1995. augusztus 29.

 

MÁRIA TÁRS MEGVÁLTÓ KÉNT JÁRTA KRISZTUS KERESZTÚTJÁT

 

Dícsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mindöröktől és mindörökké élő egy igaz Isten, a dicső Szent­háromság; úgy mint Atya, Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Dicsőítsük a mindörökké élő dicső Szentháromságot. Magasz­taljuk kié az örök jelen. Imádjuk azt a végtelen szeretetet, az Atya szeretetét, mi a Fiúban, az Atya egyszülöttjében öltött testet, hogy látva lássátok, hogy Isten annyira szerette a világot, benne a tévelygő bűnös embert, hogy egyszülött szent Fiát küldte le, hogy mind aki hallgat a Fiúra, annak örök élete legyen mindörökké. Mert a Fiú; Jézus Krisztus szereti az Atyát, de mint ahogy az Atya szereti az embert, úgy a Fiú is szeret benneteket és Isten egyszülöttje nem kényszerből jött el hozzátok. Hisz mondotta: “Életemet senki nem veheti el tőlem, mert hatalmam van odaadni azt, és hatalmam van visszavenni azt.” Tehát Uratok megalázta magát értetek. Mégpedig a kereszten füg_ő kínhalálig. Kinek volt akkora szeretete, hogy sebein függjön értetek, mindenkiért. – Es mit tett az ember? Megesett a szíve a kínok láttán és megbánta tettét? Nem! Kacagta, gúnyolta, arcul verte Isten végtelen szeretetéért cserébe. Volt ott egy kicsiny nyáj az ordító farkasok között. Ott állt az ő Édesanyja, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária, ki végigjárta a keresztutat. Végigélte szent Fiad keresztútját, végignézte és -élte keresztre feszítését. Ott állt mindvégig, mindaddig míg szent Fia az utolsó csepp véréig be nem teljesítette áldozatát. Ezért mondottam már több ízben, hogy a szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja; Mária társmegváltóként járta Krisztus keresztútját, mert vele volt mindvégig, Gábriel angyal megjelenésétől a szeplőtelen fogantatástól, a kereszten, a sebein függő kínhalálig. Ki végignézte és élte ezeket a kínokat – minél nagyobb nincs – megérdemli az ő Isten-anyasága, hogy tiszteljétek és szeressétek és mint közbenjárótoknak válasszátok szent Fiánál; Jézus Krisztusnál.

Urunk Istenünk, mennyei örök Atyám! Könyörgünk hozzád, hogy vess véget itt a földön a bűnnek, álljt parancsolj a gonoszság fejedelmének! Mert ugyanazok a kései utódok ma is káromló ajkaikkal rettenetes bűneikkel ma is keresztre feszítik a szeretetet. Tekints még itt a földön küszködő kicsi nyájra. Ne engedd, hogy a báránybőrbe bújt farkasok megtévesszék őket. Vedd őket körül szent kegyelmed erejé­vel, hogy egy se vesszen el, közülük, csak a kárhozat fia. Sok jóakaratú ember tévelyeg, nem látja a kiútat, mert sokan akarnak két úrnak szolgálni és ezért buknak el. Add meg nekik mennyei Atyám a tisztánlátás kegyelmét, hogy felismerjék mi a helyes és mi a helytelen, hogy ki a barát és ki az ellenség. Hogy különbséget tudjanak tenni a

jó és a rossz között. Sokszorozd meg ó mennyei Atyám kegyelmednek erejét, hogy szent Fiad keresztáldozata oly sok ember részére ne legyen hiábavaló. Áldassék és dicsőítessék a te neved, örök Atyám, te egy igaz Istenünk, a dicső Szentháromságban, most és mindörökké. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Legyetek összeszedettek, haladjatok az egyenes úton, hol Krisztus keresztje az útjelző. Ne nézzetek hátra, se jobbra, sem balra, mert utatok mellett ott a gonosz, akadályozza minden lépéseteket. Megcsillantja hamis gyöngyeit, ha rá figyeltek már le is léptetek arról az útról, min haladnotok kell. Olyan labirintust készít nektek, honnan nagyon nehéz a visszatérés. Mert ismer benneteket, ismeri gyengéteket, tudja jól, hogy mire vagytok fogékonyak. Mint az előzőkben mondottam, ne nézzetek hátra, sem jobbra, sem balra, de nem említettem azt, hogy előre nézzetek, Krisztus felé, hanem azt mondom, ne kutassátok a jövőt. Hanem hagyatkozzatok Krisztusra, éljetek a jelenlevésében, mint ahogy a jó Pásztor vezeti juhait a jó legelőre, úgy kövessétek őt ti is, mert Krisztussal és általa van üdvösségetek, de Krisztus nélkül soha el nem éritek. Mint már annyiszor, de annyiszor mondottam a lelket imával, a testet munkával kell lefoglalni. Imádkozzatok kis báránykák itt a földön, hajtsátok a testeteket a lélek igájába. Törekedjetek mindig jobbá válni, ha ezt teszitek üdvözültök. Ámen.

 

Testvérem, légy összeszedett. Lelked most szárazságban él, de ne félj ez a hit próba­köve. A kegyelem megengedi, hogy úgy érezd, hogy leragadtál és mindhiába imád­kozol, nem kapsz rá feleletet. Azt is megengedi, hogy kételkedj magadban is, kételkedj lelki ajándékaidban is. De ne félj, aki meg van elégedve magával, az leáll. Aki pedig elégedetlen magával az előre törtet Krisztus felé. Bízd minden ügyes bajos dolgodat Istenre, hagyd a dolgokat menni a maguk rendje szerint. A te dolgod, törtetni Krisztus felé. A te dolgod az ima és munka. Ne félj testvérem, Isten szent Lelke a helyes úton vezet előre, de azt ne feledd el, ez az út áldozatot követel. Legyél áldozatvállaló, ne remegjen a szíved. Légy alázatos szívű, de ezmellett legyél hős is. Hősként vidd keresztedet a te keresztutadon. Ha le is roskadsz, ne félj, mert Krisztus ott van melletted és talpra segít, csak bízzál benne feltétel nélkül, mint ahogy Urad és Istened eddig is mindig melletted volt a bajban, azután is veled lesz és mindig segít vinni keresztedet. Soha ne csüggedj! Gondja a te gondod Uradnak Istenednek. Mint már több ízben is mondottam, hogy minden úgy történik, hogy abból neked üdvöd szánnazzon. Erre ígéretet kaptál. Hogy ez így legyen, ezért nehéz utat kell végigjárnod. De mégis mondom: Ne félj! Mert mint üzen az Úr; Jézus Krisztus?

 

‘j4 győztesnek az élet koszorúját adom. Ki bennem bizik, az nem csalatkozik és meglát engem, mint megváltó Istenét. És kinyitom előtte az irgalmasság kapuját és lelkét felöl­töztetem a bűnbánat köntösébe és ezt a köntöst szent vérem tisztára mossa, hogy hófehéren léphessen a mennyei lakomába, hogy színről színre láthasson engem, hogy megértse mekkora szeretet az, ki meghalt érte a keresztfán, hogy irgalmas Szivemhez haza találjon.

 

Testvérem! A fentieket szívleljed meg és erősítsen meg az életed nehéz útján. De te ne félj semmitől, szabadulj meg félelmeidtől, mint már mondottam ez megkötöz téged. Legyél hős! Nem a gyávák haladnak árral szemben, hisz ezt te is tudod. Tudod testvé­rem, melyik úton kell haladnod. Csak bátran előre! Soha ne légy kicsinyhitű! Lelked majd nyugodalmat talál Urában, Istenében. Ámen.

 

Most búcsúzom. Áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim az öröktől és örökké élő örök Atya, az ő egyszülöttje; Jézus Krisztus, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen őrizzen és vezessen benneteket bárány-testvéreim a rögös, tövises úton. A szep­lőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja; Mária oltalmazzon és legyen közbenjáród szent Fiánál; Jézus Krisztusnál. Szent Mihály főan_al védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Amen.

Én pedig, Isten alázatos szolgája imádkozom érted, értetek, veled és veletek. Ármin.

 

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: