1998. szeptember 21.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim – kik az egy akol bárányai vagyok, Jézus Krisztusban – a mennyei Atya szeretetével, mert aki a Fiút – a második isteni személyt – szereti, azt szereti az én mennyei Atyám is, mondotta megváltó Uratok, Istenetek. És azt a lelket a Szentlélek Úristen kegyelmi ereje megerősíti, vigasztalja és szétosztja közöttük kegyelmének hét ajándékát, hogy szentek és feddhetetlenek legyetek, hogy felismerjétek Jézus Krisztusban megváltó Üdvözítőtöket, az utat és az igazságot és az örök életet a dicső szentháromságú egy igaz Isten irgalmas szeretete által.

Amen.

Imádkozzunk testvéreim Krisztusban. Dicsőség neked Istenünk, mennyei örök Atyám. Legyen áldott a Te szent neved, most és mindörökké. Dicsőíttessék meg a Te szent nreved szent Fiadban; Jézus Krisztusban, hogy a Fiú is megdicsőíttessen az Atyában. Áraszd ki reánk szent Lelkedet, te dicső szentháromságú egy igaz Isten, hogy gyermekeid, kik a földön járják bűnbánó szívvel, erős akarattal életük rögös és tövisekkel teli útjukat, hogy meg ne inogjanak. Áraszd reájuk szent Lelkedet, az igazság lelkét és bölcsességet adj és tisztán lássák a gonosz kísértéseit, hogy Urfam Jézusom a Te szemeddel lássanak, a Te száddal szóljanak és a Te szíveddel szeressenek. A tévelygőket, kik keresik, Istenüket ne engedd őket holt vágányra, hol a sátán papjai távútra vezessék minden jónak látszatával és akaratuktól megfosztja a lelkeket becsapva, hol a szelíd nyájból csordává alázzák őket. Ne engedd Uram Jézus Krisztus! Szabj határt a gonosznak, kísétőnek. Könyörülj azokon, kik lelkük mélyé keresik a jó utat, mert Uram és Istenem ezek Téged keresnek. Adj Uram jó pásztorokat, kik keresik a nyájat és elmennek azért az egyetlen egy után is, hogy megtalálják. Mert olyan ez a nemze-dék, mint a pásztor nélküli nyáj… Mikor Uram végignéztél a tömegen (írva vagyon az Újszövetségi Szentírásban) és azt mondottad; „Szánom a tömeget, mert olyan, mint a pásztor nélküli nyáj.” – és ez most is így van, most a kétezredik év küszöbén. Kevés, nagyon kevés Krisztus egyházában a hős -lelkű apostol, pedig mind az apostolok utódjának nevezik magukat. Elfelejtik a lelkekben építeni Isten templomát. Földi dicsőségre vágynak, hogy nevük fennmaradjon a földön. Mindez semmit nbem ér, ha nevük nincs bejegyezve Isten országában az Élet Könyvében. Azért pedig mit sem tesznek, hogy lelkeket mentsenek Isten országa számára. Pedig mondotta Uratok, Jézus Krisztus apostolainak; „Emberhalászokká teszlek benneteket.” – ami a feladat! Hisz oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, a lelkeket menteni kell!

 

Testvérem, és testvéreim! Imádkozzunk közösen. Mennyei Atyánk egy igaz Istenünk a dicső szent-háromságban, könyörülj az emberen, az akol bárányait őrizd médd, hős szívet adj nekik, engeszteső imádságos lelket, hogy a lelkek halászai legyenek. Sokszorozd meg szent lelked kegyelmi erejét, hogy egyek legyenek benned, hogy amint Te egy vagy megváló Istggenem az Atyával, úgy legyenek egyed benned. Imádkozhom Uram a tévelygőkért, az Isten-keresőkért. Áraszd reájuk Uram szent Lelkedet, bölcsességet adj nekik, felismerjék, hogy Te vagy Uram Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, ki benned hisz, meg meghal is élni fog. Imádkozom a lelkek pászoraiért, az apostolok utódaiért, kik betöltik Istentől rendelt hivatásukat. Mennyei Atyám, könyörögve készünk kegyelmeddel őrid,, védd őket. Áraszd reájuk szent Lellked ajándékait a bölcsesség lelkét, az igazság lelkét, a tisztánlátás lelkét, az ékesszólás lelkét,mint már az előzhuőkben is kértelek Uram Jázus, hogy a Te száddal és szent Lelked erejével hirdessék akaratodat, a e szívewddel szeressenek, a te szemeddel lássanak, hogy mindent annak lássanak, ami. Ne annak, aminek látzsik, hogy igaz ember-halászok legyenek, kik mentik a lelkeket Krisztus országa részére, hogy Krisztus keresztáldozata ne legyen az emberiség részére hiábavaló áldozat.

 

Most imádkozom azokért a pásztorokért, kik megfeledkeztek fogadalmukról, habár az apostook utádjának tartják magukat. Mit is mondott Uratok, Jézus Krisztus?  „Aki közületek a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája.” Továbbá mondotta: „Én példát adtam nektek „ – tehát szolgálni jött, tanítani. Egy más alkalommal pedig:  „Aki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” Végezetül pedig mikor Urunk Jézus Krisztus beszélt és felhívta figyelmetek az utolsó Ítéletre. Mikor hatalommal és dicsőséggel jön a király; Krisztus Király. A jók a jobbján , a rosszak a balján állnak. A jóknak azt mondja a király: „Jöjjetek Atyám áldottai. Vegyétek birtokba az országot!” A balján levőknek pedig ; „Távozzatok tőlem az örök tűzre. És utána pedig bezárulnak a kapuk Isten országában. Jönnek és kopogtatnak és könyörögnek: Engedj be Uram! Kiszólnak: „Nem ismerlek benneteket” De Uram egész életünkben neked szolgáltunk. „Nem ismerlek benne-teket.  Akikre vonatkozik, az értse meg, akinek füle van hallja, akinek szive van értse! Van még egy kevés idő. A kegyelem még záporozik a földre és vonuljatok vissza lelketek mélyére. Uratok Istenetek megváltó Üdvözítőtök lehozta ajándékát a földre az Atya szeretetét; a bűnbánat szentségét. Rettenetes áldozata árán megnyitotta az irgalmasság kapuját mindnyájatok előtt, csak a ti akarato-tokon múlik. Kérem Istent, kérjétek ti is testvéreim, hogy az Isten szent Lelkének kegyelmi ereje bevilágítson a lelkükbe és üdvözítőjük Jézus Krisztus, az örökös főpap szemével lássák meg magukat annak, amik. És a bűnbánat szentsége betölti lelküket és nagy öröm lesz fent a mennyben. Amen.

 

Testvérem és testvéreim, imádkozni, imádkozni, imádkozni! Engeszte4lni, engesztelni, engesztelni. Ne a mulandóért gyötörjétek testeteket, lelketeket, hanem a maradandóért, hogy Uratok Istenetek kedvét találja benne. És semmitől sem féljetek! Olvassátok, olvassátok az Újszövetségi Szentírást, mert ezek Krisztus szavai. Olvassátok el újra, mi tanításotokra szolgál, mert én Uramtól kaptam, testvérem pedig tőlem. Armin.

 

Most pedig búcsúzom testvérem és testvéreim az Atya szeretetével, irgalmával Jézus Krisztus a ti megváltó Istenetek kegyelmével, a Szentlélek Úristen ajándékaival, mi lelketeket betölti az Igazság lelkével, ki reá vezet benneteket az igazságra, a bölcsességre és építi lelketekben Isten templomát.A szeplőtelen szent szűz, Isten anyja : a szeplőtelenül fognatatott mennyei édeanyátok Mária, a ti közbenjárótok Urunknál Istenónknél Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Isten angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.

 

 

 

 

1999. szeptember 27.

 

Dicsértessék a  Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik az Atya gyermekeinek valljátok magatokat – kik gondolatban, szóban és cselekedetben imádjátok Uratokat Isteneteket, szerető mennyei Atyátokat a dicső Szentháromságban – kik Jézus Krisztusban az Atya egyszülöttjében felismerik egyedül üdvözítő, megváltó Istenüket. Hisz mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus: ”Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Ezt testvéreim véssétek szívetekbe, és ehhez igazítsátok életeteket! Ezáltal köszöntelek benneteket a dicső Szentháromság szent kegyelméből, úgy mint az Atya és Fiú és a Szentlélek Úristen kegyelméből. Dicsőség neked, áldassék a Te szent és szentséges szent neved, most és mindörökké, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim a Szentlélek Úristen szent Lelke által. Minden áldás és dicsőség Tied szerető Atyánk. Feléd kiáltanak esendő gyermekeid Jézus Krisztusban, kik követik szent Fiadat, az üdvösségszerzőt, a kereszthordozót, ki kitárta a mennyek országának azt a kapuját, mit irgalmasság kapujának neveznek, mert az igazság kapuján még ember be nem lépett. Mikor az apostolok megkérdezték szent Fiadat: – ”Mester, ki üdvözül?” Ő azt felelte: „Embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Hogy ez hogy történik, és hogy ezért milyen árat kell fizetni Isten egyszülött Fiának, ekkor még nem mondotta meg. Ezért kérünk és könyörgünk megváltó Istenünk, gyújtsd lángra a szíveket, sokszorozd meg szent Lelked kegyelmi erejét, hogy lobogjon a láng a meleg emberi szívekben, hogy világítson, hogy azok a lelkek, kik keresik Istenüket, Hozzád találjanak, hogy felismerjék a TE utadat, és bátor szívet adj nekik, hogy  reá merjenek lépni a nehéz és tövises útra, mert te mondottad Urunk Jézus Krisztus: „Ki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” Kérve kérünk, könyörgünk mennyei édes szerető Atyánk, ne engedd, hogy szent Fiad keresztáldozata oly sok ember számára hiábavaló áldozat legyen. Taszítsd le trónjáról a sátánt, mert te Atyánk mindent megtehetsz! Mert nagyon sok Istent kereső ember útja a sátán táborába torkollik, mert nagy mestere a hazugságnak, a jó látszatával szedi áldozatait.

Mennyei Atyánk! Irgalmas Istenünk könyörülj az emberen! Ne hagyd elveszni, védelmezd tieidet és légy velük, Szent Leled őrködjön felettük. Bölcsességet, tisztánlátást adj nekik, hogy féltő gonddal őrizzék lelkük tisztaságát, mert mint Szent Pál apostol mondotta Szent Lelked által: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen!” Ezért könyörögve kérünk Urunk Jézus Krisztus, őrizz meg magadnak minket ebben az ádáz kűzdelemben, Szűz Mária; édesanyánk könyörögj érettünk, Ámen.

 

Testvéreim! Fontoljátok meg a fentieket. Legyetek résen, erre sokszor figyelmeztettelek benneteket, mert akit a résre állítottak, annak nem lehet elaludni. A ti lelki szemeitek is mindig nyitva legyen, hogy észrevegyétek és felismerjétek mikor szólít Uratok, és mikor kísért benneteket a gonosz a jó látszatával. Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi ajándékait. A bölcsesség Lelkét, a tisztánlátás Lelkét (a belső látás; a lelketek látása nehogy elhomályosuljon). Hitben és igazságban éljetek! Nehogy megelégedjetek magatokkal! Legyetek alázatos szívűek, mert mondotta megváltó Istenetek; „Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok.” Annak akarjatok látszani amik vagytok, mert a többnek látszani akarás utálatos Isten szemében! Ez a kevélység. Mit mondott Uratok, megváltó Istenetek? „Aki azt hiszi magáról, hogy valaki, aztán senki, csak önmagát csapja be.”

 

Oly régóta felhívtam figyelmeteket, olvassátok, olvassátok az Újszövetségi Szentírást, mert az Krisztus szava! Abban amit nektek tudnotok kell, benne foglaltatik. Isten szent Lelke pedig világosságot gyújt szívetekben, hogy azt elmétekkel fel tudjátok fogni. Az pedig az akaratotokon múlik, hogy azt tettre is váltsátok!

 

Testvéreim! Figyelmeztetett benneteket megváltó Üdvözítőtök: „Figyeljétek az idők jeleit!” Istenhez térnek az emberek? A négy elem (a tűz, a víz, a föld és a levegő) osztja csapásait a Földre. Megtérnek az emberek? Régtől fogva figyelmeztettelek benneteket; „Jönnek a csapások lentről, jönnek a büntetések fentről. Most pedig azt mondom; nem jönnek, hanem már itt is vannak!” Tudósaitok pedig tudományos alapon magyarázzák, tagadva a teremtett világot, ezzel tagadva Isten létezését. Azt akarják erejüket megfeszítve bebizonyítani, hogy a semmiből lett a valami. Annyira elvakultak az emberek (kevés kivétellel) hisznek a kísértőnek, a hazugság atyjának, hogy ez úgy is van. Lelki és szellemi tunyaságban élnek az emberek. Azt hiszik amit mondanak nekik. Restek a gondolkodásra, mert ez így kényelmesebb. Elkápráztatja őket a tudomány olyan találmányaik vannak, mivel aláássák az emberiség pusztulását. Ebben érzik magukat nagynak és okosoknak, mi- által vesztüket okozzák. Erre pedig már oly régtől fogva figyelmeztettelek benneteket. De azt is mondottam. Van egy kis nyáj, ki követi Krisztusát tűzön, vízen  át, a jó Pásztor nyomdokain haladva, az örök hazába, hol mennyei Atyátok letöröl szemetekről minden könnyet, mert nincs másban üdvösség csak Jézus Krisztusban, Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Véssétek a szívetekbe mindezeket és ehhez is igazítsátok szíveteket. A feladat ez: engesztelni, imádkozni , lelkeket menteni! Mert az ima nagy fegyver a ti kezetekben. Mondhatnám azt is hogy mindennél nagyobb, mert megtörik rajta a gonosz hatalma. Láncoljátok halhatatlan lelketeket Uratok Jézus Krisztus szent keresztjéhez, mert ott a biztos védelem. Járuljatok tiszta lélekkel ahhoz a forráshoz, hol Krisztus szent testét azaz  szentséges szent Szívét adja lelketek táplálására, szent és szentséges szent Vérét adja, és oltja halhatatlan lelketek szomját.

 

Már az előzőkben figyelmeztettelek benneteket, Vigyázzatok! Ne legyetek elnézőek a kis bűnökkel (a bocsánatos bűnökkel) szemben, mert a kicsi, semminek látszó bűnökből lesznek a nagy bűnök, a kicsi botlásokból, a nagy esések. Mert ugye testvéreim, ha a ruhátokon egy kicsi folt esik, kimossátok. Nem mentek vele emberek közé. Hát akkor a halhatatlan lelketekkel, ha folt esik rajta, hogyan járulhattok Krisztusotok elé?  Ki a szívek és a vesék vizsgálója. Ezt azért mondottam el nektek ebben a formában, hogy reá döbbenjetek, hogy mennyire kell vigyáznotok lelketek tisztaságára. Mert a gonosz először a gondolataitokon keresztül támad, de ha a ti lelketek résen van, ott győzi le a gonoszt. Ezért legyetek tiszták gondolatban, szóban és cselekedetben, és semmitől ne féljetek, mert nem a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké! Mert Krisztussal győzelemre viszitek harcaitokat, Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim szerető mennyei Atyátok, Krisztus a megváltó Isten szent vére mossa tisztára lelketeket hófehérre. Őrizzen és védje halhatatlan lelketeket a Szentlélek Úristen, szent Lelkének kegyelme árassza reátok kegyelmi ajándékait. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária; mennyei édesanyátok őrizzen, és közben járjon értetek Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket, Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: