1996. január 17.

 

SOKAN VANNAK A MEGHÍVOTTAK, DE KEVESEN A VÁLASZTOTTAK

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj.

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim az Úrban, úgymint az örök Atya, az Atya egyszü­löttje; Jézus Krisztus, ki a világ megváltó és üdvözítő Istene, és Isten szent Lelke, ki keresi mindazokat, kik akaratuk által Krisztuséi lettek, a Szentlélek Úristen szent kegyelme és a szentháromságú egy igaz Isten kegyelme által. Ámen.

Imádkozzunk Testvérem, kik követitek a jó Pásztort. Jusson eszetekbe mit mondott Uratok Istenetek a világmegváltó és egyedül üdvözítő Istene, mikor kétezer évvel ezelőtt azt mondotta apostolainak és ezt mondja a kései utódoknak is; nektek testvéreim: a kései utódoknak: “Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”. De az is mondatott: “Sokan vannak a meghívottak és kevesen a választottak. ” Ti is testvéreim ezek közé a kevesek közé tartoztok. Ezt átgondolva alakíts átok életeteket és most ennek tudatában imádjuk és áldjuk testvéreim Krisztusban a mennyei Atyát olyan alázattal és gyermeki szeretettel, mint ahogy ezt ő tette, az Atya egyszülöttje.

 

Mennyei örök Isten! Imádjuk, áldjuk szent nevedet, köszönjük szeretetedet mint kicsi gyennek olyan áhítattal, ártatlan gyenneki szeretettel, olyan odaadással, olyan reád hagyatkozás sal, mint ahogy ezt a te elsőszülötted tette; Jézus Krisztus. Olyan alázattal imádjuk Istenünket, kit a Fiú kinYilatkoztatott és azt mondotta: “Ki szeret engem, azt szereti az én mennyei Atyám is. ” És bebizonyítva ennek a szeretetnek a nagyságát, az Atya iránt és értetek, ti megtépett, meghajszolt kicsiny nyáj, kiket nemcsak a vicsorgó farkasok űmek és hajtanak, hanem még bárány testvéreik sem mindig értik meg. Ezért kérünk, esdve könyörgünk örök Atya, tartsd meg a tieidet, őrízd meg őket, erősítsd meg őket kegyelmed szent erejével, mert te vagy a szent, te vagy az Úr, mert te vagy a szívek és a vesék vizsgálója, mert egyedül te tudod mi lakik az emberben. Őrizd meg Uram a tieidet, szent kegyelmeddel öleld körül lelküket, hogy a harcaikat mindig győzelemre vigyék, hogy szent Lelked ereje által a gonosz csapdáit messze kerüljék, mert megadod azt a kegyelmet, miáltal igazak, hősök, alázatosak és nagyon kicsik tudjanak maradni… Embertársaikon keresztül tudjanak téged – mindenség Ura és Istene – szeretni. Fontos legyen részükre a lelkek megmentése.

Én tudom Atyám, hogy igazán neked tetszően így lehet téged igazán szeretni, hisz szent Fiad is ezt tette szeretetből irántad és az elesett emberért. Áldott legyen a dicső Szentháromság, úgy mint Atya, a Fiú; Jézus Krisztus, ki csupán szeretetből vette vállaira a kereszt fáját. A Szentlélek Úristen, ki keresi a szétszéledt nyájat, ki ke­gyelmeit hinti rátok, hogy akik keresik Krisztusukat, azok meg is találják. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Használjátok fel mindazt a kegyelmet, mit Isten Szent lelke szétosztott köztetek. Sáfárkodjatok vele, kamatoztassátok! Legyetek alázatosak, ne azt nézzétek ki a legnagyobb. Legyetek kicsik, nagyon kicsik. Tudjátok azt mondani, ­szívetekkel érezni – hogy nem én, hanem Krisztus által vagyok, aki vagyok. Őrizzétek szívetekben Krisztust és Krisztussal mindenek lehettek! Szikla szilárdak lehettek a gonosszal szemben, hősök lehettek, ugyankkor szerető szívűek. Váljatok Krisztusokká a lelkek megmentésében, kik megerősítik a gyengéket, visszaterelik az eltévedt bárányokat és kimentik a farkasok kannai közül. Tehát a feladat ez számotokra és ez nem könnyű. De ne feledjétek el mit mondott Uratok; Jézus Krisztus: “Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket.” Soha ne magatokban bízzatok! Mint annyiszor mondottam, a gonosz erősebb nálatok. De ha mindenképpen Krisztuséi vagytok, megtörik hatalma felettetek és Krisztus hős katonái lesztek. Ámen.

 

Testvérem, testvérednek Sándornak és Andrásnak azt üzenem, mit az előzőekben is felhívtam figyelmeteket, mikor az Úr, Jézus Krisztus szavait idéztem: “Nem ti válasz­tottatok engem, én választottalak titeket. Sokan vannak a meghívottak és kevesen a választottak.” De mondatott ám az is, “Jönnek hamis próféták álmessiások, és meg akarják téveszteni, ha lehet még a kiválasztottakat is.” A ti utatokon nem lehetnek sem sámánok, sem pedig mesterek. Egy a ti mesteretek; Jézus Krisztus. Csak egyedül ő mutat be benneteket az Atyának, az ő szentséges szent szívében van a ti üdvösségetek. “Minden hatalmat én kaptam mennyben és a földön. Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is.

Hogy mit tettek a sámánok és mit tettek a guruk, az nem a ti dolgotok. Csak egy, de

csakis egy az ami a tiétek, hogy mit tett értetek Krisztus, aki kínhalált halt értetek ­nem kényszerűségből, hanem – csupán szeretetből. Mert mit mondott: “Életemet senki nem veheti el tólem, mert hatalmam van odaadni azt és hatalmam van visszavenni azt.” Ezeket fontoljátok meg, ti akik kiválasztottak vagytok. Én pedig imádkozom értetek, hogy felfogjátok értelmetekkel és szívetekkel megértsétek.

 

Azt üzeni Uratok, Istenetek: “Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ki bennem hisz, ha meghal is élni fog! “Vannak lelkek kik nem ebből az akolból valók. Én őket is szeretem és őket is üdvözíteni akarom. Hogy ez miképp történik, az nem tartozik rátok. A feladatotok az, hogy bárányaimat tereljétek aklomba. Én ide választottalak ki benneteket, erre összpontosítsatok. Ez az út egész embert követel. Rögös út vár rátok. Sokan ellenszegülnek. “Senki sem próféta a családjában. Nekem sem nyíltak rózsák az utamon. Kinevettek, gúnyoltak, őrültnek néztek, éheztem, szomjaztam, fáradtam és sokat sírtam, utána pedig kínhalálra adtam magam, hogy üdvösségetek legyen, mindannak aki szeret engem, mert azt szereti az én Atyám is. Ámen.

 

Továbbá üzenem a Sándor hitbéli testérének; a krisztusi útról le ne térjen, mert megtartatik, sokat imádkozzon minden ügyes bajos dolgában forduljon az újszövetség Szentíráshoz és mindig feleletet kap.

A jövőt testvéreim ne kutassátok, minden amit tudnotok kell megnyílik előttetek, mikor már elég erősek lesztek annak elviseléséhez. Vigyázzatok! Itt tud a gonosz félrevezetni benneteket a legkönnyebben. A jövővel kapcsolatban azt mond, amit akar. Nevet­ségessé tesz benneteket. /Ezt tudja az ember legnehezebben elviselni.! Nektek is azt mondom, mint az előzőkben testvéremnek. Olvassátok az újszövetségi Szentírást. A

jelenések könyvét is. Ott mindenre feleletet kaptok. Mert Isten szent Lelke rávezet benneteket az igazságra és azon az úton haladtok, amit Uratok járhatóvá tett részetekre. Ne féljetek és ne remegjen szívetek, mert az isteni szeretet az üdvösségre vezet és visz benneteket. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az örök, mennyei Atya,kinek szeme rajtatok nyugszik, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, kinek választottjai vagytok. Kinek nagyon fontos a ti üdvösségtek. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki szétosztja ajándékait közöttetek. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz; Isten anyja Mária rejtsen el benneteket a gonosz elől. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a farkasok között. Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek.

 

 

1996. január 29.

 

NINCS NAGYOBB SZERETET, MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, ég és föld Ura és Istene, a ti szerető Atyátok, az ő első­szülött Fia, a világ Megváltója és Üdvözítője, Istene, Jézus Krisztus, és Isten Szent Lelke, a Szentlélek Úristen, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik egyek vagytok az Úrban. Áldunk, imádunk, magasztalunk és szeretünk mennyei Örök Atyánk és Istenünk. Megköszönjük atyai jóságodat, megköszönjük szent Fiadat, az elsőszülöttet, a megváltó, egyedül üdvözítőt, ki annyira szerette és szereti az esendő embert, hogy életét adta a ti üdvösségetekért.

 

Hisz mondotta; “Nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” De azt is mondotta Uratok, Istenetek feltámadása után Mária Magdolnának: “Menj el testvéreimhez és mondd meg nekik, előttük megyek Galileába. ” Fel tudjátok fogni ezt testvéreim? Nemcsak barátai vagytok Uratoknak és Isteneteknek, hanem a testvérei is. Ö az Atya egyszülöttje, ti pedig a másodszülöttek vagytok, de az Atya gyermekei, hogy örökösei is lehessetek Isten országának. Ezért halt értetek kínhalált az Atya egyszülöttje, bemutatva az Atya iránti végtelen szeretetét, és irántatok érzett végtelen szeretetét, olyan formában, hogy ti is lássátok ennek a szeretetnek a nagyságát. És közöttetek maradt Szentlelke által, és mint hús és vér az Oltáriszentség misztériumá­ban, hogy lelketek tápláléka legyen az idők végezetéig. Ezért imádni és viszont szeretni kell ezt a végtelen szeretetet, mert még mielőtt a világba léptetek volna, még az idők kezdete előtt szeretett benneteket. Áldassék és magasztaltassék a teremtő örök Isten, a Megváltó és a lelketek ajtaján kopogtató háromszemélyű egy igaz Isten: az Atya, a Fiú; Jézus Krisztus, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim Jézus Krisztusban. Mit mondott Uratok Istenetek Jézus Krisztus: ‘_z én utam, nem a ti utatok, az én gondolatom, nem a ti gondolataitok”.

Ennek titka rejtve van előttetek. Ezt megfejteni embemek itt a földön nem adatott meg. Majd odaát, ha kiléptek a test börtönéből, ha átléptek az életre, ott majd megvi­lágosodik minden előttetek. Itt lent a földön is megnyílik előttetek a tudás kapuja, mindig csak annyira, mennyire Isten szent Lelke azt érthetővé teszi részetekre. Nem azért, mert sokat törtétek rajta a fejeteket, hanem azáltal, mikor érettek lesztek rá, az ő tetszése és akarata szerint. Egészen másképp, mint azt ti már előre kiokoskodtátok. Mondom nektek testvéreim: Név szerint Sándor és András, ne fecséreljétek el drága időtöket olyan dolgok kutatásával, titkok keresésével, egyrészt ami nem tartozik rátok, másrészt pedig gátolja lelketek fejlődését. Mint már az előzőekben is több ízben felhívtam figyelmeteket Istennek nem a tudástokra, hanem a hitetekre van szüksége.

Megkaptátok a bölcsesség kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét, a gyógyítás kegyelmét, a lelkek közti kapcsolat kegyelmét, az ékesszólás kegyelmét, mint Isten ajándékát. A feltétel nélküli hit kegyelmét pedig nektek kell kiérdemelnetek. Szeretettel, alázattal, imádsággal törekedjetek arra, hogy mindig tökéletesek legyetek, mert “mennyei Atyátok is tökéletes.” Éljetek a világban, de ne a világnak éljetek. Csakis olyan kincseket gyűjtsetek, amit magatokkal visztek az életre, mert mondotta Uratok, Jézus Krisztus: “Mert kinek hol a kincse, ott a szíve. Szülessetek újjá Krisztusban, járjátok

végig a kiválasztottak útját Krisztusért és Krisztussal, mint ahogy Pál apostol is tette, hogy ti is elmondhassátok vele, már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.

A felelet kérdésére ebben foglaltatik. Vegyétek fontolóra a fentieket és okuljatok belőle.

Az út, mi előttetek áll, nehéz út, férfiúi erőt és kitartást követel. “De bízzatok bennem!” – mondja az Úr, mert én győzelemre viszlek benneteket, ne féljetek, mert én veletek leszek és nem hagylak elveszni benneteket. De tudnotok kell a gonosz keresztezi minden lépésteket. Kísért benneteket, ott árt, ahol csak tud, de ti ne féljetek! Még egyszer mondom, ne féljetek, mert körülveszlek benneteket Szentlelkem adományaival, felvértez1ek benneteket Szentlelkem erejével és békét adok nektek, az én békémet adom nektek, nem ahogy a világ adja, adom én nektek. Mint bárányokat küldelek benneteket a farkasok közé. De ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Én helyet készítettem nektek Atyám országában, mert azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is. Mert ki szeret engem, azt szereti az én Atyám is. Ámen.

 

Testvérem! Imádkozzál sokat. Mint már annyiszor megmondottam, imádkozni és dolgozni. El sem tudod képzelni, mekkora ereje van annak, mit Isten dicsőségére ajánlotok fel. Mert mikor imádkozol, Istennel beszélsz. Hányszor, de hányszor tapasz­taltad, hogy imád meghallgatásra talált. Köszönöm imáidat, köszönöm, hogy hasmo­sítottad a lelked és a lelkek javára azt a sok -sok kegyelmet, mivel Urad eláraszt téged. De óva intelek, hogy magaddal megelégedve, leállj és pihenőt tarts, gondolva erőt gyűjtesz az eljövendőkre. Ez nem úgy van, nincs pihenő testvérem. Mert a kegyelem űz és hajt a lelkek megmentéséért. Az erő is megadatik hozzá. Te csak szeress, higgy feltétel nélküli hittel és teljes reménységgel legyél a hátralévő nehéz úton. az utat ismered, mi az életre vezet, de ne feledd, veled az Úr, és nem földi jókra kaptad az ígéretet, hanem lelked üdvére. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem az örök Atya, ég és föld ura, nektek pedig mennyei Atyátok. Jézus Krisztus az elsőszülött, ki a küzdelemre szólít benneteket és harcaitokat győzelemre viszi. Ki szent kegyelmével körülvesz benneteket, Szentlelke a Szentlélek Úristen ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőte­lenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária vegyen szent palástja oltalma alá, rejtsen el a gonosz elől.

Szent Mihály főangyal oltalmazzon, védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek, kik itt a földön mint bárányok vagytok a farkasok között. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: