1995. december 22.

               

NE FÉLJ, ÉN VELED VAGYOK MINDEN NAP

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az öröktől és örökké élő Atya Isten, az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus és Isten szent Lelke által. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldott légy te örökkön és örökké élő mennyei Atyám. Dicsőítessék a te szent neved mindenkor és mindörökké. Magasztaltassék az örök Ige, az elsőszülött, a Fiú; Jézus Krisztus. Ki által van üdvössége az embemek. Ki azért lépett a világba, hogy üdvözítsen, nem pedig elveszejtsen, mert az Atya az ő kezébe adott minden hatalmat az ember felett, mert az üdvösség tőle származik, ki az Atyával egyetemben él és uralkodik, Jézus Krisztus. Imádtassék Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, kit az Atya, a Fiú; a megváltó üdvözítő nevében küldött. Ki a világban keresi a lelkeket, ki Krisztushoz vezet, aki elviszi a lelkeket az Atyához, mert a jó Pásztor féltve őrzi a nyájat, mert életét adta juhaiért.

 

Áldassék, dicsőítessék, imádtassék és felmagasztaltassék az egy igaz Isten, a dicső Szentháromságban. Ámen.

“Senki sem jöhet hozzám, mondotta a Fiú, a második isteni személy csak ha Atyám vonzza” “Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. ” – mondotta a világ megvál­tója és üdvözítője, az áldozati bárány, a jó pásztor, a kereszten fiiggő pásztor, ki életét adta juhaiért. Mikor a Fiú; Jézus Krisztus beteljesítette áldozatát, felment az Atyához és a ti Atyátokhoz az isteni dicsőségbe, mi kezdettől fogva az övé volt, mert mit mondott; “Én és az Atya, egy vagyunk.

 

Nem azért kellett kínhalált halnia, hogy elnyerje az isteni dicsőséget (mert ezt tévesen hiszitek!), hanem csupán szeretetből, irántatok – elesett, bűneitekbe belevakult emberek – hogy nektek szerezze meg az üdvösséget, mert szeretete végtelen. Mert mit mondott Uratok Istenetek, üdvözítő Krisztusotok, mikor apostolai megkérdezték: “Mester, ki üdvözül?” – ő azt felelte: “Embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Tehát az üdvösségszerző Jézus Krisztus kínhalála által lehetővé tette azt, mi számotokra lehetetlen volt. Erről már több ízben beszéltem, de fokozottabban felhívom figyelmeteket, mert vannak a világban olyan tévtanítások, amik emberi módon magyarázzák mindezeket. Mert Isten nélkületek is tökéletes Isten. Mert a Szenthárom­ság egy és oszthatatlan. Mert egy az Isten három személyben. Ezt a véges elmétekkel felfogni képtelenek vagytok, de mégis három személy egy isteni személyt takar. Tehát a megváltás miért történt meg? Mert Isten és a végtelen szeretet egyenlő, és ez a szeretet áradt felétek önzetlenül, nem Istenért, mert nélkületek is tökéletes Isten, hanem Isten végtelen szeretetében hajolt le hozzátok és a megváltásnak ebben a formájában kellett megtörténni, hogy lássa az ember ennek a szeretetnek a nagyságát. Ezért jött közétek, mind egy közületek. A szeplőtelen szent Szűz által a lelketekhez fér­kőzhessen. És ehhez a. testetöltéshez Istennek szüksége volt egy fóldi ember IGEN­jére. Mert Isten szabad akaratot adott az embemek, amit Isten tiszteletben tart és ehhez kötötte üdvösségeteket.

 

Isten hogy ember lehessen a szeplőtelen szent Szűz IGEN-jéhez volt kötve. Mikor Gábriel arkangyal elment a szent Szűzhöz bejelenteni a megváltó érkezését, és abban a pillanatban fogantatott az Isten – mint ember – mikor a szent Szűz azt felelte: “Teljesedjenek be rajtam szavaid” Küldetését beteljesítve azonnal elhagyta az angyal a szent Szüzet. Itt egyesült az Isten szeretete az ember szeretetével. Itt vette kezdetét a megváltás. Emberi szemmelláthatóan, emberi füllel hallhatóan és emberi szívvel fel­foghatóan. Úgy élt köztetek, mint egy közületek, a bűnt kivéve. Dolgozott úgy, mint egy közületek.

Szeretitek emberek fura módon magyarázni a dolgokat, nagyon emberien. Papjaitok közül is nagyon sokan, hogy Uratok Istenetek – mint ember – csak lass_ fokról fokra ébredt tudatára istenségének. Ez nem így van. Isten tökéletesen Isten volt fogantatása pillanatától kezdve, csak mindig úgy viselkedett, mint ember. Mikor csecsemő volt, mikor gyermek volt, úgy viselkedett mint gyermek. De tudatában volt istenségének.

Mikor tizenkét évesen a templomban tanított, – min az írástudók igen elcsodálkoztak ­Szent József és a Szent Szűz harmadnapra találták meg a tizenkét éves Jézust a templomban. Jézus azt felelte: “Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” Itt adta tudtul, hogy mindvégig tudatában volt isteni küldetésének, de visszatért Názáretbe. Tanítani pedig akkor kezdett, mikor a zsidó törvények szerint elérte azt a kort, mik a törvényben meg lettek határozva. Jézus nagyon ügyelt arra, hogy a törvényeket betartsa. Hisz mondotta: “Nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni.” Azt is mondotta: “Én a bűnösökért jöttem, nem az igazakért.” De a képmutatókat elítélte, azt mondotta: “Olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívül fehérek vagytok és belül tele vannak rothadással.

 

A megváltó Jézus Krisztus üdvösségre hív. Mindenkit üdvösségre szólít, mi több, mindenkit üdvözíteni akar. Ki üdvözül? Akinek az akarata találkozik az ő akaratával és Szentlelkének ereje rávezeti az igaz útra, ki meri vállalni a nehéz, tövises utat. Ki rá mer hagyatkozni Ura és Istene akaratára, kinek hite erős, kinek reménye megingat­hatatl_ kinek szeretete kiáradó Istene és embertársai felé, kiben Isten szent Lelke működik, ki nem ajkán, hanem szívében hordja Krisztusát, annak üzeni a seregek Ura és Istene: “Ne félj, én veled vagyok minden nap, csak hagyd, hogy általad működjem köztetek, és én átformálom lelke iteke t, hogy Atyámnak és Atyátoknak kedve teljen bennetek, mert Krisztus-hordozók voltatok azon a vándorúton, mit földi életnek neveztek. Tartsatok ki mellettem és én kitaposom előttetek az utat. Járhatóvá teszem számotokra, hogy kitáruljon előttetek a szűk kapu, mi az életre vezet. Hol várnak rátok, hol nincs félelem, hol nincs rettegés, hol az Atya szeretetében az örök jelenben éltek. Hol Isten kiáradó szeretete körülölel benneteket, hogy megtudjátok azt, hogy érdemes volt végigkűzdeni egy sóhajtásnyi életet azért, hogy Uratok, Istenetek jelenlevésében éljetek mindörökké. Amen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvéreim az örök Atya, kinek gondja van reátok, az ő egyszülöttje; Jézus Krisztus, az üdvösség szerzője, mert üdvösségetekért vérzett el a kereszt fáján. A Szentlélek Úristen, ki közöttetek munkálkodik és keres benneteket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária legyen

közbenjárótok szent fiánál, vegyen szent palástja oltalma alá, mint édes gyermekeit. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

Ármin.

 

1995. december 27.

 

ELVÉTETIK TŐLÜK ISTEN ORSZÁGA

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, az ő egyszülött Fia, a világ megváltója; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen szent kegyelme által.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség neked mennyei, igaz Atyánk és Istenünk. Imádtassék és felmagasztaltassék a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki a földre hozta az Atya szeretetét és szemmelláthatóan be is mutatta ennek a szeretetnek nagyságát és egyben mérhetetlen gazdagságát. Kereszten függő szenvedése által nyújtotta át az Atya megbo­csájtó szeretetét a bűnbánat szentsége által. Szavaival tanított, cselekedeteivel példát adott nektek Jézus Krisztus, az isteni Bárány. És megnyitotta számotokra a mennyek országát, hogy aki hisz benne és az Atya akaratát cselekszi, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen őáltala, mindörökké. Aldjuk és magasztaljuk Isten szent Lelkét, kit az Atya a Fiú nevében küldött, aki megvilágosítja elméteket, ki utatokat megvilágosítja, ki kegyelmeivel áraszt el benneteket, akarata és tetszése szerint. Ki hív benneteket, ki bennetek a lelkiismeret szava, a Szentlélek Úristen. Felszólít minden egyes embert az üdvösségre. Higgyétek el emberek, hogy Isten az igaz, ki mint személy három, hogy üdvösségre teremtett benneteket, nem pedig kárhozatra. Ámen.

Nem is tudjátok felfogni ti balga emberek, kik belevakultatok a bűnbe, hogy a gonosz a sátán, mint a barmot terel benneteket a kárhozatba, hol a test halála után jön a lélek halála az örök üdvösség kárára.

 

Az emberiség nagy része azt hiszi, hogy csak test van és semmi más. Azért akar megadni mindent mit a test követel és halhatatlan lelkével mit sem törődik. Azt hiszi, hogy bármit is tett a test és a lélek belemerül a semmibe és semmi, de semmi már nincs tovább. Ezeknek az embereknek reménye a teljes megsemmisülés. Pedig ha tudnák, pedig tudhatnák, hogy a kegyelem hányszor, de hányszor kopogtat lelkük ajtaján. Meg sem hallják, mert nem is akarják meghallani, pedig csak egy picit meg kellene nyílni a fény felé és a kegyelem rendet teremtene és működni tudna szívükben. Itt nem földi

javakat osztanak, hanem az örök életre szökellő kincseket kapnak: lelki értékeket, mit magával visz. Mert mindenki megmérettetik, mikor órája bekövetkezik.

 

Mert az örök életre két kapu vezet, szűk és szoros kapu (a nehéz földi út). Itt Isten irgalmas szeretete várja a bűnbánó lelkeket. (Mert mint már annyiszor mondottam, de mondom most is, a megbánt bűnökre van bocsánat, de a meg nem bánt bűnökre nincs bocsánat.)

A másik kapu pedig az igazság kapuja, innen még ember nem lépett be az üdvösségre, mert a fóldi életét úgy élte le, hogy nyereség lenne számára a testi-lelki meg­semmisülés, de nem valósulnak be reményei, mert milyen remény az, mi a semmiben reménykedik. Csak azt kapja vissza, mit életében tett, saját lelke ellen és mások ellen.

Azt ne feledjétek, minden ember lelkében ott van születésétől, sőt fogantatása pillanatától az isteni szikra, ha úgy tetszik: talentum. Vannak emberek, akik ezt az isteni szikrát fólé helyezik az anyagi testüknek és eszerint élnek. ezekben az embereknek a lelkében tud működni a kegyelem. Ezek az emberek is botladomak, sőt el is eshetnek, de ismerik azt a forrást – a lélek által – hol lelkük köntösét tisztára mossa a kegyelem.

A megváltó, üdvözítő Jézus Krisztus, mint egy áldozati bárány elvérzett bűneitek miatt a keresztfán, hogy lelketekrőllemossa azt a szennyet, mivel a világ befröcskölt benne­teket, hogy beléphessetek a mennyei lakomára, hol a menyegzői köntös nélkül nem juttok be soha (ez nem más, mint a tiszta lélek).

Mint az előzőkben mondottam, az isteni szikrát, mi az Atyától származik minden ember megkapja, mert ha nem kapná meg minden ember, Isten nem lenne igazságos: ez bennetek az élet.                                                                                                                   .

Ezt az isteni szikrát a bűnbánó ember lelkében viszi, ezáltal lép be a mennyek orszá­gába és tulajdona marad. A megátalkodott ember pedig halála pillanatában elveszti azt és itt vétetik el tőle Isten országa. Hányszor mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus: “Elvétetik tőlük lsten országa” . Tehát ezek az emberek megölték szívükben Istent, mint ahogy Jézus Krisztust is megölték, de feltámadott /testben/ mert csak a test felett uralkodhattok. Ugyanúgy az isteni szikra is megszabadul a test halálának pillanatában és egyesül Istennel. A lélek, mit az ember ha úgy tetszik -mindörökre ahhoz az úrhoz köt, kinek életében szolgált, hol a neki járó büntetésben részesül. (Mert a pokol kínjai sem mind egyforma). Tehát visszatérek az isteni szikrához, mit az örök Atya ad az ő fiainak. Mert az Atya szeretete nem teremti az egyik embert jónak, a másik embert gonosmak. De viszont minden ember bizonyos tulajdonságokkal jön a világra, de minden embemek van választása a jó és a rossz között, mindent fordíthat az ember lelke javára és mindent fordíthat lelke kárára, ez a kettősség mindenhol ott van.

Ez a szabad akarat joga, ebbe lsten nem avatkozik bele!

 

De mivel Isten irgalmas is és szerető Atyátok, Megváltót küldött éretek az ő egyszü­löttjét, ha a gonosz meg is ejt benneteket, helyrehozhassátok hibáitokat. Itt működik köztetek Isten szent Lelke, segítségetekre jött, mert az elvakult, a bűnébe beleragadt ember bűnei által növelte a gonosz hatalmát. Hogy ilyen lett a ti világotok ez nem Isten akarata. /De majd Isten által meghatározott időben, véget is vet neki.!

Visszatérve az előbbiekhez; tehát az isteni szikra visszatér Istenhez, de viszont ez az isteni szikra éltethet egy másik lelket is a továbbiakban. Ezt jegyezzétek meg.

A lélek és ami élteti, – ami az Atyától való szikra – ez kettő, és nem ugyanaz. Az üdvözült lélekkel eggyé válik, az elkárhozott lélekből, mint már mondottam kiszabadul és visszatér Urához, Istenéhez. Mert ami Istené, ismét egyesül Istennel, hogy újra elindítson egy lelket a fóldi vándorútra, hogy visszavezesse az emberi lelket Urához, Istenéhez. A léleknek az a feladata, hogy őrizze ezt az Istentől kapott ajándékát, hogy együtt térhessen meg abba az országba, mit az Atya szeretete készített el még az idő kezdete előtt.

 

Testvérem, itt most két lélekről beszéltem, akik teljesítették az Atya akaratát és akik elbuktak. Van egy hannadik lélekálIapot. Van a földön a kűzdő egyház. Ezt nevezzük a földi síkon élő lelkeknek, kik test és lélek. A kettő szemben áll egymással. A válaszút itt kezdődik.

A második a szenvedő egyház, ez már szellemi sík. Ide jutnak azok a lelkek, kik akaratuk és a bűnbánat szentsége és Isten végtelen nagy kegyelme által az irgalmasság kapujánál mérettek meg, de folt esett lelkükön a bűnbánat szentsége tisztára mosta ugyan, de a helye megmaradt.

Mint az arany is tűzben tisztul, szabadul meg a salaktól, a lélek is itt tisztul meg attól a folttól, mit a bűnbánat szentsége ugyan tisztára mosott, de a folt helye még látható. Ide kerül sok lélek, még mielőtt Jézus, ajó Pásztor bemutatja az Atyának, mint övéit.

A megdicsőült egyház pedig már a szentek közössége, ahol színről-színre láthatják Urukat, Istenüket, megváltó Krisztusukat. Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvérem a mindenható Atya, ki számontartja az övéit. Isten egyszülöttje; Jézus Krisztus, ki valóban kínhalált halt a ti üdvössé­getekért. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki üdvösségre szólít és hívja a lelkeket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária járjon közben értetek szent fiánál; Jézus Krisztusnál. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket kicsi báránykái a jó Pásztornak. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ámen.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: