2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. június 3- 4 – 5.

 
4. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Júniusban, Jézus és Mária, a két Szent Szív szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk természetfeletti közösséget alapítani és építeni. Egész hónapban az alvilági és csak evilági közösségekért engesztelünk. Legyen a röpimánk: “Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült, két Szent Szíveteknek ajánlom fel: önmagamat, közösségemet és az egész világot!”
N.B. A nagy figyelmeztetés előtt, a nyilvános üzenetek az egész világon le fognak állni!!! Mától kezdve, az Égiek kéréseit, Akaratuk szerint, tanítás formájában fogjuk továbbítani!!!
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Tisztátalan: gondolataidat, kívánságaidat, szavaidat, cselekedeteidet, öltözködésedet, nézéseidet, bűntársadat,… igazi bűnbánattal félre tetted-e? Napi erőfeszítéssel, megőrizted-e testi-lelki tisztaságodat? A tisztaságot megőrző eszközöket (rendszeres gyónás, áldozás, böjt, szabadító ima, szentelt víz,…) használod-e?
Elhatároztad-e, hogy tisztán élsz a házasságig és hűségesen a sírig?
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005 június elsőpéntekén:
Az Úr Jézus a tekintetünket a barlang kápolnára és környezetére irányította! A kápolna előtti védőfallal, ölelő karral, az Úr Jézus, az Ő ölelő, védő, biztonságot adó, isteni szeretetére tanított. A kápolna feletti kereszt tanítása: “per crucem, ad lucem”, csak a kereszt által juthatunk a Fénybe, az Égbe! A kereszten és a mellette lévő fehér galambok: a Szentháromság állandó jelenlétére emlékeztetnek, ugyanakkor a tisztaságra és a szelídségre tanítanak, ahogyan élnünk kell. Az Oltáriszentség szimbóluma által az Úr Jézus imára és megváltozásra buzdít: “Add Uram, hogy testem, Szent Testeddé, vérem, Szent Véreddé változzon!” “Az Oltáriszentség, a mennyei Atya Szíve” – mondta az Úr Jézus! Az Irgalmas Szívű Jézus, a kápolnában: kitárt-áldó kézzel vár és szeretettől lángoló szívvel hív: “Jöjjetek Irgalmas Szívemhez, mély alázattal és bűnbánó lélekkel, hogy megmeneküljetek a Gonosztól.” Nemrég sötét pince volt ott, ahol most a Világosságot hordozó és Fényt árasztó kápolna van. Az Úr Jézus megerősített: ha felszámoljuk magunkban a bűnt, a sötétséget, megszűnik lelkünkben a félelem és eltelünk világossággal, minden égi jóval. “Higgyétek el – bátorított az Úr Jézus – a legkisebb gyertya világossága is megtöri a legnagyobb sötétséget”.
Egy csodálatos látomásban megmutatta az Úr Jézus, miként örül a Szentháromság és az összes Égiek, amikor összegyűlünk engesztelésre, az Égiek megörvendeztetésére. Az Égben, a szivárvány színeiben láttam az Égieket és önmagamat. Ott, gyönyörű mennyei kórus énekelt. Az Úr Jézus, meglepetésemre, nagyon szomorúan jött elém és panaszkodott: “Sokan nem hisznek szeretetemben, nem hiszik isteni segítségemet, amely rendelkezésükre áll. A kereszt miatt, amely edzené őket és amely által engesztelhetnének, káromolnak Engem! Nagyon sokan szeretik a bűn sötétségét és félnek a Világosságtól! Egyre többen úgy élnek a Földön, mintha Isten nem is létezne! Az Eucharisztia évében sem értékelik, még a házamba járók sem sokan, Szent Testemet és Véremet! Akiket kiválasztottam, azok is bűneikkel, töviskoronát tesznek szeretettől lángoló Szívemre! Hiába várom gyermekeimet Irgalmas Szívvel, hogy megbocsássak nekik, ők félve menekülnek Tőlem! Sajnos, egyre többen, szövetséget kötnek a Gonosszal, aki az örök kárhozatra viszi őket!”
Hogyan vigasztaljunk meg Téged Jézusom? – kérdeztem. “Legyetek állandóan készen visszajövetelemre! Minden keresztet ajánljatok fel a bűnösök megmeneküléséért engesztelésül! Alázatos lélekkel kérjétek és fogadjátok el megbocsátásomat! Legyen számotokra fontosabb a halhatatlan lélek, mint a múlandó test! Ne bűneitek lándzsáival, hanem ölelő karokkal várjatok vissza a Földre! Higgyetek a közös engesztelés világraszóló jó következményeiben! Ti vagytok az Én gyönyörűségem!” – ezt mondta az Úr Jézus, az engesztelő közösségről. Utolsó kérdésem volt az Úr Jézushoz: “Miért nem térsz vissza minél hamarabb a Földre?” “Tudod, nem megy oda örömmel senki, ahol egyszer már keresztre feszítették!!!”
Imádkozd naponta: Szelíd és alázatos Szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szíved szerint!
Tanítás, 2005 június elsőszombatján:
Ez a nap rendkívüli! Ma a Szűzanya Szeplőtelen Szívének van az ünnepe. Majdnem hét évet töltöttünk el Jézus és Mária engesztelő iskolájában. Hét üzenetet kaptunk az Égiektől a Szentháromság hegyén. Az első kilenced befejeződött itt a hegyen. Most ballagáson vagyunk! Nemsokára, mindenki számára lelki érettségi vizsga fog következni!
A hét üzenetben, amelyet a Szentháromság hegyén kaptunk, minden benne van, amit az utolsó időkben (a vizsgán) tudni és tenni kell! A Szűzanya, aki osztályfőnökünk volt, ezután háttérbe vonul és átadja a helyet Szent Fiának, Jézus Krisztusnak.
Egy látomásban megmutatta az Úr: Isten gyönyörűnek teremtette ezt a világot és benne az embert! Ahogy telt az idő, a paradicsomkertben és azután is, az ember engedetlensége által, egyre jobban eltávolodott Istentől. Isten folyamatosan küldte a prófétákat, végül Szent Fiát, hogy térítsék vissza az emberiséget Hozzá. Az ember keresztre feszítette Istenét, aki ezt felajánlva, megváltott minket. Azóta eltelt több mint 2000 év. A mennyei Atya nézi, sajnálja teremtményeit és újra kimondja: “Bánom, hogy megteremtettem az embert”. Isten látja a bűnt szerető embert és nagyon szomorú az Arca!
A Szűzanya 2000 év óta, mint a világ legnagyobb misszionáriusa, sok helyen megjelent (Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu,…) üzeneteket adva. Csak egy kicsi közösség, szerte a világon, vette komolyan a Szűzanya életmentő üzeneteit. Mit mondott és kért a Szűzanya Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén? “Imádkozzatok sokat a papokért! Szeressétek jobban Szent Fiamat az Oltáriszentségben! Megjelenik a bűn embere hamarosan! A bűn megtestesül emberi formában. Minden jónak a fordítottját fogja tenni. Készüljetek fel! Bármilyen szépet nyújt e világ, a Gonosz a pokolba akar vinni benneteket. Gyermekeim számára mindig a Remény Anyja vagyok és maradok. A Mennyország öröme készül lejönni a Földre! Rajtatok múlik, hogy megtisztított lélekkel be akarjátok-e fogadni. Útban van a nagy figyelmeztetés és a Szentlélek rendkívüli kiáradása, amelyben megismerhetitek Istent és önmagatokat, úgy ahogy vagytok. Ha most is, akkor is vissza fogjátok utasítani az Istent, az egyenlő lesz az örök halállal. Középút nem lesz!”
Mi a mi komoly feladatunk? Ha lesz egy kis engesztelő közösség, akiket a Szűzanya be tud mutatni a mennyei Atya megörvendeztetésére, Ő meg fog kegyelmezni az egész világnak.
Tanítás, 2005 június elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mondd mivel örvendeztessünk meg Téged a mai napon?
A mennyei Atya egy elgondolkodtató történetet mutatott meg:
“Egy édesanya nagy csomagokkal, téli hidegben, elindult egy távoli városba, ahol egyetlen fia élt. Amikor megérkezett rég nemlátott fiához, boldogan köszöntötte és az asztalra pakolta a sok ajándékot, amit szeretettel hozott. Az édesanya, egy hálás tekintetre, egy köszönő szóra várt. A fia felháborodva megszólalt: ‘Anyám, én nem ezt vártam tőled! Engem lenéznek a munkahelyen, mert nincs kocsim! Én albérletbe kell lakjak, mert nincs saját lakásom! Mivel szegény családban születtem, ezért te vagy a hibás! Tudd meg, én egyáltalán nem örülök annak, amit te hoztál! Ha nem tudsz adni nekem sok pénzt, nekem ezek nem kellenek!’ Csúnya szavakkal bántotta Istent és az anyját, azért, mert neki nincs boldogsága, lelki békéje.
Az édesanya egy darabig nagyon szomorúan hallgatott, azután felállva mondta: ‘Fiam, te mindenkit hibáztatsz, csak egyedül önmagadat nem’. Mivel a fia tovább is vádolta, szidta kiabálva az anyját, az kiment a házból. A fia, anyja után bekulcsolta az ajtót. Mivel hideg volt, az anya egy idő után kopogtatott és mondta: ‘Engedj be fiam!’ A fia hallgatott. ‘Legalább egy pokrócot dobjál ki éjszakára, mert megfázok’. Azt se kapott a fiától. Az egyik szegény szomszéd, hallva és látva ezeket, azt mondta az anyának: ‘Jöjjön hozzám! Nálam meleg van! Igaz, hogy kicsi a lakásom, csak egy ágyam van, de azt is szívesen megosztom magával.’ Az édesanya még utoljára kopog és könnyek között mondja: ‘Fiam, én szeretlek téged!’ Aztán az égre nézve felsóhajt: ‘Atyám bocsáss meg neki, mert nem tudja mit cselekszik’, és nagyon szomorúan elment a szomszéd szegényes házába.”
Ki-ki vonja le a következtetéseket! A Szűzanya, kopog, az utolsó időben, a nagy figyelmeztetés előtt minden ember szívének az ajtaján és szelíden kéri: ‘Nyisd ki Szent Fiam előtt az ajtót, engedd be Őt, mert csak Vele lehetsz boldog, csak Vele lehetsz elégedett és teljes!”
Adja Isten, hogy mindenki kinyissa az Úr Jézus előtt a szíve ajtaját, befogadva a boldogságot. Így örvendeztessük meg az Atyát!
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Most, 20 éves vagyok, C. Mónika a nevem. 15 éves koromig teljesen hétköznapi életet éltem, mint bármelyik fiatal. Ekkor egy ifjúsági találkozón vettem részt. A lelkész, a megfeszített Krisztusról elmélkedett, aki nagyon megérintette a lelkemet. Ettől a pillanattól kezdve, gyakrabban olvastam a Szentírást, komolyabban vettem a lelki életet. Kezdtem olyan helyekre járni, ahol jobban megismerhettem és megszerethettem az Úr Jézust. Így kerültem Érsemjénbe, több mint három éve. Itt találkoztam először Jézussal az Oltáriszentségben és Máriával. A lelkigyakorlat nagy tükör volt nekem! Úgy mentem haza, soha többé nem megyek elsőszombatra. Mégis Valaki vonzott. Azután, minden alkalommal elmentem elsőszombatra. Így, egyre közelebb kerültem az Úr Jézushoz és a Szűzanyához. Lassan megérlelődött bennem az elhatározás, én is szeretnék elsőáldozó lenni. A nagyfalusi hegyen, az Irgalmasság vasárnapján, térdeltem le először életemben igazi hittel az Oltáriszentségben lévő Jézus előtt, világosságot kérve. Nagyváradra menet erősen éreztem (a felkészítő után), nekem 2003. május 3-án, elsőszombaton, elsőáldozó kell legyek. Elsőpénteken elvégeztem az elsőgyónásomat és megtisztult lélekkel vártam a Nagy Találkozásra. Elsőáldozáskor, a lelkemben eddig soha nem tapasztalt örömet éreztem. Kértem az Úr Jézust, soha ne hagyja el a szívemet, maradjon mindig velem. A támadások ellenére, próbálom a szívemet mindig tisztán tartani, hogy a feltámadt Jézus, ott mindig jól érezze magát. Jézus az, aki vígasztal, aki szeret, aki vezet. Ő a mindenem!!! Jelszavam egy egész életre: ‘Egészen a Tiéd akarok lenni Jézusom! Egészen a Tiéd akarok lenni Szűzanyám!’
Köszönöm Jézusom, hogy ezen az úton mások is követnek engem! ”
III. Nagyfalu – előretekintés.
Júliusban: Szent Joachim és Szent Anna közbenjárását kérjük, az idősekért, azért, hogy Istennel éljék meg az életük utolsó szakaszát. Engesztelünk azokért az idősekért, akik Isten nélkül: élnek, szenvednek és költöznek el az élők közül.
NB: Mivel a Szentlélek rendkívüli kiáradása bármikor bekövetkezhet, ezért ajánlom: éljünk mindig tiszta lélekkel!!!
Júniusi házi feladat:
“JÉZUS ÉS MÁRIA SEGÍTSETEK, HOGY PÉLDÁTOK SZERINT, EGÉSZ ÉLETÜNKBEN: HALLGASSUNK ÉS BESZÉLJÜNK SZERETETTEL!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. június 2-3-4.

 
16. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban
Ebben a hónapban: a Szentírásból, Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelét olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Örvendjetek az Úrban, mert szomorúságotok hamarosan teljes örömmé fog változni!”
Közös imaszándék: az Úr Jézus Szent Szívébe és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyezzük önmagunkat, ügyeinket és így kérjük a segítségüket, hogy még komolyabban vegyük engesztelő hívatásunkat.
Konkrét feladatunk: a Szentlélek segítségével, embertársainkról csak jót akarunk mondani vagy semmit!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Megengedted-e az Úr Jézusnak, hogy a bűn örvényéből kimentsen téged? Az Új Világ boldog gyermeke akarsz-e lenni? Állhatatosan igent mondasz-e Isten reád vonatkozó Akaratára? A világban tapasztalható pozitív folyamathoz példás életeddel hozzájárultál-e? Hiszed-e azt, kitartó engesztelésed megsemmisíti a Gonosz ártó tervét? Isten Szent ügyét anyagilag támogatod-e? Válaszolsz-e Isten Szeretetére a felebarátod szeretete által? Elhiszed-e, hogy minden túlzás, még a munkában is a Gonosztól van? Határozottan megtanultad-e legyőzni a Gonosz támadásait? Ha Isten kérné tőled, feláldoznád-e kényelmes lakásodat?
Szűz Mária és Szent József segítségét kérve, példás szülőként éltél-e az elmúlt hónapban?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. június elsőpéntekére
Az elmúlt napokban az Úr Jézus a következőket mondta nekem:
“Ti, e világban, elsősorban földi dolgokkal vagytok elfoglalva. Sajnos, elég sokan úgy viszonyultok a mulandó javakhoz, mintha örökre csak a Földön élnétek. Azért vagytok szomorúak és igazán azért nem tudtok örülni szinte semminek, mert nem irányítjátok a figyelmeteket elsősorban az Égiek felé. Ha itt a Földön átmenetileg örültök is valakinek vagy valaminek, ott van bennetek a félelem, hogy előbb vagy utóbb elveszítitek.
Ezért, Én azt mondom nektek, ne a mulandóra, hanem elsősorban a maradandóra irányítsátok a figyelmeteket. Örüljetek annak, hogy Megváltottalak benneteket a bűn rabságából. Örüljetek annak, hogy irántatok való szeretetből az életemet adtam értetek, váltságdíjul. Örüljetek annak is, ha bocsánatot kértek Tőlem, Én megbocsátom bűneiteket, sőt elfelejtem azokat. Örömötök növekedni fog, ha törekedtek minél jobban megismerni és megszeretni Engem. Ha rendszeresen olvassátok az Evangéliumot, benne megismerhetitek, hogy Én valójában milyen is vagyok. Ezáltal örömötök állandósul, látva az irántatok való nagy Szeretetemet. Ha Engem megismertek és megszerettek úgy, ahogy vagyok, már nem fogtok félni Tőlem és a szomorúságotokat az öröm fogja felváltani.
Amikor visszatérek hozzátok, magammal hozom a teljes örömet és veletek fogok maradni.
Imádkozzatok azért, hogy a számotokra várva várt Új Világot, minél hamarabb elhozzam. Megáldalak benneteket a maradandó öröm lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. június elsőszombatjára
Az elmúlt napokban a Szűzanya a következőket hozta a tudomásomra:
“Sokan felteszik azt a kérdést: ‘Miért van az Országunkban, az utóbbi időben olyan sok megpróbáltatás?’ Válaszom a következő: Nem kevés az a kegyelem, ami éppen a ti Országotokban van. Több olyan zarándokhely található Hazátokban, ahol Én megnyilvánultam valamilyen formában. Tanítást és üzenetet hagytam és hagyok még a mai nap is nektek és az egész emberiségnek. Akik elhiszik és megteszik az Égből jövő üzeneteket, azok jobban fel tudnak készülni az elkövetkező nehéz időre. Reám figyelő, engedelmes gyermekeim nem fognak félni semmitől, ami jönni fog. Már többször elmondtam nektek is és máshol is, ahol megjelentem, a Földnek és az egész emberiségnek meg kell tisztulnia a bűntől, hogy fennmaradhasson. Ha a tisztulás nem következne be, az egész Föld elpusztulna az emberek bűnei miatt.
Tudnotok kell, számotokra a leghatékonyabb tisztítószer: a szenvedés! Az engesztelőkre való tekintettel, Isten lerövidítette a szenvedés idejét, azért, hogy minél hamarabb jöjjön el az Új Ég és az Új Föld. Előre figyelmeztetlek benneteket – mint a Remény Anyja – használjátok jól fel a rendelkezésetekre álló rövid kegyelmi időt. Gondoljatok arra, hogy földi életetek előbb vagy utóbb véget ér. Számotokra, semmi sem lehet fontosabb, mint felkészülni a halál utáni életre, amit itt a Földön érdemeltek ki. Legyetek készen, mert Jézus visszajövetelekor vagy halálotok után Szent Fiam előtt meg kell álljatok. Az Úr Jézus előtt el kell számolnotok, mindarról, amit életetekben Érte vagy ellene tettetek. Akkor is, ha elhiszitek, akkor is, ha nem, amit elmondtam, hamarosan meg fog történni. Ez az idő nagyon közel van!!! Tudnotok kell, Isten nagyon szereti az embert és nem akarja senkinek az örök halálát. A mennyei Atya örök életre teremtett és hívott meg titeket. Nagyon kérlek benneteket, ne játszátok el az örök életeteket. Döntenetek kell kihez akartok valójában tartozni: Hozzám vagy a Gonoszhoz! Döntenetek kell örök élet és örök halál között!
Jelenleg az emberiség egy része kigúnyolja Jézust, aki a bűnből ki akarja Szabadítani őket. Kérjétek minden nap Isten Irgalmát, hogy ne legyen részetek Isten Igazságos haragjában. Ha, ebben az utolsó és nehéz időben is kitartotok Szent Fiam mellett, szomorúságotok hamarosan nagy örömmé fog változni! Édesanyai áldásom adom reátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. június elsővasárnapjára
Újra feltettem a kérdést a mennyei Atyának, mondd, mivel örvendeztessünk meg Téged? Ő, a következőket mondta nekem:
“Azt szeretném, ha úgy ismernének meg Engem a teremtményeim, mint Szerető Édesatyjukat, amilyen valójában vagyok. Ne bűntető, haragos Istennek képzeljetek el Engem, mert Én igazán nem ez vagyok.
Én, segíteni szeretnék nektek, hogy minél hamarabb megtisztuljatok. Kérlek benneteket, ne féljetek Tőlem! Ti, csak a bűntől féljetek, ami elválaszt titeket Tőlem. A tisztulásotok, amelyre – bűneitek miatt – szükségetek van, nem lehetséges szenvedés és áldozat nélkül. Ettől, még titeket sem tudlak megkímélni. Csak megtisztulva juthattok el isteni dicsőségem látására. Már nagyon régen vártam arra, hogy teremtményeim legalább egy napot szenteljenek a tiszteletemre. Ti, három napot adtok Nekem. Nehéz körülményeitek ellenére is, eljösztök az Általam kiválasztott Szent Helyre, hogy megtartsátok tiszteletemre, a három Szent napot. Tudnotok kell, engesztelő gyermekeim, nagyon kedvesek vagytok Nekem! Szent Fiamat, ellenségei keresztre feszítették és eltemették. Az emberiség Jézus nélkül maradt három napig. Jézus a harmadik nap dicsőségesen feltámadt a sírból. Ekkor, enyéim szomorúsága nagy örömmé változott. A tisztulásotok után, Szentlelkem kiáradásakor, amely hamarosan meg fog történni, ti is nagy örömet fogtok tapasztalni. Előbb, ti is ki kell igyátok a szenvedés kelyhét, Irántam való szeretetből, hogy hűségeteket bebizonyítsátok. Ezáltal, megtisztulva, a ti szomorúságotok is nagy örömmé fog változni! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtétel a Szentírás évében
B. Constantin a nevem. Nagyváradon lakom szeretett feleségemmel és két csodálatos gyermekünkkel. Tengerész tisztként egy Ciel nevezetű görög cégnél dolgozom.
Prahova megyében, egy községben születtem. A családomban Istenfélelemben neveltek és nagy szeretettel beszéltek az Úr Jézusról és a Szűzanyáról. 20 éves koromig rendszeresen jártam a templomba. A katonaságnál és a Tengerészeti Főiskolában megszakadt minden kapcsolatom az Istennel, a templommal! Isten anyagilag bőségesen ajándékozott meg. Mint tengerész tiszt, volt lehetőségem sok nemzetet és vallást megismerni. Szakmám révén együtt dolgoztam: görögökkel, oroszokkal, spanyolokkal, filipinókkal, törökökkel, románokkal,… Több hónapig tartó utazásaim alatt nem imádkoztam. Amikor hazakerültem akkor se mentem a templomba, nem áldoztam, csak nagyon ritkán. Megtapasztaltam, hogy az emberek többsége a világban a pénz után rohan. 1990. után elkezdtem a templomokba és a kolostorokba járni, Istent keresve. Sajnos, nem találtam meg az élő hitet. 2003-ban, Karácsony előtt, a feleségem elvitt az engesztelő közösségbe, ahol a közösség vezetőivel való találkozás és beszélgetés mélyen megérintett.
Azután elmentünk Nagyfaluba. Az egység Keresztjénél megbizonyosultam arról, megtaláltam az élő hitet, az igazi szeretetet, amit oly sok éven át kerestem. Ezután elkezdtem rendszeresen járni a templomba és az elsőszombati engesztelő programokra, amely által megváltozott az életem. A napi ima, rendszeres szentmisék, áldozások és szentségimádások által a feltámadt Jézus birtokba vette a szívemet. Nagy hatással volt rám, amikor a 60. elsőszombat volt Érsemlyénben és a Szűzanya, a virágokkal megjelent a fényképen. Jelenlétével megpecsételte az utunkat. Engesztelő utunkon: sikerült Istent tenni az első helyre, megtanultam Isten jelenlétében élni, Jézus Szent Szívébe és Szűz Mária Szepőtelen Szívébe helyezni családomat. A múltban, Jézus nélkül nem álltunk messze a válástól. Jelenleg, Jézussal a szívünkben: béke, öröm és csend uralkodik a családunkban. Érdemes az Úr Jézusnak időt és helyet adni minden nap. Amikor a tengeren vagyok, a legnagyobb fájdalmam az, hogy nem áldozhatok. Megtanulva a lelki áldozást, ezalatt éreztem a Szent Ostya ízét. A hajón a kabinomban kialakítottam egy kis oltárt, ahol minden nap imádkoztam. A hajó indulásakor, kikötésekor, a tenger háborgásai idején mindig éreztem az Úr Jézus és Szűz Mária védelmét és a közösség imájának az erejét.
Megváltozott életem miatt a közeliektől és távoliaktól is sok kritikát kaptam, amit felajánlottam értük. Kollegáim közül néhányan, látva a megváltozott életemet elindultak Isten felé. Sajnálom, hogy még többet nem tehettem értük. Számomra a nagyfalusi Szentháromság hegye, a Mennyország a Földön.
Jelmondatom: “Istenem segíts, hogy Élő Oltáriszentséggé váljak!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés júliusra
Az Úr Jézus megbocsátó, Szent Vérébe fogjuk helyezni mindazokat, akik egészség és élet ellenes bűnöket követtek el.
Konkrét feladatunk lesz: Isten segítségével véglegesen lemondunk mindazokról a szenvedélyeinkről, amelyek ártanak az egészségünknek. (cigaretta, drog, kávé, szeszes ital, …)
A Szentírásból Szent Pál apostolnak, a Korintusiakhoz írt első levelét fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Júniusi házi feladat:
“JÉZUS ÉS MÁRIA SEGÍTSETEK, HOGY CSAK JÓT GONDOLJUNK, MONDJUNK ÉS TEGYÜNK, HOGY EZÁLTAL ÖRVENDEZŐ KERESZTÉNYEK LEGYÜNK!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. június 7.

 
2. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át Szentlélek első eljövetelét! (Ap. Cs. 2, 1-41)
Havi mottó: “Jézus, küld el Szentlelkedet és minden átalakul és megújítod a Föld színét!”
Közös imaszándék: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívük által kérjük mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van: az Egységet, a Szeretetet, gyógyulást, szabadulást, újjászületést…
Konkrét feladatunk: Isten segítségével csak jót mondunk másokról vagy semmit!!!
 
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. június elsőcsütörtökére
“Kedveseim! Én, a Szentlélek, mint a Szentháromság harmadik Személye, ismét szólok hozzátok, kiválasztott szolgáló leányom által.
Arra akarlak meghívni benneteket, hogy ismerjétek fel és imádjátok Jézust az Oltáriszentségben. Jézus, amikor a Földön élt, egy alkalommal azt mondta: ‘aki Engem lát, látja az Atyát is, mert az Atya és Én egy vagyunk.’ Én, most azt mondom nektek, ‘aki Jézust látja, az lát Engem is, mert Jézus és Én egy vagyunk.’ Jézus Anyja, eddig többnyire külön-külön, rejtekben nevelt fel titeket. Mária, aki csoportokba gyűjtött össze benneteket, most veletek együtt engeszteli Jézus Öt Szent Sebét és imádja Szent Fiát, hogy az emberiség megmeneküljön a mennyei Atya Igazságos haragjától. Tudnotok kell, minél többen engeszteltek, annál könnyebb lesz a tisztulás, amelyben most vagytok.
Jézus Megtestesülése, Máriában, Általam történt és Jézus visszajövetele a Földre, szintén Általam fog megvalósulni. Jelenleg, nagyon mélyre süllyedt az emberiség a bűnben. Jézus Egyházának is – amelyet Ő, Szent Vére által váltott meg – szintén, szüksége van a tisztulásra és a megújulásra. Jézus, azért élt, szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, ezután is olvassátok és éljétek a Szentírást, hogy ez a nemzedék fennmaradhasson. Tudnotok kell, a mennyei Atya nagyon szereti a teremtményeit és nem akarja, hogy egy is elvesszen a bűnben. Kérlek benneteket, térjetek vissza a tíz parancsolathoz és aszerint éljetek, mert másképpen elpusztul a Föld, amelyen éltek.
Előre megmondom nektek, a mennyei Atya, az ‘Én Nagy Kiáradásom’ előtt, még küldeni fog a Földre, ‘Kisebb Figyelmeztetéseket’, azért, hogy felrázza teremtményei alvó lelkiismeretét. Mindezeket, Ő azért engedi meg, hogy ne érjen készületlenül benneteket a ‘Nagy Tisztulás’, amely előtt álltok.
Vegyétek még komolyabban a Szentmisét, mert a jövőben azt fogja a legnagyobb támadás érni, az ellenség részéről. Ti, akik hisztek Bennem, minden körülmények között tartsatok ki Jézus mellett és engedjétek, hogy sugallataim által vezesselek benneteket.
Ha bűnbánatot tartotok, ti is lehettek részesei annak a ‘Boldog Országnak’ amelyet a mennyei Atya megígért azoknak, akik hűek maradnak Hozzá. Szentháromságos áldásom adom rátok!”
 
Házi feladat júniusra:
“GYAKRABBAN FOGOK RÉSZTVENNI A SZENTMISÉN, NEMCSAK VASÁRNAP, HANEM HÉTKÖZNAP IS!”
Előretekintés júliusra
Ezután minden hónapban: elsejétől – kilencedikéig minden nap; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 3 órától lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
Ezután minden Elsőcsütörtökön: 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén. A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9) minden nap, azután hétfőn – szerdán – pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen megtisztuljanak a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk lesz: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!
a