1984. november 1.
 
 
AZ ALÁZATOS SZÍVŰEKÉ A MENNYEK ORSZÁGA
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme által.
 
Magasztalja lelkünk az Urat és örvendezzünk szent kegyelmében, és adjunk hálát szent irgalmáért, hogy magához vonz mindeneket az ő végtelen nagy szeretete által. Dicsőség neked Uram és Istenem, Jézus Krisztus és áldassék a te szent neved, most és mindöröktől és mindörökké. Ki az eget és a földet teremtetted az Atya erejével és életet adtál mindeneknek és szereteted ereje tart fenn mindeneket. Ezért áldunk és imádunk, és hálát rebeg a lelkünk, te hatalmas Isten. Nem tartottad méltatlannak, hogy emberré lettél. Így juttattad tudtunkra, hogy érettünk, emberekért alkottad ezt a világot, láthatóan a mi szemünknek.
Te hatalmas Isten! Te, a szegények, az elesettek, a szen­vedő és meghurcolt ember Istene vagy, mert ezt világosan tudtunkra adtad szegénységed és meghurcoltatásod és rettenetes kínszenvedésed és halálod által. Tenálad szegényebb itt a földön nem volt, és nálad többet itt a földön nem szenvedett senki. Nemcsak testben, hanem lélekben még súlyosabbak voltak fájdalmaid. Mert te láttad az emberi gonoszságot a maga valóságában. Te végtelen szerető Isten, te oltárra emelted a szenvedést, a gyötrelmet, mit neked adhat az ember, amit oda tehet szent ke­reszted alá, hogy azt mondhassa: Uram! Én veled vagyok a szenvedésben, hogy irántad való szeretetemet odatehessem a te szentséges, szent lábaid elé, hogy én is a te végte­len szereteted által részese lehessek szent feltámadásodnak és dicsőségednek.
 
Mert te édes Jézus életeddel és kínszenvedéseddel ember, Istenember lettél, és dicsőséges feltámadásoddal megmutattad nekünk esendőknek, hogy Isten vagy. De te feltámadtál, nemcsak lélekben, hanem magaddal vitted a valóságos emberi testedet és így dicsőítetted meg az embert, és így dicsőített meg a mennyei Atya téged Uram, Jézus. Így dicsőítetted meg az Atyát és rajtad keresztül az Atya is megdicsőítette az embert. Mert te az Atyában, az Atya tebenned, és mi esendő, szenvedő emberek tebenned és általad jutunk az Atyához. Hozzád pedig az Atya szent vonzása visz, a Szentlélek Isten közreműködésével. Mert ő, aki vígasztal, ő a kegyelmek hordozója ő, aki jóra int ő, aki figyelmeztet, mert munkálkodása minden emberre kiterjed.
 
Mondom, boldog az az ember, aki lelkén keresztül is hallja Isten igéjét. Mert ő ülteti el azt a magot, miből a hit fája sarjad Ti csak a könnyeitekkel öntözitek, a szeretet melegével növelitek, hogy szárba szökelljen és imáitok növeli a bimbót, a lemondásaitok bontja a szirmot és ismét a szeretet melege érleli gyümölcsét, minek féltve őrzött termése (magja) az örök üdvösség.
 
Mit mondott Urunk, Jézus Krisztus az ő végtelen szeretete által az embernek? Mert mondotta: “Jöjjetek hozzám, kik terhelve vagytok, mert én megenyhítelek titeket”. Ámen.
 
Testvérem! Ne csüggedjen a te lelked. A hited legyen erős. Legyen megnyugodva a lelked abban és higgyél benne, hogy minden úgy történik, hogy abból lelkednek haszna legyen. Az alázat nagyon kell a te lelkednek. A kegyelem nem arra való, hogy lelked elbizakodottá váljon.
 
Ne feledd, az alázat fő erény, mert az alázatos szívűeké a mennyek országa. Ezt maga az Úr, Jézus Krisztus, az Isten, a megváltó mondotta. Nemcsak azért, hogy halljátok, hanem azért, hogy gyakorolja a ti lelketek ezt a fő erényt. Mert, ha a ti Uratok nem lett volna alázatos, akkor nem szállt volna közétek, és nem öltötte volna magára a valóságos emberi testet, mit dicsőséges feltámadásával és dicsőséges mennybemenetelével is magával vitt. Ez azt jelenti nektek, hogy mint az Úr, az Isten – magával vitte ember­ségét – istenségében hű maradt az emberiséghez, mert testvérként élt veletek közösségben, úgy maradt testvéretek dicsőségében is. Tehát a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenetek, megváltótok, bírátok és testvéretek.
Testvérem, ez jusson eszetekbe és elmélkedjetek el ezen, hogy mennyire közel van hozzátok Krisztus, aki magát adta eledelül a csodálatos Oltáriszentségben, hogy ti őbenne és ő tibennetek lakozzon.
 
Járuljatok testvérem ehhez a tiszta forráshoz, oltsátok szomjatokat. Mert Krisztus szomjazza az embert, ti is szomjazzátok Krisztust! Mert mint a víz enyhíti a szomjazót, úgy enyhít titeket is Krisztus szent teste és neve által. De mondom azt is, a sátánnak is megvan a maga forrása, mivel megitat benneteket, de ez a víz nem oltja szomjatokat, hanem elkábít benneteket. Lelki szemetekre hályogot von, amit bánt és sért a krisztusi fény.
Testvérem, erről majd még legközelebb bővebben tanítalak. Most búcsúzom és azt mondom, az Atya vonzása, Jézus Krisztus szeretete és végtelen nagy kegyelme, a Szentlélek Isten egyesítő ereje és a lelket betöltő világossága legyen veled. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz oltalma legyen rajtad, és legyen családodon.
 
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme őrizzen meg az örök élet üdvössége számára. Én pedig Isten alázatos gyermeke imádkozom érted és veled.

Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: