1996. július 28.

 

SZERESSÉTEK EGYMÁST, MINT ÉN SZERETTELEK TITEKET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik nem ajkatokon hordjátok Krisztust, hanem a szívetekben. Így ajkatok a szív bőségéből nyílik imára és Isten dicséretére és így szavaitokon keresztül árad belőletek a krisztusi szeretet, méltó alázattal, tisztelettel és imádattal – az Atya szent nevével és szeretetével – a Fiú; Jézus Krisztus megváltói irgalma és alázatos szívével, a Szentlélek Úristen egyesítő erejével, a dicső szent­háromságú egy igaz Isten kegyelme által. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Áldás és dicsőség és imádat a szentháromság egységének úgy, mint az Atya, a Fiú egyszülöttje, az örök Ige a megváltó, egyedül üd­vözítő Jézus Krisztus, és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki keresi a lelkeket, ki közöttetek munkálkodik, ki lelketekben a lelkiismeret szava, ki gyűjti a nyájat, hogy a bárányok egyek legyenek a pásztorral. Ki viszi bárányait haza az atyai házba, hogy bemutasson benneteket az Atyának, mint övéit, ki szívetekben lángra lobbantja a szeretetet, mert mondotta: “Tüzet hoztam a földre és legfőbb vágyam, hogy lángra lobbanjon.” Ez a láng testvéreim a szeretet lángja, mi árad körülöttetek, mert szívetekben hordozzátok és ennek a tűznek világítani kell, terjedni, hogy az emberek ne sötétben járjanak, hanem keressék a fényt, mert ki a fényben jár az tudja hova megy. A sötétség fiai nem látják, hogy az az út, min járnak hova vezet. Mennek mint a vakok, vezetőjük a sátán, ki nagyon ügyel arra, hogy kilétét fel ne fedje.        .

 

Ti pedig testvéreim ügyeljetek arra, hogy a világosság fiai legyetek, hogy a becsapott, a félrevezetett lelkek fordítsák arcukat felétek, és ráeszméljenek arra, hogy az út, min haladnak hova vezet. Mert Uratok, megváltó Üdvözítőtök senki előtt életében nem zárja el azt az utat, mi a mennyekbe vezet. Bármikor reá lehet lépni a keskeny útra, mi a mennyek országába vezet, mert minden embemek felkínálja a megváltó szeretet a bűnbánat szentségét, csak akarni kell és a kegyelem megadja neki.

Ezért mondottam annyiszor és mondom most is: Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek! A lelkeket menteni és menteni kell, mert a búza kész az aratásra. Az emberiség, mint a barom fut a végzete felé. Eddig azt mondottam, hogy megy, de már azt mondom, rohan. De azt is mondottam már, hogy minél nagyobb a bűn, annál bőségesebben hull reátok a kegyelem, mert a bűnt a kegyelemnek mindig felül kell múlnia. Ezt az Istennek a felül nem múlható szeretetét, Jézus Krisztus megváltó kínha­lálát, a Szentlélek kiáradását, szavakkal megköszönni nem lehet, csak szívetek lángra­lobbant szeretetével, hogy Atyátoknak kedve telj en az ő gyennekeiben. Mert mit

mondott Uratok, megváltó Istenetek; “Szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket. Mert onnan tudják meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. ” Ha ez a szeretet él szívetekben, mert a kegyelem megadja nektek, meglát­játok Isten dicsőségét. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Haladjatok ezen az úton, legyetek tiszták, gondolatban, cselekedetben, testben és lélekben. Ne féljetek testvérem, mert a kegyelem felvértez benneteket a bűnnel szemben, mint egy jó katonát, ki a harc mezejére indul. Adjátok át magatokat a megváltó szeretetnek, ki megnyitotta előttetek a mennyek országának ajtaját Jézus Krisztusnak, ki szomjúhozza a ti lelketek üdvösségét, ki érettetek függött szent sebein, a keresztfán, hogy közte és köztetek ez a találkozás létrejöjjön, hogy fel tudjátok fogni és érezzétek, hogy mennyire szeret az Isten. Ámen.

 

Testvérem, haladj ezen az úton. Ne félj semmitől. Készítsd elő a lelkedet ennek a szeretetnek a teljes befogadására. Lángoljon a szíved a szeretetben, mert megváltó Istened szíve is lángol értetek. Hisz olyan szépen imádkozzátok “Jézusnak az Oltáriszentségben lángoló szíve, gyújtsd szívemet irántad való szeretetre. ” Ámen.

Mert ha szívetek lángja találkozik, sok kicsi lángból nagy láng lesz, minek fénye messzire világít és találkozik megváltó Istenetek lángoló szeretetével, így lesztek egyek Vele és benne, mint ő van az Atyával. Ámen.

Testvérem! Ne féljetek, hangolódjatok teljesen Krisztusra. Éljetek az ő jelenlevésében. Ne akarjátok megfejteni Isten titkát, mert elpocsékol játok drága időtöket. Nektek nem ez az Istentől rendelt feladatotok. Ne dörömböljetek olyan ajtón, mi zárva van előttetek. Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket a gonosz mesterkedéseire, mert becsap, mert tévútra vezet benneteket, hogy a jó nem is jó, a rossz nem is rossz. Ismer benneteket, jobban mint ti magatok. Egyőtöket a pénz ördöge, másotokat a test ördöge, a hannadikat a hatalom ördöge, vagy mind a három.

 

Hányszor, de hányszor figyelmeztettelek benneteket, hogy két úrnak nem szolgál­hattok, testnek és léleknek. Vagy felemelkedik a lélek, vagy lerántja a test az érzéki vágyakhoz, mihez a krisztusi szeretetnek semmi, de semmi köze. Ezt jegyezzétek meg, ami jó a testnek, az a lélek ellen van. Vagy pedig ami a lelket felemeli az szolgává teszi a testet. Hajtsátok a testet a lélek igájába. A meditálás nem egyenlő az imával. Bizonyos mértékig lemondotok szabad akaratotokról, mi veszélyes játék. Ezt értsétek meg. Nem a szeánszon keresztül vezet az út sem az Atyához, sem pedig Jézus Krisztushoz. Mivé teszitek magatokat???

Legyetek gondolatban szabadok és cselekedetben tiszták és meglátjátok Isten országát. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg testvérem és testvéreim a mennyei Atya, kinek akarata az, hogy üdvösségetek legyen szent Fia; Jézus Krisztus keresztáldozata és kiömlött szent vére által. Jézus Krisztus, az Atya egyszülöttje, az örök Ige, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária, ki közbenjárótok szent Fiánál, Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Isten minden angyala és szentjei imádkozzanak értetek.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: