Nagyfalui üzenet, 2011. január

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
76. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.1,2,3,4,5;Lk.2;Jn.1)
Havi mottó: Az új évben „öltsétek magatokra az új embert”, Jézus Krisztust! (Ef 4,24)
Havi imaszándék: engeszteljünk elsősorban  egymásért, hogy igazi engesztelőkké váljunk!
Konkrét feladatunk: legyünk tudatosan hálásak azért, hogy a keresztség szentségében a Szentháromság gyermekei, egymásnak testvérei és a Mennyország örökösei lettünk!
A Szűzanya rendkívüli üzenete 2011 januárjában
Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság megbízásából előre kijelentem nektek, hogy ez az év, a bűnbánók részére a rendkívüli kegyelmek kiáradásának az éve lesz; a bűnben megátalkodottak részére pedig a rendkívüli figyelmeztetéseknek az éve lesz.
Mit tegyetek, hogy minél több gyermekem megmeneküljön az örök kárhozattól?
Megkérlek titeket, hogy hozzatok minél több áldozatot. Vállaljátok szeretettel, kitartóan ezeket az áldozatokat: ima, böjt, szentmise, rendszeres közösségi élet,  szenvedések, a zarándoklatokkal járó áldozatokat. Ezért, most, a Szentháromság nevében, ünnepélyesen meghívlak titeket, hogy kilenc hónapon át, legalább egy képviselő a közösségetekből, jöjjön a Szentháromság hegyére és vegye át a rendkívüli kegyelmeket. Akik odahaza maradnak, a nagy engesztelő közösséggel lélekben kapcsolódjanak össze és együtt engeszteljenek. Minden hónap első napjain a közeletekben lévő zarándokhelyekre is elmehettek. Ebben az évben engeszteljetek azokért, akik lustaságból, közömbösségből, hitetlenségből… nem hoznak áldozatot a saját lelkük megmentése érdekében sem. Engeszteljetek azokért is, akik a gonosznak tetsző áldozatot hoznak, felajánlva neki a testüket, lelküket, egészségüket, életüket, sőt mások életét is. Engeszteljetek egymásért is, hogy mindvégig tudjatok kitartani az engesztelés áldozatos útján. Olyan buzgón végezzétek kilenc hónapon át a havi kilencedeket, mintha ez lenne számotokra az utolsó lehetőség, hogy segítsetek az egész emberiségen a Nagy Figyelmeztetés előtt. Jelenleg az Irgalmasság idejében vagytok, amikor apró áldozatokkal a lelkek sokaságát menthetitek meg. Az Irgalmasság idejének a lejárása után az Igazságosság ideje fog következni, amikor ki-ki, egy az egyben kell kifizesse a bűnei után járó adósságot. Nagyon kérlek titeket, hogy a lehető legjobban használjátok fel a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt. Áldozatos engeszteléseteket a Szentháromság Személyesen fogja meghálálni nektek.
Arra kérlek titeket, hogy igazi szeretetetek által legyetek a XXI. század első keresztényei. Minden nap törekedjetek arra, hogy lelki eledellel táplálkozzatok. A tanítást és az üzenetet olvassátok rendszeresen és alkalmazzátok magatokra. Szeressétek a zaj helyett a csendet, a befelé fordulást, mert csak így tud vezetni benneteket a Szentlélek Isten. Amikor, akár egyedül akár lelki közösségben imádkoztok, a szívbéli imát (szabad imát) tegyétek az első helyre. Minden nap találjatok időt a párbeszédre a családotokban, hogy a súlyos terhektől megkönnyebbüljetek.
Tudnotok kell, mindvégig csak azok fognak megmaradni lelki közösségetekben, akik minden nap megtérnek, akik másokat is a megtérés felé vezetnek és alázatosan hallgatnak a mindenkori felelősökre. Jól jegyezzétek meg, a lelki életetekben nem az a lényeges, hogy hány zarándokhelyen jártatok és hány üzenetet olvastatok, hanem az, hogy ezekből mit tettetek gyakorlatba.
Minden nap imádkozzatok a hierarchikus és karizmatikus személyek egységéért és teljes megtisztulásukért. Ne féljetek az emberek megjegyzéseitől. Isten rátok vonatkozó Akaratát életetek feláldozása árán is vállaljátok. Isten bármit is ad, megenged vagy elvesz tőletek, legyetek mindenért hálásak. Lelki szabadságotok érdekében, Jézus Szent Vére által vágjatok el minden bűnös és helytelen köteléket. Minden este, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok, minden hibátokat és bűnötöket tegyétek bizalommal Jézus Irgalmas Szívébe, hogy elvigye és megsemmisítse azokat.
 Isten Akarata volt, hogy a Remény Kápolnáját, a Szentháromság hegyen felépítettétek. A jó időjárást a Szentháromságnak, a bőségesen adakozó lelkületet pedig nektek köszönöm meg.
Minden nap legyetek lélekben készen, mert veletek és az egész világgal ezután olyan jó és fájdalmas dolgok fognak történni, ami az emberiség történelme során eddig még nem történt. Minden nap bárhol is vagytok, az Irgalmasság órájában (3-4 óra között) kérjétek önfeláldozó gyermekeim és a célba jutott magzatok közbenjárását. Örüljetek, hogy a Szentháromság többek között Éva Asszonyt és az aprószenteket választotta ki az utolsó időben, a rendkívüli kegyelmek közvetítésére. Célba jutott gyermekem, a sírjánál is nagyon sokat tud segíteni mindazoknak, akik bizalommal kérik a közbenjárását.
Tudja meg az egész világ, hogy a lélekben megtisztult engesztelők az Én képviselőim, megtestesítőim és rendkívüli kegyelmeim közvetítői lesznek az egész emberiség felé, az utolsó időben. Mindazok a gyermekeim, akik bárhol is vannak és engedelmeskednek Nekem, a kilenced végén megkapják Tőlem a „Dr.” kitüntetést, ami azt jelenti: Drága Gyermekem vagy!!! Ez a kitüntetés rendkívüli kegyelmekkel fog járni a Nagy Figyelmeztetés előtt. Ha minél többen és buzgón mentek előre az engesztelésben, Rám és rátok való tekintettel, a Szentháromságtól megkaphatom azt a rendkívüli kegyelmet, hogy a nemzetetek egy pillanat alatt megtér és a purgatóriumban lévő őseitek a Mennybe jutnak. Egy nap se felejtsétek el, a Nagy Figyelmeztetés előtt az utolsó száz méterben vagytok! Megáldalak titeket az áldozatos engesztelés lelkületével!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
MIT KELL TEGYENEK KONKRÉTAN  AZ IGAZI ENGESZTELŐK AZ ÉGIEK ELVÁRÁSA SZERINT?
 1. Az igazi engesztelők minden reggel 6-7 óra között lélekben összekapcsolódnak engesztelő testvéreikkel. Szabad és kötött imát végeznek az egész emberiségért.
Rövid reggeli ima. „Istenem, dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged bármit adsz, elveszel vagy megengedsz az életemben! Istenem hálát adok neked azért, hogy újra felébredhettem! Kérlek áld meg a napi 24 órámat, a személyeket, akikkel találkozom, az ügyeimet, amit el kell rendezzek, minden élőt és elhunytat. Istenem bocsáss meg nekem, az egész emberiségnek és a tisztítótűzben szenvedő őseinknek. Istenem, Jézus Szent Vére által őrizz meg engem és családomat a Gonosz támadásaitól. Istenem, újra felajánlom magamat és mindenemet Neked. Kérlek ma is rendelkezz velem, lelki és anyagi javaimmal a Te dicsőségedre, a lelkem és a lelkek javára. Istenem, teljes szívemből szeretlek Téged és az összes égi és földi teremtményedet. Kérlek, ma is adj meg mindent nekünk, ami Szent Akaratoddal megegyezik. Ámen.
Ezután elvégezzük a reggeli imát és egy tized rózsafűzért „Aki nekünk a Szentlelket elküldte…”.
 1. Az igazi engesztelők minden nap délután 3-4 óra között lélekben összekapcsolódnak egymással, az Irgalmas Jézussal, Máriával, az összes Égiekkel, köztük Éva Asszonnyal.
Rövid ima: „Irgalmas Jézusom! Köszönöm, hogy mindig megbocsátasz nekem. Add, hogy teljesen be tudjam fogadni Irgalmadat és én is meg tudjak bocsátani minden embertársamnak és önmagamnak is!”
Ezután elvégezzük az Irgalmasság rózsafűzérét.
 1. Az igazi engesztelők minden este 9-10 óra között lélekben egyesülve szabadító és gyógyító imát végeznek önmagukért és egymásért.
Rövid szabadító ima: „Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által szabadítson meg minket a Mindenható Isten: Lucifer, Béliál, Belzebub, Jezábel, rontás, ártás, betegség, megkötözöttség, megszállottság,… szellemeitől. Távozzanak ezek a pokol tüzére és soha ne térjenek onnan vissza. Adjon nekünk a Mindenható Isten testi-lelki egészséget, a gonosztól teljes függetlenséget, egységet, szeretetet, békességet és minden jót az Ő Szent Akarata szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
Rövid gyógyító ima: „Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által a teljes gyógyulás kegyelmét kérjük magunk és betegeink számára, ha Isten Akaratával megegyezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
Ezután elvégezzük az esti imát és Jézus Öt Szent Sebének rózsafűzérét.
 1. Az igazi engesztelők minden nap elsősorban szívbéli imát (szabadon mondott ima) végeznek és azután az „Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetből, annyi kötött imát, amenyire erejük és idejük van.
Az engesztelők minden nap arra törekszenek, hogy Isten jelenlétében éljenek. Ez a szüntelen ima. Ők utazás előtt Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által megkötözik azokat a gonosz lelkeket, amelyek balesetet okozhatnak.
 1. Az igazi engesztelők vasárnap, ünnepnap és amikor tehetik hétköznap is részt vesznek a szentmisén és rendszeresen áldoznak.
 2. Az igazi engesztelők hetente legalább egyszer együtt imádkoznak lelki testvéreikkel és havonta legalább egyszer áldozatot hozva, elmennek egy zarándok helyre engesztelni az egész emberiségért.
 3. Az igazi engesztelők elsősorban a családjukkal, a lelki közösségükkel, minden vallásúval és nemzetiségűvel szeretetben és békességben élnek. Mindaz, amit a lelki közösségben tanultak meglátszik rajtuk.
 4. Az igazi engesztelők minden hónapban, elsejétől kilencedikéig, azután hétfőn, szerdán és pénteken teljes böjtöt vállalnak délig. Betegség esetén a lemondást gyakorolják. Lemondhatnak: TV, hús, kávé, édesség, szeszes italról,… és ami a legfontosabb, a bűnről.
 5. Az igazi engesztelők legalább havonta a szentgyónásukat elvégzik és arra törekednek, hogy minél tovább tiszta lelkületben maradjanak.
 6. Az igazi engesztelők betegség, megkötözöttség, megszállottság esetén, csak az Egyház által ajánlott eszközöket használják:
Ima: szabadító, gyógyító, engesztelő! Böjt! Szentmise: szabadító-gyógyító kilencedet, gregoriánt kérhetnek. Legalább kilencszer elzarándokolnak zarándokhelyre! Használják a szentelményeket: szentelt víz, tömjén, gyógyító kereszt, egység keresztje, szentképek, szobrok, gyertyák, rózsafűzér,… Elhatározzák, hogy Istennek tetsző életet élnek: rendezik egyházilag is a házasságukat, megkeresztelik a gyereküket, rendszeresen gyónnak, áldoznak, templomba járnak, kibékülnek mindenkivel, adakoznak, lelkiismeretesen dolgoznak, szeretetben élnek… Az engesztelők, ha megteszik mindazt, ami lehetséges, elvárhatják, hogy Isten is meg fogja tenni értük azt is, ami lehetetlen!
Add Urunk, hogy a Te segítségeddel igazi engesztelőkké váljunk! 

Házi feladat januárra:
„URAM SEGíTS, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN IS ÖRÖMMEL VÁLLALJAK MINÉL TÖBB ÁLDOZATOT A LELKEK MEGMENEKÜLÉSÉÉRT!!!”
  Előretekintés 2011 februárjára:
Februárban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen!

Nagyfalui üzenetek 2012. január

2012- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–JANUÁR
” Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban órában jön el, amikor nem is gondolnátok”(Mt.24.44)
88.havi imatalálkozó Nagyfaluban a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjünk át a következő fejezeteket: Jel:3:4,Mk:13.
Havi mottó:” Mint Isten munkatársai figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába!”(Kor:6,1)
Havi imaszándék: Azért fohászkodjunk együtt,hogy a”10 igaz” közé tartozzunk életünk minden napján!
Konkrét feladatunk:Mondjunk le a televízióról a böjti napokon és helyette imádkozzunk és beszélgessünk a családban! Tanuljuk meg a jó helyett , a jobbat választani!

Szűz Mária sürgős üzenete 2011 januárjában
” Szeretett engesztelő gyermekeim!

  A polgári év kezdetén, a Szentháromság Nevében megköszönöm nektek a  fizikai és lelki áldozataitokat, amelyeket az év folyamán a Szentháromság hegyért és az egész emberiség megmentéséért vállaltatok!Jutalmatok százszoros lesz már itt a Földön  és ráadásul megkapjátok az örök életet!
Visszatekintve, az elmúlt évetek, rendkívüli volt! Előre megmondom nektek, a jövő évetek, még rendkívülibb lesz! A jövőben boldogan fogjátok látni áldozatos munkátok gyönyörű lelki gyümölcseit.
Most röviden elmondom nektek, hogy a nagy kilencedben, amely előttetek van, többek között mire tegyétek a hangsúlyt!
   A kilenced alatt elsősorban a közösségi felelősök lelki képzése lesz.
Megkérlek titeket, hogy missziós lelkülettel adjátok tovább a kapott tanításokat, amelyek az utolsó időkről szólnak. A világban lévők lelke ezt kiáltja felétek: testvérem, légy felelős értem!
    Az elkövetkezendő alázatos kilencedben személyes jelenlétet várok mindannyiótoktól a Szent Hegyen. Előre mondom nektek, a kilenced végén visszatekintve nem fogjátok megbánni a megtett erőfeszítéseket! Olyan kegyelemben fogtok részesülni a jövőben, amelyben még az eddigi életetekben nem részesültetek.
    Kérlek benneteket, ti ne ítélkezzetek senki fölött, ti engeszteljetek mindenkiért. A hitetlenek, a kételkedők, a megátalkodottak…, megtérve, hálásak lesznek nektek.
    Személyesen kérlek titeket, hogy a havi zarándoklatotok mellett vegyétek komolyabban a heti engesztelő találkozásaitokat is. Minden összejöveteleteket megtisztelem láthatatlan, de érezhető édesanyai jelenlétemmel.
     Megszentelődésetek érdekében és az egész emberiség megmentése érdekében vegyétek még komolyabban a lélekmentő eszközöket: az imát, a böjtöt, a szentmiséket, a rendszeres áldozást, a fizikai és lelki szenvedések értékelését. Aki csak teheti lélekben kapcsolódjon bele az engesztelő közösség imatalálkozásaiba. Minden reggel 6-7 óra között lélekben egyesülve végezzétek el a  felajánló és áldáskérő imát. Délután 3-4 óra között végezzétek el az Irgalmasság Rózsafűzérét. Minden nap az Irgalmasság Órájában kérjetek bocsánatot az Irgalmas Jézustól magatok,családotok, nemzetetek, és az egész emberiség, sőt a tisztítótűzben szenvedő testvéreitek, őseitek nevében is. Szeretett papjaimat arra kérem, hogy minden nap, az Irgalmasság órájában adjátok a feloldozást a négy égtáj felé, hogy azok a bűnbánó haldoklók, akik a betegek szentsége nélkül halnak meg, általatok feloldozásban részesüljenek. Ez, az utolsó idők egyik rendkívüli kegyelme számotokra! Éljetek vele, hiszen lélekmentő, engesztelő pap fiaim vagytok! Minden este 9-10 óra között végezzetek szabadító és gyógyító imát a megkötözöttek felszabadulásáért és a betegek gyógyulásáért.
        Amikor csak tehetitek vegyetek részt családfa gyógyító összejöveteleken, ahol végleg lerendezhetitek lelki terheiteket, szeretteiteket, az abortált, elvetélt, megkereszteletlen magzataitokat és a tisztítótűzben lévő őseiteket.
         Isten akarata az, hogy egyénenként és közösségileg is olyan komolyan éljetek, mintha a megjövendölt események ebben a kilencedben teljesednének be!
          Befejezésül még néhány fontos dolgot mondok nektek. Készüljetek fel az Én nyilvános megjelenésemre, amit megígértem nektek. Megjelenésem az egész engesztelő közösség előtt, a Szentháromság részéről, a Szentháromság Hegy, a választott gyermekeim és az egész engesztelő közösség égi megpecsételése lesz. Megjelenésem minden kételyt ki fog égetni a lelketekből.
        Életetek hátralevő részében csak örülnötök kell, mert az áldozatos engesztelésetek egyik csodálatos gyümölcseként adtam nektek a megígért vizet, amelyet a Szentháromság Személyesen Általam fog  megáldani Isten Anyaságomnak szent ünnepén. Ezáltal, Én a legszebb karácsonyi ajándékot eszközöltem ki számotokra Éva lányommal együtt. A gyógyító vizet, ugyanúgy, mint a megáldott olajat, szaporíthatjátok. A jövőben mindazok a gyermekeim, akik elindulnak a megtérés útján, akik megtanulják a lelki élet alapjait, gyógyulásra szabadulásra és minden  kegyelemre számíthatnak, amelyre szükségük van.
       Megkérlek titeket, hogy a jövőben elsősorban ne a beszédre, hanem a jótettekre tegyétek a hangsúlyt, mert a tettek ideje van. Ne felejtsétek el soha, mindazok neveit, akik a Szentháromság Hegy kiépítésére adakoznak, azok neveit nem márvány táblába fogom bevésni, hanem az Én Édesanyai Szívembe, mindörökké!
      A Szentháromság most Általam áld meg titeket az állandó készenlét lelkületével!!!
          TANÍTÁS AZ ISTENI FIGYELMEZTETÉSRŐL
Miben fog állni a “Nagy Figyelmeztetés”?:Mindenki Isten szemével fogja látni a saját bűneit, mulasztásait, erényeit és azok világra szóló jó és rossz következményeit. Azért “Nagy Figyelmeztetés”, mert az egész világon minden embert fog érinteni. Az Irgalmas Isten világraszóló Személyes meghívása lesz a megtérésre.
Miben áll az előfigyelmeztetés?: Jelenleg, a jó Isten megengedi, hogy ami lelkünkben van, az a felszínre jöjjön. Ezért ne hibáztassuk a környezetünket. Ami jó feljön, azt köszönjük meg Istennek, ami rossz előjön, azt magyarázkodás nélkül bánjuk meg. Ha így megyünk előre teljesen megtisztulunk.
Mióta figyelmezteti Isten az embert?: Már az első bűn elkövetése előtt is és azóta mindig a lelkiismeretünk,papok, szeretteink… által. Tanuljuk meg alázatosan elfogadni a figyelmeztetéseket és szeretettel figyelmeztessük mi is egymást a hibáinkra! Ez a lelki fejlődésünk egyik feltétele.
Komolyan vette-e az ember az isteni és emberi  figyelmeztetéseket?: Sajnos az emberiség nagy része nem vette komolyan, ezért következett be az első bűnbeesés, a Vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása, a zsidók fogságba hurcolása, a világháborúk,.. és a napjainkban lévő tragédiák sorozata.
Miért szükséges a figyelmeztetés?: Az emberiség égbekiáltó bűnei miatt. Azért, mert a pokol irányába halad az emberiség nagy része és a legrosszabb irányba visznek másokat is.
Mikor lesz a”Nagy Figyelmeztetés”?: Nem tudjuk! Aki pontos időt mond, az hamis próféta! Ez bármikor bekövetkezhet, ezért mindig készen kell legyünk! Jézus úgy jön el, mint a tolvaj, váratlanul. Nehogy készületlenül érjen.
Miért maradt el eddig az isteni figyelmeztetés?: Azért, mert nagyon sokan felajánlották az életüket az utolsó időben a Szentháromságnak a Szűzanya által. Felelősséggel figyelmeztessük a bűnre és azok következményeire szeretteinket. Ha nem hallgatnak ránk, tartozzunk a “10 igaz” közé, hogy általunk az Úr legalább csökkentse a világra váró büntetést.
Melyek lesznek az előjelei a “Nagy Figyelmeztetésnek”?: Észrevehető, feltűnő jelek lesznek az Égen és a Földön! Már előjelek Jézus és Mária könnyei és a jövőben az Égen megjelenő Kereszt!
Kiknek lesz okuk és kiknek nem lesz okuk a félelemre a “Nagy Figyelmeztetéskor”?: Azok kell féljenek, akik megátalkodottak a bűnben és nem akarnak megtérni, Istentől bocsánatot kérni. Azoknak az engesztelőknek, akik elfogadták Isten megbocsátó Szeretetét és másokat is Isten felé vezetnek, senkitől és semmitől nem kell félniük.
Mi lesz akkor, ha az isteni figyelmeztetésre se tér meg az emberiség?
Számíthatunk Isten Igazságos haragjára, az Ég és a Föld büntetéseire. Tudni kell, az Isten által kijelentett büntetések feltételesek. Ha az emberiség nem tér meg, nem lesz jövője, ha megtér, lesz jövője. Gondoljunk Ninivére, a tékozló fiúra, a jobb latorra…
Mit jelent az, hogy jelenleg “a kegyelmi, azaz az Irgalom idejében vagyunk”?: Még van időnk megváltozni, jóvá tenni az elkövetett bűneink után járó büntetést.
Mit jelent az “Isteni Igazságosság” ideje?:  Akkor már nem lesz lehetőség a bűneink jóvátételére. Isten úgy fog megítélni, ahogy abban a pillanatban leszünk.
Mit tehetünk azért, hogy Isten Igazságos büntetése elmaradjon, vagy csökkenjen?: Imádkozzunk, böjtöljünk, csak jócselekedetekben menjünk előre! Minden fizikai és lelki szenvedésünket ajánljuk fel a tisztulásunkért és az egész emberiség megtéréséért. Tegyünk életfelajánlást, hogy az Égiek, Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk. Isten, ember és önmagunk iránti szeretetben éljünk. Tegyünk meg mindent, amihez időnk, erőnk és lehetőségünk van. Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat. Minden nap örvendeztessük meg az Égieket és a Földieket példás életünkkel. Törekedjünk életszentségre.
Mi lesz az isteni figyelmeztetés után?: Nagy szeretettel leszünk a Szentháromság , a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek iránt. A Szeretet Civilizációja fog következni a Földön. Az Új Eget és az Új Földet fogjuk megtapasztalni, amelyről a Jelenések Könyvében olvashatunk.
Mit kérnek az Égiek, tőlünk, engesztelőktől?: Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat, mert ezáltal megszentelődünk és az egész emberiség megmenekülhet.

Házi feladat januárra.
“ISTENEM! ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST ÉS KÉRLEK ADJ ALÁZATOSSÁGOT, HOGY EL TUDJUK FOGADNI A TESTVÉRI FIGYELMEZTETÉST!”
Előretekintés 2012 februárjára:
Februárban 2-3-4-5.-én lesznek engesztelések a Szentháromság Hegyén, délután 13 órától! Minden nap a betegeknek feladjuk a betegek kenetét! Aki csak tud , jöjjön a kilencedre! Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk tovább az üzeneteket és tanításokat!

 

Visszatekintés 2011. decemberére. A Szent forrásról szólnak az Égiek

Elsőcsütörtök Megemlékeztünk a románok és a magyarok közötti kiengesztelődésről, amelynek a IV. évfordulója volt. Megerősödtünk abban: senki sem lehet se a másik nemzet felett, se ellene, csak mellette, kéz a kézben, Isten Akarata szerint. Egységben és szeretetben élünk a Szentháromság Hegyén, mi különböző vallásúak és nemzetiségűek az engesztelések alatt és azután is.

Elsőpéntek

Iluska, milyen volt, és most milyen a Karácsonyod? Megtérésem előtt a külsőségekre tettem a hangsúlyt. Megtérésem után a bensőségre, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatra teszem a hangsúlyt. Mindent megteszek azért, hogy az Úr Jézus érezze jól magát a szívemben. Igyekszem Őt minden nap valamivel megörvendeztetni. Esténként mindenki gondolkozzon el azon, vajon az Úr Jézus hogyan érzi magát a szívében?

Elsőszombat reggelén, olyan üzenetet kaptunk a Szűzanyától a forrással kapcsolatban, amely rendkívüli hatással volt ránk és az egész engesztelő közösségre.
Visszagondoltunk Éva Asszony látomására, amelyet a Szentháromság Hegyén kapott. Amikor nagy szárazság volt a világban, akkor jelent meg neki a Szűzanya.”Gyönyörű volt, kék palástja, fehér kendője volt és a ruhája csodálatosan ragyogott. Egy fatönkre mutatott, amelyből vízforrás fakadt.” Valóban, a Remény Anyja kápolnájánál is árad a lelki kegyelem,ahol Iluska és sokan mások is meggyógyultak. Ezt a láthatatlan kegyelmi forrást, csak hittel lehet felfogni.

2011 november végén megkértük a munkásainkat, hogy a legalsó parkírozóban, ahol nád van és nedves, a föld ássanak kutat. Kevés munka után, annyi víz tört fel, hogy egy cementgyűrű megtelt színültig a domb oldalán. Azután a forrás mellett ástak egy hatméteres kutat, amely négy hónapi szárazság után színültig megtelt a forrásból kijövő vízzel. Mi ekkor csak iható vízre gondoltunk, amelyre szükségünk van a Szent Hegyen. Iluska visszaemlékezett 2000-re, amikor az Egység Keresztjét állították. Akkor két fénygömb jelent meg, az egyik a Szűzanya Kápolnájára, a másik a mostani forrás felett. De akkor még az Égiek nem fedték fel, hogy ott mi lesz, csak jel által mutattak rá a jelenlegi forrás helyére.
2011 nov. 30.-án szerda éjszaka, elsőcsütörtök előtt Iluskának érdekes látomása volt. Mivel nem tudott aludni 3-4 óra között végezte az Irgalmasság Rózsafűzérét. Ekkor, szinte lezsibbadva egy kis felhőcskét látott a távolban. A felhőcske közeledve nagyobbodott és amikor egészen közel volt hozzá, kinyílt és mosolyogva lépett ki belőle a Szűzanya. Csupán annyit mondott:” Készüljetek fel az egész emberiséget érintő rendkívüli kegyelem kiáradására!”

2011 dec. 3.-án elsőszombat reggelén mindketten üzenetet kaptunk a Szüzanyától. Ő kijelentette, hogy velünk és az engesztelő közösség többségével meg van elégedve. Nagy szeretettel köszönte meg az Igenünket, amelyet a Szentháromság Hegy kiépítésére és az engesztelő közösség vezetésére mondtunk! Azután kijelentette, Én egy rendkívüli kegyelmet készítettem nektek karácsonyi ajándékként. Tudom, sokat imádkoztatok a forrás feltöréséért. Mivel a kápolnám a csend ás az ima helye , ezért itt engedtem meg a forrásnak, hogy feltörjön a segítségetek által. Ez az a forrás, amiről beszéltem Éva lányomnak. Ezt a forrást és titeket is 2012 január elsején foglak Személyesen különösképpen megáldani. A társaságomban ott lesznek a Szent Hegy Védőszentjei, a ti segítőitek. Ez a megáldott víz olyan lesz, mint a Lourdes-i víz, amely által gyógyulásban, szabadulásban, megtérésben és sok kegyelemben részesültök, amelyekre szükségetek lesz, Isten Akarata szerint. Lesznek olyanok, akik e megáldott víz által megtisztulnak és az Égbe költöznek. Látjátok nem volt hiába való a ti alázatos engesztelésetek.
Azt is elmondta a Szűzanya, hogy számára a legkedvesebb ünnep a Karácsony.

Betlehemben, Ő is minden fizikai és lelki fájdalmat felajánlott az Úr Jézussal együtt az egész emberiség megtéréséért. Megmagyarázta azt is, hogy a karácsonyi időszak dec.25 és jan.6, vasárnap a Feltámadt Krisztus és a Kiáradó Szentlélek ünnepe is. Január 1-én a Szentháromság fog megáldani titeket Általam!
Még azt is kérte, hogy ne hallgassunk a gonosz lélekre, hanem harcoljunk ellene.

Azt akarja, hogy higgyünk ebben a kegyelemben, amelyet a Szentháromság Általa ad az egész emberiség részére! Vigyázzunk, mert a hitetlen és a kételkedő ember képtelen a kegyelem befogadására. Legalább annyit mondjunk ki: ” hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen”.
Sokszor mondta el, hogy szeret minket, palástjával betakar és minden nap szerető Édesanyaként vigyáz reánk!
Tudatta velünk, hogy mindannyian ki vagyunk választva és Istennek Terve van velünk. Kérte nagy szeretettel, hogy vállaljunk kilencedet az egész emberiség megtéréséért. Kijelentette, hogy egyeseket az Új Világban, másokat az Égben nagy boldogság fogja várni.
Még azt is mondta a Szűzanya, hogy ez a mai nap nagy betűkkel van felírva az Égben, amelyről évről- évre emlékezzünk meg körmenettel, felszítva a kegyelmeket.
Látjátok, mondta, amikor a világban elhatalmasodik a bűn, részetekre és általatok túlárad a kegyelem. Jól jegyezzétek meg, az új évtől, új korszak fog számotokra kezdődni.
Megértettük azt is a Szűzanya jelenlétében, ahogy Lourdesben felhasználta Bernadettet a forrás megindítására, ugyanúgy felhasznált minket is a forrás felszínre segítésében.
Azt is felfogtuk, vannak látomások, jelek, amelyeket csak akkor értünk meg, amikor eljön az ideje. Azt is megértettük, a látomások nem mindig szó szerint teljesednek be. A Szűzanya megmagyarázta a pontos dátummal kapcsolatosan( január 1) gondoljatok Fatimára, ahol a gyermekekkel májustól-októberig minden hónap 13.-án találkoztam, Medjugorjéban pedig már 30 éve minden nap 7óra 20 perccel van jelenés.
Felfedte azt is, hogy hogyan készítsük el az épületet a megáldott víz tovább adására. Az épület falára kell írjuk kérése szerint:” Ezen a Szent Helyen van Szűz Mária és az Egyház által megáldott víz, amely által hitetek szerint testi-lelki gyógyulások történnek ugyanúgy, mint Lourdesben” A forrás fölé kell tegyünk egy táblát, ráírva: ” Szűz Mária és az Egyház által megáldott Szent Vízforrás!”
Még azt is kérte a Szűzanya, hogy az Ő “Csodatevő szobrát” tegyük az épület tetejére, amely által folyamatosan megáldja mindazokat, akik erre az Általa kiválasztott Szent Helyre jönnek.
A Szentháromság Hegy felelőseit, bennünket bátorított:” Ne féljetek a jövő miatt, mert a megáldott víz által meggyógyult emberek, annyira hálásak lesznek, hogy rövid idő alatt fel fogjátok építeni a Kiengesztelődés templomát és a Szentháromság plébániát, a Szent Hegyen”!

Elsővasárnap

A Mennyei Atya kijelentette, hogy az engesztelőkre való tekintettel megrövidítette a szenvedés idejét, ami a bűnben élő emberiségre vár. Ő akarta, hogy most hozzuk felszínre a forrás vizét, amelyre a jövőben nagy szükségünk lesz. Vegyétek tudomásul, amikor rövidesen a világon sok helyen az üzenetek le fognak állni, itt, ezen a kiválasztott helyen lesznek üzenetek az idők végéig! Kérte, hogy vegyük ezután is komolyan az engesztelő hivatásunkat.

 

2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – JANUÁR

”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)

100. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át az Apostolok cselekedeteiből az első és második fejezeteket. Ott találkozunk az első kilenceddel és áldott következményeivel.

Havi mottó: „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is Érte!!!” (Fil. 1, 29)

Havi imaszándék: az engesztelők ajánlják fel a kilencedet a papjukért, a papok pedig a rájuk bízottakért!

Konkrét feladatunk: egészségünk megőrzése érdekében vigyázzunk jobban az egészséges táplálkozásra!

 

Szűz Mária üzenete 2013 januárjában

„Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Nevében, a hálámat akarom kifejezni mindazok iránt, akik eddig vállakoztak az engesztelő – lélekmentő kilencedekre. Tudnotok kell azt, akik engesztelő életükkel készek másokat – akár csak egy személyt is – a pokol borzalmaitól, megmenteni, ők maguk is, szeretteikkel együtt megmenekülhetnek. Minden nap legyetek annak a tudatában, titeket a Szentháromság az engesztelésre és e lelkület elterjesztése miatt teremtett meg. Ezért a lélekmentő engesztelés számotokra a szentség és az üdvösség útja!

Milyen szándékra ajánljátok fel a következő lélekmentő kilencedet? Elsősorban a szeretett pap fiaimért! Most felfedem előttetek a gonosz tervét velük kapcsolatosan. A gonosz határozott terve az, hogy tönkretegye a felszentelt személyek testé-lelkét. A gonosz akarata, hogy rávegye őket, hogy az életszentséget ne vegyék komolyan! A gonosz azt akarja, hogy mosolyogjanak: a szabadító imán, a komoly bőjtön, a szentelményeken és minden lélekmentő eszközön. A gonosz az állandó aktivitásba akarja kergetni őket, azért, hogy lélekben kiszáradjanak. Különböző szenvedélyekbe, függőségekbe akarja belevinni őket. A lelki közösségek építéséről, amely a jövő reménye, lebeszéli őket! Építő, lelki kapcsolatok helyett romboló, felületes, evilági kapcsolatok kialakítására ösztönzi őket. Bármit tehetnek, templomot, plébániát, közösségi házat építhetnek, csak a lelkükkel és a lelkek vezetésével ne törődjenek. Mindezek után, a Szentháromság Nevében kijelentem, ha minél többen engeszteltek szeretett pap fiaimért, kilencedben, a gonosz tervét megsemmisíthetitek. A felajánlott kilencedetek után meg fogjátok látni, hogy a felszentelt fiaim a lelkükre és a lelkek vezetésére fogják tenni a hangsúlyt. Életszentségre fognak törekedni és a szentek társaságát fogják keresni! Előbb-utóbb Isten Szent Akarata lesz az ételük és az italuk, még ha az szenvedést vagy halált is jelent a számukra. Úton-útfélen, példás életünkkel és megragadó tanúságtételükkel fognak prédikálni. Olyan rendkívüli kegyelmet kapnak, hogy még a hitetleneket és a közömbösöket is vonzani fogják Isten felé.

Most megkérem szeretett pap fiaimat, hogy ők is végezzenek engesztelő-lélekmentő kilencedet elsősorban a rájuk bízottakért. Isten Akarata az, hogy a Szentlélek kiáradjon minden emberre, hogy a fiaitok, leányaitok prófétáljanak, látomásokat lássanak és álmokat álmodjanak (Ap. Cs. 2, 17-18). Jelenleg azt látjátok, hogy sokaknak mintha dugó lenne a fülükben, mintha hályog lenne a szemükön, mintha lakat lenne a szájukon és mintha bilincs lenne kezükön-lábukon. Ha a papok kilencedet végeznek a rájuk bízottakért, azt fogják tapasztalni: a dugó ki fog repülni a fülükből és Isten üzenetét hallani fogják! A hályog le fog hullani a szemükről és Isten szemével fogják látni az eseményeket. A lakat le fog esni a szájukról és Isten kijelentéseiről fognak beszélni. A bilincs le fog hullani a lábukról és a keskeny úton fognak járni. A pap fiaim kilencede után, a rájuk bízottaknak lesz erejük végleg felszámolni a bűneiket, szenvedélyeiket, elvágni a helytelen és bűnös megkötözöttségeiket. Lesz erejük ellenállni a hamis tanításoknak, mert megkapják a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. Mindezek után rá fognak térni az egészséges életmódra!

Mit tegyetek azért, hogy a kilencedeitek kegyelemmel teljesek legyenek? A lelketek mindig legyen tiszta a bűnbánat (szentgyónás) által, óvjátok meg a szellemeteket a hamis tanításoktól és a testeteket az egészségtelen ételektől. A szabad ima, a komoly bőjt és a jócselekedet jellemezzen titeket! Béküljetek ki a haragosaitokkal, rendezzétek le az adósságaitokat és éljetek mindig szeretetben. Rendezzétek le a házasságotokat, menjetek hetente lelki közösségbe és havonta egy zarándokhelyre zarándokoljatok el! Nemcsak vasárnap, hétköznap is mehettek a templomba, legalább a böjt napjaiban. Ez az egy százalék, ami a ti részetek. Ezután várhatjátok a 99%-ot Istentől, ami az Ő része, ami számotokra lehetetlen.

Befejezésül, a Szentháromság megbízásából kijelentem nektek, hogy az utolsó időben – többek között – a kilencedek által kapja meg az egész emberiség a legnagyobb kegyelmeket! A kilencedek által képessé váltok bezárni a poklot és kinyitni a Mennyországot szeretteitek előtt! A kilencedek által megkapjátok, a Szentlélek teljes világosságát, hogy a nehéz időben mit kell tegyetek! A kilencedek által semmilyen kegyelmet se fogtok nélkülözni. Amikor úgy érzitek, hogy ezen a keskeny úton nehéz járni, gondoljatok arra, hogy „akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek”.

A Szentháromság Általam áld meg titeket a kilencedek értékelésének a lelkületével!!!

Házi feladat januárra:

„ELHISSZÜK URUNK AZT, HOGY A KILENCEDEINK ÁLTAL BEZÁRHATJUK A POKOL AJTAJÁT ÉS KINYITHATJUK A MENNYORSZÁG KAPUJÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ELŐTT!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 DECEMBERÉRE

Miben erősítettek meg decemberben az Égiek az engesztelések folyamán?

 • Hálásak voltak az Égiek a nemzetek közötti kiengesztelődésért, amely 2007 dec. 1-én történt. Ekkor megbocsátottunk egymásnak és bocsánatot kértünk egymástól, ami által a lelki sebeink begyógyultak és a szeretet kapcsolat helyre állt közöttünk. Örültek az Égiek amiatt is, hogy erről a pozitív eseményről minden évben ünnepélyesen megemlékezünk! Az Égiek kérésére felajánlottuk ünnepélyesen az Országunkat a Szűzanya Szent Kezei által a Szentháromságnak, hogy rendelkezzenek velünk!!! Ezt, minden évben szeretnénk megújítani! Örültek az Égiek, hogy az engesztelő közösség öt év alatt megszaporodott, háromszor több lett (kb. 2500-3000). Az Égiek örülnek annak is, hogy télen-nyáron, áldozatot hozva eljövünk a Szentháromság Hegyére és együtt engesztelünk az egész emberiség megtéréséért. Kérték az Égiek, hogy missziós lelkületű engesztelők legyünk, hogy általunk ez a lelkiség elterjedjen más Országokba is.
 • Kértek az Égiek, hogy engesztelődjünk ki a családunkkal és tanuljunk meg önzetlen lelkülettel elsőként szeretni. Adventben tartsunk lelkiismeret vizsgálatot minden este és ami jó van a lelkünkben azt hálát adva tartsuk meg, a rosszat pedig a bűnbánat által tegyük Isten Irgalmas Kezébe. Legalább vasárnaponként a házi oltárunkra tett adventi koszorú körül gyűljünk össze: imádkozva, énekelve, Szentírást olvasva, lelki dolgokról beszélgetve.  Minden bűn mögött a gonosz lélek van. Kérték az Égiek, hogy Jézus Szent Vére által és Szűz Mária Szent Könnyei által kötözzük meg a gonosz lelkeket és dobjuk őket a kárhozatba, hogy így szabaddá váljunk. Jelenleg a tisztulás idejében vagyunk. Az Égiek meg akarják tisztítani: a lelkünket minden bűntől, a szellemünket a hamis tanításoktól és a testünket az egészségtelen ételektől. Ne csodálkozzunk azon, az utolsó időben a jó is, a rossz is felerősödik bennünk és körülöttünk. Eljött az ideje, hogy mi is és mások is lássák, mi van elrejtve a szívükben. A kérdés az, mit kezdünk vele!
 • A Szűzanya megígérte, hogy minden engesztelésünkre láthatatlanul eljön, a kiterített palástjába összegyűjti a kéréseinket, a Szentháromság elé viszi, és a palástjával betakar minket. A Szűzanya azt is mondta, rövidesen eljön az idő, amikor látni fogjuk Őt, a Hegy Oltalmazóival körbevéve.
 • Kérték az Égiek, hogy a jóban fogjunk össze! Ha valaki bajban van a közösségben, egy szívvel-lélekkel imádkozzunk érte! Ahogy Isten megengette, hogy Jóbot a gonosz próbára tegye, hasonlóan megengedte ezt a közösség vezetőjével is, hogy Ő megdicsőüljön benne. Szabadító imát és böjtöt ajánljatok fel az ő meggyógyulásáért! „Eljött az ideje, hogy necsak higgyünk az Úr Jézusban, hanem szenvedjünk is Érte!” (Fil. 1, 29)
 • Akkor lesz kegyelemmel teljes Karácsonyunk, ha minden nap kerüljük a bűnt és tesszük a jót. Így eljuthatunk az állandó örömre, békére, szeretetre, azaz a kis Jézus lelkületére. A karácsonyi ünnepeken ne elsősorban a külsőre, hanem a kis Jézussal való személyes kapcsolatban a belsőre tegyük a hangsúlyt. Gyermeki, őszinte lelkülettel térdepeljünk le a kis Jézus jászla elé és ígérjük meg Neki, hogy nem hagyjuk Őt a jászolban, hanem magunkkal visszük a szívünkben. Jelképes ajándékozás mellett arra törekedjünk, hogy mi legyünk a legszebb ajándék egymás számára! Az Égiektől – azért mert jó gyerekek voltunk – a lelkünkbe becsomagolt ajándékokat kaptunk, amelynek  a tartalmát a jövőben fogjuk megtapasztalni.

Két munkatársunk tanúságtétele:

Czövek Mónika vagyok! Református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálás után kezdtem jobban gyakorolni a vallásomat. Pár évre rá ismertem meg az engesztelő közösséget. Férjemmel együtt a lelki közösségben tanultuk meg a lelki élet ABC-jét. Az engesztelések folyamán egyre közelebb kerültünk: a Szentháromsághoz, a Szűzanyához, a szentségekhez és a lelki testvérekhez. Megérlelődött bennem a döntés a ”jobb” és ”több” mellett, így lettem katolikus. Öt évvel ezelőtt, többek között, anyagi gondok miatt külföldre mentünk dolgozni a férjemmel együtt a Gárda tó mellé, Olaszországba. Eleinte sok lelki harcot kellett megvívjunk. Nem volt könnyű megszokni: az új országot, az új nyelvet, a kemény munkát. Eleinte aggódtunk, mi lesz velünk a lelki közösség nélkül, hogyan fogjuk gyakorolni a hitünket. Olyan helyre kerültünk, ahol minden nap volt szentmise. Eldöntöttük, mi Istenre akarjuk építeni az életünket, jövőnket. Nap mint nap igyekeztünk gyakorlatba tenni azt, amit az engesztelő közösségben tanultunk. Sikerült egyre szorosabban megélni a köztünk lévő egységet! Esténként együtt olvastuk a Szentírást, a havi üzenetet, bevezettük az őszinte lelkiismeretvizsgálatot. Böjtünk egészen konkrét volt. Ráírtuk kis cédulákra: TV böjt, édesség böjt, zene böjt, nyelv böjt, szeszes ital böjt, házas kapcsolat böjt… Amit imádkozva kihúztunk, azt gyakoroltuk egy hónapig! A kilencedeket nagyjából sikerült megtartani lélekben összekapcsolódva az engesztelőkkel. Minden nap harcolunk a gyengeségeinkkel, hogy megvalósuljon velünk is Isten reánk vonatkozó Akarata. Ehhez kérjük az imáitokat.

Prian Károly vagyok! Én is református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálásom után sok évvel ismertem meg az engesztelő közösséget és a leendő feleségemet. Boldogan döntöttem a katolikus vallás mellett, ahol a „teljességet” tapasztaltam meg. Külföldön csak az Úrra és egymásra hagyatkozva éltünk. Interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot az engesztelő közösséggel. Külföldön minden döntésünket imádkozva hoztuk meg. Amikor megértünk arra, hogy kisbabát kérjünk az Úrtól, előtte kilencedet végeztünk. Amikor már lemondtunk a kisbabáról, mert nem jött, akkor kaptuk meg az Úrtól a ”legjobb gyermeket”! Kisfiunk a Medjugorei Szűzanya megjelenésének évfordulóján született, ezért felajánlottuk Őt a Szűzanya által a Szentháromságnak! Ezután itthon építjük az egységet egymással, lelki vezetőinkkel és az engesztelő közösséggel.

Előretekintés 2013 februárjára:

�  Februárban 1 – 2 – 3 és 7-én lesznek az engesztelések 13 órától gyertyaszenteléssel!

�  Ezeken a napokon a betegek kenetét fogjuk felajánlani azok részére, akik elvégzik a szentgyónásukat és betegek! Szentmise után Szent Balázs püspök torokáldását közvetítjük a jelenlévők felé!!!

�  Február 13-án lesz hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Húsvét márc. 31-én lesz.

                                                      (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu

a