1983. augusztus 25.
 
 
IMÁDKOZZATOK, MERT A NAGY MEGPRÓBÁLTATÁSOK IDEJE MÁR EMBERKÖZELBEN VAN. VETKŐZZETEK KI A KÖZÖMBÖSSÉG KÖNTÖSÉBŐL ÉS ÖLTSÉTEK MAGATOKRA AZ ELEVEN HITET.
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem a mindenható Isten az Atya, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten nevével és a mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki áldott legyen, ki az Atya egyszülött Fia, ki az Atya jobbján ül, ki eljön majd az Atya dicsősségében ítélni élőket és holtakat.
 
       Könyörülj rajtunk Uram, Jézus Krisztus, te igazságos Isten! Mert mikor emberré lettél, te a Szeretet Istenét személyesítetted meg és szereteted nem ismert határt és te a szereteted végtelenségével kiittad kelyhedet az utolsó cseppig, és életedet adtad érettünk a te kiáradó szereteted által. De te eljössz újra, te igazságos Isten és az ítélet a Tied lesz és megítéled a világot a te igazságod szerint, és megkérded, hogy azzal a nagy szeretettel hogyan sáfárkodtunk. Hogyan fordította magáénak, és hogy haszno­sította az ember azt lelke üdvösségére. És te számon fogsz kémi, mint ahogy példa­beszédben mondottad, de ezerszer jaj annak, aki nem figyelt reád, de még nagyobb jaj annak, aki tudta törvényeidet és mégis közömbösen ment el mellette.
 
       De kérünk Uram Jézus, mikor eljössz az ég felhőin, ne csak igazságod által ítéljél el minket, hanem irgalmad által légy kegyes is hozzánk. Mert a te igazságod előtt ki állhat meg Uram Jézus? Ki az, ki megállhat előtted? – Senki! Kinek ne lettek volna gyenge pillanatai? Kinek? Uram, kinek? És hányan és hányan vannak azok, akik az egész életüket elprédálták! Hittek is, nem is. És mindent Krisztus elé helyeztek gondolva, ráérünk imádkozni, ha megöregszünk. De mondom, ki a fiatalságát oda­adta a sátánnak, annak az öregségét nem adja egykönnyen vissza. Legyetek imádkozó lelkek, mert nem tudod melyik pillanatban szólít az Úr, mert boldog az a szolga, kit ura készen talál..
 
       Testvérem ezen elmélkedj, és ne félj! Te csak akarj és az akaratodat – mit már több ízben mondottam – add oda a te Üdvözítődnek. A gondjaidat ajánld fel nap mint nap, mert gondja a te gondod. A te Üdvözítődnek gondja van reád.
 
       Ne félj! Erősödjön benned a hit és a mécses ki ne aludjon a te lelkedben.
 
Imádkozzatok, mert a nagy megpróbáltatások ideje már emberközelben van. Vetkőzzetek ki a közömbösség köntöséből és öltsétek magatokra az elven hitet. Vezekeljetek és imádkozzatok! Kérjétek az egek Urát, hogy adjon erőt, hogy lelketekben a hit ne szunnyadjon, hanem elevenen égjen. Mert mint már annyiszor mondottam: “Kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik.” És legyetek nagyon alázatos szívűek. Legyetek apostolai az Úrnak és hirdessétek Isten országát.
 
       A hitet nemcsak őrizni kell szívetekben, hanem terjeszteni, mert a hit lángja minél jobban ég a ti lelketekben, annál messzebbre ér a melege.
 
       Minél fényesebb lelketek mécsese, annál messzebb világít. De nem minden ember érzi meg ennek a melegét, és nem minden ember látja meg ennek a fényét. Most megint emberi hasonlattal élek: azaz ember, kinek a szeme beteg az bújik a fény elől, sőt mi több a fény szenvedés számára. Ugyanígy van a lélek, kit a bűnök sorozata a belső látásától megfosztott, azt hiába veszi körül a fény, a világosság, az bújik előle és eltakarja szemét, bezárja ajtaját.
 
       Ezért mondom már annyiszor, imádkozzatok másokért, mert a ti imáitok érdeme Istennél kegyelemmé lesz és az isteni kegyelem minden sebre gyógyír, mert Istennek semmi sem lehetetlen. De ezt most is hangsúlyozom, hogyha csak az Isten felé tartotok, egy parányi erőt kap a lélek, mert az üdvösségetek a ti szabadon választott szabad akaratotokon múlik. Mert még egyszer mondom az imának nagy a hatalma. Ahogy a munkád eredményét is annak adod, akinek akarod, a lelki javaidat miért ne ajándékozhatnád oda a te akaratod által bárkinek, és Isten az embernek megadta a szabad akaratot, és Isten mindvégig tartja a kötést, mert az emberrel szövetségre lépett.
 
       Testvérem, munkálkodj, ahogy tőled telik. Minden alkalmat használj ki, imáidban kérj kegyelmet embertársaid számára és mondom, hogy nem vész el. Az erő megadatik, de az már magán az emberen múlik, annak a befogadása. Ne törődj te azzal, ha te úgy is látod, hogy mindez hiábavaló. Te csak tedd meg a magadét, a többi az a felebarátod dolga. Te testvérem ne mulassz, mert azt is mondottam, hogy ti emberek még magatokat sem ismeritek, hogy ismerhetnétek bárki mást? És azt is mondottam, hogy ne ítélkezzetek! Ez nem a ti feladatotok. Mert a saját mércétekkel mérnek nektek is vissza. És legyetek megbocsátók, mert akkor nektek is megbocsáttatik!
 
       Most búcsúzom testvérem, az Atya szent kegyelme, az Úr Jézus áldása, a Szent­lélek világossága legyen a lelkeden és az Úr, Jézus Krisztus szent ereje töltse be a te lelkedet. Őrizzen meg szent teste és vére az örök üdvösség számára. Imádkozz és imádkozz testvérem, és én veled együtt áldom az Urat. Ármin.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: