1999. április 4.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen.

Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik szívükben őrzik Isten templomát, kik féltve őrzik lelkük menyezői köntösét, hogy beléphessenek a menyezői lakomára, mit szerető Istenük készített az ő gyermekeinek, kik kitartottak jóban, rosszban megváltó Istenük; Jézus Krisztus kegyelméből – Istentől kapott szabad akaratuk által járják a krisztusi utat a jó Pásztort követve mindhalálig – az Atya irgalmas szeretetével. A Fiú; az ártatlan bárány áldozattá lett, hogy az ember a bűnbe eső, a botladozó, a becsapott embereknek lehozva az Atya szeretetét a bűnbánat szentsége által lehetséges legyen visszatérni Urához Istenéhez, mennyei Atyjához, hol megbocsátatnak bűnei, mert a Fiú keresztáldozata által bocsánatot nyernek. Ti pedig testvéreim tömörüljetek Krisztusotoknak keresztje köré, melynek egyik ága a földbe mutat, a két ága átöleli ezt a bűnös világot, a felső ága az az eget mutatja, az Isten országába vezető utat jelzi. Testvéreim az Atya szeretetével, a Fiú üdvösséget szerző áldozatával, temetésével és dicsőséges feltámadásával, a Szentlélek Úristen kiáradásával, a szentháromságú egy igaz Isten nevében. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Áldassék és felmagasztaltassék az Isten most és mindörökké, áldott legyen Jézus Krisztus testetöltése, ki az Atyával egylényegű, ki megélte teljességében az Atyja iránt érzett engedelmes szeretetét és ugyanakkor bemutatta az Isten-ember testvéri szeretetét is. Ezt pedig nemcsak érzékelhetően, hanem szemmel láthatóan,  füllel   hallhatóan, szavain és tettein keresztül. A keresztfán pedig megkínoztatása által, kereszten függő kínhalála által ennek a szeretetnek kimeríthetetlen mélységét és felül nem  múlható nagyságát, szeretetével végtelenségét mennyei Atyja iránt fiúi engedelmességét.

Hányszor mondotta az Atya egyszülöttje: „Én Atyám akaratát cselekszem.”  Kinyilatkoztatta az embernek a három személyű egy Isten titkát; az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen. Az Atya és a Fiú egylényegű, mert mint mondotta megváltó Istenetek: Én és az Atya egy vagyunk. A Szentlélek Isten pedig az Atya és a Fiú szeretetének megtestesítője. Ezért mondotta Uratok: „Minden bűnre van bocsánat, csak a Szentlélek elleni bűnre nincs bocsánat.” Reá bízatott Isten hét ajándéka, mit szétoszt akarata és tetszése szerint, Ő az, ki építi Isten templomát az emberi  lelkekben és keresi az arra alkalmas embert.

Áldunk, imádunk egy igaz Istenünk. Nem tagadtad és nem vetetted el magadtól az embert, hanem  minden lehetőséget megadtál az üdvösségre. Még az utolsó óra is elég a bűnbánatra, mert szereteted kimeríthetetlen, irgalmad pedig végtelen. Ámen.

 

Testvéreim, mint az előbbiekben mondottam  Krisztus keresztfája a földből indul  fel és az ég felé mutat,  jelzi az irányt Isten országa felé, de még lejjebb van egy ága, mint két kar,  mi ölelésre tárul a föld fölött, átöleli az egész bűnös világot,  jelezve Isten végtelen szeretetét, egyben a bűnbánat állandó lehetőségét. Nem kell hozzá egyéb csak bűnbánó emberik szív. („Atyám! vétkeztem az ég ellen és te ellened.”) És bocsánatot nyernek vétkeitek. De azt is mondják; „Menj, és többé ne vétkezz!” De ha mégis megbotlanál, szaladj Uradhoz Istenedhez. Nem róják fel, hogy hányszor bocsátottak meg neked, csak azt nem lehet, tudva és akarva úgy vétkezni, van még időm, majd megbánom. Mit mondott Uratok Istenetek? „Nem tudott sem az óra, sem a perc, mikor érkezik. Mert jaj nektek ha váratlanul és nem útra készen tör rátok !  Testvéreim!  Készüljetek erre az útra.  Még így is megeshet, hogy megbotlotok, de Isten végtelen kegyelme Isten szent Lelke mellettetek van, mert ő bennetek a lelki-ismeret. Bánjátok meg, mert a tökéletes bánatban Krisztus vére tisztára mossa lelketek köntösét.

 

Testvéreim, ( ezt azért mondottam, végszükségben ha nincs közel a gyóntatószék, ha nincs közel Krisztus papja.)

más esetben pedig Isten felkentjének meg kell gyónni és a penitenciát el  kell végezni.

Mondottam az előzőkben, minden bűn megbocsáttatik, csak a Lélek elleni bűn nem. Azt is mondottam, Isten szent Lelke pedig az Atya és a Fiú közötti szeretet megtestesítője. Ez pedig sérthetetlen. Vétkezik ellene a megátalkodott. Ki nem vak, nem tudatlan, aki mindvégig dacol Isten ellen.  Ezt tette Lucifer is.  A lélek ellen vét az öngyilkos is. Aki eldobja azt az életet, amit Isten szeretete adott neki, mert Isten mindenkit üdvösségre teremtett. A lélek ellen vét, ki üldözi Isten országát itt a földön, a küzdő egyházát. Kik pedig a jó látszatával tévútra viszik a lelkeket. Mit  mondott az Úristen prófétája által  még az Ószövetségben; „Ha vét testvéred figyelmeztesd, ha hallgat rád megmenekül,  ha nem hallgat rád, elveszik bűnében, de te mentve vagy. Ha nem figyelmezteted akkor is elveszik, de bukását tőled kérem számon. ”  És aki letéríti a jó útról, becsapva a jó látszatával???

 

Testvéreim! Mint az előzőkben mondottam, résen legyetek!!! Nézzetek széjjel és vegyétek észre, hogy hova rohan a ti világotok? A vétkek borzalmasak. A káosz, a zűrzavar mindenütt. Elindult a pusztulás felé, mit ember megállítani nem tud. Kevés, nagyon kevés az ima, az engesztelés. Megmérettetett a föld és kevésnek találtatott. A sátáni emberek irányítják az eseményeket. Borzalmasak a bűnök a földön. Senki nem törődik a Szűzanya üzenetével, pedig 1917-ben figyelmeztetett benneteket, az égiek siratnak benneteket. Semmit nem tesztek ellene, akik pedig hisznek, imádkoznak, bolondként kezelik őket, kinevetik, még családon belül is.

Kevés a jó Pásztor, sok a farkas, kevés a nyáj. Az állatoknak vannak álltavédő egyesületeik. Nem kevésbé hallatják hangjukat. Az ember pedig még az állatnál is kiszolgáltatottabb. Hangos a sátán tábora, ordításuk betölti a földet. Az értékrend felborult. Megtévesztik  még ha lehet a hívő embert is. MEGÉRETT AZ IDŐ A PUSZTULÁSRA..               

Az iszonyatos bűnök az egekig kiáltanak. Mint már annyiszor mondottam, kierőszakolták az Atya haragját. Iszonyatosak a bűnök!!! Még iszonyatosabb és rengeteg a bűnpártoló, és kevés az engesztelés.

 

Testvérem és testvéreim! Ti csak imádkozzatok, engeszteljetek, legyetek hős katonái Krisztusnak. Gyűjtsétek az Isten-kereső lelkeket. Imádkozni, engesztelni, lelkeket menteni. Kérjétek a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát, országotok pátrónáját. Imádjátok megváltó Üdvözítőtök sebeit, értetek kiömlött drága szent vérét. Imádkozzatok Péter utódjáért, Krisztus földi helytartójáért, papjaitokért, szerzeteseitekért. A bűnösök megtéréséért, a békéért, a gonosz bukásáért. Kérjétek Isten angyalait és szentjeit, hogy könyörögjenek értetek. Kérjétek az égiek segítségét a gonosz ellen!  Nem utolsósorban megváltó Üdvözítőtöket, ki legyőzte a halált, taszítsa le a gonoszt trónjáról. Könyörüljön az emberen, kiket szentséges vérével váltott meg. Könyörülj rajtunk Urunk, siess mentségünkre!

Ne engedd, hogy kereszt-áldozatod oly sok ember részére hiábavaló áldozat legyen. Ámen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim.  Áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, mentsen meg benneteket és hazátokat megváltó, egyedül üdvözítő Istenetek; Jézus Krisztus. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen szent kegyelmének ajándékait árassza rátok. A szeplőtelen szent Szűz, Isten-anya; Mária könyörögjön értetek. Szent Mihály arkangyal védelmezzen, Isten minden angyalai és szentjei könyörögjenek értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: