1997. november 28.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvére_ kik az akol bárányai vagyok, az örök Atya szent nevével, az ő egyszülött szent Fia, az örök Ige és Isten szent Lelkének kegyelme által, ki lelki ajándékait szétosztja köztetek akarata és tetszése szerint. A dicső szenthárom­ságú egy igaz Isten kegyelme által, Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim. Imádunk tégedet mennyei édes Atyám, áldunk, dicsőítünk, magasztaljuk atyai jóságodat, irgalmas szeretetedet, megbocsátó atyai

jóságodat, hogy szeretsz minket mindenek ellenére. Sok-sok gyarlóságunk sok, sok bűnünk miatt el kellett volna fordulni tőlünk. De mennyei édes Atyánk egy igaz Istenünk, te nem ezt tetted, hanem elküldötted a te egyszülöttedet; Jézus Krisztust és tudjuk milyen áron nyújtotta át nekünk gyarló, botladozó embemek a te megbocsájtó, irgalmas szeretetedet. Hogy aki szereti a Fiút és parancsait megtartja, annak örök üdvössége legyen a Fiú által. Ezért bűnbánó szívvel kiáltjuk feléd mindenség Ura és Istene mennyei édes Atyám, viszont szeretünk téged, szent fiadon keresztül, mert ő kinyilatkoztatott Téged Atyám, mert mondotta; “Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is. ” Ezért leborulva és hálatelt szívvel köszönjük meg irgalmas atyai szeretetedet. Egyben kérve kérünk szent Lelked által őrizz meg mindnyájunkat szent Fiadban, Jézus Krisztusban. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kik szíveteket, lelketeket Uratoknak adtátok, mert alázatos, bűnbánó szívvel fordultatok Hozzá, mert ti is felismertétek azt magatokban, mit Péter – Urunk Jézus Krisztus földi helytartója, az első pápa – mikor Uratok a szélnek és a tengernek is Ura, mondotta: “csendesedj el!” Ekkor Péter felismerte Urában, Istenét, egyben a lélek ereje által lelkének állapotát, és felismerte bűnös voltát és azt mondot­ta: “Menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok!” Tehát megalázkodott, megval­lotta bűnös voltát. Ezek után elhagyta Uratok? Nem! Ó jobban ismerte Pétert, mint ősaját magát. Ez a vallomás, ha úgy tetszik (gyónás) eltörölte addigi vétkeit. Mikor Jézus Krisztus azt mondotta Péternek; “Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat, s a pokol kapui nem vesmek erőt rajta.” És mégis Jézus mikor a szenvedéséről beszélt, hogy előkészítse tanítványait, Péter félrehívta Urát “Ez nem történhet meg veled Uram!”. Ekkor Jézus Krisztus azt felelé neki “Távozz tőlem sátán, bűnre akarsz vinni, mert nem arra gondolsz mit az Isten akar, hanem arra, mit az emberek akarnak.” Mert sem Péter, sem pedig a többi tanítványok nem értették meg Urukat, Csak a földi dolgokban gondolkodtak, földi királyságot vártak. Változott azóta is valami? – Hányan tudnak felülemelkedni az anyagi világon? Beleragadtak testestől­lelkestől az anyagba. Csak a test szerint gondolkodnak. Lelkük szavát belebetonozták az anyagba és megvakultak lelki szemeik. Csak a test örömei lebeg szemük előtt a pénz, a mámor, a hatalom, a kábulat. Eszükbe sem jut, hogy halhatatlan lelkük is van. Visszatérve Péterre, utána még háromszor tagadta meg Urát és Istenét, mert félelem fogta el szívét, elég volt egy pillantása Urának Istenének, Péter ismét reáismert botlás ára és elmenvén keserves könnyekre fakadt. Tehát megbánta tettét. Urunk Jézus Krisztus feltámadása után megfeddte Pétert? – Nem! Genezáreti tónál háromszor kérdezte meg tőle; “Szeretsz-e engem?” És Péter megértette ennek jelentőségét és végigjárta azt az utat, min neki járni kellett. Hisz megmondotta Ura, megváltó Istene:

“Péter, míg fiatal voltál felövezted magad, és oda mentél ahova akartál, idős leszel, más övez fel és odavisznek, ahova te nem akarod” Péter pedig követte Urát és Istenét a kereszthalálig. A többi apostol is mind vértanúságot szenvedett. Csak János élte meg az öregkort és írta meg a negyedik Evangéliumot. Pedig őt is égette a gonoszság – tüzes olajban – de nem ártott neki.

 

Testvéreim! fontoljátok meg a fentieket. Mindezt azért mondottam, hogy okulásotokra szolgáljon. Mert már annyiszor felhívtam figyelmeteket, egyben hogy az Úr útja, min jártok tövisek között halad Krisztus után, de azt sem feledjétek, hogy Uratok előttetek megy és kitapossa utatokat. Isten szent Lelke pedig bevilágítja azt, hogy el ne tévedjetek. Uratok mellett ott les rátok a gonosz, az ő káprázatával, mindent ígér a testnek, de semmit a léleknek. Jaj nektek, ha ráfigyeltek!

 

Testvéreim! Azért hívtam fel figyelmeteket Péter apostolra, hogy lássátok, hogy neki is mennyire meg kellett küzdeni az evilággal, annak megtévesztő fejedelmével a sátán­nal. Mert mondom nektek senki sem születik szentnek, hanem a testen keresztül meg kell küzdeni a léleknek a kísértő minden hazugságával, csalfaságával, hogy aki a krisztusi útra lépett az végig is járja azt. Botladozó emberek vagytok. Az utatokat tele szórta a gonosz a botlás köveivel. Nehogy, ha mégis botlatok, azt mondjátok, hogy most már úgy is mindegy! Testvéreim, sose mindegy! Minden bukásból fel lehet állni a kegyelem erejével. Csak bűnbánó lélek kell hozzá. De ebből nehogy azt olvassátok ki, jól van, most vétkezbetek! – majd úgy is megbánom. Ez nem így működik! Azt hiszitek, lehet két úrnak szolgálni? a testnek és a léleknek? Mit mondott Uratok, Jézus Krisztus, kinek szájában az éles kard (Jelenések könyve) “Bár lennél hideg, vagy meleg, mivel sem hideg, sem meleg nem vagy, kivetlek számból.”

Imádkozzatok testvérem és testvéreim! Engeszteljetek! Engesztelj etek ! Imáitokkal ostromoljátok az eget, mentsétek a pocsolyában fuldokló lelkeket. Esdjétek le a kegyelmet részükre, mert lehetnek a Saulokból Pál-ok, a latorból megtért bűnös.

 

Kérjétek a bölcsesség kegyelmét, az emberek, ha úgy tetszik a bűnösök részére, hogy felismerje a világ, hogy te vagy Uram Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Mentsétek a lelkeket, mert Krisztussal mindent, de Krisztus nélkül semmit el nem értek! Kérjétek, kérjétek a lélek adományait és megadja nektek. Bízzatok feltétel nélkül Uratokban, Istenetekben. Ne a jutalomért tegyétek, hanem csupán szeretetből isten és embertársa­itok iránt és meglátjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvéreim az Atya, ki a világ kezdete előtt már szeretett benneteket, a Fiú; Jézus Krisztus, ki szereti az ő bűnbánó, alázatos szívű báránykáit. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen árassza rátok szent Lelke adomá­nyait. Oltalmazzon benneteket a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária. Szent Mihály f’óangyal védelmezzen benneteket a gonosszal szemben. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: