2009. augusztus 29., Mennyei Atya: A Mennyország
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Atyám! Hálával, alázattal és szeretettel várjuk tanításodat, hogy te Ég és Föld Ura lehajolsz hozzánk kicsi teremtményeidhez.
 
Szentlélek Isten! Jöjj, segíts, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni Mennyei Atyánk bölcs szavait.
 
Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok, aki Éva által szólok hozzátok. Ma egy gyönyörű szép valóságról beszélek nektek, a MENNYORSZÁGRÓL.
 
1.                  Van-e Mennyország? Ha nincs Mennyország, akkor nincs értelme az Én szent Fiam földi életének: tanításának, kínszenvedésének, halálának, mert mindez azért volt, hogy ti teremtményeink eljuthassatok az Örök Boldogságba. Ha nincs Mennyország, akkor hiábavaló lenne az emberek részéről minden jóság, becsületesség, áldozat, imádság. A Szentírásban számtalan helyen tanúskodnak az Úr Jézus szavai a Mennyország létezése mellett. Pl.: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol rozsda és moly megemészti, és hol tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, hol sem rozsda sem moly meg nem emészti, és ahol tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják!” Vagy az utolsó ítélet alkalmával, mikor mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” Majd máshol így szól: „Atyám házában sok lakóhely van, megyek helyet készíteni számotokra.” Leírhatatlan öröm van a Mennyben, ahogy Szent Pál írja „Szem nem látott, fül nem hallott…” de ez az öröm nem a földi értékekre, vágyakra készült.
 
2.                  Második kérdés: Kik juthatnak a Mennybe?
A puszta emberi válasz erre az: Az emberek legnagyobb része halála után azonnal nem juthat a Mennybe, először át kell mennie a tisztuláson, és utána üdvözülhet. Viszont Jézus a jobb latorhoz intézett mondatával: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban!” – arra bíztat bennünket, hogy lesznek akik azonnal bejutnak az Örök Életbe, ha szeretettel teli, becsületes, kötelességteljesítő, áldozatos és alázatos életet éltek, és ebben az állapotban haltak meg felvéve a szentségeket.
 
3.                  Milyen lesz a Mennyország? Miben áll annak boldogsága?
 
a.)                Látni fogtok Engem a Mindenható Istent. Itt a földön az értelmetekkel és hitetekkel csak homályosan láthattok Engem, de ott szemtől-szemben teljes valóságomban, világosan. De nemcsak Engem fogtok látni, hanem műveimet is. A terveimet, amit sokszor az életben keményeknek, igazságtalanoknak tartottatok. Látni és érteni fogjátok a világ teremtését, a világtörténelem legnagyobb és legkisebb szereplőit, de most már igaz megvilágításban. Látni fogjátok a természet erőit, amiket az emberiség fel sem tudott fedezni.
b.)        Látni fogjátok az angyalok seregeit. A ma élő Vassulának, korotok egyik híres, ismert választottjának a következőképpen mutattam az angyalokat. Kiragadtam a lelkét testéből és Szent Fiam elkísérte a Mennybe. Látott egy óriási fénygömböt. Közöltem vele, hogy az az Én hajlékom. Mikor megközelítette látta, hogy többmillió angyal köröz körülötte.  A gömb belsejében lépcsők vezettek. Vassula belépett és minden bennt kékszínű volt, csönd és béke uralkodott. Körben a fal szorosan egymás mellett álló angyalokból állt és azt énekelték: „Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene…”
 
Igen, azt mondtam az előbb, hogy látni fogtok Engem, de teljesen nem tudtok majd akkor se belehatolni lényegembe, mint ahogy a tenger vize se fér bele a pohárba. De mindenki annyit láthat és fogadhat be Belőlem, amennyire képes. Tehát mindenki számára más és más lesz az örök boldogság, akkora örömet nyer, amekkorára rászolgált itt a földön. Mégis mindenki végtelenül boldog lesz. Képzeljetek el egy hangversenyt, ahol Bethoven Szimfóniáját adják elő. Mindenki élvezi ugyan, de más és más mértékben, annyira élvezi, amennyire kiművelt a zenei érzéke. Tehát a földi életben minél jobban kiművelitek a lelketeket, minél jobban szerettek Engem, annál többet kaptok Belőlem az Égben.
 
Esetleg felmerül bennetek a kérdés: Nem fogjuk-e megunni, hogy örökké néznünk kell az Istent és Műveit? Hát megunja-e az anya, hogy órákon át nézze kicsi gyermekét? Hát megunja-e a művész, hogy hetekig festi a témáját? Pedig ezek csak teremtett szépségek, fel sem érnek az Én Szépségemhez és gazdagságomhoz. Istent látni nektek, mint az Én boldogságomban, tevékenységemben és életemben részesülni, ez bizony nem unalmas nyugalom, hanem örök mozgás és tevékenység és ismeretgyűjtés.
 
Nemcsak látni fogtok Engem, hanem birtokolni. Ez azt jelenti, hogy az Én lényegem belelép a lelketekbe, bennetek élek, mint most legbensőbb gondolataitok élnek értelmetekben. Elborít benneteket az Én örök fényem és tudásom, amit eddig a földön hiába kerestetek.
 
c.)        Látni fogjátok Szent Fiamat is az égben. Az Oltáriszentségben csak a kenyér és bor színe alatt láthatjátok Őt. Itt színről-színre. Megölelhetitek, megcsókolhatjátok, beszélgethettek vele. Személyesen megköszönhetitek neki a Megváltás művét. Élvezhetitek a hatalmas szeretetet, ami belőle árad rátok.
 
Látni fogjátok a szenteket és vértanúkat, akik közbenjárását kértétek.
 
Látni fogjátok kedves hozzátartozóitokat, rokonaitokat, barátaitokat, lelki testvéreiteket. Különös öröm forrása lesz azokat látni, akik a ti imáitok, áldozataitok és felajánlott szenvedéseitek által üdvözülhettek, élvezni fogjátok hálájukat és köszönetüket.
 
Eddig arról volt szó, hogy kiket fogtok látni a Mennyben. Most egy szikrányit bemutatok nektek abból, hogy a lelkeken kívül milyennek láthatjátok ezt a gyönyörű helyet. Az Én nagyfalui választottam: Éva asszony lelkét is kiragadtam a testéből és egy Vezetőre bízva a Mennyországba küldtem. Egy olyan helyre érkezett, ahol minden a szivárvány színében ragyogott. Minden átlátszó volt, és mintha valami színes felhők szálltak volna ide-oda előtte. Mindenkiből szeretet sugárzott. Megmutattuk neki az őrangyalát, aki nagyon szép és fiatal volt, és mosolygott, ragyogott a szeretettől. Az Én gyermekem meg akarta ölelni, de nem tudta, mert nem kapta meg a végleges szellemi testet, amit halálotok után fogtok kapni. Láthatta, hogy ez olyan hely, ahol nincs gond, szenvedés, öregség, halál, leírhatatlan boldogságban élnek ott a lelkek.
 
Másik választottam magasabb szintre jutott a Mennyben. Tiszta aranyból lévő átlátszó hegyeket látott, gyémánthoz hasonló alapanyagú palotát, melyet angyalok építettek, mint bizonyságtevő palotát. Mikor egy ember üdvösséget nyert, mindig beleépítettek egy gyémánttömböt. Ugyanennek a léleknek mutattam egy nagy könyvtárhoz hasonló aranyfalu terme. A könyvek nem polcokon, hanem a falba voltak beágyazva: minden ember életének a könyve, aki valaha megszületett a földön. Az angyalok ezeket a könyveket időnként Isten elé vitték ítéletre.
 
Amit e látomásokban bemutattam választottjaimnak, és amit elmondtam, az csak egy csöpp kis ízelítő, abból a szépségből, amit ott fogtok tapasztalni. Ezt a ti szavaitokkal nem is tudnám megfogalmazni nektek. Különben is ezek mennyei titkok, amiket még rejtve tartunk előttetek.
 
Több emberben felmerül a kérdés, hogy a Mennybe lépéskor lesz-e a léleknek valamilyen teste? Igen. Ne egy formátlan, szabálytalan fényfoltot képzeljetek el az üdvözült lelkekként, hanem szellemi testben lesznek, amely átlátszó. Egészen a feltámadásig ebben a testben lesznek, majd a feltámadás után olyan testben élnek tovább, mint Jézus és a Szűzanya.

Drága Kicsinyeim! Szívem mélyéből kívánom nektek, hogy vándorló földi életetek után mindnyájan átléphessétek a Mennyország kapuit, és szerető atyai keblemre ölelhesselek benneteket. Megáldalak titeket a szeretet és tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: