1997. január 23.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, Ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, a mindenható Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus és Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen és a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik az akol bárányai vagytok, kik szelídek és alázatos szívűek vagytok. Kiknek hitük erős, reményük teljes és szeretetük kimerít­hetetlen. Kik lélekben imádják Urukat, Istenüket. Kik nem a látszatnak élnek, hanem Uruknak, Istenüknek, s a megváltó Üdvözítőjüket követik. Kik nem mérlegelnek, hanem teljes bizalommal vannak eltelve Uruk és Istenük iránt. Mert mit mondott, megváló Istenetek: “Aki szeret engem, azt szereti az én mennyei Atyám is. ” Egy más alkalommal pedig mondotta: “Senki sem mehet az Atyához csak én általam.” Hiszen Uratok olyan nyíltan és egyszerűen, minden ember előtt érthetően tanított, hogy ezt csak az nem érti meg, aki nem is akarja. Testvéreim! – Ti nem ezek közé az emberek közé tartoztok! Ti tudjátok honnan jöttetek és azt is tudjátok hová mentek. Tudatosan haladtok Uratok Istenetek nyomdokain, akaratotok által. A válaszúton reá léptetek a tövisekkel teli útra és teret engedtetek Isten szent lelkének, hogy bennetek munkál­kodjon és építse szívetekben Isten országát.

 

Ezért áldunk és imádunk egy igaz Istenünk a dicső Szentháromságban, ú_ mint az Atya és a Fiú, Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a Szentlélek Uristen. Megköszönjük Atyám végtelen jóságodat, felül nem múlható szeretetedet, mert vég­telen irgalmadban lehajoltál a Te tékozló fiaidhoz és elküldted érettük egyszülött szent Fiadat, hogy mindaz, ki hallgatja tanítását, szívébe zárja és tettre váltsa, hogy az el ne vesszen, hanem örök élete legyen Mindörökké, Ámen.

Erre utalt Uratok a magvetőről szóló példabeszédben. Ezért mondottam már annyiszor: Legyetek tiszták, először gondolatban, mert ha gondolataitok tiszták, tiszták szavaitok és tiszták cselekedeteitek is. És Ti, kik ezt a tanítást magatokévá tettétek, Ti is tiszták lesztek. Mit mondott Uratok Istenetek: “Szátok a szív bőségéből beszél.” Legyetek tiszta szívűek, legyetek alázatos szívűek. Hisz mondotta: “Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű.” Soha Uratok nem az agyról (a tudásról) beszélt, mindig a szívről, mert Uratokhoz az út nem az agyon keresztül vezet, hanem a szíveteken. Mert Isten titkai (bármennyit fog fel az agy a világmindenségből) meg­fejthetetlenek maradnak. Mert Uratok a szívek Királya, mert az Isten temploma a szívetekben lakozik. Hisz mondotta Uratok: “Ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem”. Ti az agy tudásáról beszéltek, nem a szeretetéről. Krisz­tushoz pedig a szív szeretetén keresztül vezet az út és egyben embertársaitokhoz is.

 

Ezért mondotta Szent Pál, a szeretet himnuszában: “A szeretet a legfontosabb.” Mert a hit szeretet nélkül, sziklára esett mag, a remény pedig élteti és ébren tartja. Ez a hármasság itt is megvan, mert mit ér a hit reménység nélkül? És milyen az a remény­telen szeretet? Ez a három itt is eggyéforr, külön, külön mindegyik csak egy része az egésznek. Egyik sem fejtheti ki funkcióját külön, külön. Úgyszintén a szennyes gondolatokat követik a bűnös szavak, a szavakat a cselekedetek. Erre már annyiszor felhívtam figyelmeteket. A bűnt csírájában kell elfojtani, a sátán nagymestere a bűnös gondolatok sugallásának, kinek, kinek, lelki szintje szerint tálalja. Ismeri gyengéiteket, jobban ismer benneteket mint ti magatok, mert a megtévesztés nagy mestere. Ezért mondotta Uratok azon a napon a Getzemáni kertben: “Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”

 

Hányszor megejt benneteket, titeket is testvéreim. De ti ismeritek az utat. Szíveteket, miben a Szentlélek lakozik, nem tévesztheti úgy meg, hogy ti azt fel ne is memétek. Szaladjatok azonnal Krisztus szent sebeihez és Krisztus szentséges szent vére tisztára mossa lelketek menyegzős köntösét.

 

De legyetek óvatosak, kísért benneteket a jó látszatával. Az Istent-keresőket letériti a keskeny útról, és mellékvágánYfa tereli őket. Szedi áldozatát Krisztus egyházából is. Sikerélménybe részesíti őket Isten nevében. Mindezt azért teszi, hogy utána mindent visszavéve, istentagadásra buzdítsa őket.

 

Testvéreim! Ezért mondottam annyiszor, imádkozzatok és dolgozzatok, mert az unalom a bűn melegágya. Engeszteljetek, esdjétek ki Isten kegyelmét a megtévesz­tettekért. Ti emberek nagyon sok kegyelmet eszközölhettek ki részükre. Nem győzőm eléggé hangsúlyozni, hoW az ima a ti fegyveretek, nem is lehet szóval kifejezni ennek a nagyságát és erejét. Eljetek vele, de ne úgy, hogy a magatok érdeme lebegjen a szemetek előtt, hanem szeretetből, önzetlenül. Nemagatokért tegyétek, hanem azért a sok-sok megtévesztett szegény bűnösért, úgy mint egy jó anya, ki mindent feláldoz gyermekéért, ki kinyílik mint egy rózsa, hogy elhervadjon gyermekéért, csupán szere­tetből.

Hisz, ezt cselekedte Uratok is, pedig Ő Isten. Szeretetből jött közétek, pedig tudta milyen árat kell azért fizetni, hogy üdvössége legyen az embemek. És megnyitotta a mennyek országának ajtaját minden ember előtt. Nem Istenségének volt szüksége rátok, hanem végtelen szeretetének, mert tökéletes Isten ő nélkületek is, hanem irgalmas, szerető szívének_ Pedig hányan, de hányan utasítják vissza ezt a szerető szívet.

Hiába van az a nagy tudomány, olyan titkokat keresnek az emberek, mi vesztüket okozza. Már Istennek képzelik magukat. Hányan, de hányan hangoztatják, csak magamban bízom. Fel sem tudják fogni, hogy mennyire ostobák.

 

Én pedig azt mondom testvéreim: Higgyetek, reméljetek, szeressetek!

Őrizzétek szívetekben és építsétek Isten templomát és kűzdelmetek örömre válik, mert meglátjátok Isten dicsőségét és örömötök teljes lesz. ÁMEN.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az örök Atya, az ő szent Fia: Jézus Krisztus, Isten szent lelke, a Szentlélek Úristen építse szívetekben Isten templomát. Őrködjön felettetek a szeplőtelen szent Szűz Istenanya: Mária, Szent Mihály főangyal oltalmazzon benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkoz­zanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: