1996. augusztus 27.

 

NE FÉLJ TE KICSI NYÁJ, MERT ATYÁTOKNAK ÚGY TETSZETT, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mennyei ö._ök Atya – a mindenség Ura és Istene – az ő e_szü­löttje, Jézus Krisztus, a megváltó Udvözítő és Isten szent Lelke, a Szentlélek Uristen szent nevével a dicső Szentháromság kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Dicsőség neked mennyei örök Atya, áldassék és felmagasztaltassék a te szent neved most és mindörökké. Dicsértessék szent Fiad, Jézus Krisztus mindörökké. Ámen.

 

Legyen áldott Isten szent Lelke, a hannadik isteni személy. Imádtassék a dicső szent­háromságú egy igaz Isten, mindig, mindenkor, örökkön örökké, Ámen.

 

Testvérem! Alázatos szívvel boruljunk le a végtelen Isten színe előtt, hisz mindig és mindenhol a színe előtt állunk. Köszönjük meg végtelen jóságát, felül nem múlható atyai szeretetét, kegyelmének bőséges kiáradását, a még bőségesebb megbocsátó irgalmát, mivel körülöleli az atyai szeretetével esendő, botladozó gyermekeit. Hisz szerető irgalmából elküldte értetek szent Fiát, szenvedése által megnyitott előttetek egy égi csatornát, hol bűnös lelketeket szent vérével mossa hófehérre az Isten Báránya, az eleven áldozat. Ennek az égi csatornának a neve a “bűnbánat szentsége” hova lerakhat­játok bűnös lelketeket. Hol nem kérdezik meg tőletek és nem is tartják számon, hogy hányszor járuitatok bűnbánó szívvel ehhez a lelketeket felemelő mennyei csatornához, ehhez a felül nem múlható kegyelmi forráshoz, mi Krisztus előtt lehetetlen volt az embemek, hogy Krisztus keresztáldozata után lehetséges legyen. Megértitek mindezt testvérkéim? Üdvösségetek ebben rejlik. Mert esendők vagytok. Ezért mondotta Ura­tok, Istenetek, megváltó üdvözítőtök: a juhok aktának ajtaja én vagyok. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kik ezen a kapun várjátok, hogy megnyíljon számotokra, hova csak bűnbánó szívvel léphettek. Ugyan, mivel is dicsekedhetnétek? Mi az, mit nem tőle kaptatok? Mit értetek el életetekben az ő segítsége nélkül? Boldogok vagy­tok, ha ezt felismeritek! Mert ha hagyjátok lelketekben munkálkodni a kegyelmet, ha nem magatokban bíztok, a kegyelem megadja a lélek világosságát, szétosztja köztetek Isten szent Lelke kegyelmi ajándékait: a tisztánlátás kegyelmét, a bölcsesség kegyel­mét, mi által mindig felismeritek Isten akaratát, azaz felismeritek azt az utat, min nektek személy szerint haladnotok kell, hogy Krisztus nyomdokain haladjatok, mert ő kitaposta előttetek azt, hogy hazataláljatok, Atyátokhoz, a mindenség Istenéhez. Ámen.

 

Az előzőekben azt mondottam, hogy mindnyájotoknak külön-külön meghatározta azt az utat az isteni szeretet, min nektek haladnotok kell. Mert ahányan vagytok, külön­bözők vagytok, kettő ugyanaz nincs, de mindnyájan terhelve vagytok a rátok szabott kereszttel, de Uratok keresztetek nagyságához szabta erőtöket. Mert mit mondott az isteni Bárány, a kereszthordozó megváltó Üdvözítő: Erőtökön felül nem engedlek benneteket kísérteni.

Külön utakról beszéltem, mi Krisztushoz vezet, de mégis egy úton fut ez az út, miről Uratok beszélt “a keskeny és a szűk kapu”. Mikor Uratok tanított benneteket, mikor egy alkalommal azt mondotta; “Ne félj te kicsi nyáj, mert Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot.” Tehát testvérem, ti sem féljetek! Miért is félnétek? Mikor ennyire szeret az Isten! Mert a szeretet megtartani akar és nem elveszteni! Ez lebegjen szemetek előtt, mikor a kísértő kétséget akar gyújtani szívetekben. De ti ismeritek az utat, hogy hova szaladjatok a gonosz elől, mint a bárány a farkasok elől, a jó Pásztorhoz. Semmitől se féljetek! Üdvösségetek a kezetekben van akaratotok által, ti pedig Krisztus kezében vagytok, honnan semmi és senki el nem ragadhat benneteket. Ezért mondottam már annyiszor, imádkozni és dolgozni. Ne engedjetek teret a gonosz­nak, ne szakadjatok el egy percre sem Krisztustól, a kegyelem forrásától, ettől a meg­tartó erőtől, és állhatatosak maradtok mindvégig, és meglátjátok Isten dicsőségét. Ámen.

 

Testvérem! Légy összeszedett, foglald le magad, mint már annyiszor mondottam, a testet munkával, a lelket imával. Tudom, küszködsz az összeszedett imáért, Csak abba ne hagyd, ha százszor megzavar a gonosz, te százszor kezd újra, mert kitartóan kísért és te pedig légy kitartóbb! A kegyelem ezt megadja neked. Ne engedd, hogy az anyagi világ lekösse figyelmedet. Hagyd a dolgokat a maguk rendje és módja szerint haladni, továbbra is ajánld fel magadat, úgy ahogy vagy Krisztusodnak. A te feladatod építeni Isten országát itt lent a földön, engesztelni, engesztelni. Kérd a bűnösök megtérését!

Engesztelni a bűnös világért, mert most is a szörnyű bűnök keresztre szegezik a szere­tetet. Ma is lándzsát döfnek Krisztus szeretettel lángoló szívébe. Ti pedig kicsi bárány­kák, imáitokkal töröljétek le Krisztus véres arcát. Váljatok Veronikákká, legyetek hős katonái Krisztusnak és semmitől se rettegjetek, mert Krisztus kezében vagytok. Legyetek gondolatban, testben és lélekben tiszták, cselekedeteitek igazak legyenek és meglátjátok Isten dicsőségét, mit azoknak készített, kik végigvitték keresztjüket azon az úton Krisztus nyomdokait követve, holle1kük üdvösséget talál. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg testvérem és testvéreim a mindenható, örök Isten, mennyei Atyátok, az ő szent Fia, Jézus Krisztus, ki a biztos úton vezeti az ő bárányait az örök hazába. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki szent lelkével körülvesz benneteket, véd és őriz az örök élet számára. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária anyai szeretetével védjen és oltalmazzon benneteket, borítsa rátok védelmező palástját. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a kísértésekben. Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: