1997. február 21.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a Mindenható örök Atya, ki eget és földet alkotta, ki által lett, ami lett égen és a földön, az Ő egyszülöttje az örök Ige: Jézus Krisztus és Isten

szentlelke a Szentlélek Úristen az egy igaz Isten kegyelméből a dicső Szenthá­romságban. Legyen áldott az Ő szent neve most és mindörökké, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim kiket eggyé forraszt a krisztusi szeretet. Kik várják Urukat, Istenüket, nap mint nap öltöztetik lelküket, imáik által és cselekedeteik által igazulnak meg.

Ezért hálatelt szívvel imádjuk és magasztaljuk a dicső Szentháromságot, úgy mint az Atyát, a fiút: Jézus Krisztust megváltó Istenünket, ki szent keresztjével nyitotta meg a mennyek országának ajtaját, hol az eleven áldozat kínhalált halt a bűnök bocsánatáért. Ki lehozta a földre a bűnbánat szentségét, hogy a bűnbánó embemek üdvössége legyen az Atya szeretete, ki egyszülött fiát adta értetek testvéreim, hogy aki keresi Istenét az meg is találja Isten szent lelke által.

 

Ezért imádunk egek Ura és Istene, leborulunk szent színed előtt, hogy ezt megadtad az embemek, hogy gyermekeid lehetünk és hogy viszont szerethetünk Téged. Megköszönjük atyai jóságodat, szeretetedet, mindazt a jót mivel elárasztottad esendő gyermekeidet. Kérve kérünk Szent Fiad kereszthalála, kiömlött szent vére által bocsásd meg esendő gyermekeidnek sok sok botlásainkat, ne engedd őket a gonosz mesterkedései által megtéveszteni, add meg gyermekeidnek Szentlelked adományait, a bölcsesség kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét, hogy a sok- sok hamisság között – mi körülveszi a földet – felismerjük azt az utat, mi hozzád vezet örök Atyám, hogy szent Fiad nyomdokain hazataláljanak azon az úton, hol szent Fiad keresztje a jelzőtábla, mit semmivel összetéveszteni nem lehet. Hogy Szent Fiad bemutathassa mindazokat a gyermekeidet kik hűségesek voltak a megpróbáltatásokban, kiket a világ megvetett, ki­nevetett, megkínzott és leköpdösött. Mikor megváltó Istenünk Jézus Krisztus azt mondotta: “Életemet senki el nem veheti tőlem, mert hatalmam van odaadni azt, és hatalmam van visszavenni azt.” Jelezve ezzel, hogy ugyanaz a szeretet, mivel Atyám elküldötted értünk szent Fiadat, ugyanaz a szeretet által teljesítette be szent Fiad rettenetes felül nem múlható áldozatát a megváltás művét.

Ezért, hogy ezt megköszönjük, nincs erre szó, csak szerető, alázatos gyermeki szív, bűnbánó lélek, mi csordultig tele Isten és embertársai iránt érzett szeretettel. És így lesznek hasonlóvá Szent Fiadhoz, hogy az Isteni Bárány bemutathassa mindazokat kiket neki adtál, hogy örömöd és örömük teljes legyen, Ámen.

 

Testvéreim! kik járjátok a krisztusi utat, ne csüggedjetek, tartsatok ki mindvégig. Szakadjatok ki az evilág vonzásából. Ne a mulandónak, hanem a maradandónak élje­tek. Szemetek ne a földre szegezzétek, mert onnan semmi jó nem származik. Emel­jétek szemeteket az égre, mert Uratok onnan szól hozzátok, mert Atyátok fent a magasságokban van, megváltó Üdvözítőtök a szívetekben lakozik, ha azt ti is úgy akarjátok. Legyetek eltelve bizalommal, mert Isten kimondhatatlanul szeret benneteket. Üdvösségetek pedig a Ti kezetekben van. Nektek pedig csak akarni kell, a Krisztus tanítását követni kell, hisz mindent tudtotokra adott. Olvassátok az újszövetségi Szentírást és mindenre feleletet kaptok. Isten Szentlelke reá vezet benneteket az igazságra, amit nektek tudnotok kell. A ti világotokban oly sok a tévtanító, az ugynevezett hitújítók, a biblia magyarázók. Ne higgyetek nekik! Kerüljétek ezeket a helyeket. Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket. Krisztus egyháza az, ahol Uratok Istenetek a csodálatos Oltáriszentségben élőn, elevenen jelen van és ahol a szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet Isten anyját Máriát Isten-anyaként tisztelik. Jól nézzétek meg milyen könyvet vesztek a kezetekbe! Félrevezetnek benneteket. Hisz Uratok figyelmeztetett benneteket. “Az utolsó időkben jönnek hamis próféták, álmessiások. Ne higgyetek nekik!”

Egy a ti könyvetek; a Szentirás, mit Krisztus egyháza tanít. A többi mind a sátán tanítása, mi a kárhozatra visz. Hányszor megrótta Uratok apostolait a kicsinyhitüségük miatt. Mit mondott Péternek; “- miért kételkedtél?

 

Testvérem és testvéreim! A gonosz szedi áldozatát, színre lépett. Ti pedig óvakodjatok azoktól az emberektől az úgynevezett hitújítóktól. Mint már annyiszor mondottam, mire Uratok is felhívta a figyelmeteket: A fát gyümölcseiről, az embert pedig cselekedeteiről lehet felismerni. Azt figyeljétek mit mond és mit cselekszik. Mert a hamis ember azt cselekszi amit gondol, de nem azt mondja. Könnyen félrevezethet benneteket, mert hogy kinek milyen a gondolatvilága teljességében csak Isten látja. Ti pedig következtetni tudtok. Kinek a szavait a cselekedetei igazolják, következtetni tudtok a belső világára. Az igaz ember gondolatai, szavai, cselekedetei tiszták. Ti ilyenek legyetek testvéreim. Mit is mondott Uratok Istenetek? – “Nem az aki mondja: Uram, Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki Atyám akaratát meg­cselekszi.” Vannak buktatói az életnek, vannak, akik saját jóságuktól vannak elra­gadtatva, mert hittek a gonosmak, hogy ők már nagyon jók, már többet nem tehetnek. Pedig elvakultak lelki szemeik, sütkéremek a sátán hamisságában.

 

Testvérem és testvéreim! Ezért mondottam annyiszor, figyelmeztettelek benneteket; legyetek szelídek és alázatos szívűek! Legyetek kicsi gyennekei mennyei Atyátoknak. Csak így tudtok védekemi a sátáni hazugság ellen. Lelketek tükrét nem szennyezi be a nagyravágyás, mert tudjátok mindent Istentől kaptatok, mert tudjátok, a mulandó elmúlik, a maradandó mit lelketekben őriztek tulajdonotokká válik: mit a lélek magával visz, és azt mondja Urának Üdvözítő Istenének: a talentumaidat Uram mit reám bíztál kamatoztattam a lelkek megmentéséért, irántad és embertársaim iránti szeretetből. És mit fog mondani Megváltótok? – “Derék szolga, menj be Urad örömébe!” Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg testvérem és testvéreim a mindenható Atya, az Ö Szent Fia: megváltó üdvözítőtök. Isten Szent Lelke a Szentlélek Úristen ki ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária őrizzen, védjen, oltalmazzon benneteket, mint kicsi gyennekeit. Szent Mihály főangyal szent karja erejével tartsa távol a gonoszt. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: