1997. június 20.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim a mennyei örök Atya, ki atyja mindnyájotoknak, kik mint a szőlőtőn érlelitek lelketek gyümölcseit, lelketek és engesztelésül a lelkek megmentéséért, hogy sokszoros termést hozzatok Isten országáért. Köszöntelek ben­neteket a dicső Szentháromság; úgymint az Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és Isten Szent Lelke, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Az ő szavaival: “Én vagyok a szőlő­tő. Atyám a szőlőműves munkás, ti pedig a szőlővesszők. Atyám minden vesszőt le­metsz, mi nem hoz termést és tűzre vettetik.” Mert aki bennem mint szőlőtő és ti a vesszők, nem hoztok termést Isten országa részére, az eléggettetik. Ezért leborulva kérünk mennyei örök Atyám, hogy szent Fiad kereszt áldozata által vele és őbenne, mindig felismerjük a te szent akaratodat, hogy beteljesítsük azt a feladatot, mit még örök Atyám, még a világ kezdete előtt nekünk rendeltél, mihez üdvösségünket kötöt­ted. Mert üdvösségre teremtettél minket nem pedig kárhozatra, hogy ez lehetséges legyen részünkre, elküldötted szent Fiadat, hogy látva lássa az ember felül nem múlha­tó szeretetedet, egyben a bűn iszonyatát. De jelezve ezzel azt is, hogy a mennyekbe vezető út áldozatot követel. Hisz mondotta szent fiad, Jézus Krisztus, “AKI KÖVETNI AKAR, AZ MINDEN NAP VEGYE FEL KERESZTJÉT ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM” Ezt megértve és tettre váltva áldunk és imádunk örök Atyám, hogy nem gyúlt haragra arcod az emberiség irtózatos bűnei miatt, hanem szent Fiad; a mi Urunk, Jézus Krisztus feláldozta életét a keresztfán, hogy gyümölcsöt teremjen és kivirágozzon életünk vesszeje mint Áron kezében, és gyümölcsöt teremjen a mennyek országa részére és a te dicsősségedre, egy igaz Istenünk a dicső szentháromságban, Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Mint ahogy a szőlővessző sem él a szőlőtő nélkül, ti sem élhettek Krisztus nélkül. Hisz mondotta Uratok: “NÉLKÜLEM SEMMIT SEM TEHEITEK.” Ti is testvéreim csak Krisztus által, és így Krisztus általatok működik a lelkek megmentéséért. Mert szabad akaratotok által váltok Krisztus engesztelő gyer­mekeivé és népesül be Isten országa. Engeszteljetek, hozzatok áldozatot a lelkek meg­mentéséért, hasmáljátok ki azt a kevés időt, mi még rendelkezésetekre áll. Vállaljatok részt a megváltás áldozatából, mert a sátán tombol, őrjöng, a gyűlölet mint az égő ele­ven tűz marcangolja, mert minden lelket akar, mert tudja megszámláltattak napjai.

 

Testvéreim! Legyetek Krisztus hős katonái. Ne féljetek semmitől mert Krisztus mellettetek, veletek van mindnyájatokkal külön-külön. Ne ijedjetek meg a gonosztól. Szembe kell vele szegülni és lelketek ellen nem tehet semmit. Mindent, mindent fel­ajánlani a legkisebb cselekedeteiteket is. A gonosz kísértéseit is, ezt pedig nagyon nem szereti, mert a saját vermébe esik.

Ti pedig legyetek abban biztosak, hogy Uratok nem hagy benneteket erőtökön felül kí­sérteni. Kérjétek a megváltó kegyelmet, kérjétek a hit, a remény és a szeretet kegyelmét! Kérjétek Isten Szent Lelkének kegyelmi ajándékait és megadja nektek. Ne féljetek, még egyszer mondom ne féljetek! Mert aki fél és nem bátor, már el is veszett.

 

Minden erőtökkel ragadjátok meg Krisztus szent keresztjét és győzelemre viszitek harcaitokat Isten országáért, a lelkek megmentéséért.

Vértezzétek fel halhatatlan lelketeket Isten szent kegyelmével, az élő kenyérrel, ki valóban Krisztus teste és szent vére, és így semmitől se féljetek! Mert aki meginog, az a legtöbb esetben el is esik.

 

Figyeljétek az idők jeleit. Hisz Uratok erre felhívta figyelmeteket és nyíltan megmon­dotta mindazt aminek be kell következni. Kérjétek a bölcsesség kegyelmét és a tisztán­látás kegyelmét, hogy mindezt felismerjétek! Már annyiszor felhívtam figyelmeteket, mikor Uratok, Jézus Krisztus azt mondotta: “KÉRJETEK ÉS ADATIK, KOPOGTAS­SATOK ÉS NYÍITATIK, ZÖRGESSETEK ÉS AJT6T NYITNAK NEKTEK!” Hogy jobban megértsétek, kitartóan ostromoljátok az eget, mert a kegyelem árad ugyan reátok! Van aki befogadja, van aki elzárkózik előle. Akik pedig befogadták kérjék Isten lelkének kegyelmi ajándékát. Kopogtassanak, zörgessenek is, mert vannak olyan kegyelmek, melyekre kitartó ima által nyílnak meg azok az égi csatornák, és nemcsak kémi, de kopogtatni, sőt még zörgetni is kell érte; Ilyenek a lelkek megmentése. Mint ahogy Uratok megváltó Istenetek sem önmagáért mutatta be rettenetes áldozatát, hanem csupán értetek, esendő, botladozó emberekért, hogy ahol ő van, ott legyetek ti is, és mind azok, kik a Földön megharcolták a harcukat Krisztus által és állhatatosak maradtak mindvégig. Ámen.

 

Testvéreim! Még egyszer felhívom figyelmeteket, hogy ez mindig és mindjobban sze­metek előtt lebegjen, nemcsak kémi, de kopogtatni, hanem még zörgetni is kell kitartóan azokért a kegyelmekért, mik a kitartáshoz vannak kötve, mert mit mondott Uratok, Jézus Krisztus: “A mennyek országa az erőszakosaké” . Miért? Mert a gonosz erőszakosan kísért benneteket és ha ti nem ragaszkodtok még erőszakosabban Krisztushoz, elvesztetek. De még egyszer azt is mondom, ne féljetek! – mert Krisztus veletek van harcaitokban. Ezért mondotta: “Erőtökön felül nem engedlek benneteket kísérteni.” Ezt soha el ne feledjétek testvérkéim! Lebegjen az is szemetek előtt, hányszor, de hányszor mondotta Uratok, ne féljetek! És hányszor, de hányszor üzente általam, ne félj, és ne féljetek! Hát akkor mitől féltek???

Most is azt üzeni Uratok, Jézus Krisztus: “NE FÉLJ TE KICSI NYÁJ, MERT ATYÁTOKNAK ÚGY TETSZETT, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT. ÉN PEDIG AZT AKAROM, HOL ÉN VAGYOK, OIT LEGYETEK TI IS. ” Ámen.

 

Most búcsúzom testvéreim és testvérem! Áldjon meg benneteket az örök Atya, ki nektek adja a mennyek országát, a Fiú; a megváltó Üdvözítőtök Jézus Krisztus, kinek akarata az, hogy ahol ő van ott legyetek ti is, az Isten a Szent Lelke; a Szentlélek Úristen ajándékaival erősítsen, vigasztaljon benneteket a nehéz úton. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja; Mária oltalmazó palástja alá rejtsen el benneteket, Isten kicsiny báránykái. Isten minden angyalai imádkozzanak értetek, Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Isten minden szentjei könyörögjenek értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled, értetek és veletek. Ármin.

 

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: