1997. október 27.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntetek testvérem a mindenható Atya Isten, a mindenség Ura és Istene, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus, a megváltó, egyedül üdvözítő, a második isteni személy, ki az Atyával egylényegű és Isten szent Lelke, a harmadik isteni személy, kit az Atya a Fiú nevében küldött a világa lelketek üdvösségére, a dicső szentháromságú egy Isten kegyelméből. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Imádkozzunk. Dicsőség neked mennyei Atyám! Áldassék a te szent neved, most és mindörökké. Legyen áldott, irgalmas szereteted, szerető atyai jóságod. Irgalmas szereteted a Fiú; Jézus Krisztus által teljesedett be és öltött testet és szállott alá a földre – felül nem múlható alázatában- hogy kinek szeme van a látásra és fiile van a hallásra, az felismerje benne a földreszállott Istent, hogy aki hisz benne és parancsait megtartja, annak örök élete legyen mindörökké. Hisz szent Fiad olyan egyszerűen és érthetően tanított, hogy csak az nem értette, aki nem is akarta, mert Jézus Krisztus nem az ő maga dicsőségét kereste és ezt több ízben meg is mondotta. Nem a magam dicsőségét keresem, hanem azét, aki engem küldött, mennyei Atyámét, és mondotta; “Aki engemet szeret, azt szereti az én Atyám is.” Örök Atyám! A kicsi nyáj felismerte a fiúban szerető Istenét, az örök Atyát és oly közel van szívünkhöz, hogy a legbizalmasabb hangon minél szebb szó a földön nincs; ATYÁM, szerető Istenem! Ebben a szóban minden bennefoglaltatik. Ezt szent fia, Jézus Krisztus tudtotokra adta több ízben mikor imádkozni tanította tanítványait, egyben titeket is ebben az időben élő mai emberek. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! – és ebben az imában minden kérés bennefoglaltatik. Továbbá Uratok, megváltó Istenetek feltámadása után, mielőtt felment a mennyek országába, azt mondotta; “Felmegyek az én Atyámhoz, a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Áldassék a te szent neved mennyei szerető Atyám, mindenható örök Isten! Áldassék és dicsértessék és felmagasztaltassék a dicső Szentháromság most és mindörökké. Ámen.

 

Testvéreim! Elmélkedjetek a fentieken, ajánljátok fel magatokat minden gondjával az életnek. Mindent, mindent rakjatok le Krisztus szent keresztje alá, bízzatok benne feltétel nélkül. Ott nem pénzt osztogatnak sem drágakövet, hanem sok sok kegyelmet lelketek javára és lelketek nyugalomra talál. Azt pedig a szívetekbe véssétek, a földi javak felett csak azzal rendelkeztek, miért személy szerint megdolgoztatok! Mert erről is beszélt Uratok, megváltó Krisztusotok: “Megérdemli a munkás a bérét.” Kinek fiile van hallja meg! Ennek értelmét pedig szívébe zárja. Testvéreim! Haladjatok a krisztusi úton a szűk és keskeny tövises úton. Amire szükségetek lesz, megadatik. Az a sok, sok hibavaló való aggodalmaskodás visszaránt ja lelketek fejlődését, pedig ti testvéreim ismeritek azt az utat, mi Krisztushoz vezet. Ezek mind a sátán műve, gátolni már nem tud benneteket, de akadályozhat benneteket. Rabolja tőletek az időt, mert az az idő mit haszontalan dolgokra fordítotok, az elveszett. Mert a ma feladata elmarad, megoldadanná válik. Legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A

feladatotok pedig az ima, az engesztelés és a becsületes munka. Nem avagyonszerzés, hanem a lelki és a testi szükséglet megszerzése. Mint már írtam is testvérem által. A léleknek gondoskodni kell a testről. Szent Pál írta: “Senki kenyerét nem ettem, szükségleteimet magam kezével kerestem meg.” Soha, soha ne legyetek mások terhére.

Testvérem, ne légy aggodalmaskodó! Bízzál Uradban, Istenedben.Hányszor, de hányszor mondottam neked, gondja a te gondod Uradnak, Istenednek. Azt is üzente az Úr általam, add át magadat, hogy én fonnálhassam lelkedet. Te is testvérem sok sok hiábavalóságon töröd az eszedet. Legyél összeszedett!

 

Azt pedig a javadra lehet írni, hogy nem hallgattál a sátán csábítására, akaratod által maradtál a krisztusi úton. Fizikailag láthatóan és fizikailag érezhetően ijesztgetett. Imádkozzál és dolgozzál és bízva bízzál Uradban és Istenedben. Ámen.

 

“Tanuljatok tólem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Mondotta Jézus Krisztus a megváltó üdvözítő és üzeni az Uram és Istenem testvérednek, mely útra lépett; jó. De van egy két kifogásom. Fékezze indulatait! Tehát legyen szelíd. Legyen alázatos szívű. Sosem magában bízzon, mert az ember esendő, hanem Urában, Istenében. Gondjait, indulatait vigye Ura és Isten szent keresztje alá. Az ítélkezésben fékezze nyelvét, mert mit mondott Ura és Istene, a szenvedések férfija; Jézus Krisztus: “Saját mércével mémek nektek vissza”. A más bűne nem tartozik rátok. Csak annyiban, hogy figyelmeztessétek rá, mert mit mondott Uratok Istenetek prófétája által; “Ha vétkezik testvéred figyelmeztesd, mert ha nem figyelmezteted meghal bűnében, de bukását tőled kérem számon. De ha figyelmezteted és nem hallgat rád, akkor is meghal bűnében, de te mentve vagy. Mindezt azért mondottam, hogy a mások hibája, bűne csak ennyiben tartozik rátok. Nehogy a mások szemében a szálkát, a magatokéban a gerendát se vegyétek észre!

 

Testvérem, ez mind azért van, hogy okulásodra szolgáljon. Mint már az előzőkben is üzentem Isten kegyelme által testvéremnek, gondja a te gondod Uradnak, Istenednek. Bízzál feltétel nélkül Istenben: Hidd, hogy Urad és Istened annyira szeret, hogy külön­külön is meghalt érted kínok között a keresztfán. Kereste benned az elveszett bárányt és vállain vitt az akol bárányai közé, hogy mikor életed útja a földön végetér, a megfeszített szeretet ott áll előtted, és megtudod, hogy milyen sokáig keresett téged, mire végre meghallottad hívó szavát; hogy engedd, hogy üdvözítselek! Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg testvérkéim az örök Atya, akinek szeme az igazakon nyugszik. Jézus Krisztus; a jó Pásztor, ki keresi az elveszettet, hogy hazavigye a tévelygőt az atyai házba. Isten szent Lelke, ki lelketek ajtaján kopogtat. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária őrizzen és védjen, legyen közbenjárótok szent fiánál; Jézus Krisztusnál. Szent Mihály főangyal oltalmazzon, védelmezzen és kűzdelmeteket vigye győzelemre a gonosszal szemben. Isten minden angyalai oltalmazzon, imádkozzanak értetek Isten minden szentjei könyörögjenek értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: