2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚNIUS

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
45. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Jakab apostol levelét!
 
Havi mottó: „Az a kérdés, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8)
 
Közös imaszándék: a férfiak és a nők közötti kiengesztelődésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét, áldozatot… felajánlani.
 
Konkrét feladatunk: a bocsánatkérésben – Isten segitségével – én akarom az első lépést megtenni a felebarátom felé.
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júniusában
 
„Szeretteim!
 
Most nézzetek őszintén a szívetekbe, mert egy nagyon fontos kérdést teszek fel nektek!
 
Erős, gyenge, élő vagy nem létező a ti hitetek?
 
Vigyázzatok, mert hit nélkül nem fogjátok kibírni a nagy figyelmeztetést, amelyben mindnyájatoknak részetek lesz. Higgyétek el, Jézus vissza fog térni a Földre és egy bűn nélküli, új korszakot fog magával hozni. Jézus, a Földre való visszatérése előtt, Általam mindent meg fog tisztítani és át fog alakítani. Tudnotok kell, hogy az új világba senki és semmi nem fog bemenni, ami hamis. Higgyétek el, a napjaitok meg vannak számlálva a figyelmeztetésig! A nagy hitehagyás miatt az Atya már nem vár sokáig!
 
Ismerjétek fel a Gonosz Lélek sugallatait, mert a világosság angyalának tetteti magát és még az igazakat is meg akarja téveszteni! Neki ne higgyetek, mert a kárhozatotokat akarja!!!
 
Ebben az utolsó időben, ti ne azzal foglalkozzatok, hogy milyen ételt tegyetek félre és hova meneküljetek! Én azt mondom nektek, ha hittel és bűnbánattal az Atyához kiáltotok, Ő, akárhol is lesztek, meg fog menteni benneteket! Aki felszámolja a bűnt az életében minden nap és a jóra törekszik, az ne féljen a jövőtöl!
 
Vegyétek nagyon komolyan, amit most mondok: a számonkérés ideje elérkezett!
 
A jelekből, amelyeket az Égen és a Földön láttok, hittel következtessetek az utolsó időre.
 
Jól jegyezzétek meg, Isten senkit, aki Benne bízik nem fog elhagyni! Kérjétek állhatatosan az élő hit kegyelmét, mert aki hisz, az a körülményektől függetlenül meg fog menekülni!
 
Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével.
 
Házi feladat júniusra
 
Uram, segíts, hogy a jótetteimmel mutassam meg az élő hitemet az emberek előtt!
Előretekintés júliusra:
Közös imaszándék lesz: az idősek és a fiatalok közötti kiengesztelődésért fogunk mindent felajánlani.
Konkrét feladatunk lesz: Jézus nevében meg fogok bocsátani mindazoknak, akik ellenem vétettek!

Nagyfalui üzenet, 2009. június

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!” – 7. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 28,16-20;15,1-17; Mk. 14,12-26; 4,26-41; 5,21-43; Mt.16,13-19).
Havi mottó:„Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Havi imaszándék: azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek között, a vallások között és az egész világban!
Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Medjugorje-i rózsafüzért (Hiszekegy, 7 Miatyánk, 7 Üdvözlégy,
7 Dicsőség), azért, hogy legyen erőnk békét vinni a békétlenek közé!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 júniusában
 
            „Szeretteim! Örülök annak, ha rendszeresen elzarándokoltok az Általunk kiválasztott Szent Helyekre, ahol – ha nyitott a lelketek − rendkívüli kegyelmekben részesülhettek. Ebben a hónapban, lélekben Medjugorjé-ba viszlek el titeket.
 
Mit tanulhattok a medjugorjei látnok gyerekektől, mielőtt és miután Mária megjelent nekik?
 
Ők gyakorolták a vallásukat! Rendszeresen jártak a szentmisére, gyóntak, áldoztak és a csalájaikban imádkoztak. Mária megjelenése után, ők, az Égiek üzenetét nemcsak elfogadták, hanem a szívükbe fogadva élték is azokat. Felajánlották magukat egyénileg és családostól is Mária szolgálatára. Megtanulták a szeretet konkrét gyakorlását otthonaikban és azokkal a zarándokokkal, akikkel naponta találkoztak. Mária felkeltette a látnokok szívében a vágyat, hogy folyamatosan Isten jelenlétében éljenek. Megértették a kiválasztott gyerekek, hogy a kegyelem idejét, amely hamarosan lejár, nagyon komolyan kell venni. A látnokok örömmel vállalkoztak arra, hogy naponta hosszabban imádkozzanak, kenyéren és vízen böjtöljenek és csak a jóban menjenek előre. Nemcsak egyénileg, hanem közösségileg is megtanulták a lelki életet a rendszeres találkozások által. Ezáltal formálódtak hiteles tanuságtevő apostolokká. Máriával együtt dolgozva, felvállalták az Egyház és az egész emberiség újraevangelizálását. A látnokok felajánlották Máriának azt a legfájdalmasabb érzést is, amikor az Egyház emberei tették próbára őket. Ők elfogadták az Egyház tartóztkodó viszonyulását, bölcs várakozását addig, ameddig az égi üzenetek véget érnek. A látnokok a lelki tapasztalataikról rendszeresen tanúságot tettek! Csodálták és szerették Máriát, aki átvette a plébániájuk és az egész emberiség lelki életének formálását. Mária évtizedeken át türelmesen vezette a látnok gyerekeket és általuk azokat a személyeket, akik megnyíltak az égi üzenetek előtt! A kiválasztott gyerekek meggyőződtek arról, hogy Isten az egész emberiséget végső döntés elé állitotta, vagy megtér Istenhez, vagy nem lesz jövője! Ők komolyan vették Mária konkrét tanácsait: otthonaikban házi oltárt készítettek, használták a szenteltvizet, a tömjént, maguknál megáldott tárgyakat viseltek és a házukban értékelték a megáldott kereszteket és szentképeket. Ők vállalták az üzenetek miatt a támadásokat, rágalmakat, meghurcolásokat, az életük keresztútját,… Jézus és Mária iránti szeretettből. A látnokok azért is hisznek mélyen az üzenetekben, mert azok elsősorban az ő életüket, és mások életét is megváltoztatták. Boldogan szemlélték a lelki gyümölcsöket: a tömeges megtéréseket, gyógyulásokat, a hatalmas zarándok csoportokat… A legszebb lelki gyümölcs a szívetekben és mások szívében is a szívbéke!!! A látnokokat az a tiszta szándék vezérli felajánlott életükben, hogy az emberiség a földi és az örök bűntetéstől megmeneküljön és az Új Világba kerüljön.
 
Én a Szentlélek, azt mondom nektek, ne azt fürkésszétek kíváncsian, hogy mi van a látnokok által kapott titkokban, hanem éljétek meg a lehető legjobban − Jézussal és Máriával− életetek jelen pillanatát. Ezen az úton haladva, bármi is fog történni veletek, a javatokra, megtérésetekre, üdvösségetekre fog válni. Én a Szentlélek, személyesen kérlek benneteket, hogy különösen ebben a hónapban, minden nap imádkozzatok a Medjugorjéban szolgálatot teljesítő papokért, a látnokokért, az oda menő zarándokokért, hogy az Égiek egyedi, csodálatos terve mindenkivel megvalósuljon.
 
Most, nektek, engesztelőknek azt mondom, hogy értékeljétek és szeressétek a Szentháromság hegyét, vállaljatok a lelki közösségetekért minden áldozatot, éljétek meg jól a hosszúnak tűnő várakozást és engesztelést, tanúljátok meg a lelki élet alapelemeit, hogy valóban boldogok legyetek és boldoggá tehessetek másokat is. A jövőre nézve, örömmel mondom nektek, hogy hamarosan el fog jönni az a „szent idő”, amikor az egész Egyház és az egész emberiség kimondhatatlan hálával fog leborulni „az egész emberiség Anyjának”lába elé, hogy megköszönje Neki mindazt, amit évtizedeken és évszázadokon át tett gyermekei földi és örök jövője érdekében! Megáldalak titeket a szívbéke legnagyobb ajándékával!!!”
 
            
 
Szűz Mária rendkívüli üzenete – 2009 június
 
            Kedves engesztelő Gyermekeim! Szomorúan jelentem be nektek, a Nagy Figyelmeztetés előtt, egyik legnagyobb bűntetésen megy át az emberiség, azért, mert többségben sem a nagyok, sem a kicsik nem hallgattak a bűnbánatra való felhívásomra. Ti, akik Hozzám tartoztok, minden nap kérjetek Istentől bocsánatot, azok nevében, akik a világ különböző részein tömegesen halnak meg. Imáitok, böjtjeitek… mellett felajánlott szenvedésetek a legértékesebb, amivel segíthettek nekik, hogy legalább a kárhozattól megmeneküljenek. A halálos betegségben levők testének a megmentéséért már nem tehetek semmit. Ti, akik engedelmeskedtek Nekem, ne féljetek semmitől! Meg fogjátok tapasztalni, Istennek van ereje, hogy megmentsen benneteket! Ti, enyéim, a haláltól se féljetek, mert, akik bűnbánó lelkülettel rendelkeztek, halálotok után egyenesen a mennyei Atya ölelő karjaiba fogtok kerülni.
 
Bejelentem nektek a nagy örömhírt: készüljetek fel, mert a Szentháromság hegyén, a gyógyító forrás hamarosan meg fog indulni és általa a bűnbánatot tartó emberek sokasága fog meggyógyulni gyógyíthatatlan betegségekből. Örömmel mondom nektek, elérkezett az idő, hogy annyi próbatétel után, Isten megdicsőítse magát bennetek és általatok!!!  Látni fogjátok, hogy senki a világon nem fogja megbánni, hogy Mellettünk döntött. De azt is tudomásotokra hozom, hogy akik Isten ellen vagy Isten nélkül élnek és nem akarnak bűnbánatot tartani, a bűneik miatt az igazságosan megérdemelt büntetés gyümölcseit aratják le! Vigyázzatok, mert jelenleg a világban lévő bajok miatt a Gonosz Lélek Isten ellen akar hangolni titeket! Tudnotok kell, a világban lévő rossz miatt nem az Isten a hibás, hanem a bűneihez ragaszkodó ember, aki a Gonosz Lélekkel együttműködik. Eljött az idő, amikor enyéim szomorúsága, határtalan örömmé és a bűnös emberiség múlandó öröme kimondhatatlan szomorúsággá fog változni! Újra csak azt mondom enyéimnek, ne féljetek, nézzetek az Égre, mert elérkezett megdicsőülésetek várva várt szent pillanata!
 
            A Szentháromság, Általam aki a Remény Anyja vagyok , áld meg benneteket az Istenbe vetett határtalan bizalom kegyelmével!!!

Ft. Csilik János: A medjugorjei jelenésekről

 


Medjugorje -1981- Bosznia-Hercegovina *** „Én vagyok a Béke Királynője!”
Medjugorje világcsoda! Sokan, ezzel az egy szóval minősítik azokat az eseményeket, amelyek 1981 június 24-én, ebben a kis hercegovinai falucskában kezdődtek. Medjugorje, a mostari püspökséghez tartozó, ferencesek által vezetett egyházközség. A világ minden tájáról érkeznek oda látogatók, kiváncsiskodók, zarándokok. Az ott lejátszódó események az egész Egyház életére áldásos hatást gyakorolnak.
Kik voltak a látnokok a Szűzanya első jelenésekor? Vicka Ivankovic (szül.1964 júl.3) 16 éves a jelenéskor és textilipari tanulmányokat végzett. Mirjana Dragicevic (szül.1965 már.18) 16 éves a jelenéskor és a szarajevói egyetem agronómiai szakán tanult. Marija Pavlovic (szül.1965 ápr.1) 16 éves a jelenéskor és fodrászatot tanult. Ivan Dragicevic (szül.1965 máj.25) 15 éves a jelenéskor és Mostárba járt iskolába. Ivanka Ivanovic (szül.1966 ápr.21) 15 éves a jelenéskor és Mostárba járt iskolába. Jakov Colo (szül.1971 jún.3) a legfiatalabb a látnokok között. A látnokok mindannyian Bijakovici-ben születtek és a családjukkal együtt hitüket gyakorló katolikusok.
Mikor és hol kezdődtek a Szűzanya jelenései? 1981 június 24-én, 18 óra tájban, hat plébánibeli fiatal a Cranica hegy lábánál, Podbrdóban, egy csodálatos szépségű Édesanyát pillantott meg, gyermekkel a karján. Mindjárt arra gondoltak, hogy a Szűzanya, de félelmükben és zavarukban nem merték megközelíteni. A következő napokban a gyerekek jelet kértek és kaptak a Szűzanyától. A helyi plébános fra. Jozo Zovko kikérdezte a gyerekeket az elmúlt napok eseményeiről. A hatodik napon orvosi vizsgálat alá vetették Mostárban a gyerekeket és megállapítást nyert, hogy valamennyien egészségesek az elméjükben. Ezután az első csodás gyógyulás is megtörtént. Amikor különböző akadályokat gördítettek a látnok gyerekek és a nép elé, hogy ne menjenek a jelenés helyére, a Szűzanya megjelent az otthonukban, a mezőn és üzeneteket adott nekik. A plébános a zarándokokat a templomba irányította, hogy ott imádkozzák a rózsafüzért és ünnepeljék az Eucharisztiát. A Szűzanya megjelent a látnokoknak a templomban is, azután a plébánia egyik szobájában és a látnokok tartózkodási helyén, bárhol voltak.
Melyek voltak a Szűzanya üzenetei? Az üzenetek két csoportra oszthatók. Az egyik csoport általános jellegű: az imára, a békére, a hitre, a megtérésre, a böjtre… vonatkoznak. „Békének kell uralkodnia a szívetekben, Isten és ember, ember és ember között” – mondta többször Szűz Mária. Ő kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!” „Az élő hit által vagyunk képesek befogadni és megvalósítani a békét!” A Szűzanya, a bűnbánatra, a gyakori gyónásra hív meg, hogy a szívünk megtisztítása által megkapjuk a szívbékét és a béke építői legyünk a családban és a közösségünkben. „Minden családnál legyen családi oltár és közös ima!” Hétfőn, szerdán és pénteken a Szűzanya böjtöt kért kenyeren és vizen , hogy ezáltal uralmat nyerjünk a testünk felett, és megszabaduljunk a bűn rabságából. A Szűzanya szerint a béke a legnagyobb ajándék a Földön, amelyet az élő hit, a szív megtérése, a személyes ima és a konkrét böjt által szerezhetünk meg. A másik csoport a plébániához intézett üzeneteket képezik. A Szűzanya megmutatta a Poklot, a Mennyországot és a Tisztítótüzet a látnokoknak.
Mit tudunk a Szűzanya által adott titkokról? Összesen 10-et közöl a látnokokkal! Ezeket nem tárhatják fel a Szent Szűz engedélye nélkül. Amiket elmondhattak: a titkok a helyi és az egyetemes Egyházra leselkedő csapásokra és a „Nagy Jelre” vonatkoznak. A „Nagy Jelet” figyelmeztetések fogják megelőzni. A büntetéseket lehet csökkenteni imával és bűnbánattal.

Melyek voltak a jelenéseket kísérő jelek? A Nap játéka; a Krizsevac-on a kereszt fényoszloppá változott, majd helyébe egy fénylő leányalak lépett − Szűz Mária; az égbolton megjelent a „MIR”-béke szó fényalakban, stb. „Ezek a jelek a ti hitetek megszilárdítására szolgálnak, amíg el nem küldöm a maradandó jelet” – mondta a Szűzanya. Ami az események hitelességét illeti, addig, ameddig a jelenések nem fejeződnek be, az Egyház vizsgálja az üzeneteket és figyeli a lelki gyümölcsöket.

N.B. 2009 júniusában, mindegyik engesztelő napon, ünnepélyesen felajánljuk magunkat a Béke Királynőjének szolgálatára!!!               (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Házi feladat júniusra:

„URAM, TÉGY ENGEM A TE BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ!”

Előretekintés 2009 júliusára:

Közös imaszándék lesz:azért engesztelünk, hogy elsőként, elvárások nélkül tudjunk lángolóan szeretni!

Konkrét feladatunk lesz: minden nap el végezhetjük a Szeretetláng rózsafüzért!

N.B. Júliusban a Szeretetláng Mozgalommal fogunk megismerkedni!

Nagyfalui üzenet, 2010. június

“…Kik miatt sírnak az Égiek?…”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –JÚNIUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
69. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-41; 11, 1-13)
Havi mottó:„Könyörülj rajtam Istenem, a Te nagy Irgalmasságod szerint!” (50.zsolt.)
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek Isten és az emberek ellen!
Konkrét feladatunk: imádkozzuk és terjesztjük „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júniusában
 

Szentlélek Istenünk! Az utolsó időben halljuk és látjuk, hogy sok helyen a világon Jézus, Mária és egyes szentek képei, szobrai könnyeznek.
 
Mit akarnak üzenni az Égiek a könnyezések által az emberiségnek?  
 
„Szeretteim! Bármilyen könnyezés által a Nagy Figyelmeztetésre irányítjuk a tekinteteket, amely az ajtótok előtt van. A legtöbb édesanya akkor sír, amikor akár fizikailag, akár lelkileg veszélyben látja a gyermekeit és emberileg tehetetlen a megmentésükben. Jézus és Mária, a könnyezéseik által tanúságot tesznek arról, hogy együttérző és segítő Személyekként vannak jelen az Egyházban és a világban. Az Égiek, a könnyezéseik által a bűneitek súlyosságára és azok rossz következményeire akarják felhívni a figyelmeteket! Tudnotok kell, az Égiek nem Önmaguk, hanem bűneitek miatt sírnak. Ők a bűnbánat könnyeit akarják kiváltani belőletek. Ha ezt sikerül Nekik elérni – a ti közreműködésetek által – akkor a Nagy Figyelmeztetéskor meg fogtok menekülni. Ha ez nem sikerül Nekik, akkor örökre elveszhettek! A könnyezések, az Égiek utolsó figyelmeztetései, a bűnben lévő emberiség részére és utolsó meghívásaik a bűnbánatra. Még annyit el kell mondjak nektek, hogy a összegyűtött könnyek megtérésetekre, gyógyulásotokra válnak, ha hittel fogadjátok  és használjátok azokat.
 
A könnyezéseket látva gondolkozzatok el azon, vajon az Égiek miattatok sírnak-e vagy örülnek?
 
Kik miatt sírnak az Égiek?
 
·         Jézus, amikor virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, a körülötte lévők boldogok voltak, egyedül Ő sírt. Jézus előre látta, hogy nem akarják elfogadni se Őt, se a tanításait. Előre látta azt is, hogy az ellenállásuk miatt nem kerülhetik el a büntetést, ami pár évtized után valóban be is következett. Jézus sír ma is mindazok miatt, akik nem akarják azt, amit Ő akar, és azt akarják, amit Ő nem Akar!
 
·         Pál apostol egyszer azt mondta a híveinek: ’Könnyek között mondom, sokan úgy élnek közöttetek, mint Krisztus keresztjének az ellenségei. Istenük a has, azzal dicsekszenek, amit szégyelniük kellene’. Az Égiek ma is könnyeket hullatnak azok miatt, akik nemcsak elkövetik szégyen nélkül a súlyos bűnöket (abortusz, eutanázia, homoszexualitás,…) hanem még törvényesíteni is akarják azokat. Az Égiek sírnak amiatt, hogy a mai emberiség nagy része lesüllyedt Szodoma és Gomorra erkölcstelen szintjére és nem is akar változtatni azon. Ők, Isten bűntetését kierőszakolják égbekiáltó bűneik miatt.
 
Kik miatt örülnek az Égiek?
 
·         A zsidók, amikor visszatértek a fogságból felépítették és felszentelték a templomot. Az ünnep alatt a hála könnyei patakzottak a szemükből. Amikor hallották Isten Szavát és annak a tükrében látták a bűneiket és a mulasztásaikat, a bűnbánat könnyeit hullatták. Ha engeditek, hogy Isten, a Szentírás által a bűnbánatra, a hálára hangoljon titeket, örül nektek.
 
·         Jézus, Lázár barátjának a sírjánál, az együttérzés, a szeretet könnyeit hullatta. Ha ti felszámoljátok a kárörömet és az együttérzés megszületik bennetek minden felebarátotok iránt, az Égiek örülnek nektek.
 
·         Az Égiek gyönyörködnek Dávid király, Péter apostol, Mária Magdolna és a ti bűnbánó könnyeitekben is.
 
·         Gondoljatok Jeromosra, aki azt mondta: ’vezeklési könnyeim között, úgy örülök, mintha angyalok között élnék’. Örüljetek annak, hogy már itt a Földön jóvátehetitek a bűneitek után járó büntetést engesztelő életetekkel.
 
·         Boldogok vagytok, ha szívből tudtok sírni a saját és az emberiség bűnei miatt. Eljön az idő rövidesen, amikor Isten letöröl a szemetekről minden könnyet.
 
·         Tudnotok kell, akik jelenleg könnyek között vetnek (engesztelnek), azok aratáskor (Jézus visszajövetelekor) örvendezni fognak.
 

·         Gondoljatok II. János Pál pápára, aki a Könnyező Máriának ajánlotta fel önmagát és az egész emberiséget. Ő hitt a felajánlás fontosságában. Ő hitt abban, ha Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szívébe tesz benneteket, előbb vagy utóbb bűnbánatra fogtok jutni.

 

Befejezésül még elmondom nektek, ha a fájdalom könnyeit váltjátok ki az Égiekből és a földi személyekből, előbb vagy utóbb azt fogjátok visszakapni. Ha az öröm könnyeit váltjátok ki, előbb vagy utóbb annak a jó gyümölcseit fogjátok megtapasztalni.

      Megáldalak titeket a legcsodálatosabb könnyekkel, a bűnbánó könnyek ajándékával!” 

      Házi feladat júniusra:

„JÉZUS ÉS MÁRIA SEGíTSETEK ÚGY ÉLNI, HOGY BŰNBÁNATUNKAT LÁTVA, ÖRÖMÖTÖKBEN SíRJATOK!” 

MANDURIA (1992-2005)

      Manduria fő üzenete: „Jézus a Kinyilatkoztatás Királya! Szűz Mária az Oltáriszentség Szűze!” 

      Manduria – Olaszország déli részén van, ahol Szent Péter apostol partra lépett és Jézus Krisztus evangéliumát hírdette. Ebben a kis városban hangzottak el az Úr Jézus és a Szűzanya korunkra és a jövőnkre vonatkozó üzenetei, kérései, figyelmeztetései, próféciái, mintegy Fatima folytatásaként.

      Debora Marasco élete (szül.1973) Debora, az Úr Jézus és a Szűzanya kiválasztott gyermeke, aki 17 éves koráig Isten nélkül élt. Lelkileg sivár környezetben nőtt fel. Egyáltalán nem törődött a vallási kötelezettségekkel. Az Isten-i kegyelem a diszkóban tekintett rá. Ő, a vidám, de üres élete helyett Jézus útjára lép, új életet kezd és a szent apostolság nehéz útját választja. 2000-ben, 27 évesen megkapja Jézus stigmáit: a homlokán, a kezein és a bokáin. Krisztus társa lett a szenvedésben, amelyet a Nagyböjtben, Nagyhéten és majdnem minden elsőpénteken átél. Jézus azt mondta Deborának: léányom, ha szenvedsz, ez azt jelenti, hogy a mi Szentséges Szívünkben vagy, melyet meggyaláztak, szidtak és keresztre feszítettek. A Szűzanya megtanította Deborát a hit alapjaira. Az egyszerű, fiatal, egy-gyermekes édesanya stigmatizáltan járja a Földrészeket és tanúságot tesz Jézus és Mária üzeneteiről.

      A jelenésről. Deborát az Úr Jézus 1992 aug.10-én szólítja meg. A Szűzanyával 1992 okt. 23-án találkozik először. Debora, a szobájában, nappali fényben három „fénylő gömböt” lát, amelyek lüktetve keringenek, összeolvadnak és azután egy hatalmas, csaknem két méter magas „Naptojást” alkotnak. Ebből a fényből lép ki a Szűzanya, fehér ruhában. Ruháját, térd alatt II. János Pál pápa címere dísziti. A Szűzanya minden hónap 23-án jelenik meg. A jelenések alatt 12 titkot kapott Debora, amelyből eddig hármat hozott nyilvánosságra. A jelenések alatt Debora számos esetben a Szentháromságot dicsőítő dalokat és „alleluját” énekel, mosolyog, beszél, de gyakran sír is. A jelenéseket általában Nap és fénycsodák kísérik.

      Jézus és Mária üzeneteiből 

Jézus üzenetei: Én a Kinyilatkoztatás Királya és a Világ Megmentője vagyok! Én veletek együtt járok-kelek mindenkor az Idők végezetéig!” „Arra kérlek, hogy a Fény és a Remény hangja legyél a mostani nemzedéknek, amely Fény és Ideálok nélkül él!”

Mária üzenetei: Égi Édesanyánk kéri az emberiséget, hogy térjen észhez, térjen meg, fogadja el és az életében tegye első helyre az Eucharisztiát. Ismerje meg és tisztelje az Úr Jézus Arcát, Szent Sebeit és Mária Könnyeit, amelyek által egy hatalmas katasztrófától mentik meg a Földet! A Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelméért állítsa helyre a kapcsolatát az ember a Teremtővel. A Szűzanya sokat beszél: a szentgyónás, szentáldozás, szentségimádás, a Szent Olaj, a zarándoklatok, engesztelések, családi imák, imaközösségek fontosságáról. A Szűzanya kéri: az Eucharisztiát őszinte bűnbánat után, térdhajtással, összetett kézzel, a pap kezeiből, a szánkba fogadjuk. „A Szentlélek által, napjainkban, megújuló élet nyillik meg a világ előtt! A Gonosz tevékenysége azért érezhető olyan nyomasztóan, mert a Sátán, a Szűzanya Tervétől eltérően saját istentelenségébe akarja belesüllyeszteni Isten világát!” „Az utolsó időben a sötétség egyre sűrübb lesz! Kövessétek a pápát, aki Fiam, Jézus Hangját visszhangozza!” „Nagy nap lesz az, amelyen meglátjátok a Nagy Csodát, sok lélek testi-lelki gyógyulásra talál majd.” „Az emberiség életében hamarosan egy Új Időszak kezdődik, amely egészen Jézusé és Máriáé lesz!”

A Szűzanya az olajkenet használata alkalmával a következő imát kéri: „Mária, az áldott Olajfa Anyja, a Szent Olaj Legszentebb Szűze, érínts meg, szeress minket és gyógyítsd meg a szívünket a Te Szereteteddel, úgy ahogyan Te Akarod! Ámen!”

      Imádkozzunk: Jézus és Mária, köszönetet mondunk Nektek azért, hogy 2010 június 5-re elhoztátok Nagyfaluba, a Szentháromság hegyére Deborát. Köszönjük az Ő felajánlott életét, tanúságtételét és szenvedéseit! Kérünk titeket áldjátok meg Debora életét, szolgálatait és mindazokat a helyeket és személyeket, ahol ezután fog tanúságot tenni!! Ámen!

PÁDUAI SZENT ANTAL

Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk az ereklyéd által. Kérünk őrizz meg minket a nyelv bűneitől: az átkozódástól, káromkodástól, hazugságtól, rágalmazástól, megszólástól, a zúgolódástól, hamis eskütől és minden felesleges beszédtől. „Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hiábavaló a vallásossága!!!

Szent Antal kérünk segíts meg minket, hogy a nyelvünket csak a jóra használjuk: szeretetteljes figyelmeztetésre, áldás mondására, szentgyónásra, tanúságtételre, hitünk megvallására, imára, éneklésre, dicséretre, megbocsátásra, bocsánatkérésre,… „Aki nyelvével nem vét, az tökéletes ember!

Gondolkozzunk el néhány közmondáson: „A hallgatást senki meg nem bánja! A csillagok világában, a tenger mélységeiben és a szentek szívében csend van! Az élet sok csapásaitól megtanulunk hallgatni! Sohase beszélj, ha amiatt a szeretetnek szenvednie kell! Gyakrabban használd a füledet, mint a nyelvedet!”

Páduai Szent Antal! Taníts meg minket beszélni, amikor annak az ideje van és taníts meg hallgatni, amikor annak az Istentől rendelt ideje van! Ámen! 

Előretekintés 2010 júliusára:

Közös imaszándék lesz: azokért fogunk engesztelni, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket!

Konkrét feladatunk lesz: bárkivel beszélgetünk, tudatosan legalább egyszer mondjuk ki a Jó Isten Szent Nevét!!!

      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

a