1999. május 24. Pünkösd másodnapja

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott légy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből.

Ármin vagyok. Ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kiknek szívét lángra lobbantotta az igazság lelke, a bölcsesség lelke és szívükben építi Isten templomát és lelkükben Isten országát, Isten szent lelkének kiáradása által, az Atya irgalmas szeretetével, a Fiú üdvözítő áldozatával, a Szentlélek Isten kegyelme erejével, a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, kinek akarata az, hogy üdvözüljetek, Amen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim. Imádjuk egy igaz Istenünket a dicső Szentháromságban, ki elküldötte  szent Lelkét, ki a Fiú által jött e világba. Hisz mondottad Uram Jézus: „Én elmegyek és elküldöm nektek a vigasztaló szent Lelket, és ő mindent eszetekbe juttat. A világosság lelkét, a bölcsesség lelkét, ki lángra lobbantja szívetekben a szeretetet Uratok Istenetek iránt, utána pedig embertestvéretek iránt. Hisz mondottad Urunk Jézus Krisztus ; „Úgy szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” Ezért kérünk Istenünk, taníts minket úgy szeretni, mint ahogy Krisztus szeret bennünket, hogy csak a bűnt gyűlöljük, ne pedig embertársainkat, kiket tévútra vezetett a sátáni gonoszság. Könyörögve kérünk Te, ki mint Isten szent Lelke, kiben a szeretet tűzként lángol, lobbantsd lángra szívünket, hogy mi is ennek az isteni áramnak a kis részesei lehessünk, hogy rajtunk keresztül is áramoljon a  krisztusi szeretet embertestvéreink felé a földön és ez a szent áramlás ragadja magával az emberi szíveket lelkeket, Isten szent lelkének kiáradása által, hogy teljesüljön  be megváltó Üdvözítőnk akarata, hogy úgy legyünk egyek vele, mint ahogy ő egy az Atyával, úgy legyünk mi is őbenne, Ámen. Te mondottad  Uram: „Tüzet hoztam az égből. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon.” 

Kérünk Urunk, hogy ez a láng bennünk is a mi lelkünkben is lángra lobbanjon és soha el ne hamvadjon, hogy a szeretet tüze ölelje át ezt a bűnös földet, hogy a kárhozat üszkös füstje soha el ne fojtsa azt. Szabj határt a sátáni gonoszságnak, Urunk Jézus Krisztus Isten szent Lelke pedig buzdítsd, indítsd a lelkeket imádságra, engesztelésre.

Bölcsességet és tisztánlátást adj nekik, hogy mindig és mindenben felismerjék a te szent akaratodat, mindig és mindenben sokszorozd meg szent Lelked kegyelmi erejét, hogy a gonosz csalfasága meg ne tévessze őket, hogy mindig és mindenben felismerjék a Te szent akaratod. Add, ó Uram Jézus Krisztus, hogy mint Te Uram egy vagy az Atyával, úgy legyenek ők is tebenned, mert mondottad üdvözítő Istenünk; „Én és az Atya egy vagyunk.” Áldassék és dicsőíttessék és felmagasztaltassék a dicső Szentháromság, most és mindörökké, Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! ”Kérjétek állandó jelleggel Isten szent Lelkének kiáradását erre a bűnös Földre. Erre az iszonyatos Földre.”

 

Hisz fiai esztelenségükben elpusztítják azt a földet, mit mennyei Atyátoktól ajándékba kaptatok magatokkal együtt. Pedig mennyei Atyátok mindent megadott ahhoz, hogy emberhez méltó tiszta életet éljetek. Vágyat adott és ültetett szívetekbe, hogy akarjátok igazán tisztán szeretni embertestvéreiteken keresztül Istent, az egy Igazat, a dicső Szentháromságban. Testet,  lelket gyönyörködtető földet készített nektek. Mindent megadott mi szép és jó. Ti pedig emberek! Nem elégedtetek meg, hanem eldobtátok magatoktól az istengyermekség méltóságát és belebotoltatok a Lucifer vétkébe, és Istenek akartok lenni. Tudósaitok  – kevés, nagyon kevés kivétellel – a sátán táborában pengetik a gyászindulójukat a Föld bukására, hol a karmesteri pálca a sátán kezében van. Mert eladták  lelki üdvösségüket egy tál lencséért, istengyermekségüket pedig egy otromba hazugságért, a maradandót a mulandóért.

Egyikkel elhitette, hogy Isten nem létezik itt lent ebben az életben kell kihasználni az élet gyönyöreit. Itt nem fontos az emberszeretet, mit felvált az önszeretet, a hatalom és a mámor. Nincs bűn, hogy az a jó ami neki személy szerint jó. Beleértve a legnagyobb vétkeket is, mert nincs tovább. Ez az egyik tábora a sátánnak.

A másik tábor pedig nagynak, okosnak, mindenek felett érzi magát. Fokról fokra érkezik el ahhoz a ponthoz, hogy maga felett már nem ismer senkit, sem Istent, sem embert. Ő maga is Istennek képzeli magát. Ezek az emberek hiszik, hogy a halállal nem szűnik meg az élet  . Odaát ők mint istenek élik tovább életüket hatalomban és dicsőségben.

Testvéreim, ez a két tábor a sátán karmai közt vergődik. Vakká lettek becsapottak, rászedettek. Gőgjükben nem veszik észre meztelenségüket. Vannak nektek itt a földön olyan meséitek, amik nem is mesék, amik nagy nagy igazságot takarnak. Az a címe: Meztelen a király. Mint már annyiszor mondottam, hogy Isten szent Lelke elhintette köztetek az igazságot. Itt is ez történt! Ki vette észre és ki merte kimondani? Egy ártatlan gyermek ki merte mondani; meztelen a király!

Testvérem és testvéreim! Ezt azért mondottam el nektek ebben a formában, hogy Ti se féljetek kimondani bárki szemében az Igazságot. Ne legyetek képmutatók, mert Isten országa sem a gyáváké, sem nem a hazugoké, hanem azoké, kik igazságban élnek és nem félnek tetteikkel szavaikkal kimondani. Isten igazsága a hit, a remény és a szeretet, ebben foglaltatik minden ami Isten tíz parancsolatában benne van. Mert aki Istenben bízik, soha nem csalatkozik. Imádkozzatok testvérem és testvéreim. Engesztelni, engesztelni a megbántott Istent. Kérjétek  Isten szent Lelkének, kegyelmének erejét, hogy töltse be a Földet, ti pedig imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Hisz mondotta Uratok, megváltó Istenetek; „Tüzet hoztam az égből, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” Ti pedig testvérem, ti is élesszétek ezt a tüzet. Nem elég lángra lobbanni, hanem égni  és égni kell! Legyetek őrzői a lángnak, ne hogy elszunnyadjon lelketek.  „Kérjetek és adatik, kopogtassatok és ajtó nyittatik.” Imáitok által törik meg a gonosz hatalma, hiszen Isten anyja a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária minden megjelenésében kéri az engesztelő imát, a bűnösök megtéréséért, ezáltal a gonosz bukásáért. Az ima nagy fegyver a gonosz ellen.

 

Testvéreim! Az idő rövid. A Szellemek csatája a végéhez közelít. Ádáz küzdelem folyik a lelkekért, értetek testvéreim. Nektek is fel kell zárkózni csatasorba állni a Szűzanya zászlaja alá a lelkek megmentéséért, mert a sátánnak is nagy a tábora itt lent a földön. De ideje hamarosan véget ér. Ezt tudja ő is. Eszeveszett dühvel szedi áldozatait. De ti ne ijedjetek meg tőle. Ne féljetek, mert Jézus a jó Pásztor megőrzi az ő nyáját Isten országa részére. Amen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim. Áldjon meg benneteket mennyei Atyátok, megváltó üdvözítő Istenetek: Jézus Krisztus. Isten szent lelke a Szentlélek Úristen őrködjön felettetek. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária járjon közbe értetek Szent Fiánál. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Amen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: