1985. augusztus 4.
 
AKI ÁRRAL SZEMBEN HALAD, CSAK AZ HALAD ELŐRE
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Ánnin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség neked Urunk és Istenünk, minden szentség forrása.
 
Testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelme által szólok hozzád, és rajtam keresztül szól az Úr, mert kiárasztotta Szent Lelkét, mindenekre és ki befogadja Őt, azt elárasztja kegyelmének erejével.
Testvérem! Imádjuk az Urat. Dicsőítsük az Ő szent felségét, mert nagy dolgot cselekedett méltatlan szolgálójával, szent kegyelme kiáradása által. Leborulva imádunk Uram, mert Te valóban méltó vagy az imádásra. Te méltó vagy, hogy dicsőítsünk, mert Te megdicsőítetted az Atyát és az Atya is megdicsőített Téged, és így dicsőíted meg a tieidet magadban, hogy benned élve mi is megdicsőíthessünk Téged, Te egek Ura és Istene. Mert te vagy a méltó a dicsőségre, mert emberré lettél az emberért és meghaltál az emberrel a legkegyetlenebb halállal, és feltámadtál az Atya ál­tal az emberért, hogy úgy mint halálodnak részesei vagyunk, úgy részesei vagyunk feltámadásodnak is, mert általad jő a feltámadás. Mert legyőzted a halált érettünk, hogy szent kereszted legyen az a jel, mi az életre vezető utat mutatja nekünk, mert szereted tieidet. Arra kérünk Urunk és Istenünk, hogy add szent kegyelmedet, hogy méltók lehessünk mi is erre a végtelen szeretetre. Áraszd el szívünket, lelkünket a te szereteted melegével és gyújtsd lángra a mi szívünket is, hogy le tudja rázni magáról azokat a bilincseket, mi a test által a világhoz köti. Add meg Uram a lélek szárnyalását, hogy minden órával és minden perccel csak feléd haladhasson a lélek, mert a test, ami lehúz, a lélek, ami felemel.
Szent vonzásod segítsen bennünket mindig előbbre és előbbre, legyen a test ura a lélek, mi Ura és Istene felé vonzódik. Te édes Istenünk, Jézus Krisztus! Te példát mutattál nekünk, szent kereszted és szenvedésed árán. Te utat mutattál nekünk, hogy mi is vállaljuk a keresztet, mert Téged csak kereszttel vállunkon követhetünk. Mert mint Reád, te Isteni Bárány, keresztet rakott a világ, úgy aki Téged követ, az mind megterheltetik a világ által. Téged nem könnyű léptekkel lehet követni, mint ahogy a szent keresztutadon minden lépésért meg kellett szenvedned, úgy a mi lépteink is feléd külön-külön egy győzelem, mit a gonosszal meg kell vívni, a te szent kegyelmed erejével. Mert nem hagyod magára a tieidet, és így rádöbben a lélek, hogy te édes Jézusunk mennyire szeretsz a szenvedésben, hogy lelkünk ezáltal is hasonlóvá váljék hozzád, hogy csiszolódjon, hogy fényesedjen. De te mellettünk vagy és szent kegyelmed ereje segít és minél felszabadultabb a lélek, úgy lesz igája könnyű és édes, még a világ sem árthat neki.
 
Uram, Jézus Krisztus! – engedj betekintenünk a te bölcsességedbe, amennyire nekünk ez lehetséges, hogy tisztán láthassunk. Tisztítsd meg belső látásunkat, oszlasd el a lelki szemeink elől a ködöt, mivel gyarlóságaink vesznek körül, hiszen te vagy a mi napunk, mert te vagy a igazság és az élet. Mert te vagy a kapu, amin keresztül léphetünk be az

 

Életbe. Mert mi is azt mondjuk Neked, mint szent apostolod mondott: “Kihez menjünk Uram, hisz az Örökélet igéi nálad vannak!” Ezért imádunk és dicsőítünk és magasztalunk téged, magadnál sokszorta jobban szerettél bennünket. Arra kérünk, hogy ez a szeretet töltse be a mi lelkünket, hogy minél jobban szeressünk Téged, em­bertársainkon keresztül is.
Kérem a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet a te Anyádat és a mi Anyánkat, hogy tanítson meg bennünket úgy szeretni, mint ő szeretett, úgy hinni, mint ő hitt, és úgy remélni, mint ő remélt. Hogy legyen gondviselő anyánk a nehéz úton, legyen közbenjárónk, legyen a patrónánk. Amen.
 
Testvérem! Törekedj mindig tökéletesebbé válni. Ne elégedj meg soha azzal ami van, hanem mindig többre vágyj, mert aki megáll, az bizonyos mértékig feladja a küzdel­met. Mert aki árral szemben halad, csak az halad előre, aki minden percben erejét meg­feszítve ellenszegül a sodrásnak. Ha megáll, azonnal az ár sokszorozott erővel hat rá és visszazuhan. Mert minél feljebb ér a lélek, a gonosz annál nagyobb erővel húzza vissza /erőszakosan/ és ha te nem vagy erőszakosabb Krisztusért, elvesztél. Mint már mondottam, ezért mondotta az Úr, az Isten:
 
A MENNYEK ORSZÁGA AZ ERŐSZAKOSAKÉ”
 
 És kérdd állandó jelleggel Istened kegyelmi erejét, mert csak ő általa, ő vele és ő benne érkezel el az életre. Ezért hagyatkozzatok teljesen Krisztusra, mert aki reá hagyatkozik, az feltétel nélküli hittel és bizalommal van Ura és Istene iránt.
Milyen szépen és tökéletesen fejezitek ki ti emberek: “Kinek Isten a barátja, könnyen üdvözül.” Mert a ti Uratok és Istenetek, nemcsak uratok, hanem atyátok, barátotok, ki végtelen és teljes szeretettel szeret benneteket. Az az akarata, hogy üdvözüljetek, hogy ahol lakozik, ott lakozzatok ti is. De ehhez a krisztusi úton kell végigmenni, ahol az isteni szeretet a bűnbánat szentsége által felmérhetetlen segítséget és ajándékot adott, mit a ti Uratok kínszenvedése és halála árán vásárolt meg – és dicsőséges feltáma­dásával – osztott ki nektek.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, a mennyei Atya szeretete, a Fiú kegyelme a Szentlélek ereje legyen veled.
A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme kísérjen és óvjon az örök élet számára.

Ámen.

1985. augusztus 9.
 
MÍG AZ IDŐ A TIED, HASZNÁLD KI A MAGAD ÉS A MÁSOK SZÁMÁRA
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Áldassék a szentháromságú egy Isten, mert szeretetének ereje tart fenn mindeneket. Mert az isteni szeretet, ami összetart eget és földet, mi vonz, mi erősít és egybegyűjt. Mert a te szereteted nélkül Uram és Istenem megrendülnek ég és föld erői, az ég csillagai lehullanának és megszűnne az élet. Mert írva vagyon, ég és föld elmúlnak, de az ige el nem múlik. Mert új és új föld lesz és ezen a földön teremted meg a MENNYEI JERUZSÁLEMET. Mert leszáll Isten országa, hol a Bárány fényessége ragyogja be azt, és a tieid körülvesznek téged, Uram Jézus! Egy akolba élnek mindörökké, hol Te vagy az isteni pásztor és bőséges legelőre tereled a te nyájadat, hol szükséget nem éreznek, mindörökké. Az Isten atyai szeretete letöröl szemükről minden könnyet.
 De tudjuk Uram és Istenem, előtte eljő a te haragod napja, amikor alászállsz és ítéletet hirdetsz és külön választod a bárányokat a farkasoktól. Végrehajtod ítéletedet a sátán felett, mert a gonosz már elítéltetett. Betöltöd a tieiddel az új földet és az új eget, hol csak te leszel Uram, Jézus Krisztus. Mert te szállást készítettél a tieidnek. Mert te megmutattad Uram:
“ATYÁTOKNAK ÚGY TETSZETT, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT.” és azt is mondottad: “ÉN ELMEGYEK ÉS SZÁLLÁST KÉSZÍTEK NEKTEK.” De újra eljössz hatalomban és dicsőségben, ítélni élőket és holtakat.
Könyörgök hozzád Uram, Jézus, mert közel az idő, a te szent eljöveteled napja közeleg. Mert ítéletre jössz a gonosznak és szabadítónak a tieidnek. Ezért esedezve kérlek Uram, Jézus, te mennyei király és egyben szerető Isten és féltő pásztor, légy kegyes és irgalmas testvéreimhez, majd azon a napon. Mert ugyan ki állhat meg haragvó igazságod előtt, de tudjuk, hogy igazságodat és ítéletedet szereteteden és irgalmadon keresztül nézed és ítéled. Légy ó kegyes övéidhez, légy ó kegyes és irgalmas, mert megváltónk vagy, mert a te eljöveteled másodszor is megváltás lesz a tieidnek és ítélete a gonosznak. Ezért kérlek Uram a te szent kegyelmed ereje töltse be a tieid lelkét, hogy reményünk valóra váljon a te szent nevedben. Ámen.
 
Testvérem! Legyen a te lelked mindig készen, mert nem tudod, hogy melyik az az óra és perc, mikor szólít az Úr. Ne kelljen azt mondanod, hogy várj még uram, mert foltos a ruhám, még kitisztítom, hogy eléd állhassak. Mert az Úr akkor már nem vár, mert eljött a te órád. De míg az idő a tied, használd ki a magad és a mások számára, mert “talentumot kaptál, amit kamatoztatni kell, hogy bejuss az országba.” Mert nem elég megőrizni! Emlékezz a példabeszédre, mikor az a szolga ítélet alá került, aki a talentumot elrejtette és megőrizte, de nem kamatoztatta, pedig nem tékozolta el, őrizte és hiány nélkül adta vissza.
 
Ezen elmélkedj! Vajon mit érdemel az, ki a neki adott kegyelmet el is tékozolja? Ne feledd testvérem, keskeny az út és szűk a kapu, mi a mennyek országába vezet. Mert Isten igazsága a tökéletes igazság. Mert ha Isten csak igazsága által ítél, ki üdvözül? ­Mert mit mondott az Úr, Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, mikor megkérdezték tőle az apostolok: Mester ki üdvözül? Erre az Úr válaszolta:
 “EMBERNEK LEHETETLEN, DE ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES” .
 
Mert az Úr, az Isten, Jézus Krisztus minden egyes emberért lefizette a váltságdíjat a börtönből való kiszabadulásra. Ezért minden embernek lehetősége van az üdvösségre. Ez a váltság maga a bűnbánat szentsége, ami mindenkinek elérhető, mert ott áll előtte bármely pillanatban, csak élni kell vele. Mert Krisztus kínszenvedése által ajándékozta meg az embert ezzel a felmérhetetlen kegyelemmel, csak élni kell vele. Mert az Úr nemcsak az előbb említett példabeszédet mondotta, hanem utalt Isten végtelen nagy irgalmára és végtelen nagy bőkezűségére is a szőlőmunkásokról szóló példabeszédben
is, mikor ez azonos bért adott azoknak is, kik életük vége felé álltak be Isten szőlőjébe munkásnak, mint akik egész életükben ott dolgoztak. Mert ezzel azt a végtelen bőséget és jóságot és irgalmat érzékeltette és magyarázta meg az Úr, mivel megajándékoz bennünket.
 
De ugyanakkor mondotta azt is: “NEM TUDJÁTOK MELYIK AZ AZ ÓRA, AMIKOR ELJÖVÖK ÉS SZÁMONKÉREM TETTEITEKET”. Ezért testvérem öltözködjetek Krisztusban, mert ki Krisztusban él, az üdvözül. Mert a menyegzős ruha, a Krisztusba vetett hit, és azonosulni kell Krisztusban. “MERT KI ESZI AZ ÉN TESTEMET ÉS ISSZA AZ ÉN VÉREMET, Ő ÉNBENNEM VAN ÉS ÉN ŐBENNE LAKOZOM” – mondotta az Úr, az Isten Jézus Krisztus. Ha tökéletesen nem is értitek, de higgyétek, mert ez Isten végtelen szeretete, mert Isten titkai kifürkészhetetlenek. Mert ezt mondotta az Úr: “Az én utaim, nem a ti utaitok, az én gondolatom, nem a ti gondolatotok.”Ezzel azt mondotta, mint már előbb is mondottam, Isten kifürkészhetetlen. Ti csak higgyetek és üdvözültök! Hagyatkozzatok teljesen a ti Ura­tokra és Istenetekre. Hagyjátok, hogy ő vezessen benneteket, mert Ő AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET.
 
Testvérem, ezen elmélkedj! Éldd úgy az életedet, a teljes Krisztusra való hagyatkozással. Élj mindig Krisztus jelenlétében, és semmitől se félj! Imádkozz, fohászkodj és kamatoztasd a talentumaidat Isten dicsőségére és a lelkek javára.
 
Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg és szent vonzását mindig érezzed, hogy minél közelebb és közelebb legyél a Megváltó Krisztushoz. Az Atya, az Úr Jézus kegyelme árassza el a te lelkedet. A Szentlélek Isten világossága töltse be a lelkedet és elmédet, hogy biztos lábbal taposd azt az utat, mi neked rendelve van. Áldjon meg a mi Urunk, Jézus Krisztus, hogy vele halhass, és vele élhess. Ámen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: