1997. szeptember 28.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Amin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim az öröktől és örökké élő mennyei Atya, ki eget és földet alkotta, Isten egyszülött fia; az Örök Ige, megváltója és egyedül üdvözítője az egész világnak: Jézus Krisztus, és Isten Szent Lelke a harmadik isteni személy, ki egyengeti utatokat, ki szétosztja köztetek ajándékait, hogy igazak és bölcsek legyetek a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből és szent nevével, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim! Áldunk és magasztalunk egy igaz Istenünk, mindenható örök Isten, áldassék és felmagasztaltassék atyai jóságod, most és mindörökké. Legyen áldott Jézus Krisztus, az örök főpap, az üdvösségszerző, ki által van üdvössége az embemek, hogy általa és őbenne üdvösségre leljen halhatatlan lelketek, mert megnyitotta nektek azt a kaput az igazság kapuja mellett – min még ember nem lépett át – de kínhalála és kiömlött vére által nyílt meg az a kapu, mit irgalmasság kapujának neveznek, mely minden ember előtt tárva áll, személy-válogatás nélkül, hova a belépő díj nem arany, nem pénz, sem drágakő nem kell, csak bűnbánatos alázatos szív, ki Urát követi, parancsait megtartva embertársain keresztül is szereti Krisztusát, mintegy gyermeki bizalommal követi és kicsi gyermeki bizalommal hagyatkozik Krisztusra, ki mint sajátját viszi el mennyei Atyjához, hogy az ég angyalai is örüljenek érkezésének, hol Atyátok letöröl minden könnyet szemetekről, hogy a megharcolt élet után örök életetek legyen Krisztusban és Krisztus által, a Szentlélek Úristen közreműködése által. Ezt megértve és szívetekbe zárva, dicsőítsétek a dicső szentháromságú egy igaz Istent. Alleluja, alleluja, alleluja. Ámen.

 

Testvéreim gyűjtsétek a nyájat. Keressétek az elveszett bárányokat. Testvérkéim engeszteljetek és lelkeket kérjetek! Keressétek Isten kicsinyke gyermekeit. Mert sok az Istent-kereső lélek. Ne engedjétek holtvágányra őket. Mert a gonosz résen áll, mint ahogy ti is szoktátok mondani, mert Isten Szent Lelke elhintette köztetek az igazságot: “az ördög nem alszik” . Ti is testvéreim legyetek éberek! Hányszor, de hányszor ébredtek fel alvás közben, hogy imádkoztok. Mert Isten szent Lelke is őrködik felettetek és lelketeket ébrentartja és imádkoztat ja lelketeket az Ö lelkének erejével. Hisz mondotta Uratok, üdvözítő Istenetek: “a Szentlélek templomai vagytok. III A templomban imádkozni szoktak. A lélek Urához Istenéhez kiált. A kicsiny gyermek Atyjával beszélget. Csak a tiszta húr peng, zengi Istene dícséretét, még ha szemeitek zárva vannak is. Az elhanyagolt, szennyes húr nem zeng és peng, hanem fület, lelket sértő hangja a sátán haláltáncára hív. Ugye értitek testvéreim? Boldog az az ember, ki atTa ébred, hogy Istenével beszélget még álmában is.

 

Testvéreim a múltkor megfeddtelek benneteket és köszönöm, hogy megszívleltétek. De vigyázzatok! Ne forgassátok ki értelmét. Nehogy rés támadjon köztetek az értelmezés miatt. Azt azért úgy írtam – min vitatkoztatok – ” hogy sosem a másiknak szólnak, hanem (nekem), annak aki olvassa, vagy hallja. Mert én azt sugallom testvérem lelkébe ami Uramtól Istenemtől rám bízatott.

 

Testvérem és testvéreim! Nagyon vigyázzatok egymásra, mert a gonosz apró dolgokból is tud nagyot csinálni. Az ellentétből ellenséget. Ebben nagy mester.

 

Ti pedig báránykáim, imádkozzatok és engeszteljetek, dolgozzatok! Mert a munka is imádság, ha Istennek ajánljátok. A sorrendet soha el ne feledjétek! Nem mindegy, hogy hova helyezitek a hangsúlyt.

 

Testvéreim a tanítások lelketek okulására szolgál. Ez mindazért van, mert Uratok megtartani akar benneteket minden áron, hogy az ő akaratát tettre váltsátok magatok és nem utolsó sorban embertársaitok részére. Mert mit mondott Uratok, a mennyei Király: Jézus Krisztus “Azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is.” Ez oly világos beszéd. Mert akkor kétezer évvel ezelőtt mondta ugyan Uratok tanítványainak, de itt nincs sem idő, sem tér, mert ez nektek is ugyanúgy szól időn és téren át, mint akkor. Mert Jézus Krisztus hív, szólít az üdvösségre. Azt is megmondja, milyen út vezet hozzá. A hiten, reményen, szereteten át a nehéz úton, és azt is mondja: “Ki követni akar, vegye fel igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám édes.” Mert ha hitetek van, reményetek teljes, szeretetetek kiáradó, bizony mondom nektek könnyű lesz terhetek, és igátok édes. Fontoljátok meg testvéreim mindezeket! Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi erejét, hogy ezt az ő fénye által megértsétek és eszerint cselekedjetek és Krisztus a kereszt-hordozó megőrzi lelketeket az örök élet számára, hogy ott legyetek ti is Uratokkal Istenetekkel, ahol Ö lakozik. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Fogy az idő, rohan a katasztrófák elé. Mint már az előzőkben felhívtam figyelmeteket, a rettenetes bűnök kierőszakolták a mennyei Atya haragját. Azt is hozzátettem, hogy ti pedig késedelmes szívűek vagytok. Most azt is hozzáteszem, Krisztus egyházának hajója süllyedni látszik. A kicsi imádkozó lelkek az észrevétlenek, a kicsik, a semminek látszók emelik újra ki a hínárbó1.A kicsi, hős lelkek, mit is mondott Jézus Krisztus Péternek? “Péter, neked adom a mennyek országának kulcsait, a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.” Reményetek Krisztusban van! De Krisztus az örökös Főpap minden embert üdvözíteni akar. Általatok akarja menteni a lelkeket, ti pedig Krisztus által mentitek és ez nem könnyű feladat. De Uratok megkönnyíti igátokat. Mert bennetek él és működik általatok. És így teljesül be Krisztus szava: “Mint ahogy én egy vagyok az Atyámmal, ti is egyek lesztek velem, mert én tibennetek és ti énbennem lakoztok. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim a mindenható Atya, az ő szent fia; Jézus Krisztus az örökös Főpap. Isten szent Lelke őrizzen és vezessen benneteket, hogy az útról le ne térjetek. A szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja; Mária oltalmazzon benneteket, s vezessen el szent Fiához. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Isten kicsi báránykái. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: