1998. december 27.

 

Dicsértessék  a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen.

Ármin vagyok ne félj!

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok. Áldjuk és imádjuk és felmagasztaltassék a dicső Szentháromság, most és mindörökké, Ámen. Imádunk mennyei Atyánk, örök Istenünk, áldjuk gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked irgalmas szeretetedet szent Fiadban; Jézus Krisztusban, kit mint megváltót küldted a világba felül nem múlható irántunk érzett szereteted által, hogy a te tékozló fiaidnak üdvösségük legyen általa, kereszthalála és dicsőséges feltámadása legyen általa és Őbenne.

Testet öltése által földre szállt az Atya egyszülöttje, gyermekként – a bűnt kivéve – hogy befogadja a világ. Ezzel megszentelted születésünket, megszentelted gyermekségünket, mi isten-gyermekséget jelent az ember számára. Példát, eleven példát adtál az embernek, hogy őt kövessék, az ő tanítását szívükbe véssük és tettre is váltsuk azokat. Életével bemutatta hogyan kövessük őt, hogy visszataláljon az ember  – a másodszülöttek – teremtő Istenükhöz, hogy életük legyen mindörökké. És végül eleven áldozatként rettenetes kínokkal lerótta és kiérdemelte, hogy az emberiség rettenetes bűne, az első emberpártól, az ős-szülőktől kezdve az utolsó emberig, a bűnbánat szentsége által bocsánatot nyerjenek.. Ő volt az eleven áldozat a bűnök kiengesztelésére. Megnyitotta a mennyek országának azt a kapuját, mit az isteni irgalmasság kapujának neveznek, mert mit mondott Uratok: „A juhok aklának kapuja én vagyok.”  Mindez azért történt, mert a ti mennyei Atyátok végtelenül szereti azt az embert, kit saját képére és hasonlóságára teremtett, a másodszülötteket, kikért az Isten egyszülöttje mutatta be keresztáldozatát. Mert az a szeretet lángolt benne először mennyei Atyja iránt és ugyanaz a szeretet értetek, a bűnötökbe belevakult emberekért. Így lett ő megváltó Istenetek, jó Pásztorotok, testvéretek, barátotok, üdvözítő Istene  mindazoknak, kik tanítását meghallgatják és tettre is váltják azokat, mert szívükbe zárták. Mert Isten Szentlelke köztetek van és munkálkodik az idők végezetéig, a bölcsesség, az igazság, a tisztánlátás lelkét a világosság lelkét adja és szétosztja köztetek, miért nem arannyal, pénzzel, földi kincsekkel kell fizetni, hanem bűnbánó, szerető szívvel, ki Urában; Jézus Krisztusban látja szerető Istenét, megváltóját, testvérét, barátját embertestvérein keresztül élete értemét, irgalmas Istenét. Az Isten végtelen szeretete kitárja előtte az irgalmasság kapuját, mert élete keresztjét végigvitte egész életén át, ha eleinte szabadulni is akart tőle, de végül mégis hősiesen a vállára vette, hogy ezt élete melyik szakaszában tette azt senki nem kérdezi meg tőle, csak egy a fontos: mikor megérkezik a vállán legyen, és kapu nyittatik neki, és ott érezni fogjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Ezért áldjátok, magasztaljátok, imádjátok testvéreim az Atyát, a kereszthordozó megváltó Isteneteket; Jézus Krisztust és Isten Szentlelkét a Szentlélek  Istent, ki lángra lobbantja szíveteket és bevilágítja utatokat, hogy ne sötétben járjatok, hanem Krisztus világosságában és tudatosan követitek a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért, Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Reményetek Krisztusban van. Olvassátok az Újszövetségi Szentírást. Bízzátok magatokat Krisztusra. Az igazság lelke megvilágítja elméteket, a bölcsesség lelke felismeri bennetek Isten akaratát, mert szívetekben él, kinyitottátok szívetek ajtaját. Mert nem vendégként érkezett, mert a vendég előbb utóbb elmegy, mert ti szállást készítettetek és ő onnan el nem távozik, csak ha ti is úgy akarjátok. Mert oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, hogy a kegyelmet könnyebb megkapni, de viszont nagy lelki összeszedettséget követel a megtartása. Vigyázzatok lelketek tisztaságára, mert a gonosz, mint már oly sokszor figyelmeztettelek benneteket, rátok irányítja a figyelmet, nagy falatok vagytok a számára, mindent elkövet, hogy elaltassa lelketeket; nehogy közömbössé tegye lelketeket, lelkesedéseteket Isten és embertársaitok iránt leállítsa.

 

De ti testvéreim annál erőszakosabban ragaszkodjatok Krisztushoz! Kérjétek nap, mint nap Isten szent Lelkének kegyelmi erejét! Szaladjatok mennyei Édesanyátokhoz, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, Isten anyjához, a boldogságos Szűzhöz, Máriához és semmitől se féljetek! Sok-sok kegyelmet eszközöl ki a ti számotokra az ő anyai szíve.

 

       Imádkozni, engesztelni a megbántott Istent és semmitől sem féljetek! Védjétek egymást a gonosszal szemben. Ne magatoknak éljetek, hanem Istennek! „Keressétek Isten országát, s többi majd hozzáadatik nektek!” A testet munkával kell lefoglalni, a lelket imával. Beszélgessetek a szívetekben lakozó lélekkel, hisz tudjátok: „Benned az Isten, beszélgess vele.” Arra már oly rég felhívtam figyelmeteket, ne a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak, mert a mulandó a földé, a maradandót, a lelki  értékeket pedig magatokkal viszitek. Mert jaj annak a léleknek, ki talentumait nem kamatoztatja. Mit mondott Uratok, Istenetek? „Dobjátok ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és  jajgatás!” – Hát aki eltékozolta? Erről szól  a tékozló fiúról szóló példabeszéd, ki eltékozolta atyjától kapott talentumait. Testvéreim! Jézus Krisztus milyen csodálatosan és véges elméteknek érthetően magyarázza meg nektek a mennyei Atya megbocsátó, irgalmas szeretetét. Mert mit tett az Atya? Gyermeke eltékozolta talentumait, felismerte rettenetes bűnét, visszatért Istenéhez. Töredelmesen megbánta bűneit; „Atyám vétkeztem az ég ellen és Te ellened. Ne fiadként, csak béreseid közé fogadj vissza.” De az Atya messziről meglátja és eléje  megy. Felrója bűnét? – Nem! A legszebb ruhába öltözteti, gyűrűt húz az ujjára és lakomát készít fiának. Visszakapja eltékozolt talentumait. Mi által? A bűnbánat által. Testvéreim, míg úton vagytok itt a földön, lehet újrakezdeni, lehet a keskeny a tövisekkel teli utat járni, de ebben kitartani mindvégig, az utolsó leheletig. Ez az üdvösség titka. De egyet nem lehet, vétkezni úgy, majd úgyis megbánom, van még rá időm. Erre mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus; ”Nem tudott sem az óra, sem a perc, mikor szólít Uratok.” Ezért figyelmeztetlek benneteket oly régóta a készenlétre, mert nem tudott mikor szólít Uratok. Nem mondhatjátok, várj még Uram! Az eltékozolt kegyelmeket vissza kell szereznem. A menyegzős köntösömet beszennyezte a bűn, várj, míg kitisztítom. Az idő lejárt, úgy távozik a lélek, ahogy az utolsó perc elérkezett, abban az állapotban, ahogy ez találta. Ezen elmélkedjetek, kik ezt olvassátok! Ti, pedig testvérem és testvéreim ezért imádkozzatok és engeszteljetek, hogy veletek ne így legyen. És minél több lélek legyen felkészítve erre a nagy útra, erre a gyönyörű találkozásra, Ámen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim. Áldjon meg benneteket az örök Atya, ki várja tékozló gyermekeit, Jézus Krisztus, a bűnbánat-szerző megváltó Isten, és Isten szent Lelke őrködjön lelketek felett. A szeplőtelenül fogantatott Szűz, Mária oltalmazzon benneteket, Szent Mihály főangyal Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek.

Én, pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és értetek és veletek.  Ármin.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: