtelen nagy irgalmaddal és végtelen szereteteddel. Ezért mondottad: “AZ ÜDVÖSSÉG EMBERNEK LEHETETLEN, DE ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES.”
 
Te végtelen szerető Istenünk! Fogadd el hálánkat, és azt a szeretetet, mit nyújtani tudunk. Kérve kérjük, adj a te megváltói szeretetedből, hogy a mi szívünk is lángoljon és ujjongjon feléd, édes Jézusom, Krisztusom, ki a mennyből szállottál alá. Fogadd kegyesen imáinkat, fohászainkat és küzdelmünket, ami minden nappal megújul.
Nem kérünk tőled semmit, amit a világ adhat, hanem kérjük szent kegyelmed erejét, és a te békédet. Hisz azt mondotta: “Békét adok nektek, az én békémet adom nektek, nem ahogy a világ adja, nem úgy adom nektek”.
 
Igen Uram és Istenem! – épp ezt a békét kérjük, a te békédet Uram, hogy bárhogy háborog életünk tengere, de a lélek tengere a feltétel nélküli hitben és a te szeretetedben tükörsima legyen és nincs mitől félni. Te édes Jézusom, és én Krisztu­som! Te vagy az, ki mindezt megteheted, mert Isten vagy, mert Te és az Atya egyek vagytok. Mert te tudod Uram, hogy a tieidben a te igéd hol vert gyökeret, és a te kegyelmed őrizte azt, hogy szárba szökelljen, és majdan mikor jő az aratás ideje, bőséges termést hozzon. Add Uram, hogy testvérem szőlővessző lehessen, a te szőlőtőkéden, hogy belőled és általad bőséges termést hozzon az Örökélet számára.
 
Könyörülj, és irgalmazz esendő gyermekeidnek, mert neked minden lehetséges. Istenünk egyetlen üdvösségünk, neked minden lehetséges. Istenünk egyetlen üdvösségünk, megváltónk, könyörülj rajta és vezesd be az örök életre. Ámen.
 
Testvérem várd az Urat méltóképpen. Mert megérkezik az ég felhőin, hatalommal és dicsőségben és magához hívja választott népét, kik a nyájba tartoznak, kirostálja a far­kasokat, még ha báránybőrbe bújtak is. Közeleg az idő. Tömörüljetek Krisztus földi helytartója köré, mert főpásztora Isten nyájának, hogy mikor jő a pásztorok Ura, meg­halljátok és felismerjétek hangját, mert mint mondotta: “AZ ÉN JUHAIM ISMERIK AZ ÉN HANGOMAT ÉS KÖVETNEK ENGEM”. Legyetek Krisztus igazi követői, tömörüljetek össze, mert nehéz napok jönnek és az emberek sírni és jajgatni fognak. De ti ne féljetek, mert Krisztus veletek lesz a nehéz órákban, és magába rejt benneteket, hogy mint ő bennetek lakozik, ti is őbenne lakozzatok, hogy belépjetek azon a kapun, mi a megváltó Jézus Krisztuson keresztül vezet a mennyek országába.
 
Ne féljetek, mert él a mennyben ki százszorosan, ezerszeresen édesanyátok a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, ki Krisztuson keresztül édesanyátok, ki gondot visel reátok. Ki méltó volt az Isten-anyaságra és szent Fián keresztül anyátok lett, hisz szent Fia a keresztfán Jánosra bízta, és Jánost őreá és ebben a jelképben az egész emberi­séget. Ki ma is anyai szeretetével munkálkodik köztetek és figyelmeztet benneteket. Mondom nektek, boldog az az ember, ki meghallja és megtartja.
 
Testvérem, kérd a lelked békéjét, kérd ne csak magad számára, hanem családod számára is kérd Isten szent Lelkét, hogy szent fényével árassza el a te lelkedet. Kérd a szentséges Jézust, hogy szent kegyelme töltse be a te lelkedet, és kérd kegyelmének szent erejét, hogy vezessen és irányítson téged. Ámen.
 
Most búcsúzom. Áldjon meg Atya és vonzása tartson Krisztus mellett. Az Úr jézus Krisztus kegyelme erősítsen. A Szentlélek Isten megtartson szent ereje által. Ámen.
A mi Urunk kegyelme a szentlélek egyesítő ereje legyen a te lelkeddel. Ámen.

Ármin.

1985. december 27.

 
BÁRMIT TESZEL, MINDENHEZ KÉRD URAD KEGYELMÉT, ÉS A VÉGTELEN KEGYELEM RÁVEZET A HEL YES ÚTRA
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott a légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ki dicsértessék és áldassék a szentháromságú egy Isten, mindöröktől és mindörökkön, Ámen.
 
Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicséret és dicsőség te megtestesült ige. Ki egy vagy az Atyával, mert te benne és ő benned lakozik. Dicsőség! Te áldása vagy a földnek, te égből alászállott Ige, te felséges Isten, kit az emberi vakság fel nem ismert. De aki felismert, mert Istenben élt és Isten élt benne, annak üdvösségére, ki pedig a sötétség gyermeke annak romlására jöttél a világra, Urunk, Jézus Krisztus. Te testté lett élő, eleven szeretet, ki emberré lettél az emberért, hogy ki benned hisz, az el ne vesszen, hanem élete legyen benned és általad, mindörökké.
 
Tudjuk Urunk, hogy az út nehéz és rögös és telve tövisekkel, mert a te isteni bölcsessé­ged így rendelte, hogy mint a te utad Istenem nehéz és minden erőt kimerítő – és te ezen az úton végigmentél, hogy ösvényt taposs mindazoknak kik követnek téged – és ezt az utat végig hintetted kegyelmed erejével, mert ezen embernek lehetetlen végighaladni. De te mondottad: ” ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES”. Ezért leborulva imádunk, te testté lett Ige, ki a mennyből szállottál alá, hogy benned higgyünk és reméljünk, hogy életünk legyen benned és általad.
 Te, aki megváltottad lelkeinket az örök kárhozattól, mert a te végtelen igazságod által letetted a váltságdíjat a pokol felé vezető útra, hogy a te végtelen szereteted által erőt merítve, rá tudjunk lépni arra a keskeny és szenvedéssel teletűzdelt útra, ahol szűk a kapu, de ami az életre nyílik. Ahol te hívsz és vársz, és az élő vizek forrásával itatod meg fáradt gyermekeidet, mi az Atya trónjából fakad, hol a te Atyád és a mi Atyánk letöröl szemünkről minden könnyet.
Ezért leborulva kérünk Uram Jézus: vezess bennünket a te ösvényeden, mit az isteni szeretete kitaposott nekünk, mert előttünk jár, hol kegyelmének szent ereje vezet, vígasztal és segít, csak nekünk nagyon kell akarni Krisztust! Sőt mi több, erőszakosan kell kapaszkodni abba a szegekkel általvert kézbe, mert az a kéz nagyon erős és hatalmas a gonosz erőszakos kísértései ellen, és biztos menedék.
 
Ne féljetek testvérem, az örök szeretet biztosan tart benneteket, ha ti is úgy akarjátok, mert a ti akaratotokra helyezte az Úr az üdvösségeket és bukásokat. Mert szabadnak teremtett az Úr benneteket és nem szolgának. Ezt véssétek az agyatokba. Isten akarata ellenére senkit sem üdvözít, de a végtelen irgalom és szeretet, minden embernek megadja, sőt felkínálja a hit kegyelmét és aki ehhez a kapocshoz kapcsolja életét, az üdvözül.
Mert ezt ne felejtsétek el, Isten mindenkit egyformán szeret. Mert olyan nincs, hogy egyik embert kevésbé szereti, mint a másikat, mert a szeretet, az Isten szeretete egyformán sugároz minden teremtményre.
 
Csak az ember az, ki elfordul Urától, Istenétől. De te édes, felséges Istenünk vársz az utolsó leheletig, mert megadod a lehetőséget a megtérésre, mit oly gyönyörűen megma­gyaráztál abban a példabeszédben, hol a munkát adó gazdát példáztad meg, ki egyformán fizetett annak, ki reggeltől, vagy csak egy órát dolgozott az Úr szőlőjében.
 
Mert testvérem a bűnbánatra még az utolsó órátok is a tietek!
Mert az isteni irgalom ebben teljes, mert az üdvözül, ki kitart mindvégig. Az kárhozik el, ki utolsó óráiban elengedi Krisztus kezét. De ne feledjétek, nem tudjátok, melyik az az óra és a perc.
 
Testvérem, legyél te minden nap és a napnak minden órájában Krisztusé. Mert Krisztus senki kezét nem engedi el, csak az ember olyan vak és süket, hogy elfordul Urától, Istenétől, mert a gonosz egyetlen célja, hogy süketekké és vakokká tegyen benneteket. De legyetek süketek és vakok, a világ lármájára, mert ki Krisztusra hallgat, annak bántja a fülét a világ zaja és bántja a szemét a sötétség. Testvérem, kérjük az egek Urát, kérjük az emberré lett Örök Igét, a mi Urunk, Krisztust, hogy kegyelmének ereje hassa át a te lelkedet és zárja körül szívedet, hogy tudd mindig az utat, a te Urad és Istened felé és Isten szent Lelkének ereje világosítsa meg a te utadat, mert hol a lélek világossága, az az ember nem téved el soha, mert felfogja azt. Mert aki Krisztussal egy, egy hullámon van, ott Krisztus szabad egyenes adásban száll a lélekhez. Add, ó Uram, hogy testvérem mindig a te szavadra figyeljen. Hogy szeme látva lásson, és füle hallva halljon a te szent kegyelmed által Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Ámen.
 
Testvérem! Legyél imádban, munkádban és pihenésedben is Krisztusé. Ne feledkezzél meg a te uradról soha, mert ezt a lelki állapotot kell megvalósítani, hogy Krisztus jelenlétében élsz. Bármit teszel, mindenhez kérd Urad kegyelmét és a végtelen kegyelem rávezet mindig a helyes útra.
 
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mindenben feltétel nélküli hittel hagyatkozz Krisztusra. Te tudd azt, hogy bármi történik a te lelked javát szolgálja, mert csak Krisztus, de csakis Krisztus a te Urad és Istened tudja, mi az, mi előbbre visz. Légy felszabadult. Ne legyenek kétségeid. Ne félj a bajtól, a megpróbáltatásoktól, hanem légy Krisztussal és Krisztusban, és Krisztus benned lakozik és megadja neked a te lelked békéjét és lelked tükre sima lesz, és tisztán tükrözi a te Uradat és Istenedet, és törés nélkül verődik vissza lelkedből az Istened szeretete, a viszont szeretés Istened felé. Így lesz igád édes és terhed könnyű.
A külső vihar, bármi tépdesi is ruhádat, nem ér el hozzád. Nem tudja megszakítani azt a harmóniát, mi Istennel köt össze. Imádkozz sokat és fohászkodj és beszéljen a te lelked Istenhez és Urad, és Istened meghallgat téged. Ámen.
 
Most búcsúzom és azt mondom: áldjon és vonzzon a mennyei Atya, kegyelmének ereje tartson a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, a Szentlélek Isten töltse be a te lelke­det, vezessen és irányítson Téged.
A mi Urunk, Jézus Krisztus oltalmazza és erősítse a te lelkedet az örök életre. Ámen. Testvérem én imádkozom érted és veled, mert melléd rendelt a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme. Ármin.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: