Nagyfalui üzenet, 2011. június

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JÚNIUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
81. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 10; 16; 28; Jn.3;15;16;17;20)
Havi mottó: „Ti választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok! (1Pt. 2,9)
Havi imaszándék: vállaljunk kilencedet a hierarchikus és általános papság bűneinek bocsánatáért!
Konkrét feladatunk: ebben a hónapban tudatosan csak a jót akarjuk meglátni és szóvá tenni egymásban!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 júniusában
 
Szeretteim! Jézus Szent Szíve hónapjában a papságról és Isten népéről akarok beszélni nektek.
 
Először is meghívlak mindannyiotokat, hogy necsak üljétek meg, hanem éljétek meg a havi ünnepeket. Jézus mennybemenetelének ünnepén arra tanítalak titeket, hogy legyetek mindig készen az Égiekkel való találkozásra. Pünkösd ünnepén azt mondom nektek, soha ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki a kárhozat felé akar vinni titeket, csak Lelkem sugallataira, aki már a Földön, de az Égben is boldoggá akarlak tenni titeket. Szentháromság ünnepén azt üzenem nektek, hogy törekedjetek élő kapcsolatra a Szentháromság személyeivel. Ugyanakkor értékeljétek a lelki közösséget testvéreitekkel is. Úrnapján gondolkozzatok el azon, vajon meglátszik-e rajtatok, hogy Jézus Szent Testével és Szent Vérével rendszeresen táplálkoztok? Tudnotok kell, minden egyes zarándokhelynek, legyen az új vagy régi, megvan az egyedi kegyelme. Ezért van értelme, hogy elzarándokoljatok az Égiektől kiválasztott szent helyekre! Mária, Medjugorjéban már 30 éve, hogy jelen van és tanítja az egész emberiséget a lelki élet alapjaira. Mária boldogan szemléli a lelkek sokaságát, akik Medjugorjében vagy más zarándokhelyen tértek meg, kapták meg a hivatásukat és elindultak az életszentség útján. Mária egyik legnagyobb fájdalma az, hogy a hierarchikus személyek nagy része a szívében azt mondja az égi üzenetekre: „Nem hiszem! Nem érdekel!” Mivel ők nem mennek zarándokhelyekre, nem bátorítanak másokat sem erre! A Nagy Figyelmeztetéskor a mulasztásaitok fognak a legjobban fájni nektek. A Szentháromság akarata az, hogy a hierarchikus és a karizmatikus személyek egységben, alázatos tanulékonyságban menjenek előre. Csak az egység útján haladva számíthat az egész emberiség maximális kegyelmekre.
 
Most arra kérlek titeket felszentelt papjaim, hogy gondoljatok felszentelésetek idejére! Igy szítsátok fel a kezdeti kegyelmet, lendületet, buzgóságot a szívetekben! Tudatosítsátok azt, a Szentháromság teljesen lefoglalt titeket Önmagának . Örömmel éljétek meg a hivatásotokat. Legyetek boldogok azért, hogy a Szentháromság Nevében feloldozhatjátok a bűnösöket, a kenyeret és a bort Lelkem erejével lelki eledellé változtathatjátok és Isten szent népét az üdvösség felé vezethetitek. Próbáljátok meg tudatosan átélni, hogy ti Krisztus képviselői vagytok a Földön. Minden nap törekedjetek az életszentségre, mert csak ezáltal tudtok másokat is a szentség útjára vezetni. Legyetek a híveitek között a szeretet emberei! Tudnotok kell, hogy általatok akarom a szeretet forradalmát kirobbantani a Földön. Tanuljatok meg a gyerekekhez úgy viszonyulni, mintha a saját gyermekeitek lennének. A fiatalokra és a házasokra úgy tekintsetek, mint a barátaitokra, az idősekre, mint nagyszüleitekre. A püspökeitekben lássátok meg a gondoskodó édesapát, a papokban pedig a valódi testvéreiteket.
 
Végül elmondom azt is, hogy Isten szent népe hogyan viszonyuljon a papokhoz. Imádkozzatok minden nap azokért a papjaitokért, akik megkereszteltek, elsőáldozáshoz és bérmáláshoz vezettek titeket! Legyetek hálásak a lelkivezetőitekért! Gondoljatok szeretettel azokra a papokra is, akik eltemették és az Égbe segítették a szeretteiteket. Arra kérlek titeket, hogy legyetek megértőek papjaitokkal szemben! Ha papjaitok szomorúak, vígasztaljátok meg őket, ha elesnek emeljétek fel őket, ha gyengék bátorítsátok őket. Itélkezés helyett imát, böjtöt, zarándoklatokat ajánljatok fel értük. Papjaitok szenttéválásáért kilencedeket és gregorián misesorozatot is mondathattok. Védjétek meg őket a rágalmazó nyelvektől. Harcoljatok lelki fegyverekkel azért, hogy papjaitok példás papok maradjanak! Fogadjátok a szívetekbe, családotokba papjaitokat, mint családtagot. Hacsak a rosszat látjátok meg a papjaitokban, gondoljatok arra, mi lesz akkor, ha nem lesz ki kereszteljen, bérmáljon, feloldozzon, tisztességesen eltemessen titeket! Mi lesz akkor, ha a templomaitok Oltáriszentség nélkül kultúrházzá válnak! Mi lesz akkor, ha nem lesz pap, aki a Mennyország felé vezető utat megmutassa nektek. Én azt mondom nektek: értékeljétek, szeressétek és segítsétek a papjaitokat, akik az Isten nagy ajándékai a számotokra!
 
Megáldalak mindnyájatokat, hogy a szeretet forradalmáraivá váljatok!”
 
Házi feladat júniusra:
„URAM SEGITS, HOGY A NAPI IMA, A HETI SZENTMISE ÉS A HAVI GYÓNÁS OTT LEGYEN AZ ÉLETEMBEN!”
 


 
 
TANíTÁS A VASÁRNAPRÓL
Mit mondjunk azoknak a személyeknek, akik a szombatot ünneplik?
 
A vasárnap a legrégibb ünnep az Egyházban, egyidős a kereszténységgel.
 
Az első keresztényeknél, Szent Pál apostol a hét első napján (vasárnap) rendelte el a gyüjtést és ezen a napon gyűltek össze a kenyértörésre (szentmisére). Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele az vasárnap történt, ezért döntöttek az első keresztények a hét első napja mellett az ünneplésben. Meg voltak győződve, hogy Jézus ura a szombatnak is.
 
Krisztus után 90 körül a vasárnap új keresztény elnevezése már közismert volt a hívek között. Szent János apostol, a Patmosz szigetén, az Úr napján esett elragadtatásba.
 
Didaché leírása szerint (Kr.u.90) vasárnap volt a kenyértörés, az eucharisztiával, hálaadással, „Az Úr napján gyüljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát!”
 
Antióchiai Szent Ignác (Kr.u.108) már a vasárnapot hangsúlyozza: „Többé már ne a szombatot tartsátok meg, hanem éljetek az Úr napja szerint”!
 
Justinus írja a művében, hogy a keresztények „vasárnap” szoktak összegyülni.
 
Az üldözések korában a szombat megünneplése megszűnik a keresztények között és egyedül a vasárnap marad meg.
 
Szent Ágoston a IV. században írja: „Híres nap nagyon a vasárnap. Ezért az Egyháznak szent tanítói elhatározták, hogy a zsidó szombatnak minden dicsőségét „az Úr napjára” ruházzák át!
 
Minek a napja a vasárnap?
 
A feltámadás napja! A mozarab liturgiában van: „Az Úrnak napját kegyes áhitattal kell megülnünk, mert ránk sugárzik a feltámadás és a béke napja, az igaz világosság és az élet napja, ezen a napon támadt fel Krisztus halottaiból, aki a hívők élete!” A keleti ritusban minden egyes vasárnap „kis húsvét ünnepe”.
 
A vasárnap megszentelt nap! Az V. században egy hitszónok mondta: „Szentatyáink azért rendelték el a keresztények számára parancsként vasárnapokon a munkaszünet tartását, hogy alkalmasabbak legyenek az Isten imádására!” „Aki három héten át nem ment el a vasárnapi gyülekezetbe, azt kiközösítették. (Mit  tegyünk azokkal a híveinkkel, akik egész évben egyszer sem, vagy csak nagy ünnepeken mennek el a szentmisére?) A vasárnapi áldozás is hozzátartozott az ünnep megszenteléséhez. Eusebiusnál olvashatjuk: „Az Úrnak a napját az Üdvözítő Bárány Szent Testével és drága Szent Vérével pecsételjétek meg!” A vasárnapi istentiszteletnek Isten Igéje is szerves része. Justinos mondja (Kr. u.155) „Az Úr napján, amikor mindnyájan összegyülnek felolvassák az apostolok emlékiratait vagy a próféták írásait. Ezután az elöljáró buzdítást ad a szép példák követésére.” A vasárnap megszenteléséhez hozzátartozott a felebaráti szeretet gyakorlása is az irgalmasság cselekedetei által. Justinos megemliti: „Mindenki annyit ad az előljárónak, amennyit akar. Az összegyüjtött összegből az előljáró segíti az árvákat, özvegyeket, betegeket, a foglyokat, az utazókat, egyszóval mindenkit, aki ínséget szenved!”
 
A vasárnap a nyugalomnak örök napja! Ez az elnevezés a vasárnapi munkaszünetet jelenti. Már a pogány rómaiak is úgy érezték, hogy az ünneppel nem fér össze  a munka. Nagy Konstantin császár (Kr.u. 321) állami szünetnappá tette a vasárnapot. Szent Bonifác előírta a presbitereknek: „az év összes vasánapjait szombati módra kell megülni!”
 
A vasárnap az örömnek a napja! A pogányok, a II. században a keresztények vidámságáról vették észre, hogy ünnepeltek! Vasárnap nincs böjtölés. Ekkor jobban étkeztek, szebben öltöztek a keresztények! Eleinte megengedték a vásárt vasárnap, mint egyszerű társas szórakozást. Mivel elvilágiasodott a színjátékokkal, lóversenyekkel ezért a vasárnapi vásár ellen elindult a küzdelem.
 
A vasárnap az engesztelés napja! Nagy Szent Gergely mondja: „Az Úr napján a földi munkától szünetelni kell és minden módon állhatatosan imádkozni, hogy amit hat napon át hanyagságunkkal vétettünk, az Úr feltámadásának napján imádságainkkal kiengeszteljük.” A keresztények az üldözések korában is szerették a vasárnapot. Nagyon sokan a vasárnapért az életüket is feláldozták. Ilyenek voltak Anisia és Saturninus presbiter.
 
Gondolkozzunk el a közmondáson: „Amilyen a vasárnapod, olyan lesz a halálnapod! Amilyen a halálnapod, olyan lesz az örök életed!”
 
Vigyázzunk! Akikhez vasárnap csatlakozunk, azokhoz fogunk örökre tartozni!
 
Igaz megállapítás: „vegyétek el az embertől a vasárnapot és meglátjátok állati szintre süllyed!”
 
Az első keresztények egyik jelmondata volt, amely a mi jelmondatunk is lehet:
 
„Mi vasárnap nélkül nem tudunk és nem is akarunk élni!”
 
Előretekintés 2011 júliusára:
Júliusban 1-2-3-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének az újraolvasásával és terjesztésével készülünk hazaköltözésének az első évfordulójára, amely 2010 július 19-én, du. 15,40-kor volt!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Nagyfalui üzenet 2012. június

2012–A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–JÚNIUS93. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból Elmélkedjük át a papokra vonatkozó fejezeteket(Zsid. 1-13.)
Havi mottó:” Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint!(Zsid.5.6)
Havi imaszándék: Egész hónapban kérjük a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét!
Konkrét feladatunk: Nem akarunk ítélkezni egymás felett, hanem segíteni akarjuk egymást!
 

                                     Szűz Mária üzenete 2012 júniusában
         “Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor a legtöbb szeretett pap fiamnak pappá szentelése és szentelési évfordulója van,, engedjétek meg, hogy földi és örök boldogságotok érdekében néhány konkrét tanácsot adjak nektek. Előre mondom, ha megfogadjátok tanácsaimat, azt soha nem fogjátok megbánni!
       Tudatosan mire figyeljenek oda a papságot kezdő pap fiaim?
    Minél gyakrabban gondoljatok vissza a szentelésben kapott lelki élményekre, különösen az első misére, az átváltoztatási és a feloldozási hatalomra, amelyet a lelkek táplálása és feloldozása érdekében kaptatok. Komolyságot és mélységet ad a lelki életetekhez, ha az utolsó misétekre is gondoltok! Akkor is ha papok vagytok, nektek is legyen lelki vezetőtök, akinél rendszeresen gyóntok és minden adódó problémát megbeszéltek vele.Törekedjetek arra, hogy a kötött és személyes ima mellett,lelki eledellel rendszeresen táplálkozzatok. Keressétek és tegyétek meg Isten rátok vonatkozó Akaratát, ezáltal megtaláljátok a hivatásotokat, a hivatáson belül. Minden nap kérjétek az összes Égiek segítségét az összes Földiekre! Minden szenvedéseteket egyesítsétek Szent Fiam szenvedésével és ajánljátok fel a tisztítótűzben szenvedő őseitek kiszabadításáért. Olyan lelki papok társaságát és lelki közösséget keressetek, ahol minden alkalommal lelkileg épülhettek és építhetitek egymást. Értékeljétek és bátran vegyétek igénybe azoknak a házasoknak és komoly személyeknek is a lelki barátságát, akik jó irányba visznek titeket. Harcoljatok bátran Szent Fiam szent fegyvereivel ( böjt, Jézus Szent Vére, kilencedek, zarándoklatok,…) a gonosz lélek ellen, hogy minden nap kegyelmi állapotban maradjatok. Óvakodjatok azoktól a személyektől, akik elrabolják hiábavalóan az időtöket, erőtöket és lelki békéteket. Óvakodjatok minden káros szenvedélytől és minden helytelen függőségtől, amelyek a gonosz rabságába visznek titeket! Törekedjetek arra, hogy ne alap és közép szinten, hanem felső szinten, a szentségre vágyva éljétek meg a papi hivatásotokat. Az életmottótokat tegyétek látható helyre, hogy naponta láthassátok és az jó irányba lendítsen titeket. Tudjátok meg azt, nem az a legfontosabb, hogy hova helyez titeket az előljárótok, hanem az a legfontosabb , hogy a helyeteken hogyan éltek.Soha, életetek egy napján se feledjétek, hogy se a kicsi, se a nagy bűnben nincs az a boldogság, amire vágyik a lelketek. Csak az alázatos, erényes újrakezdő életben van az igazi boldogság! Meg fogjátok látni, ha életetek minden napján Szent Fiammal fogtok élni, körülöttetek előbb–utóbb jelek, csodák, megtérések, gyógyulások, szabadulások, ujjászületések fognak történni!
      Mit tanácsolok szeretett pap fiaimnak, akik szentelési évfordulójukat ünneplik?
  Arra kérlek titeket, hogy legalább pappá szentelésetek évfordulóján, hálaadó szentmise keretében, a híveitek jelenlétében szítsátok fel a kegyelmeket, amelyet a Szentháromságtól, a szentelő Püspökötök imája és kézfeltétele által kaptatok! Ez azt jelenti, gondoljatok az első szeretetre, amely valamikor meggyúlt a szívetekben. Hálás szívvel emlékezzetek meg élő vagy elhunyt Püspökötökről, áldott szüleitekről és mindazokról, akik valamikor Isten Oltárához segítettek titeket és az évek során jóban és nehézségben, mellettetek álltak és állnak most is. Hálás szívvel gondoljatok vissza azokra a közösségekre, hívekre, ahol voltatok. Imádkozzatok volt, jelenlegi és a jövendőbeli híveitekért is, akik által sok tapasztalatba részesültetek. Adjatok hálát az ellenséges emberekért is, akik által volt lehetőségetek megtanulni az ellenségszeretetet. Hálálkodjatok, ha az évek során sikerült úgy viszonyulni a Püspökötökhöz, mint lelki édesapátokhoz, a papokhoz, mint igazi testvéreitekhez, a híveitekhez, mint lelki gyermekeitekhez,barátotokhoz, szüleitekhez, nagyszüleitekhez. Hálálkodjatok azért is, ha a káros ítélkezés helyett az igazi szeretet, a segítőkészség alakult ki a szívetekben, a bűnösök iránt. Hálálkodjatok a gyengeségeitek miatt is, amelyet azért engedett meg Szent Fiam az életetekben, hogy alázatosak maradjatok és a híveitekhez megértéssel viszonyuljatok. Hálálkodva gondoljatok az évek során kialakult jó tulajdonságaitokra. Ha emiatt bárki is megdicsérne titeket, őszintén mondjátok: Istené a dicsőség és az enyém az öröm! Hálás szívvel vegyetek részt lelki közösségekben. Szeretettel figyeljetek oda az egyházközségetekben lévő lelki közösségekre. TUDNOTOK KELL ŐK AZ EGYHÁZ REMÉNYSÉGE!  Bátorítsátok és javítgassátok őket szeretettel! Tudnotok kell, hogy az élő kis közösségek által fog megújulni az egyházközségetek és az egész emberiség. A természetfeletti élet valójában a lelki családban és a lelki közösségben alakul ki bennetek. A rejtett hibák sorozatától a kis közösségek tükre által szabadultok meg. Tanuljatok meg kinyílni nemcsak a híveiteknek, hanem az egész községetek felé. Így élve a ti szeretetetek által az egész községetek szeretet-családdá fog válni
     Azt ajánlom nektek befejezésül, hogy legyen a szívetekben a múltra nézve bűnbánat és hála, a jövőre nézve pedig sok-sok őszinte kérés.
 SZENT FIAM ALIG VÁRJA, HOGY A SZENTSÉG KEGYELMÉT KÉRJÉTEK TŐLE!
     MOST A SZENTHÁROMSÁG. ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET A HALÁLIG TARTÓ HŰSÉG KEGYELMÉVEL !!!


SZENT NILUS PRÓFÉCIÁJA A XX. SZÁZADRÓL

 

A Sínai hegyen élő Szent Nílus (+430) aki a megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.

 „A XX. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme, a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni! E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és az emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.

Az emberek megváltoztatják a külsejüket! Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak. A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tünni.  A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.

            Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni! Jaj azoknak, akik kincses ládájukban összehalmozzák pénzüket. Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, gyilkosságok fognak elszaporodni. Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret furdalásuk sem.

            A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik az Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak élni a Földön. El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét. A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenhol csak nehézségekbe ütköznek. Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni és valószerütlen jeleket végbevinni.

            Egyik ember, aki a világ egyik végén lakik képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik! Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak és az óceánba alámerülni, miként a halak. Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a Sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a Sátán, hogy elveszítik a hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.

            Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szereteből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lesz rá. Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kiséretével együtt a mélységbe taszítják.”

Ez a prófécia a IV. században hangzott el, Krisztus születése után.

A víziót olvasva, átelmélkedve, felvetődik a kérdés, mi a mi teendőnk? Nekünk engesztelőknek, mindig annak az ellenkezőjét kell tenni, amit az Antikrisztus és követői tesznek.

–         Mi nem a múlandó testre, hanem a maradandó lélekre, annak szépítésére tesszük a hangsúlyt!

–         Isten parancsait nagyon komolyan akarjuk venni és az ember méltóságát nagyra értékeljük.

–         Nem a változó divatot akarjuk követni, hanem a tisztességes öltözködést tartjuk szem előtt

–         A világban élő farkas lelkületűek között, Isten segítségével bárány lelkülűek akarunk maradni!

–         A szüleinket, az időseket a legnagyobb szeretettel akarjuk gondozni, segíteni, szeretni!

–         Imádkozzunk azért, hogy a papok is és a hívek is megkapják a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét, azaz a jót, a rossztól tudjuk megkülönböztetni és csak a jót választani.

–         Az önző anyagias világban, mi az önzetlen segítők közé akarunk tartozni!

–         Mi minden este lelkiismeretvizsgálatot akarunk tartani, hogy ezáltal a keskeny úton maradjunk

–         Az élő hitet, a lelki tisztaságot komolyan akarjuk venni!

–         Keressük és szeressük a zarándokhelyet, ahol világosságot és erőt kapunk az Istennek tetsző életre az utolsó időben.

–         A nehézségek közepette a jelszavunk: “Istennel átugordjuk a várfalakat is! Istennel legyőzzük a legnagyobb akadályokat is, még az Antikrisztust a követőivel együtt is!

–         Óvatosak akarunk maradni amikor az Antikrisztus jeleit és csodáit fogjuk látni! Csak annak hiszünk, aki Isten felé visz bennünket és megsegít a hitünkben.

–         Látjuk a tudomány nagy eredményeket ért el a világban. Mi ezeket csak a jóra akarjuk felhasználni (telefon, internet, repülőgép,…)

–         Mi az Isten segítségével a hűségesek kis csapatába akarunk tartozni, hogy Isten reánk való tekintettel mentse meg a kárhozattól az egész emberiséget.

–         Ne feledjük el, az Antikrisztus és követői bármilyen ravaszok is végsősoron veszíteni fognak. Isten gyermekei bármilyen szerények és gyengék, az Ő segítségével győzni fognak! Döntsünk Isten gyermekeinek hű csapata mellett, a józan eszünket használva.

 

VISSZATEKINTÉS 2012 MÁJUSÁRA

 

1.Szükségünk van-e arra, hogy újra, egy szertartás keretében, Jézus Szent Vére által lepecsételjük magunkat?

Egyik vegyes üzenet szerint igen! A Szűzanya válasza szerint nincs szükségünk újabb pecsétre, ugyanis a keresztségben, bérmálásban, papszentelésben eltörölhetetlen jegyet (pecsétet) kaptunk a lelkünkre. Ezt kell tudatosítani és megélni. Ha igazi keresztény életet élünk, teljes oltalomban vagyunk életünk minden helyzetében. Vigyázzunk, mert nem sokára Isten vizsgáztat minket, amikor világosan fogjuk látni, hogy az Isten vagy a gonosz lélek pecsétjét viseljük-e magunkon!

2. Hogyan éljünk, hogy Isten megjutalmazzon minket?

Nem kell semmi rendkívülire törekedjünk. Fontos, hogy éljük meg a lehető legjobban az engesztelő hivatásunkat. Elsősorban, mindenki a saját lelki megmentését vegye a legkomolyabban. A gyónásaink mellett tanúljunk meg harcolni, hogy minél tovább lelki tisztaságban maradjunk! Érzékszerveinket tanúljuk meg csak a jóra használni! Mindenkivel éljünk szeretetben! Éljünk úgy, hogy a feltámadt Krisztus mindig érezze jól magát a szívünkben. Ha a lelkünkben: tisztaság, szeretet, béke van, napi 24 órás engesztelők vagyunk és Isten állandó áldására számíthatunk. Lehet a jelmondatunk: csak jót gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél.

 

3. Mit tegyünk azokért a szeretteinkért, akik a bűnös életük miatt Isten büntetését vonják magukra?

Legelőször, ha elfogadják néha figyelmeztessük őket a bűneikre és azok következményeire.

Ha a személyes figyelmeztetést nem fogadják, még sok lehetőségünk van, hogy segítsünk rajtuk. Először is, mi törekedjünk arra, hogy az igazak közé tartozzunk, hogy reánk való tekintettel, Isten városokat, országokat mentsen meg. Minden este, szeretteink nevében is kérjünk Istentől bocsánatot. Minden nap helyezzük őket Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe, hogy ezáltal bűnbánatra és bűnbocsánatra jussanak. Ajánljuk fel az engesztelésünket, egész életünket a bűnösök megtéréséért. Azt a lelki szenvedést, amit az Égieknek és nekünk is okoznak, Istentől eltávolodott életükkel, azt is ajánljuk fel az ő megtérésükért. Kérhetjük az összes Égiek közbenjárását, sőt a tisztítótűzben szenvedőket is, hogy járjanak közbe a Szentháromságnál szeretteinkért. Ha mi megtesszük, ami lehetséges szeretettel, higgyük el Isten is megteszi, ami számunkra lehetetlen. Ha ezek közül bármelyiket is megtesszük, reménykedhetünk abban, hogy nem fognak elkárhozni!!!

4. Milyen kell legyen az édesanyák (engesztelők) szeretete?

Az Égiekkel való személyes kapcsolat által, termékeny! Jézus békéjét-örömét árasztó! Legyen konkrét, amikor azokat szereti, akiket a legnehezebb szeretni! Áldozatos lelkülettel vállalja mindazt, ami nehéz! Legyen leleményes, kitalálva azt, a családban kinek mire van szüksége. Legyen helyes szeretete, azt akarva a családjának, amit Isten akar. Ha minden nap gyakorolja a szeretetet, ezáltal növekszik az benne. Legyen szabadságtisztelő, nem erőszakos! Türelmes – megértő – megbocsátó – szolgáló szeretet jellemezze az édesanyákat! Ha jelenleg nem ilyen a szeretetünk mondjuk: “bocsáss meg nekem Uram!” Ha eljutottunk Isten segítségével az igazi szeretetre, mondjuk: “hála neked Uram!”

5. Miért van nagy kisugárzása a zarándokhelyeknek?

A Szentháromság egyes helyeket, egyes személyeket, egyes közösségeket, rendkívüli kegyelmekkel áld meg. Istentől kiválasztott helyeken könnyebb imádkozni, szeretni. Akik a vágyaik által meghívást kapnak egy zarándokhelyre, azok arra törekszenek, hogy a szeretetük által a legtöbbet adják a társaiknak. Ez a sok szeretetlángocska összetevődve egy hatalmas szeretet-tábortűzzé válik. Ezért érezzük azt zarándok helyeken, hogy a Tábor hegyen vagyunk, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Zarándokhelyeken azt a feladatot kapjuk, hogy az ott kapott szeretet légkört vigyük haza a családunkba, lelki közösségünkbe. A szeretet kisugárzásaink által kis zarándokhelyeket hozzunk létre otthonainkba.

 

6. Mit üzent a Szűzanya Fatimában (95-ik évforduló) az egész emberiségnek?

“Legyetek gyermek lelkületűek! Legyetek a béke eszközei! Valljátok meg a hitetlen világban a hiteteket! Engeszteljetek áldozatot vállalva a bűnösök megtéréséért! Fogadjátok el és ajánljátok fel a szenvedéseiteket! Végezzétek el minden nap a rózsafűzért. Vállaljatok engesztelő áldozást! Legyetek tiszta lelkületűek, öltözzetek szemérmesen! Ajánljátok fel a Szentháromságnak a családotokat! Éljetek úgy, hogy nagy ívben elkerüljétek a poklot. Szeressétek és szerettesétek meg másokkal is Szeplőtelen Szívemet. Minden nap örvendeztessétek meg az Égieket!”

7. Iluska, mi van a szívedben gyógyulásod és újjászületésed 12-ik évfordulóján?

Minden évben boldogan ünneplem meg gyógyulásom és újjászületésem évfordulóját, amely 2000 május 1-én történt a Remény Anyja kápolnájánál, a Szentháromság hegyen. Az én szívemben folyamatos hála van mindazért, amit Isten ad, elvesz vagy megenged az életemben. Boldog vagyok, hogy felajánlott életemmel a jó Istent és az engesztelőket szolgálhatom! Legújabb jelmondatom: nekem csak szeretni és jónak lenni szabad! Ez a jelmondat az asztalomon van fehér lapon fekete betűkkel. A fehér lap a lelki tisztaságra, a fekete betűk a bűn és a bűnalkalmak elkerülésére figyelmeztett engem.

 

8. A Szűzanya legújabb üzenete volt:

“Legyetek hálásak azért, mert  Országotok az Én Virágoskertem, amelyben ti vagytok a fehér rózsácskáim! Missziós lelkülettel törekedjetek arra, hogy minél több lelket ültessetek az Én Virágoskertembe! Megígérem nektek, hogy akkor fogok eljönni hozzátok, amikor megleszek elégedve a szeretetekkel! Ezért a jövőben legyen a mottótok: “nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!”

Házi feladat júniusra:

„URAM SEGÍTS, HOGY MINDIG ANNAK AZ ELLENKEZŐJÉT TEGYÜK, AMIT AZ ANTIKRISZTUS ÉS KÖVETŐI TESZNEK!”

Nagyfalui üzenet, 2013. június

”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)

 

105. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át Lukács evangéliumának két fejezetét (Lk. 1; 2).

 

Havi mottó: „Krisztus ragyogó tisztává, szentté és szeplőtelenné akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc nincsen!” (Ef. 5, 27)

 

Havi imaszándék: azért engeszteljünk és dolgozzunk, hogy a szeretetünk által ”boldogság tenger” árassza el a családunkat és a világunkat.

 

Konkrét feladatunk: elmélkedjük át újra Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének aIII-ik kötetét.

 

 

Szűz Mária tanítása 2013 júniusában

 

„Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor Szeplőtelen Szívemet ünneplitek meg, meghívlak titeket a szeplőtelen életre!

 

 

Milyenek voltak Ádám és Éva a paradicsomkertben, a bűnbeesés előtt? Szeplőtelenek, tiszták, kegyelemmel teljesek! Ilyen lesz a megmaradt emberiség újra, az Új Világban, amilyen jelenleg Isten kegyelméből Én vagyok! Az első emberpár boldogan evett az élet fájáról. Örökség címén nyerték volna el az üdvösséget. Nem éreztek ők ott fáradságot, kísértést, semmiféle fájdalmat. A gonosz lélek nem volt a Földön. Ádám és Éva értelme világos volt; akaratuk erős; egészségesek voltak; a munka örömöt jelentett a számukra; halhatatlanok voltak. Éva Isten uralma alatt volt! A természeti erők, azalsóbbrendű teremtmények a szolgálatukra voltak. Boldogság volt az életük. A Szentlélek lakott bennük. Testüket mennyei öltözet vette körül. Isten védelmét érezték a paradicsomkertben! Olyanok maradhattak volna, mint Én, Isten kegyelméből, ha engedelmesek maradtak volna.

 

 

Milyenek lettek Ádám és Éva az első bűn elkövetése után?Tisztátalanok, bűnösök! Lelkük kárt szenvedett az engedetlenség miatt, értelmük elhomályosult, akaratuk meggyengült, rosszra hajló lett, elveszítették a Szentlélek jelenlétét, a megszentelő kegyelmet! Testük is kárt szenvedett, elveszítették a halhatatlanságot, betegek lettek, elveszítették a paradicsomkert védettségét. Nehéz munka lett az osztályrészük. Éva, a férje uralma alá került. A természet és az alsóbbrendű teremtmények is fellázadtak ellenük. Isten helyett a gonosz uralma alá kerültek. Mivel rossz döntésük miatt nem kellett az első emberpárnak Isten szeretettel teljes uralma, megtapasztalták a gonosz, egymás, a természet és az állatok uralmát.

 

 

Mi lett a szeplős élet következménye? Káin gyilkossága, a Bábeliek gőgje, Noé kortársainak a hitetlensége, Dávid házasságtörése és gyilkossága és ott van az egész emberiség bűne napjaitokig, a ti személyes bűneitekkel együtt. Könnytenger, vértenger és verejtéktenger követte az első emberpár bűnét.

 

 

Kik jöttek a segítségetekre a szeplős életetekben? Elsősorban Szent Fiam, Aki szabadító Istenetek. Szent Fiam, ha Neki felajánljátok az életeteket, megszabadíthat a bűneitektől az Ő megbocsátásával, az értelmetlen szenvedéstől, az ördögi betegségektől, a gonosz rabságából, bármilyen megkötözöttségből és a legnagyobb rossztól, a kárhozattól. Én, Szent Fiamért és értetek, az egész emberiségért lettem ”kegyelemmel teljes”. Ha kéritek a közbenjárásomat, Én, mint a Megváltó Társa, nagyon sokat segíthetek rajtatok. Elvezethetlek a szeplőtelen életre! Tudnotok kell azt, hogy a Szentháromság Reám bízott benneteket. Szent Fiam, Én, veletek együtt, egyek kell legyünk a lelketek és lelkek megmentésében.

 

 

Szeplős életetekben mit tegyetek, hogy szeplőtelenné váljatok? Ajánljátok fel magatokat Nekem, és Én Szent Fiammal a Szentlélekbenfelajánlak titeket a mennyei Atyának. Törekedjetek az életszentségre, ami azt jelenti, hogy tegyétek csak a jót és kerüljétek a rosszat. Kövessétek a szentek példáját. Vegyétek komolyabban a szentségeket. Minden nap kérjétek a védelmet az összes Égiektől! Neveljétek rá a jóra gyermekeiteket és a rosszról neveljétek le őket! Szeressétek a lelki közösségetek védettségét! Legyetek mindig készen az Úrral való találkozásra! Vágyódjatok a szeplőtelen élet után!

 

 

Befejezésül mondom: Szent Fiam és Én Isten kegyelméből szeplőtelenek vagyunk. Az egész emberiség kijelentheti: ”Mi szeplősek vagyunk!” Napi imaként ajánlom nektek: ”Jézus és Mária vezessetek el minket a szeplőtelen életre!”

 

 

A Szentháromság Általam áld meg titeket a vággyal a szeplőtelen élet után!!!”

 

 

Házi feladat júniusra:

 

“JÉZUS ÉS MÁRIA, KÉRÜNK TITEKET, VEZESSETEK EL MINKET A SZEPLŐTELEN ÉLETRE!!!”

 

 

VISSZATEKINTÉS 2013 MÁJUSÁRA

 

Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban?

 

 • · Örüljünk annak, hogy az Oltáriszentségben ugyanaz a Jézus van közöttünk, aki Betlehemben megszületett, aki Názáretben nevelkedett és Jeruzsálemben meghalt. Az Úr Jézus nemcsak 2000 évvel ezelőtt volt jelen a Földön, hanem jelen van ma is közöttünk az Oltáriszentségben. Úgy viszonyuljunk az Oltáriszentséghez, mint a köztünk lévő Jézushoz, aki ma is megvigasztal, meggyógyít és megszabadít minket. Szeressük meg a szentséglátogatást és a szentségimádást, hogy növekedjen bennünk az Úr Jézus iránti szeretet.
 • · Az Úr, akiket kiválaszt, azokat próbára teszi. Vajon a nehézségek közepette hiszünk-e Benne, bízunk-e Benne és szeretjük-e Őt? Isten megengedte, hogy a gonosz lélek Jóbot, az Ő választott gyermekét próbára tegye. Jóbelveszítette a gyermekeit, a vagyonát, sőt az egészségét is. Jób, eleinte miértezett, de rájött arra, jobb lett volna, ha a kezét a szájára tette volna és hallgatott volna. Három leckét kellett megtanuljon és megéljen: ”Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az Ő Neve! Ha a sok jót elfogadtuk az Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is. Ha Isten meg is öl engem, én akkor is Benne bízom!” Miután ezeket a leckéket megtanulta, mindent visszakapott az Úrtól: vagyont, gyerekeket és egészséget tetézetten.
 • · Jelenleg a gonosz lélek azért tombol a világban, mert tudja – a megkötözése előtt – kevés ideje van már arra, hogy lelkeket szerezzen magának. Jelenleg, mindent elkövet, akár erőszakkal is, hogy a gyengéket még magával rántsa. Minden nap ajánlatos, hogy végezzük a szabadító imát, hogy megmeneküljünk a jónak látszó csapdájából és másokon is segítsünk.
 • · Jelenleg a kettéválasztásnak az ideje is van. Döntenünk kell Isten mellett, a gonosz ellen! Kettősségben, langyosságban nem mehetünk sokáig előre. „Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak is!” „Bár lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy, kivetlek a számból!” „Legyetek tüzes lelkületűek!”
 • · Napjainkban lehet látni az egyéni vallásosságot! Vannak, akik magukhatározzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz a számukra. Az egyéni vallásosoknak a vezetője nem a jó Isten, hanem az ő egyéni elképzelésük. Alázatosan jussunk el odáig, hogy vessük alá magunkat a jó Isten és az Egyház vezetésének. Csak ezen az úton fogunk célba érni. Individuális útjainkon kellemetlen meglepetésekre számíthatunk.
 • · Betegségeinkben higgyük azt, hogy a jó Isten létezik és tud segíteni rajtunk. Vannak Istennek időzített kegyelmei, gyógyításai. Mi tegyük rendbe az életünket, használjuk rendszeresen a szentségeket és a szentélményeket (szentelt víz, szent olaj, gyógyító kereszt…), ajánljunk fel gyógyító misesorozatot, a közösségben imádkozzunk egymásért, végezzük a kilencedet… és megfogjuk látni Isten gyógyító kegyelme nem fog elmaradni. A szenvedésben azt akarja az Úr Jézus, hogy hasonlítsunk Hozzá, egyesítve minden szenvedést az Övével. A legnehezebb a keresztút az életünkben, de a legnagyobb kegyelemmel is jár, ha megtanuljuk azt jól megélni! Ne sajnáljuk és ne sajnáltassuk magunkat a keresztutunkon, mert senki nem kap nagyobb keresztet, csak amennyit elbír. Sohase a szenvedésnek örüljünk, hanem a gyümölcseinek, amit az egész emberiségért is felajánlhatunk. Betegségeinkben minden nap végezzük el a gyógyító imát. Az utolsó időben nagyon sok lelket menthetünk meg a kárhozattól: imával, böjttel, jócselekedettel, engeszteléssel! Még több lelket menthetünk meg az engesztelő szenvedéssel, és a legtöbbet az életünk felajánlásával. Bármilyen szinten engesztelünk, Istentől megkapjuk a szükséges kegyelmeket. Nem baj az, ha a szenvedések közepette kimondjuk Jézussal: ”Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a kehely.”Fontos, hogy tovább is mondjuk Jézussal: ”de ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” „Istenem, miért hagytál el engem? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, testemet, egész jövőmet!”Vállaljuk a szenvedést a lelkek megmentéséért, mert az Úr Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz és megsegít minket!
 • · Törekedjünk arra, hogy tiszta szándékkal engeszteljünk. A Szent Hegyre elsősorban ne a vezetőkért jöjjünk, hanem a Szentháromságért, a Szűzanyáért, engesztelő hivatásunkért. Ha tiszta a szándékunk mindvégig ki fogunk tartani az engesztelés útján.
 • · Az utolsó időben vigyázzunk a hamis tanítókra, akik félre akarnak vezetni. Minden nap kérjük a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét, hogy észrevegyük melyik üzenete van a gonosztól és melyik a Szentlélektől!
 • · Mi engesztelők a ”fény gyermekei” vagyunk, és Isten általunk akarja kiárasztani a világosságot a családunkba és a világba.

 

 

 

 

 

Mit tanácsolt a Szentháromság az édesanyák napján, az édesanyáknak boldogságuk érdekében?

 

 

– Tanuljanak meg személyes kapcsolatba kerülni a Szentháromsággal!

 

 

– Szeressék a természetfölötti közösségi életet!

 

– Törekedjenek mindent Isten és az emberek iránti szeretettel tenni!

 

 

– Tanuljanak meg egységben élni Istennel és egymással!

 

 

– Tegyék félre az alá-fölé rendelési viszonyt és tanulják meg az egymás mellé rendelést!

 

 

– Tudatosítsák azt, hogy a keresztség és a bérmálás által Isten mindörökké elpecsételte őket Önmagának!

 

 

– Csodálják meg a Szentháromság művét, a teremtett világot!

 

– Legyenek hálásak a Szentháromságnak mindenért. amit ad, elvesz vagy megenged az életünkben!

 

 

– Tudatosítsák azt: a Szentháromság áldó Keze felettünk van és megáldja őket, alattuk van és fenntartja őket, előttük van és vezeti őket, a hátuk mögött van és megvédi őket, körülöleli őket szerető Jelenlétével!

 

 

– Készüljenek az örök boldogságba, ahol mindig a Szentháromsággal fognak élni!

 

Előretekintés 2013 júliusára

 

 • · 2013 júliusában 4 – 5 – 6 – 7 – én lesznek az engesztelések a Szent Hegyen, du. 15 órától.
 • · Nagy szeretettel emlékezünk meg elhunyt Éva Asszonyról, aki 2010 júl. 19 – én költözött Isten Országába!
 • · Missziós lelkülettel legalább egy személyt hozzunk az engesztelő közösségbe!

 

(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu

a