1985. május 8.
 
ÜGYELJ A GONDOLATAID TISZTASÁGÁRA ÉS IMÁDKOZZ!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a megváltó Jézus Krisztus, a második isteni személy és a lelket betöltő és egyesítő Szentlélek Isten szent nevével, ki él és munkál­kodik mindörökkön örökké.
 
Imádunk, magasztalunk és dicsőítünk, és hálát adunk Neked Istenünk, ki Atyánk vagy és atyai szeretettel szeretsz bennünket. Mert a te szereteted soha nem szűnő, mi időben és nagyságban felmérhetetlen és felülmúlhatatlan. Ki megszámlálod a hajunk szálát is, ki előtt tudott hány szál lett fehérré és hány hullott ki, hát akkor mennyivel inkább tudott előtted minden tettünk, minden gondolatunk, ki a rejtekben figyelsz és megfizetsz kinek-kinek érdemei szerint. Te, ki gondviselő vagy, mert a tieiddel vagy, mert közénk küldted a te szent Fiadat, Jézus Krisztust, hogy örök életünk legyen, hogy mindaz ki hisz benne, el ne vesszen. Így gyűjtöd össze gyermekeidet, mert Atyánk vagy és mi, gyermekeid vagyunk. Áldunk és imádunk, mert te Atyánk és Istenünk vagy. Szent Fiad keresztáldozata megnyitotta azt a kaput, mi az üdvösségre vezet.
 
Az áldó és üdvözítő szeretet visszavezérel bennünket a te atyai kebledre a Szentlélek munkálkodása által. Kit küldtél, hogy lelkünk megvilágosodjon, és értelmünk kinyíljon a te szent igéd befogadására, mit az örök Ige hirdetett a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki mindvégig velünk marad és lelkünkbe lép és egyesül velünk a csodálatos Oltári­szentségben, hogy őbenne lehessünk, és vele egyesülve eljussunk hozzád, mennyei Atyám.
 Mert mint mondottad Uram, Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, senki sem jöhet az atyához, csak én általam. Te hozzád pedig Uram Jézus csak a Szentlélek Isten által juthatunk, mert szent nevedet sem tudnánk az Ő közreműködése nélkül kimon­dani, mert nélküle sötétben élnénk. Ő hozza és hordja a világ világosságát, Ő a vigasztaló kegyelmek hordozója, Ő a mécses a sötét úton, az Ő fénye világítja meg a te utadat és a mi értelmünket. Minden áldás és imádás tied, te szentháromság, ki egy Isten vagy. Fiúi szeretettel borulunk le szent színed előtt, a te oltárodnál, a te eged alatt. Mert te mindenütt jelen vagy és atyai szemed rajtunk és őrzöl a te atyai szívedben, hogy mindaz ki szent Fiad tanítását megtartja és ki lélekben és igazságban imád, az eljusson a te szent színed látására. Mert Szent Fiad a jó pásztor hazatereli a nyájat az örök hazába, hol te letörölsz szemünkről minden könnyet. Ámen.
 
Testvérem! Te csak higgy és remélj és szeress! Mert szeret téged is a te Urad és Istened. Add át magad az isteni gondviselésnek, mert isten akaratában megnyugodva élni a kegyelmek kegyelme. Ki elérte ezt a lelki magasságot, annak nem árthat a világ, az Istenben él. Az felett megtört a világ hatalma, mert a lelke már nem e világból való, csak a teste felett és a testén keresztül van hatalma a világnak, de kinek teste felett a béke az úr, kinek testének ura a lelke, az ne féljen! Mert szolgája lett a test a léleknek és a szolga pedig azt teszi, mit Ura parancsol. Ezért mondottam és hangsúlyozottan
mondom, a test munkával való lefoglalását. Ne kíméljétek testeteket a becsületes munkától. Mert mit mondott az Úr, Jézus Krisztus: “Munkálkodjatok, mert mennyei Atyátok is állandó jelleggel munkálkodik.”Mert minden munka foglalkoztatja a testet is, akár fizikai, akár szellemi. Ne adjatok időt arra, hogy az unalom csak egy percre is tanyát üssön nálatok.
 
Most arra intelek, hogy a szükséges pihenés, az alvás kell a fáradt testnek, de nem több, csak a szükséges. Mint már annyiszor mondottam, lelketek imádja imával Uratokat, Isteneteket! Testetek imája a munka legyen! Ne ábrándozzatok, mert az ábrándozó lélek vezérfonalát a sátán irányítja, és észrevétlenül is a bűnhöz köti. Mert mint mondotta az Úr: “Ki megkíván egy asszonyt, az lélekben már vétkezett is vele.
Testvérem, itt világosan megmondja az Úr, hogy mennyire veszélyesek a bűnös gondolatok. Nemcsak azért, mert minden tett gondolatban fogan, hanem már a gondolat maga is bűn, nem bűnné válhat! A szó legszorosabb értelmében már vétkezett. Nagyon helyesen gyakoroljátok a bűnbánat szentségét, amint azt mondjátok: “Sokat vétkeztem gondolatban, … ” Emlékezz vissza, mikor évekkel ezelőtt azt mondotta neked az Úr:
 
“A GONDOLATOK TISZTASÁGÁRA ÜGYELJ!”
 
Ennyire veszélyesek vagytok magatokra. Mert nem minden gondolat fakad a lélekből. Ahol a lélek ura a testnek, ott a gondolat is a léleké, tehát Istené. De ahol a test uralja a lelket, ott a gondolatok is a testté, tehát a sátáné. Ezért figyelmeztetlek, és az Úr Jézus is az apostolokat többször figyelmeztette: “ÉBREN LEGYETEK ÉS IMÁDKOZ­ZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!” Az éberségre hangsúlyozottan figyel­meztetett titeket Uratok, Istenetek. Ki nem éber és nem ura gondolatainak, az elveszett! Mert mondom, aki nem tiszta testben és nem tiszta gondolatban, az elveszett.
 
Testvérem vigyázzatok a gondolataitokra fokozottan, mert a sátán itt férkőzik hozzátok a legkönnyebben. Mert nem kell a bűnös gondolatnak tetté válni, hogy vét­kezzetek.
 
Először gondolataitokat tisztítsátok meg a bűntől, és tiszták lesztek. Mert a sátán sugall­ja a bűnös gondolatot, és ha ti nem vagytok résen az azonnal burjánzani kezd a lel­ketekben, és ha ti nem küzdötök ellene, elvesztetek. De ki Istenben él, azt ébren tartja az örök szeretet és üdvözül.
 
Testvérem, most ezen elmélkedj! Imádkozzál és dolgozzál és küzdj és küzdj és harcold meg a te harcodat Krisztusért, mert Krisztus is megharcolta az ő harcát érted is, és neked csak ezt el kell fogadni, ezt az isteni ajándékot, és a magad küzdelmét mellé helyezni és a teneked szánt keresztet mindvégig hordozni, mit majd az Úr vesz le a vállaidról, mikor átléped azt a küszöböt, mikor átlépsz az életre. Amen.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, a Szentlélek egyesítő ereje töltse be a te lelkedet, hogy üdvösséged legyen. Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme töltse be a te lelkedet, mindörökké, Ámen.

1985. május 30.
 
BÁR LENNÉL HIDEG, VAGY MELEG, DE MIVEL LANGYOS VAGY, KIVETLEK SZÁMBÓL
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten, a lelket betöltő és vigasztaló és erősítő Szentlélek Isten szent nevében és a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által.
 
Imádkozzunk testvérem és kérjük a megszentelő kegyelmet, az életet adót, a vigasztalót, hogy szent kegyelme erejével töltse be a mi lelkünket és erősítse hitünket. Erősítse akaratunkat az üdvösség elérésére a magunk és felebarátaink számára. Világosítson meg bennünket, hogy megérthessük az evangéliumok értelmét és fel­ismerjük a kísértést, mint bűnbevivő erőt.
Imádunk és dicsőítünk mennyei Atyám, hogy elküldted a mi lelkünkért a te szent Fiadat, a mi Urunkat Istenünket, Jézus Krisztust. Magasztalunk Uram Jézus, hogy nem hagytál egyedül minket, esendő gyermekeidet és elküldted a vigasztaló és erőt adó Szent Lelket, a harmadik isteni személyt, a Szentlélek Úristent, hogy állandó munkál­kodása által a megváltás dicsőségébe vitessen az ember. Mert mint vezeted egyházadat kétezer év óta, úgy vezetsz bennünket külön-külön a megváltás dicsőségébe, hogy a megváltás dicsőségének részesei lehessünk, kik befogadunk téged. Imádunk téged Szentlélek Úr Isten.
 
Te, aki közöttünk munkálkodsz, ki megkondítod lelkünk harangját, ki figyelmeztetsz, ki megnyitod értelmünket, te kegyelmek hordozója, üdvözlégy! Ki elviszel bennünket a Fiú, a mi Urunk, Jézus Krisztus útjára és mutatod az utat, ahol az Úr előttünk halad, ahol nekünk is követnünk kell, hogy általa és őbenne eljussunk az Atya színelátására. Mint ahogy “SENKI SEM JUTHAT AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉNÁLTALAM” ­mondotta az Úr, Jézus Krisztus, úgy senki sem juthat a megváltóhoz a Szentlélek közreműködése nélkül. Áldott légy, te csodálatos Szentháromság, ki három személy vagy, de egy az Örök Isten. Kit áldunk és imádunk, dicsőítünk és hálát adunk végtelen nagy jóságodért és kiáradó szeretetedért. Hozsanna a magasságban, áldott ki jő az Úr nevében, hozsanna, hozsanna. Ámen.
 
Testvérem! Küzdj és küzdj a kísértés ellen. Mert a sátán kiszemelt téged, mert el akarja rabolni a legdrágább kincsedet a szeretetet, és helyébe lopni a gyűlöletet, mert már mint mondottam, hol nincs szeretet, ott a gyűlölet uralkodik. Mint ahogy a tűz és a víz nem él meg egymás mellett, mert vagy a víz oltja el a tüzet, vagy pedig a tűz emészti el a vizet, tehát megölik egymást, úgy, hogy az egyik mindig életben marad. Így van a lélek is a szeretettel, ha beengedi lelkébe a gyűlöletet, annak célja, hogy szívedből kioltsa a szeretetet. Hol nincs szeretet, ott nincs Isten, és hol nincs Isten, ott a sátán uralkodik. Mint ahogy a vas sem lehet egyszerre hideg is meg forró is, mert a kettő kizárja egymást, de viszont lehet langyos, ami mindkettőnél utálatosabb Isten előtt.
Mert mit mondott az Úr a “Jelenések könyvében”: “BÁR LENNÉL HIDEG, VAGY MELEG, DE MIVEL LANGYOS VAGY, KIVETLEK.”
 
Testvérem most arról tanítalak kik azok a langyos lelkek. Az ilyen ember elveszti bűnei miatt a Szentlélek ajándékát, a tisztánlátást és becsapja saját magát és be akarja csapni Urát és Istenét. Hazudik Urának és Istenének. Mert aki nem lélekben és igazságban imádkozik, az meghazudtolja magát Isten előtt. Mert aki szóban és cselekedetben nem imádja Urát és Istenét, az mind langyos, ha még oly sokat is imádkozik, mert ha a szót nem fedik a tettek, az csak üres locsogás és hazugság Isten szemében. Még többet mondok: ennek az embernek a száján még az imádság is bűnné válik, mert aki gyűlöletet táplál szívében embertársai iránt, az az imádságával is Istent káromolja.
 
Testvérem, ezt ne téveszd szem elől, a sátán kísértését a gyűlöletre! Mert a gonosz gyűlöletre ingerel mások által és érzi szíved a gyűlölet halálos mérgét, de lelked szembeszáll. Küzd a lelked, mint ahogy küzd a tűz és a víz egymás ellen, mert valamelyiknek pusztulni kell. Te kéred Urad és Istened segítségét és a te Urad és Istened nem utasítja el a lelkedet, de megengedi a küzdelmet és a vergődést. Ne félj, Urad és Istened lábbal tiporta a legfőbb ellenségedet a sátánt. Kérd mindig és mindenben a te Urad és Istened segítségét, mert a gonoszt is, a kísértést is csak a megváltó Jézus Krisztussal tudod legyőzni. Mert egymagadban kevés vagy, mert a gonosz erősebb nálad. Ezért minden ügyedet vidd a te Urad és Istened elé.
Mint már annyiszor mondottam, hagyatkozz az Úrra, Jézus Krisztusra. Ezzel nem azt mondom, hogy az életed minden küzdelem nélkül zajlik. Az utadról nem veszi el az Úr a göröngyöket és a töviseket, hanem átsegít rajtuk. Ami annyit jelent, hogy erődön felül adja az erőt. Mert rögös az út, szűk a kapu, mi a mennyek országába visz, mondotta az Úr, Jézus Krisztus. Mert mondom minden erényt a szeretet tart össze.
 
Ezért hangsúlyozottan mondom, a gyűlölet a legfőbb bűn, mert ez halálos méreg, ami a szeretet ellen irányul és ami képes megölni a szeretetet, mert szeretet nélkül nincs erény. Mert szeretet nélkül nincs üdvösség! Ezért mondom testvérem, ne féljetek a küzdelemtől, mert minél több lelki értékkel bírtok Isten előtt, annál erőszakosabban kísért a sátán.
Ha ti nem ragaszkodtok erőszakosabban Krisztushoz, elvesztek!
Ne feledd: Az Úr, Jézus Krisztus erődön felül adja az erőt. Ezért testvérem fél erővel senki sem éri el Isten országát, mert ezek a langyosak. Kérd mindig testvérem Isten szent kegyelmét. Kérd a Szentlélek Isten ajándékát, hogy töltse be a te lelkedet. Mert hol Isten lakozik, ott az Isten országa. Ámen.
Testvérem, ezen elmélkedj és kérd az Úr békéjét és kegyelmének szent erejét, hogy legyen veled mindvégig.
 
Most búcsúzom és azt mondom, a mennyei Atya szeretete, az üdvözítő Jézus megváltó kegyelme, a Szentlélek világossága és egyesítő ereje töltse be a te lelkedet földi vándorutadon, hogy menyegzős ruhád készen legyen, mikor belépsz az életre. Ámen.

Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: