2012.05.01  ÉGI ÜZENETEK               Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai
Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó.
Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső változás történik a lelketekben. Miben nyilvánul meg ez a változás?
 1. Elnyeritek minden bűnötök teljes bocsánatát
 2. Egészen eltörlöm örök büntetéseteket
 3. Előrölöm tartozásaitok egy részét
 4. Békét, nyugalmat adok lelketekbe
 5. Jócselekedeteitek érdemei visszaélednek
1.       Hogy elnyeritek minden bűnötökre a teljes bocsánatot, az azt jelenti, hogy amit meggyóntatok, az a bűn nincs többé. Egy példát mondok erre az életből. Egy férfi 4 halálos bűnt követett el, és meggyónta. Bizonyos idő után megint elkövetett egy bűnt. Akkor hány bűne lesz? Csak egy! Hogy azelőtt mennyi volt, az nem számít. Amit egyszer megbocsátottam, az többé már nincs.
2.       A gyónással a kegyelem állapotába kerültök, tehát nem juthattok a pokolba, míg el nem követtek újra egy halálos bűnt. Tehát a feloldozással eltörlöm örök büntetéseteket. Gyónjatok sokszor, mert a gyakori gyónás óriási segítség a kárhozat elleni küzdelemben.
3.       A föloldozással eltörlöm tartozásaitok egy részét. A meggyónt, és megbocsátott bűneitek eltűnnek ugyan, de utánuk tartozásotok marad, amit le kell vezekelni a tisztítótűzben vagy itt a földi életben. Ezekből a tartozásokból törlök el valamennyit. Ha ezekhez az eltörlésekhez még hozzátesztek sok felajánlott szenvedést, áldozatot, lemondás, önmegtagadást, halálotok után akár azonnal át is léphetitek a tisztítótüzet és a Mennybe juthattok.
4.       A szentgyónással békét, nyugalmat adok a lelketekbe, boldogító tudatot, hogy Én, a te Istened megbocsátottam és visszafogadtalak gyermekemmé. Egy életből merített példával szeretném bemutatni nektek, Gyermekeim, hogyan tudja felemelni a lelket a szentgyónás. Ma 20 éves Ibolya, aki gyermekkorában vallásos nevelésben részesült. Volt elsőáldozó, bérmálkozó, szüleivel rendszeresen járt a vasárnapi szentmisékre. Az általános iskola után egy távoli városba került továbbtanulni és kollégista lett. A tömeget követve elszakadt a hittől és belekeveredett a diszkók erkölcstelen világába. Rövid, pár hetes kapcsolatai voltak. A középiskola elvégzése után főiskolán tanult tovább és ott beleszeretett egy fiatal tanárjába, aki 2 gyermekes családapa volt. Hazudozva, titokban találkoztak. A paráznaság és házasságtörés bűnét ismerte a hittanórákról. Kezdte rosszul érezni magát a lelke mélyén. Mintha mázsás kő telepedett volna a szívére. Félt, hogy kitudódik ez a viszony, és a feleség nagy botrányt rendez. Rettegett a kárhozattól, mert tudta, hogy megérdemli. Nyári szünet volt, és hazautazott. Vasárnap édesanyjával elment a templomba. Az átváltoztatás alatt mély bűnbánat, szégyen és szomorúság fogta el, az Úr Jézus előtt és el kezdett sírni. Édesanyja, mit sem sejtett és vigasztalgatta. A szentmise után anya és lánya, leültek egymással szemben és Ibolya mindent elmondott. Édesanyja megdöbbenve hallgatta, és okos tanácsokkal látta el: mindenekelőtt szakítson a nős emberrel, azután tartson alapos lelkiismeret vizsgálatot és menjen el gyónni, áldozni. Ó, Gyermekeim, ha láttátok volna! gyónás közben hullott a könnye, mint a záporeső. A föloldozás után a könnyein keresztül mosolygott, és felszabadultnak, könnyűnek, és boldognak érezte magát. Hófehér lelkével új életet kezdett. Itthon minden este elment Anyukájával a szentmisére, és szentáldozáshoz járult. Megtanulta a rózsafüzért. Úgy ment vissza a főiskolára, hogy alig ismertek rá. A bűnös kapcsolatát lezárta, a diszkó helyett tanulással foglalkozott és vasárnaponként szentmisére jár. Az Oltáriszentség, Jézus teste és vére oltalmazta a kísértésektől, bűnöktől. Lelkét a tisztaság, a béke és a nyugalom uralta.
5.       Miben nyilvánul meg a változás a lélekben a szentgyónás után? Abban, hogy a jócselekedetei érdemei visszaélednek. Gyermekeim! A sok jó, amit tettetek a kegyelem állapotában, mind elvész, ha elkövettek egy súlyos bűnt. És ha ennek a bűnnek az állapotában maradtok jócselekedeteitek Előttem semmit nem érnek. De ha meggyónjátok ezt a bűnt, az előző érdemeitek visszaélednek. Erre is mondok egy esetet: Erzsike nagyon jó anyós és nagymama. Együtt lakik leányával és családjával, és mindenben segíti őket, munkájával és anyagiakkal egyaránt. De van egy hibája. Némelykor nem tud vigyázni a szájára, főleg, mikor nem sikerül neki valami, és csúnyán káromkodik. Azután siet meggyónni. Amikor a kegyelem állapotában van gyönyörködöm szeretetében, fáradhatatlan szorgalmában, de mikor beleesik a káromkodás bűnébe, eltűnnek jócselekedeteinek érdemei, amit eddig tett. És hiába szorgoskodik, hiába szolgálja a családot áldozatosan – míg meg nem gyónja bűnét- életének ez a része üres járat. A bűnben nem tud érdemeket szerezni a jótetteivel, de ha szentgyónáshoz járul, visszaélednek a régi jócselekedetei Előttem. Látjátok, mekkora ereje van a szentgyónásnak? Visszahozza nektek az összes jót, amit azelőtt tettetek.
Drága Kicsinyeim! Most megismerkedtetek a szentgyónás kegyelmi hatásaival. Már csak egy dologról szeretnék beszélni: a háláról. Ne hogy azt higgyétek, hogy az Én Szent Fiamnak semmibe se került a bűnbocsánat szentsége! Ahhoz, hogy megalapítsa a szentgyónást, mint feltámadt Jézus, először végig kellett szenvednie a kínzatásait és kínhalálát. Nagyon nagy volt az ára a bűneitek bocsánatának. A gyónás soha ne maradjon megköszönés nélkül. Kedveseim! Elmondom nektek, hogyan vagyunk jelen Mi, a Szentháromság és a Szűzanya. Egy ragyogó nagy fehér szív érkezett az Égből a mennyezeten áthatolva. A Naphoz hasonló fényt árasztott magából. Volt rajta egy kétszárnyú ajtó és a Szív tetején egy izzó, sárgásfehér fényű szeretetláng lobogott. Az ajtó kinyílt, és Mi négyen sorban kiléptünk belőle. Először Én, azután Szent Fiam, a Szentlélek és a Szűzanya. A nagy fehér Szív, mely ideszállított minket, a tetején lévő lánggal, végtelen szeretetünk jelképe irántatok. Mindhárman, és a Szűzanya is hófehér ruhában vagyunk. Míg mondtam a szentgyónásról a tanítást, itt álltam eszközömtől balra, a többiek is körülöttünk hallgatták veletek együtt szavaimat. Most viszont a beszéd végén Jézus Krisztus fehér papi ruhában és halványlila stólában leült a gyóntatószékbe. Én, Atyátok a háta mögött állok. Gondolatban egyenként jöjjetek ki, Gyermekeim, mert Fiam mindenkit meg fog gyóntatni. Már ott is áll Jézus előtt az első közületek. Mielőtt letérdel, odamegy Szentlelkem egy fehér lánggal a tenyerén és belevilágít a lelkébe. Nemcsak a szívébe! Ugyanis a lelketek nem egy kicsi fényes folt valahol a szívetek körül, hanem belülről kitölti a testeteket: benne van szívetekben, fejetekben, lábatokban, kezetekben, akkor, mint ti és olyan az alakja, mint nektek. Ezért a Szentlélek Isten lángjával körbevilágít benneteket egészen, hogy az Úr előtt minden bűnötök kirajzolódjon. És amit ezután mondok, egyes számban folytatom, mert végig mindegyiketekkel ez történik.
Térdelj le, Gyermekem Urad Jézusod előtt! Töredelmes szívvel gondolatban sorold fel Előtte bűneidet. Utána Ő így szól hozzád: „Szeretett Gyermekem! Boldoggá tettél igazi, mély és őszinte gyónásoddal. Ezután gondosan kerüld a bűnt, és hívj Engem, hogy segítsek legyőzni a kísértést. Mondd el a bánatimát. Ketten egyszerre hallgatjuk, Atyám és Én. És most nézd, mit teszek veled! Szívemből egy piros vérsugárral lepermetezem egész lelkedet, mely minden foltot eltávolít. Atyám és Én együtt oldozunk fel e szavakkal: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.” Jöjj, Édesanyám, öltöztesd fel gyermekünket. A Szűzanya karján egy ragyogó fehér ruha van, éppen a te lelked mérete. Rád adja, és a szíved felett e ruhán arannyal egy liliom van hímezve és egy név. Ez lesz majd a Mennyországban a neved. Vigyázz erre a ruhára, mert ez a megszentelő kegyelem hófehér ruhája. Őrizd meg ilyen fehéren!
Kicsinyeim, ez a gyónás nem helyettesítheti a szentgyónást, melyet a templomban végeztek. Ezzel csak azt mutattam be nektek, hogy amikor szentgyónáshoz járultok, a gyóntatószékben valójában Én ülök, a ti Jézusotok. Én bocsátom meg bűneiteket, és Én oldozlak fel benneteket a pap ajkával és kezével.
Drága tisztalelkű Gyermekeim! Ezután szeretnétek-e lelki áldozásban részesülni? Válaszoljatok! … Én, Atyátok egy aranykelyhet tartok a kezemben ostyákkal, és átadom Szent Fiamnak. A Szentlélek is fog egy arany kelyhet, melyben bor van. Mindhárman keresztet rajzolunk a levegőben a kelyhek fölé, és erre az ostyák Oltáriszentséggé, és a fehérbor Jézus valóságos, piros habzó vérévé változik. Térdeljetek le! Aki nem tud, álljon. Szentlelkem és Jézus végigmennek köztetek, és mindenki előtt megállnak. Jézus mindannyiatokhoz egyidejűleg szól, ezért egyes számban beszél: „Drága, hófehér lelkű Gyermekeim! Alig várom, hogy beléphessek a szívedbe, hogy egyesüljek egész lelkeddel. Hogy eggyé válhassak veled. E szavakkal emelem fel a te Szentostyádat: „Ez az Én Testem!” Nyisd ki a kis szádat! Belemártom a Szentostyát Vérembe, melyet Szentlelkem tart és most nyelvedre helyezem. Nyelj egyet! Emeld fel a fejedet, hogy megsimogathassam arcodat! Ugye érzed Kezem melegét? Gyermekem! Merülj el szeretetemben! Most az egész Szentháromságot magadhoz vetted. Ezután szeress minket, dédelgess minket, légy hálás e nagy ajándékunkért.
Állva fogadjátok közös áldásunkat! Az egész Szentháromság és Édesanyám nagy keresztet rajzolunk a levegőbe és Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: