1985. április 9.
 
TANULJATOK MEG EGYEDÜL JÁRNI, MINT A GYERMEK, GYÖKEREITEKET ENGEDJÉTEK MÉLYEN A HITBE
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az örök Atya, az ő szent Fia és a Szentlélek Isten szent nevével, az Atya Isten szent kegyelméből, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Áldás és dicsőség neked mindenható Atya Isten, minden tisztelet és dicsőség, tied Urunk, Jézus Krisztus.
Minden hála és imádás neked, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristené. Imádunk és hálát adunk neked szentháromságú egy Isten, ki van és mindörökkön élő Istenség. Áldás reád Uram és Istenem, Uram, Jézus Krisztus. Mert te valóban Úr vagy, Ura vagy a világnak, Ura vagy a halálnak. Mert te legyőzted a világot a magad emberségében is, és megváltónkká lettél, mint Isten-ember. Te, aki átélted az embert teljességében. Te, aki szegénynek jöttél e világra, mindenből a leg-et vállaltad, mert te voltál a legsze­gényebb, te voltál a legemberségesebb ember. Te voltál a legönzetlenebb, mert isteni hatalmadat soha nem fordítottad a magad javára, hanem mindig másért tettél, szinte te megsemmisítetted magad a szeretetben. Mindenekfelett vállaltad a legborzalmasabb halált, méghozzá a kínhalált, az addig a legszégyenletesebb halált, mivel a nagy go­nosztevőket sújtották. Te, Uram Jézus ezt az addig szégyenfát kivirágoztattad és az üdvösség fájává tetted, érettünk, emberekért. Mert szent tested fénylő oszloppá tette, szent véred ereje kivirágoztatta rajta a mi üdvösségünket és mutatja szüntelen az utat hozzád; mint Mózes fénylő oszlopa, mi a frigyszekrény felett lebegett és vezette a te népedet Uram, Jézus az ígéret földjére, úgy vezet minket is szent kereszted az ígéret országába, mit te szereztél nekünk Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus.
 
Hogy ezt megköszönjük, nincs rá szó, de van rá tett, hogy követhessünk. Mert mondottad; “Ki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.”Mert azt is mondottad: “Ki jobban szereti atyját és családját, az nem méltó hozzám”.Azt is mondottad: “Ki követni akar, az tagadja meg magát és úgy kövessen engem!
 
De Uram, ezt te nemcsak mondtad az Atyáért, mert mindhalálig engedelmes és alázatos voltál, de ezt a te szabad akaratodból tetted, mert az embert is magadnál jobban szeretted és szereted ma is. Mert világosan tudtunkra adtad, mikor azt mondtad:
 
“Az életemet nem vehetik el tőlem, én magam adtam oda.
 
Uram, Jézus Krisztus kérve kérünk, adjál ebből a szeretetből nekünk is, mert mi is így akarunk szeretni. Mert te égő fáklyaként jársz előttünk a sötét úton, mert nem hagysz el bennünket. Neked most is éppoly szívügyed az ember, mint mikor a keresztfán függtél érettünk. Mert a te megváltásod folyamatos, és a szeretet olthatatlan lángja ég szívedben az emberek iránt.
Add, Ó Uram Jézus, hogy lélekben elmenjünk szent keresztedhez és tanuljunk meg tőled szeretni és tanuljunk meg szent Anyáddal és a mi Anyánkkal szenvedni. Mert annál nagyobb szeretet és annál nagyobb szenvedés még nem volt mióta a világ a világ, és mindez kiárad minden idők emberére, mert nem öncélú volt.
 
Jézusunk, Krisztusunk, Megváltónk, Istenünk! Leborulunk előtted és azt mondjuk Jézus szentséges szent szíve alakítsd szívünket a te szent szíved szerint, hogy amint te egy vagy az Atyával, úgy legyünk mi is eggyé Teveled. Mert mint mondottad apostolaid­nak:
“AZT AKAROM, HOGY TI IS OTT LEGYETEK, AHOL ÉN VAGYOK.”
 
Ezért kérünk, add szent kegyelmedet csodálatos feltámadásod által és dicsőséges mennybemeneteled által, hogy hűek lehessünk lélekben és cselekedetben hozzád, ha a világ sodra néha el is sodor bennünket. Jöjj utánunk és ne hagyj elveszni bennünket, mert Nálad nélkül senkik és semmik va­gyunk. Mert csak általad lehetünk azzá, akiknek lennünk kell. Mert az Atya akarata az, hogy mindnyájan üdvözüljünk az ő szent fia által. Ámen.
 
Testvérem! Ne félj a küzdelemtől, mert ki Krisztus felé halad, az árral szembe megy. Ne ijedj meg, hogyha úgy is érzed, hogy nagyon egyedül vagy, mikor nem érzed Urad és Istened közelségét. Jusson eszedbe, hogy az a gyermek nem tanul meg egyedül járni, akinek mindig a kezét fogják. A gyermek is sokat esik és újra feláll, mire egyedül is biztosan áll a lábán. Ti is így vagytok testvérem. Az Úr is azért engedi meg nektek az egyedüllét érzését, hogy tudjatok ti is egyedül járni és gyökereiteket eresszétek mélyen a hitetekbe, hogy a vihar nehogy kitépje a hiteteket szívetekből. Mert mondom testvérem, szerezzetek érdemeket is a mennyek országa számára magatoknak.
 
Legyen előttetek mindig a krisztusi példa. Mert a magárahagyatottság szörnyű kínját a te Urad is átélte. Mint legnagyobb fájdalom járta át az Urat, és rettenetes fájdalmában felkiáltott: “ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM!” Pedig az Atya is ott volt szent Fiával, de nem engedte érezni szent közelségét, mert akkora terhet vett magára az Úr, hogy minden kínt és fájdalmat ki kellett meríteni, úgy testileg, mint lelkileg. Ezért testvérem, ti sem higgyétek a megpróbáltatásban, hogy nincsen veletek az Úr, ha ti úgy is érzitek, hogy elhagyott, ha nem is érzitek lelketekben közelségét.
Mert Ő, aki a legjobban szeret benneteket, ő tudja, hogy mit miért tesz. Ne legyetek kicsinyhitűek, mert kit szeret az úr, azt próbára teszi a rosszban, hogy a jót is reá lehessen bízni. Mert titeket is megtanít az Úr egyedül járni, ha ti nem is látjátok rátok vigyázó szemét. Ti is a magatok által felépített alapokon, vagy fundamentumon álljatok, mit felépítettetek a hit köveiből, mit szeretettel, alázattal, önzetlenséggel, ir­galmassággal, áldozatvállalással ragasztottatok egymáshoz, és sok-sok kegyelemmel, mivel az Úr ellátott benneteket bőségesen. (ha ti azt nem is érzitek mindig)
 
Mondom neked testvérem, nincs az a sátáni hatalom, ki házadat elmozdítsa a helyéről. Ezért testvérem az Úr mindig veletek van, ha ti nem is érzitek mindig, csak jusson eszetekbe, hogy az Úr most tanít egyedül járni, de mindezt nem azért teszi, hogy elve­szítsen, hanem hogy megtartson.
 
Testvérem, te csak mindig keresd Uradat, Istenedet, minél távolabb érzed magad tőle, te annál jobban keresd! Imádkozz, fohászkodj, ha nem is kapsz rá mindig feleletet. De tudd, hogy azért az Úr figyel rád, csak járni tanít.

Testvérem, most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg a mindenható Atya, üdvö­zítsen az Ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten munkálkodjon a te lelkedben. Amen.

1985. április 26.
 
ISMERD FEL A MAGAD GYENGÉIT, KÜZDJ ELLENE A MAGAD AKARATA ÁLTAL ÉS ISTEN KEGYELMÉVEL
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a Mindenható Atya, az ő szent Fia és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádjuk testvérem Urunkat és Istenünket. Áldott legyen a te szent neved Urunk és Istenünk, most és mindörökkön örökké.
 
Mennyei Atyánk! Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, és akit küldtél a te Szent Fiadat, az örök Igét, Jézus Krisztust. Minden tisztelet és dicsőség tied Uram, Jézus! Ki az Atya dicsőségében élsz, most és mindörökkön örökké. Imádunk téged Istenünk, ki vagy, ki eljövendő leszel az ég felhőin át, hogy ítéletet hirdess élőkön és holtakon. Te, ki dicsőséged teljében leszel eljövendő, kinek kezében lesz az igazság mérlege, könyörülj rajtunk. Mert ó Uram, Jézus ki állhat meg a te igazságod előtt? Ezért kérünk, könyörgünk hozzád, ó egek Ura, mert tudjuk, hogy te, aki mindenben tökéletes és végtelen vagy, ne csak igazságod szerint, hanem mérhetetlen szereteted és irgalmad által ítélj meg bennünket. Te, aki a szívek és vesék vizsgálója vagy, irgalmazz, kegyelmezz nekünk végtelen szereteted által, mi a keresztfa magaslatára vitt.
Bocsásd meg bűneinket, és engedd meg, hogy mi is azt mondjuk, mint a jobb lator: “Uram, emlékezzél meg rólunk, ha országodba jutsz”. Hadd könyörögjünk hozzád, te irgalmas szeretet, hogy fogadj el minket, fogadd el testvéreimet. Bocsásd meg bűneit, bocsásd meg esendőségét és lásd el a te szent erőddel testét, lelkét, hogy mit te felséges Isten feladatául adtál, azt mind maradéktalanul el tudja végezni, hogy ne dolga végezetlenül kelljen megtérni hozzád, te örök Isten! Add, hogy leróhassa minden adósságát, még mielőtt magadhoz rendeled, kit rám bíztál. Lásd el kegyelmed erejével és vezesd azon az úton, mi hozzád vezet. Uram, Jézus Krisztus szent sebeid érdemeire és kihullott szent véred erejére kérlek, oltalmazd meg a világban a magad számára, hogy egy lehessen veled, mint ahogy egy vagy az Atyával, most és mindörökké.
De egyben hálát adok Uram végtelen nagy kegyelmedért, mivel elláttad az ő lelkét, mert őrzöd és véded a te gyermekeidet. Hálát adok Neked mindazon jókért és a sok-sok kegyelemért, mivel elárasztottad az ő lelkét és köszönöm, hogy ezt testvérem, amennyire csak tőle tellett, a te szent kegyelmedből be is tudta fogadni. Légy áldott Uram és Istenem, Jézus Krisztus, most és mindörökkön örökké. Mert téged dicsér az ég és a föld, téged magasztal a világmindenség! Te isteni Bárány! – Te az utolsó véres áldozat, ki feláldoztad magad a kereszt oltárán, égő, eleven áldozatként és magadat adtad a tieidnek. Tied Uram, Jézus Krisztus minden tisztelet és imádás és minden hálánk, mert a te kezedben volt és van az emberiség üdvössége, most és mindörökké, Ámen.
 
Testvérem! Ne szűnjön meg a te lelked imádni és áldani a te Uradat és Istenedet! Törekedj mindig és állandó jelleggel jobbá és jobbá válni, mert tökéletesedni kell mindig, mert nincs megállás, mert ki megáll, az visszazuhan. Mert aki mint már mondottam a krisztusi úton megy, az az árral szemben halad, és aki megáll és erejét nem feszíti szembe az árral, visszahull. Mert minél magasabbra ér fel a lélek, annál nagyobb erőt követel az előrehaladás, mert a gonosz itt fejti ki leginkább tevé­kenységét, és ha a ti Uratok nem volna veletek, mind elvesznétek.
 
De mert vonz benneteket kegyelmének ereje, és ki átadja magát ennek a vonzásnak az üdvözül. Mert ki levetette magáról az önszeretetet és fokról, fokra levetkőzött a világ adományaiból – mit a sátán nyújt át neki, mit a lélek Isten végtelen nagy kegyelme által felismer – az a szép csomagolás mögött meglátja a bűnt és elveti magától. Fokról fokra ölti fel magára a szeretetet, az alázatot, az Isten iránti engedelmességet és ne féljen, mert Krisztussal van és vele van Krisztus. Csak kinek Krisztus az útitársa az üdvözül.
 
Testvérem, mint már annyiszor mondottam. Vállald a keresztedet, és ne félj, mert a te Urad és Istened az erődhöz méri – és ha nagyon nehéz – erőt ad hozzá. Ne aggodalmaskodjál! Ráhagyatkozni, teljesen ráhagyatkozni a te Uradra és Istenedre kell, mert csak így teljes a bizalmad a te Uradhoz. A kísértéssel szemben pedig légy résen! Tehát szándékosan mondtam, hogy résen légy, mert minden léleknek megvan a maga gyenge pontja és a léleknek a hajszál rései, amit nektek magatoknak kell megvédeni a gonosszal szemben. Mert már ezt az adottságot mind a negatív irányba értékesíti és ismeri minden egyes pontját a léleknek:
 
– mert ki hiú, azt a hiúságán keresztül csábítja,
– aki anyagias, azt a pénzzel,
       – ki érzéki, azt az érzékein keresztül.
 
Mert mondom neked, jobban ismer téged, mint te magadat! De ha te felismerted a magad gyengéit, küzdesz ellene a magad akarata által és Isten kegyelmével, legyőzted magad, és magadon keresztül a gonoszt. Mert testvérem, nehéz a küzdelem. Mert saját magatoknak kell leküzdeni a bennetek lévő hajlamot, mert a hajlam adott, ezt mindenki magával hozza a világba. Mert a hajlamot, a rossz hajlamot nem a gonosz adja, hanem fel tudja fokozni, ki tudja élezni, és itt kell nagyon ébernek lenni. Mert mindenki felismeri önmagát Isten kegyelme által, de ez a felismerés nem állandó, ha a lélek nem éber, elveszett. Tehát a küzdelem bennetek folyik, veletek született hajlamaitokkal. Mert aki legyőzte önmagát Krisztusért, az üdvözül.
 
Ezért mondottam annyiszor, hogy a lélek uralma alá kell hajtani a testet, mert hol a lélek az úr, ott a testet nem roncsolják szét a szenvedélyek halálos mérgei. Ezért hangsúlyoztam a test munkával való lefoglalását, mert a test kényelme táptalaja a szenvedélyeknek. Az unatkozó lelket, a kényelmes testet odaviszi a gonosz, ahova akarja.
Testvérem, most búcsúzom, és kérlek ezen elmélkedj! Lelked imája, a tested munkája legyen kedves a te Urad és Istened előtt.
Áldjon meg a mindenható Atya, az ő szent Fia és a Szentlélek Isten egyesítő erejének világossága töltse be a te lelkedet. A mi Urunk kegyelme óvjon és védjen az örök élet számára. Ámen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: