1999. aug. 27.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim, ki kik az akol bárányai vagytok, kik a jó Pásztort követitek úttalan utakon, tövisek közt  járva, nyomdokain haladva, szavára figyelve, tanítását tettre váltva, Isten dicsőségére, lelketek üdvére a mennyei Atya szent nevében, mert mondotta Jézus Krisztus a megváltó Üdvözítő Isten, ki engem szeret és parancsaimat megtartja, azt szereti az én Atyám is, ki a mennyekben van. Ezáltal köszöntelek testvéreim az Atya szent nevével, a Fiú; Jézus Krisztus keresztáldozata által, a Szentlélek Úristen közreműködésével, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim Krisztusban! Áldott légy mennyei Atyám, legyen áldott a Te szent neved, mindöröktől most és mindörökké. Ámen. Áldott legyen atyai jóságod, felül nem múlható szereteted, megváltó önmagát feláldozó, kereszten függő szent teste, kiömlött szentséges szent vére. Imádott legyen az Oltáriszentségben jelenvaló szent teste és vére, hogy lelketek tápláléka legyen, hogy Ő bennetek, és ti Őbenne lakozzatok. Áldott legyen Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki terelgeti a nyájat Krisztus felé, ki bennetek a lelkiismeret szava. Ki lelketekbe ültette a hit, remény és a szeretet fáját, azt a vágyat, mit a lélek – mint isteni szikrát – ajándékba kapott, és a léleknek az a feladata, hogy az a mag, mi három tulajdonságot birtokol, gyökeret eresszen  meleg, emberi szívetekben; a hitet, mi nem a tudáson alapszik, hanem a mennyei Atya iránti vágy. Mit ti itt a földön honvágynak neveztek. Az a lélek, ki tudja, hogy honnan jött, oda vágyik vissza, ti ezt így nevezitek (tudat alatt). A remény pedig éleszti ezt a lángot. Mit is mondott Uratok, megváltó Istenetek? „Tüzet hoztam az égből, mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon”. Testvéreim! A láng pedig világosságot gyújt szívetekben, így érlelődik csírává a mag, szárba szökken, kivirágzik. A szeretet melege pedig megtermékenyíti azt, a gyümölcsét növeli és érleli azt a lelkek üdvére és lelketek üdvösségére. Tehát a lelkek megmentésére, az engesztelésre. Azért mondotta Uratok Jézus Krisztus: Ki sokat kapott attól sokat várnak, ki keveset kapott, attól keveset várnak.” Ezen elmélkedjetek testvéreim. Kérjétek Isten szent lelkének kegyelmi ajándékait, hogy ezt megértsétek és tettre is váltsátok. Fordítsatok hátat az e-világnak. Imádkozzatok, engeszteljetek, lelkeket mentsetek , mert  Isten szeme rajtatok nyugszik és úgy éljetek, hogy Atyátoknak ki a mennyekben van, öröme teljen bennetek. Legyetek tiszták gondolatban, szóban és cselekedetben, és így lesztek halászok; emberhalászok.

Mit mondott Uratok Istenetek apostolainak? „Emberhalászokká teszlek benneteket” Ugyanezt mondja nektek is testvéreim a ti számításaitok szerint kétezer év múlva is, mert amit kimondott az örök időkig ugyanaz és érvényes, mert isten nem volt és nem lesz, hanem Isten örökké van.

 

Ti pedig, kik Krisztuséi vagytok, úgy éljetek, hogy Krisztus a megváltó üdvözítő szállást találjon szívetekben. Készítsétek szíveteket-lelketeket üdvözítő Istenetek befogadására, mert annyira szeret benneteket személy szerint, külön külön, meghalt kínok halálával a keresztfán, mit addig  szégyenfának neveztek. És ez az égő szeretet királyi trónná változtatta. Oly szépen és meghatódva éneklitek: „Az Úr halljátok nemzetek, kereszten trónol köztetek”. Most is azt üzeni Uratok; Jézus Krisztus, ki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” De azt is üzeni szerető Megváltótok; „Ki kitart mindvégig, az üdvözül, és én az élet koszorúját adom neki.”

Testvérem és testvéreim! Kik Krisztuséi vagytok, gondoljátok végig a fentieket. Szedjétek össze magatokat! Ne legyetek megalkuvók, mert ez így kényelmesebb. Ne legyetek közömbösek! „Ne a mának éljetek, hanem Krisztusnak. Kényelmesek vagytok! Azt teszitek, ami nektek kényelmes. Az anyagi világnak még rátok is nagyobb a hatása, mint a lelkieknek.

 

Mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket, hogy meséitekben mennyi igazság rejtőzik, mit Isten szent Lelke hintett el közétek, hogy okuljatok belőle: „A szurok ház”. Az pedig fekete. Felmegy egy ember és beleragad, utána megy egy másik, s ahelyett hogy kimentené, ő is beleragad. Ez így megy szép sorjában. A szurok ház az ördög, a sátán háza. A földön pedig nagyok sok szurok ház van. A legveszélyesebb az úgynevezett szekták. Ezek pedig az Istenkereső embereket célozzák meg. Mivel? – a jó látszatával! Sok életet ígérnek, de ezt az egyet is bezárják Isten országa részére. Mint már oly sokszor felhívtam figyelmeteket a sátán nagyon okos és intelligens. Ismer benneteket jobban, mint ti saját magatok. Mert sok-sok ember nagyon elfogult saját magával szemben. Ezért mondotta Uratok Jézus Krisztus; „Saját szemetekben nem látjátok a gerendát, de a másik ember szemében a szálkát is keresitek.” Mit mondott Szent Pál: „Aki áll, az vigyázzon, el ne essen!” Ezért mondottam testvéreim oly sokszor és oly régóta, „Ne magatokban bízzatok, hanem Krisztusban!” Kérjétek  Isten szent Lelkének kegyelmi ajándékait, a bölcsesség lelkét, az igazság lelkét és a tisztánlátás lelkét, hogy lelki szemeitek mindig és mindenkor felismerje a gonosz csalfaságát, hogy mindig és mindent annak lássatok ami, és aki, ne annak aminek látszik és mutatja magát.

 

         Testvéreim! Imádkozni, engesztelni a bűnösök megtéréséért, a Szűzanya szeplőtelen szívének győzelméért a gonosz felett. Munkátokat is Isten dicsőségére végezzétek. Először ott a feladat ahova Isten – az egy igaz – állított benneteket, a család és a környezet. Utána következzen mindenki más. A sorrend ez, testvéreim. Nagyon, de nagyon fontoljátok meg ezt, mert ez nagyon fontos!

 

Olvassátok, olvassátok az Újszövetségi Szentírást! Oly régóta kértelek benneteket testvéreim. Nem mindegy, hogy mit olvastok, és mit láttok. A látnivalóból a világ eseményeit, az idők jeleit. Soha ne mulasszátok el este lefekvés előtt átgondolni az egész napotokat, bánjátok meg amit nem átgondoltan cselekedtetek. Bánjátok meg azokat bűnöket, mit felismerni még nem vagytok képesek. Így hajtsátok nyugovóra fejeteket. Reggel pedig felébredtek, s adjatok hálát az éjszaka nyugalmáért és kérjétek Uratokat, Jézus Krisztust, hogy a napotok is engeszteléssel teljen el a bűnösök megtéréséért, a szent Atyáért, a jó papi hivatásokért, az Anyaszentegyház lelki megújulásáért, hazátokért, a békéért. Nem utolsó sorban családotokért. Éljetek Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek üdvére, a lelkek megmentéséért. Ti pedig testvérem és testvéreim, ne féljetek, mert nem  a gyáváké a győzelem, hanem a bátraké, mert Krisztus veletek van, mert bennetek él. Ti pedig Krisztusban életek, mert Krisztus mondotta: „Az én testem valóban étel, az én vérem, valóban ital. Mert aki eszi az én testem, és issza az én vérem, én benne élek és ő bennem. De azt is mondotta; „Aki méltatlanul eszi az én testem és méltatlanul issza az én vérem, az kárhozatot iszik és kárhozatot eszik.”

Ti pedig nagyon ügyeljetek lelketek tisztaságára! Azt üzeni Uratok Istenetek; azt akarom, hol én vagyok, ott legyetek ti is. Amen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, Jézus Krisztus, megváltó Üdvözítőtök, Isten szent Lelke, a szentlélek Úristen őrködjön lelketek felett, a szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja Mária őrizzen benneteket testvéreim, Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket, Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Amen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Armin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: