2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚLIUS

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
46. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Márk evangéliumát!
 
Havi mottó: „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája!” (Mk.9,35)
 
Közös imaszándék: az idősek és a fiatalok közötti megbékélésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét,… felajánlani.
 
Konkrét feladatunk: Jézus nevében megbocsátok mindazoknak, akik ellenem vétettek!!!
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júliusában
 
„Szeretteim!
 
Rövidesen az egész emberiség két csoportra fog oszlani. Mindegyik csoportnak lesz vezetőjük, akik meg fognak mutatkozni nyilvánosan is!
 
Az egyik csoportban lesznek azok az emberek, akik valóban hisznek Istenben, és alázattal szolgálják a felebarátaikat.
 
A másik csoportban lesznek a hitetlenek, azok, akik gőgösen uralkodnak embertársaik felett.
 
A hitetleneket a hamis alázatukról, a hívőket az erényes életükről lehet majd felismerni! Mindegyik csoportnak a tagjai a saját vezetőjük mellett fognak nyilvánosan is dönteni. Az utolsó időben, az igazi hívőket Isten fogja külsőleg is megjelölni (Jel.7,3), a hitetleneket a Gonosz Lélek fogja nyilvánosan is megpecsételni (Jel.13,16-17).
 
A szétválasztásig még lesz egy csoport, akik ugyan vallásos cselekedeteket végeznek, mégis a szívük bűnös vágyait követik. (Mt.15,8) Ezekről mondta Jézus: ‘bárcsak lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek a számból.’ Ők inkább a gyönyört keresik mint az Istent! Ők az Istenfélelem látszatát mutatják, de a lényegét megtagadják. Ezek azok, akik mindig csak tanulnak, de az Igazság ismeretére soha el nem jutnak! Ezek romlott elméjü, megbízhatatlan hitü emberek. Meglátod, sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá fog válni! Kerüld az ilyeneket!!!
 
Jól jegyezzétek meg, a figyelmeztetés után mindenki oda fog kerülni ahova valóban való!
 
Kérlek titeket, ne itélkezzetek a langyosak és a hitetlenek felett, hanem amíg tart az irgalom ideje, engeszteljetek értük!!! (Jn.8,7)
 
Előre kijelentem nektek, a Földön élő emberekre – ha nem térnek meg – nehéz idők várnak (Jel.8,13) leginkább azért, mert nem hallgattak a sorozatosan adott, égi figyelmeztetésekre!!!
 
A nagy figyelmeztetéskor, ha Isten, Végtelen Irgalmában közbe nem lépne, az egész Föld, ahol most éltek, elpusztulna.
 
Bátorításul mondom nektek, ’egy kisded nyáj’ (Lk.12,32) akik bűnbánatot tartanak és hűségesek maradnak Istenhez, a legnehezebb körülmények között is életben fognak maradni és Jézussal fognak uralkodni az Új Földön!!!
 
Megáldalak titeket a hűség erényével!!!”
 
Házi feladat júliusra:
 
URAM, SEGÍTS, HOGY SZERETETTEL SZOLGÁLJAM A FELEBARÁTAIMAT!
Előretekintés augusztusra:
Közös imaszándék lesz: ért a megátalkodottakért fogunk engesztelni, akik még a kiengesztelődés évében se bocsátottak meg ellenségeiknek és nem kértek bocsánatot azoktól, akiket ők bántottak meg!!!
Konkrét feladatunk lesz:ülni fogjuk a rossz társaságot! Csak a jó társaságot fogjuk keresni!

Nagyfalui üzenet, 2009. július

Nagyfalu-2009-7. Az 58. havi imatalálkozó, a Szentháromság hegyén…
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 6,1-13; 6,30-34; Jn.6,1-15).
Havi mottó:„Uram, taníts meg engem Akaratod szerint szeretni!
Havi imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy elsőként – elvárások nélkül tudjunk szeretni!
Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Szeretetláng rózsafüzért!
 Tanítás a Szentlélek Istentől: „Szeretteim! Most, felfedem nektek azt, hogy a Szeretetláng-mozgalmat az Anyaszentegyház Erzsébet Asszony közbenjáró imájára és a szeretettől lángoló gyermekeim példás életére való tekintettel hagyta jóvá, Magyarországon. Arra kérem, elsősorban a Szeretetláng-mozgalomban élő gyermekeimet, hogy ezután minden nap imádkozzanak Erzsébet Asszony boldoggá és szentté avatásáért. Ő, aki a Szeretetláng üzeneteket kapta az Égiektől, hősiesen élte a szeretetet. Azt akarom, hogy az a templom, ahol Erzsébet Asszony teste pihen a feltámadásig, zarándokhely legyen!                                                    
 
 
 
Mit kell tudjatok a Szeretetlángról? A Szeretetláng elsősorban a Szentháromság egyedi, lángoló Szeretete, amelyhez hasonló soha nem volt és nem is lesz. Amikor az Atya, lángoló Szeretettel megteremtette Máriát, felruházta minden kegyelemmel, ugyanúgy, mint az első Évát, a bűnbeesés előtt. Ezen kegyelem teljessége által volt képes Mária egyedi kapcsolatba kerülni: a Teremtő Atyával, a Megváltó Fiúval, Megszentelő Lelkemmel, az angyalokkal, a szentekkel, az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Mária, a Szentháromság lángoló Szeretetének a befogadása által vált képessé arra, hogy Jézus megtestesüljön benne. Ki Mária Szeretetlángja? A Szentháromság lobogó Szeretetének az állandó jelenléte Mária testében és lelkében! E lobogó szeretet által Mária egyedi módon szeret mindenkit és mindent.     Mi történik veletek, ha kéritek és befogadjátok Mária lángoló Szeretetét? Ti is rendkívüli módon kerültök kapcsolatba a Szentháromsággal és az egész teremtett világgal. Kimondhatatlan hála, magasztalás és dicsőítés indul el a szívetekben Isten iránt. Mária Szeretetlángjának a befogadása által, arra fogtok vágyni, hogy az egész emberiséget vissza vezessétek a Szentháromság lángoló szeretetébe. E rendkívüli kegyelem birtoklása által megutáljátok a legkisebb bűnt is és megszeretitek az erényes életet. Az állandó szeretet által olyanná válik a szívetek, mint az égő csipkebokor, amely égett de mégse égett el. Mária kérése által, a bűnbánatban fogjátok felszámolni magatokban a gyűlölet tüzét és felfogjátok szítani magatokban a szeretet tüzét, gyakorolva azt. Mária segítségével, rendszeresen fogjátok befogadni a lelketekbe Jézust, az Oltáriszentségben, Szavaival együtt és ezáltal ugyanúgy fog lángolni a szívetek, mint az emmauszi tanítványoknak. Az Égiekhez való tartozásotok ismertető jele az igazi felebaráti szeretet lesz. Ha Máriára figyelve felfogjátok számolni a bűnös mulasztásaitokat, akkor visszatér a szívetekbe az Isten iránti első, lángoló szeretet. Mária szeretetét befogadva a Mennyország hordozóivá váltok. Máriának szentelt életetek által megtanultok szeretni: elsőként – elvárások nélkül, mindenkit – személyválogatás nélkül, még az ellenséget is. Megtanuljátok konkrétan, áldozatokat vállalva szeretni, azokat, akik Isten ajándékai számotokra. Minden nap kérjétek Istentől, Mária által, a szeretetet, fogadjátok azt be, mint Pünkösdkor az apostolok, hordozzátok és adjátok tovább azoknak, akikkel nap mint nap találkoztok. Igy tovább adva a szeretetet, növekedni fog az bennetek. Minél gyakrabban gondoltok Jézusra és Máriára és az irántatok való szeretetükre, annál jobban fog lángolni a szívetek. Ha szándékosan nem gondoltok a szeretetlenség által kapott lelki sebekre, akkor, azok egy kis idő után be fognak gyógyulni. Személyes kérésem, törekedjetek úgy élni, hogy Jézus és Mária, a szeretettel teljes szívetekben és a kölcsönös szeretet által mindig jól érezze magát köztetek. Meg fogjátok tapasztalni, a lángoló szeretetetekből új hivatások fognak születni lelki közösségetekben. Tudnotok kell, Jézus szemében azok a nagyok, akikben szolgáló szeretet van, akik úgy élnek, mint a testvérek. Kérlek benneteket kössétek meg egymás között minden nap „a Szeretetszövetséget”, kimondva: „testvérem, én úgy akarlak szeretni téged, hogyha kell, akár az életemet is kész vagyok adni érted!” Vigyázzatok tudatosan a nyelvetekre, mert a negatív szavaitokkal a gyűlölet tüzét gyújtjátok fel és a pozitív, bátorító szavaitokkal a szeretet tüzét növelhetitek embertársaitokban. Ha megtanultok állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel, meg fog maradni a szívetekben a szeretet. Tanuljátok meg elfogadni a szeretetteljes figyelmeztetést és ugyanakkor ti is szeretettel figyelmeztessetek másokat, mert csak így növekedhettek a szeretetben. Csak úgy építitek „a lelki közösségeteket”, ha egyek lesztek a szeretetben, mások előtt csak jót mondjatok  egymásról és csak egymás között szeretettel rendezitek a hibáitokat. Ha nemcsak a Szentháromság és Mária Szíve, hanem a ti szívetek is lángolni fog a szeretettől, akkor számíthattok arra, hogy hamarosan az egész világ is lángba fog borulni a szeretettől.  Megáldalak titeket a Szentháromság és Mária lángoló szeretetével!!!”                                                                                              

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!) 

Házi feladat júliusra: „URAM, SEGíTS, HOGY ÚGY SZERESSEM A FELEBARÁTOMAT, HOGY AZ ÉLETEMET IS KÉSZ LEGYEK ADNI ÉRTE! ”
Előretekintés 2009 augusztusára:  
Közös imaszándék lesz: a lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért fogunk könyörögni!  
Konkrét feladatunk lesz: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre. 

N.B. Augusztusban  Szőkefalvára fogunk lélekben elzarándokolni!

 

NE FÉLJETEK A SZERETELÁNGTÓL!!!

   A Szeretetláng üzeneteit özv.Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kapta. Ezeket az üzeneteket, amelyek a Szeretetláng lelki naplójában találhatók 1961- 1985 április 11-ig kapta az Úr Jézustól és a Szűzanyától.

   Erzsébet Asszony Budapesten született 1913-ban, szüleinek 13. gyermekeként. 11 éves korában teljesen árva lett. Az önmagára utaltság nehéz évei nagy önállóságot és akaraterőt fejlesztettek ki a gyermekben. Korai árvasága miatt, csak az elemi iskola IV osztályát tudta befejezni. Ez is benne volt Isten Tervében, mert e körülmény még jobban meggyőz bennünket arról, hogy Erzsébet Asszony valóban „Isten jó eszköze” volt. Miután Erzsébet ifjúkorában három szerzetesrendbe is hiába kérte felvételét, 1930-ban egy jólelkü iparoshoz ment feleségül. Harmonikus házasságban éltek 16 éven át. Erzsébet Asszony, 1946-ban, hat kiskorú gyermekével özvegyen maradt. Emberfeletti küzdelemmel tudta csak családját fenntartani. Még vasöntődében is dolgozott. Gyermekeit, Isten segítségével sikerült felnevelnie és szárnyra bocsátania. Mindezekkel a Jó Isten készítette fel különleges küldetésére, a Szeretetláng üzenetének fogadására. Temetése 1985 április 16-án volt az Érd óvárosi Egyházközsség temetőjében. Jelenleg a teste, a férje mellett van a Remetekert plébánia – Szentlélek templomának a kriptájában. (Budapest- II.kerület – Mária Remetei út 34.)

   Mi a célja a Szeretetlágnak? A lelkek megmentése és megszentelése. Ehhez kínálja fel a Szűzanya új eszközként Szeplőtelen Szíve Szeretetlángját. „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most Szívem Szeretetének lobogó Lángját!” Jézusnak örök óhaja, hogy vele eggyé legyünk. Ezt nagyon szépen fejezi ki az alábbi ima, melyet Erzsébet Asszony által adott nekünk. Ez az egyszerü ima a Szeretetláng lényegének és céljának az összefoglalása: „Lábunk együtt járjon! Kezünk együtt gyűjtsön! Szívünk együtt dobbanjon! Bensőnk együtt érezzen! Elménk gondolata egy legyen! Fülünk együtt figyeljen a csendességre! Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon! Ajkunk együtt könyörögjön Irgalomért az Örök Atyához!”

   A Szeretetláng útja a világban. „Ne féljetek a Lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szívekben végbemenő csoda… Nemcsak a Nekem felajánlott Országokban, hanem az egész Földkerekségen is ki fog gyúlni és az egész világon el fog terjedni. Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának az ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartsátok, február 2-án.” Ezek voltak a Szűzanya szavai, amelyet Erzsébet Asszonyhoz intézett. A Szűzanya, „Gyertyaszentelő Boldogasszony” ünnepén viszi gyermekét, a kis Jézust a templomba, hogy bemutassa a mennyei Atyának és ugyanakkor nyújtja nekünk is, hogy Krisztus éljen bennünk, fénye megvilágítson, szeretete meleget árasszon reánk és az egész világra.

   A Szeretetláng lelki naplót eddig 24 nyelvre fordították le. Legjobban Braziliában terjedt el a Szeretetláng. Ott több mint 120 városban léteznek Szeretetláng – ima csoportok!

   1999-ben Mexikó városában volt a Szeretetláng első nemzetközi kongresszusa! 2008 július 29-31-én tatották Mexikó köztársaság Morelia városában az V. Országos Szeretetláng Kongresszust 1100 hívő részvételével.

   2008 augusztus 11 és 17 között a braziliai Sao Paoloban kidolgozták a nemzetközi Szeretetláng Mozgalom alapszabályait.

   2009 június 6-án, első szombaton, tartották Budapesten a X. Országos Szeretetláng találkozót, a Kispesti Jézus Szíve templomban, amikor Erdő Péter bíboros Úr személyesen hagyta jóvá a Szeretetláng Mozgalmat, Magyarországon.

   Ki a Szeretetláng? Egy equadori érsek, Bernardino Echevarra Ruiz a következőket nyilatkozta: „Szeretetláng ez az új neve, a Mérhetetlen és örök Szeretetnek, amely Mária lelkében ég minden ember iránt… Láng ez, mely megvilágít, melegít, mely képes a szeretetet fellobbantani. A Láng, amely Mária Szívében ég, égni akar gyermekei szívében is”.

Igy imádkozzuk a Szeretetláng rózsafüzért:

A keresztre: Ötször vetünk keresztet Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére: +Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

A nagy szemekre (szívekre): Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk.

A három kis szemre (szívekre):

  1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
  2. Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül Irgalmas vagy!
  3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!

A kis szemekre (szívekre): Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Minden tized után: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Ámen.

Befejezésül: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ha valaki csatlakozni szeretne a Szeretetláng – Mozgalomhoz írjon a következő címre:

„Szeplőtelen Szív Alapítvány” 1029-Budapest, Álmos vezér utca 22, tel. 0036-1-3769654 

                                                                                (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. július

“… A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok…”
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
70. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-42; 11, 1-13)
Havi mottó:„Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt!” (2. Tim.1,8)
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket!
Konkrét feladatunk: bárkivel beszélgetünk, tudatosan, legalább egyszer  mondjuk ki: „a Jó Isten áldjon meg téged!!!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júliusában
 
„Szeretteim! Ebben a hónapban a tanúságtételről akarok beszélni nektek.
 
 A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok. Megkérlek titeket tegyetek tanúságot: a Szentírás Igazságairól, az Egyház tanításairól, az Égiekkel való személyes kapcsolatotokról. Tudnotok kell, hogy a legnehezebb azoknak tanúságot tenni a hitetekről, akikkel nap mint nap együtt éltek és dolgoztok. Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, ne legyen csak evilági, hanem legyen természetfölötti.
 
            Lelki közösség csak akkor jön létre, ha van bátorságotok lelki tapasztalataitokról tanúságot tenni. Nemcsak a papok és a szerzetesek vannak meghívva a tanúságtevő életre, hanem mindazok az emberek, akik megvannak keresztelve és bérmálva! Ha felszámoljátok a lelketekben az emberektől való félelmet, akkor képesek lesztek erre.
 
            Törekedjetek arra, bármerre is mentek, tanúságot tegytek: elsősorban példás életetekkel, pozitív beszédetekkel, türelmes szenvedésetekkel és az Isten kezéből elfogadott halálotokkal is. Ha a lelketek színültig van szeretetteljes Jelenlétünkkel, akkor nem fogtok tudni hallgatni akkor, amikor számotokra elérkezik a tanúságtevés ideje.
 
            Ha kéritek Tőlem minden nap a Bölcsesség ajándékát, akkor Én felfedem nektek, mikor kell beszéljetek, mikor kell hallgassatok és kinek, mit, mennyit mondjatok. Nagyon fontos a tanúságtételnél, hogy először kérdezzétek és hallgassátok végig a felebarátotokat. Csak miután meglátjátok, hogy mire van szüksége, azután beszéljetek, odafigyelve folyamatosan a testvéretek befogadó képességére. Amint a gyógyszerész sem borítja az egész patikát a betegre, úgy ti se akarjatok egyszerre mindent elmondani a beszélgetésben.
 
            Nem hallgathattok akkor, ha jelenlétetekben: Istent, Máriát, a Szenteket, papjaitokat, vallásotokat, meggyőződéseteket,… kigúnyolják. Nem hallgathattok akkor sem, ha jelenlétetekben az emberek másokat megszólnak, rágalmaznak, kétértelműen viccelődnek és alvilági énekeket énekelnek.
 
            Ha a családotokban nem hallgatják meg szelíd figyelmeztetéseiteket, beszéljetek többet az Istennek a családotokról, mint a családotoknak Istenről. Vigyázzatok arra, hogy a tanúságtevésben tiszteljétek embertársaitok szabadságát, meggyőződését. Még a jónak a tovább adásában se legyetek erőszakosak. A ti feladatotok az, hogy elmondjátok az Igazságot, és nem az, hogy rá erőszakoljátok azt az emberekre.
 
            A tanúságtételre azért hívunk meg titeket, mert annak következményei vannak. Ti boldogok vagytok, ha tanúságtételetek által sokan megtérnek, elindulnak a szeretet, a változás, a boldogság útján. Azzal is kell számoljatok, hogy lesznek, akik csodálkozva meghallgatnak titeket, de azután se jobbak, se rosszabbak nem lesznek. Fel kell készüljetek arra is, hogy tanúságtételetek miatt ellenetek fordulnak, kigúnyolnak titeket. Ilyenkor gondoljatok Jézusra, akit jóságos életéért keresztre feszítettek. Gondoljatok az apostolokra, akik Jézus evangéliumának a hirdetéséért a botozást, a megkövezést, a börtönt, sőt a vértanúhalált is elszenvedték. Gondoljatok az első keresztényekre, akiket a Jézusba vetett hitük miatt kirekesztettek, üldöztek. Jézus azt mondja nektek:’boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, megrágalmaznak és megölnek titeket! Ti ne attól féljetek, aki a múlandó testeteket megöli, hanem attól, aki a maradandó lelketeket akarja a pokolba vinni. Soha ne felejtsétek el, aki bátran megvall engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom vallani a mennyei Atyám előtt. Aki gyáván megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom tagadni a mennyei Atyám előtt’.
 
            Én mondom nektek, még nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, az Igazságért, a meggyőződéséért,… élni, szenvedni, sőt ha kell meghalni. Higgyétek el, az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért készek áldozatot hozni. Kérlek titeket, engeszteljetek azokért, akik félelemből, lustaságból, kényelemből,… nem vállalkoznak a tanúságtevő keresztény életre. Engeszteljetek azokért is, akik a cigarettázásukkal, túlzott munkájukkal, bűnös életükkel,… tanúságot tesznek arról, hogy még nem tartoznak Krisztushoz. Ti tartozzatok azon kevesek közé, akik tisztaságotokkal, hűségetekkel, szeretetetekkel, erényes életetekkel vállalkoztok a fehér vértanúságra és ha Isten is úgy akarja a piros vértanúságra is!
 
Megáldalak titeket a Jézus melletti bátor tanúságtevő lelkülettel!”
Házi feladat júliusra:
„VIGYÁZZATOK ARRA, HOGY BESZÉDETEK NE ALVILÁGI, NECSAK EVILÁGI, HANEM TERMÉSZETFÖLÖTTI LEGYEN!!!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Előretekintés 2010 augusztusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!
Konkrét feladatunk lesz: megismertettjük és megszeretettjük a mennyei Atyát mindazokkal, akikkel találkozunk!!!

Fr. Csilik János: BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

A titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságáról.

ISTEN SZOLGÁJA Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK  ÉS VÉRTANÚ (1911-1953)
Mikor és hol lesz Szilárd Püspök és Vértanú boldoggá avatása?  Erre a rendkívüli ünnepségre a nagyváradi Római Katolikus Bazilikában kerül sor 2010 október 30-án. 2010 március 27-én XVI. Benedek pápa jóváhagyta a titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságát elismerő dokumentumot. 2010 május 4-6. között Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök, Rómában megköszönte személyesen XVI. Benedek pápának a boldoggá avatás jóváhagyását. A Szentatya kihangsúlyozta, hogy Bogdánffy püspök személyében kiváló példaképet és közbenjárót kapott nemcsak a nagyváradi egyházmegye, hanem az egész világegyház. A boldoggá avatásra, Nagyváradra jön Angelo Amato érsek, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusa, aki majd a pápai dekrétum felolvasására és bemutatására kap megbízást. A boldoggá avatáskor a szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros – érsek lesz a nagyváradi főpásztor felkérése által.
Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd 1911 február 21-én született a Torontál vármegyei Crna Bara – Feketetó nagyközségben (Jugoszlávia). A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett, utána a nagyváradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett. Mayer Antal apostoli kormányzó a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetemre küldte. 1934 június 29-én szentelte pappá Fiedler István Szatmár – Nagyvárad-i Püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott Váradőssi Lisieux-i Szent Teréz templomban. Teológiai és gimnáziumi tanárként Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban egyaránt tisztelt, szeretett és nagyrabecsült nevelő volt. 1947-ben Isten Szolgája Dr. Scheffler János, szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó áthelyezte Szatmárra, hogy az Egyház kormányzásban segítségére legyen. 1949 február 14-én Bukarestben, titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’Hara nuncius. Ugyan ezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott. 1953 október 2-án a nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. 1993 október 2-án kezdődött el a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szinten Tempfli József püspök úr kérésére. 1192 február 2-án volt utoljára szenttéavatás Nagyváradon, amikor Egyházmegyénk alapító Védőszentjét Szent László királyt avatták szentté. Ennyi évszázad után ismét részünk lesz egy ilyen magasztos történelmi és szent eseményben.
Dr. Bogdánffy Szilárd Püspök az Egyházhoz való hűség vértanúja. Nem volt hajlandó egy olyan egyházi közösség élére állni, amilyet a kommunista vezetők akartak Romániában létrehozni, és amely nem ismerte el a Római Pápát a Katolikus Egyház fejének. Inkább a vértanúság útját választotta.
Miért avatja boldoggá az Egyház Szilárd Püspköt és Vértanút?
·         Pappá szentelése után, az első ünnepélyes szentmiséjét Temesváron mutatta be 1934 július 1-én. Mottója a Szűzanya Magnifikátjának első mondata volt, amelynek szellemében élt: „Magasztalja az én lelkem az Urat!” (Lk.1,46)
·          Az első misés emlékképén Assisi Szent Ferenc a keresztről hozzá lehajló Krisztust átöleli. A kép hátoldalára ezt írta: „Szeretet kereszt nélkül lehetetlen! Kereszt szeretet nélkül elviselhetetlen!”
·         Egykori növendékei így nyilatkoztak róla: „nem tett külömbséget a különböző vallásúak között! Mindenkit egyformán szeretett, segített! Soha senkit nem bántott meg a legkisebb mértékben sem, a szegényeket különösképpen szerette, segítette! Számunkra példakép volt. Naiv, gyermeki lelkülettel rendelkezett. Bízott az emberekben, akkor is, ha ezzel visszaéltek! Mi is szerettük őt kivétel nélkül. Nagy szavak nélkül, ő valóban szent volt!”
·         1949 április 5-én történt letartóztatása után szinte mindene elveszett, csupán a doktori értekezésének egy gépelt másolata, egy monogrammos ezüst zsebórája és egy fehér színű miseruhája maradt meg. Mégis a legfontosabb, ami mindannyiunkra maradt a világ végéig világító élete!
·         A nuncius, aki püspökké szentelte azt mondta neki: „téged, Szilárd testvérem a vértanúságra szentellek.” Ő, ezt Jézusi lelkülettel, bátran vállalta.
·         Imája volt: „Istenem beleteszem a Te Szent Kezedbe az én miértekkel küzdő rövíd életemet! Te, jó vagy! Te tudod mit, miért engedsz meg! Uram, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
·         Rabtársai a következőket mondták róla: Szilárd rendkívül figyelmes, udvarias, alázatos ember volt! Mindenkibe erőt öntött, bátorított és imádkozott velük. Nyelvórákat és történelmi leckéket adott nekünk. Mindig bizakodó, jókedvű volt. Mindig tudott örömet szerezni nekünk. Egyik püspök társának azt mondta bizalmasan: „Egész éjjel ütöttek! A talpamon eltörtek egy seprűnyelet. Teljesen összetörtek!” Úgy kínozták, hogy csigára húzták és közben kérdezgették: akarja-e még a kapcsolatot a római Pápával? Ő minden kínzás ellenére is hűséges maradt a meggyőződéséhez, a Pápához!
·         Szent József kilencede előtt ezt imádkozta: „Úristen, aki Szent Péter bilincseit csodálatosan megoldottad és őt sértetlenűl kivezetted börtönéből, vezess ki minket is ebből a nagy és nehéz börtönből.”
Amikor a gonoszok diadalt ültek halála felett, nem tudták, hogy ő már Isten örök szeretetében és békéjében van! Gondolkozzunk el azon, a kínzó gonosz emberek és a megkínzott vértanúi lelkek már Isten ítélőszéke elé kerültek. Vajon, halálunk után kinek a helyében szeretnénk lenni? Isten végtelen Irgalmát kérjük azon alvilági emberek részére, akik engedték, hogy földi életükben birtokba vegye és használja őket a Gonosz Lélek!!!
Mi engesztelők, jövőnk Isten Akarata szerinti alakulásáért, minden nap kérjük Isten Szolgája, Bogdánffy Szilárd Püspök és Vértanú égi közbenjárását!

 

2010. Július 20.Nagyfalu: elhunyt Éva asszony

B.M.Éva asszony, aki Nagyfaluban az égi üzeneteket kapta, kórházban meghalt. Pár hete már kórházban volt. Temetése 22-én, csütörtökön 3 órakor a Szentháromság Hegyén lesz.

Adj Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki!

a