Nagyfalui üzenet, 2011. február

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
77. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt.5,6;Lk.2)
Havi mottó: „ Jézus engedelmes volt a kereszthalálig! (Fil. 2,8)
Havi imaszándék: engeszteljünk az engedetlenek megtéréséért, és imádkozzunk az engedelmesek kitartásáért!
Konkrét feladatunk: „ne engedelmeskedjetek a bűn kívánságainak”! (Róm. 6,12)

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 februárjában
Szeretteim! Ebben a hónapban az engedetlenség bűnéről, az engedelmesség erényéről és ezek következményeiről beszélek nektek.
Engedetlen az az engesztelő, aki elöljáróinak a parancsait nem teljesti. Gondoljatok Ádám és Éva engedetlenségére, akik vértengert, verejtéktengert és könnytengert hoztak az egész emberiségre. Aki engedelmeskedni nem akar, annak nincs szüksége a sátánra, aki őt kísértse, hiszen az ilyen, önmagának az ellensége. Azok az engesztelők, akik bár önkéntesen vezekelnek, de nem tanultak meg engedelmeskedni, az erényekben nem haladnak előre.
Engedelmes az az engesztelő, aki elöljáróinak parancsait szeretettel teljesíti. Az engedelmesség csak akkor tökéletes erény a számotokra, ha Istenre való tekintettel vetitek alá magatokat embertársaitok akaratának. Ábrahám, Izsák fiának a feláldozásával mintaképe lett az engedelmeseknek. Jézus, az Isten Fia engedelmeskedett Máriának és Józsefnek! Jézus, engedelmeskedett Atyjának a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt és engedelmessége által sokan lettek igazakká.
Tudnotok kell, a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a szüleiknek és azok helyetteseinek, ők ugyanis Isten megbízottjai. A nők kötelesek férjüknek engedelmeskedni! A nőt teremtésének a módja is engedelmességre inti a férje iránt, ugyanis, Isten Ádámból teremtette Évát. A férjek viszont ne zsarnokoskodjanak feleségük felett, hanem úgy szeressék őket, mint ahogy Krisztus szereti az Egyházat.
Mindnyájan kötelesek vagytok az egyházi és az állami elöljáróknak engedelmeskedni. Jézus mondta, „aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg! Nincs hatalom, csak Istentől!”
Vigyázzatok, mert az engedelmességnek bizonyos határai is vannak! Olyan dolgokban nem kell elöljáróitoknak engedelmeskedni, amelyekben nem vagytok nekik alávetve. A szülők nincsenek feljogosítva arra, hogy gyermekeiket olyan pályára vagy házasságba kényszerítsék, amely számukra nem Isten akarata. Ha ezeken a területeken nem engedelmeskednek, helyesen járnak el.
Tudnotok kell azt is, hogy a világi elöljárók lelki dolgokban és az egyházi elöljárók világi dolgokban nem parancsolhatnak. Nem szabad elöljáróitoknak engedelmeskedni, ha olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt. Ilyen esetekben azt kell mondjátok: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek!’ A babilonban lévő három ifjú a király parancsára se borult le a bálványisten szobra előtt, még akkor sem, ha az a tüzes kemencével fenyegette meg őket. Ilyen esetekben inkább az elöljárókat szomorítsátok meg, mint az Istent.
Minden ember a sebzett természeténél fogva hajlamosabb parancsolni és uralkodni, mint alázatosan engedelmeskedni. Az engedelmesség: akaratotok feláldozása, szellemi vértanúság. Az ember semmi nagyobbat nem adhat Istennek, mint amikor emberi akaratát Isten Akaratának alárendeli. Az engedelmesség anyja és eredete minden erénynek, ezért nagyon fontos az erények között.
Higgyétek el, az engedelmesség által a legrövidebb úton juttok el az életszentségre. A legegyszerübb cselekedetet, ha engedelmességből végzitek, nagyobb értéke van Isten előtt, mint egyesek önkéntes böjtjének és virrasztásának. Az engedelmesség a bennetek lévő gőgöt megsemmisíti!
Az első emberpár engedetlensége elzárta az egész emberiség elől a Mennyországot és megnyitotta poklot. Jézus engedelmessége megnyitotta a Mennyországot és bezárta a poklot.
Az engedelmes lelkületet úgy tehetitek magatokévá, ha minden nap imában Istentől úgy kéritek, mintha minden Tőle függne; ugyanakkor úgy gyakoroljátok, mintha minden rajtatok állna. Ez az engedelmes lelkület és minden erény titka! Életetek minden napján mondjátok ki szívből: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’
Megáldalak titeket az engedetlenség megvetésével és az engedelmes lelkület szeretetével!”
Házi feladat februárra:
„URAM, TANÍTS MEG ENGEM ÁLDOZATOK ÁRÁN IS ENGEDELMESKEDNI!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE
Az ünnep eredete Szt. Lukács evangéliumában található meg. „Amikor (Máriának) elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, (Jézust), Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Igy parancsolja az Úr törvénye: ’Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.’ Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk.2,22-24)
A negyvenedik napon, a születés után, azért vitték Jézust az Atya házába, hogy mint elsőszülöttet kiváltsák. Ekkor találkozott az emberiség, Simeon és Anna próféták személyében Krisztussal. A zsidó előírás szerint: „Az asszony 40 napig maradjon otthon a szülés után, semmi szent dolgot ne éríntsen, a szent helyekre be ne menjen, amíg le nem telnek tisztulása napjai. Miután letelnek, vigyen egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatúl és egy galambfiókát vagy egy gerlét bűneiért való áldozatul. Ha nincs rá tehetsége, hogy bárányt vigyen, két gerlét vagy két galambfiókát vigyen. Ha a pap könyörög az asszonyért, megtisztul.” Ez a kettős ószövetségi liturgikus cselekmény: a kiváltás és a tisztulás egy napon történt meg.
A február 2-i ünnep elrendelése, a Szűz Máriát nagyon tisztelő pápának, III. Sixtusnak (434-440) volt az érdeme. Továbbá még azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában: „Simeon, a Szentlélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, hogy a törvény rendelése szerint cselekedjenek vele, karjába vette Jézust és e szavakkal áldotta Istent. Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek!” (Lk.2,27-32)
Erre a szentírási részre vezethető vissza Karácsony után a negyvenedik napon már az V. században kialakult ünnep. Később gyertyás körmenetet tartottak bűnbánati jelleggel. A gyertyák megáldását a X-ik században kezdték el Galliában. Jelenleg az ünnepi mise keretében gyertyát áld meg az Egyház és körmenetet végez égő gyertyákkal. Közben arra emlékezünk, hogy Jézus minden nemzet Világossága. Ezen ünnep után, a keresztények a templomban megáldott gyertyákat otthonaikba viszik, és ima idején, rossz időjárás esetén és haldokló mellett meggyújtanak a házi oltáron. Amikor az Egyház által megáldott szentelmények előtt imádkozunk (gyertya, kereszt, szobor,…) az egész Egyház imáiban részesülünk, és az egész Egyházért könyörgünk.
Mire tanít minket ezen az ünnepen Szűz Mária?
Tanulj meg adni! Jobb adni, mint kapni’ – olvassuk a Szentírásban. Bár Szűz Máriáé volt a gyermek, Ő nem akarta csak magának megtartani. A templomi bemutatás szertartásával elismeri, hogy a gyermek Jézus elsősorban Istené, ezért megváltja az Úrtól. De nem azért, hogy megtartsa magának, hanem azért, mint egészen a magáét Istennek adja. Szűz Mária, azzal, hogy oda adta Jézust Istennek az egész emberiségért, nem veszítette el Őt. Éppen ezáltal lett Gyermeke egészen az Övé és Ő egészen a Fiáé.
Igy vagyunk valamennyien mindennel. Tulajdonképpen csak az a mienk, amit odaadunk Istennek és az embereknek. A szülő, aki csak magának akarja nevelni gyermekét, nagyon hamar, talán végleg elveszíti, mert fellázad a rabságból, ebből a helytelen kötelékből. De ha a szülő a gyermekét hivatásának, jövendő családjának neveli, szabadon, akkor az övé is marad a szeretet kötelékében. Amit másnak adok anyagiakban, az inkább az enyém, mint amit magamnak tartok meg. Mert semmiféle anyagi javakat nem vihetünk magunkkal ebből a világból az örök életbe, csak jótettekké átváltoztatva.
Arra is kér a Szűzanya, hogy éljük meg jól az öregkort is. Az idős kor bajait, fájdalmait, az elszenvedett szeretettlenségeket, a magányosságot, a hálátlanságot,… lehet úgy is felfogni, mint Isten utolsó hívását. Vedd észre, hogy a Földön nincs maradandó lakásod! Kezdj el végre készülni az örökkévalóságba, mindent elfogadva és felajánlva! Próbáld meg szeretni az örök Szeretetet! Ideje már, hogy elkezd a vezeklést egész életedben elkövetett bűneidért és azokért is, amit mások követtek el miattad. Vállald Krisztus keresztjeként az idős kor szenvedéseit, testi-lelki gyötrelmeit. Éld meg jól már a Földön a purgatóriumot. Engedd, hogy Isten vegye elő a kalapácsot és alakítson, formáljon téged, szeretteid által, a nagy találkozás előtt. Ne kapaszkodj görcsösen senkibe és semmibe! Mondd minden ajándékba kapott napodon: „Istenem, minden úgy van a legjobban, ahogy Te Akarod!”
A Szűzanya arra kér, hogy fogadjuk be, hordozzuk és adjuk tovább a Világosságot! Minden igazi kereszténynek, akiben Jézus, a Világ Világossága él, Fénnyé kell válnia. Természetfeletti szavaink, jótetteink és a Jézussal egybeforrt életünk legalább a családunkat, lelki közösségünket kell felmelegítse e rideg világban. A legtöbb ember olyan könyvet szeret, amelyben sok kép van. A keresztények életének ragyogó és meleg színekkel megfestett képeskönyvnek kell lennie, amelyből bárki megismerheti Jézust, üdvözítő tanítását és személyes szeretetét.
Gyetyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk, hogy Isten oltárán, csendesen elégő gyertyáid lehessünk!
Előretekintés 2011 márciusára:
Márciusban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések, 13 órai kezdettel, a Szentháromság hegyen!

Nagyfalui üzenet 2012. február

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
89. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 5;6, Lk. 21.
Havi mottó:„Aki hisz Bennem, annak szívéből élővíz forrásai fakadnak!”(Jn.7,38)
Havi imaszándék: a szabadgondolkozók és a szabadkőművesek megtéréséért fohászkodjunk!
Konkrét feladatunk: mondjunk le mindenféle szeszes italról és ajánljuk fel a szenvedély betegek megszabadulásáért!
Szűz Mária üzenete 2012 februárjában
„Szeretett engesztelő gyermekeim!
Ebben a hónapban az élő hitben szeretnélek megerősíteni titeket.
Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani, azért mert azt megbízható tanú mondja!
Keresztény hite annak a személynek van, aki teljes bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Szent Fiam tanított és az Egyházam elétek ad. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem láttok. A legtöbb hitigazság nem értelmetlen, hanem értelem fölötti (Isten, angyalok, lélek, Szentháromság, Menny, Pokol, Tisztítótűz). Ezért mondja Szent Fiam: ’Boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek’. A hitetekben Isten igaz mondására támaszkodhattok, aki képtelen a hazugságra.
Mint Édesanyátok mondom nektek, nem érdemes hitetlennek lenni! Aki mégis hitetlen: a gőgje, hiányos nevelése, a bűnös életmódja… miatt azon Isten nem tud segíteni. A hitetlen bűneiben, betegségeiben, megkötözöttségben, lélekben halott … marad. A hitetlen ember egyik példaképe Júda királya Ácház, aki jobban bízott Asszíria emberi segítségében , mint Isten erejében. A hitetlen ember sajnálatra méltó, ugyanis csak a saját erejére és a felebarát véges segítségére számíthat. Szent Fiam nemcsak Tamás apostolnak, de a mai hitetleneknek is mondja: ’Ne légy hitetlen, hanem hívő!’
Szent Fiam azt mondja azoknak, akik akár félelemből vagy szégyenből megtagadják hitüket: ’Aki megtagad Engem az emberek előtt, Én is megtagadom őt Mennyei Atyám előtt!’ Egy életre jegyezzétek meg: aki a vagyonát elveszíti sokat veszít, aki az életét elveszíti többet veszít, aki a hitét elveszíti mindent elveszít.
Arra kérlek titeket, hogy ne higgyetek a hazug, gyilkos, gonosz léleknek és követőinek, akik a bűnbe, a tévtanításokba és a pokolba akarnak vinni titeket a világosság angyalaként, a jónak látszatában.
Az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak az emberekkel szemben, mert nem mindenki akarja a javatokat, üdvösségeteket. Feltétel nélkül, csak annak a személynek higgyetek, aki az Úr kezét fogja és rászolgált a bizalmatokra.
Aki úgy érzi, hogy gyenge a hite, az az apostolokkal kérje Szent Fiamat: ’Uram növeld a mi hitünket’. Tudnotok kell, hogy a rendszeres napi ima, heti mise, havi gyónás, böjt, szentírásolvasás, szentségimádás, engesztelés, Istennek tetsző élet által… növekszik a hitetek.
Hiányos, téves annak a személynek a hite, aki nem fogad el mindent, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít.
Arra kérlek titeket, hogy a magatok és szeretteitek számára kérjétek az élő hit kegyelmét, mely Isten ajándéka számotokra. Akik a Szentháromság hegyére zarándokoltok engesztelni higgyetek az isteni figyelmeztetésben, az Antikrisztus megjelenésében, Jézus visszajövetelében, a Szentlélek kiáradásában, a sátán megkötözésében, az Új Ég, az Új Föld, az Új Jeruzsálem megvalósulásában, a megáldott víz égi erejében. Aki hisz, annak minden lehetséges! Élő hitetek által a Mindenható Isten erejét, gyógyítását, szabadítását, megbocsátását, feltámasztását… tapasztalhatjátok meg. Akinek élő hite van, az még az életét is képes feláldozni Istenért, a lelkek megmeneküléséért!
Akinek élő hite van, az boldog engesztelő! Erzsébet mondta nekem és nektek is: ’Boldog vagy, mert hittél!’ Akinek igazi hite van, az nem azt várja, hogy Isten engedelmeskedjék neki, hanem először ő engedelmeskedik Istennek. Akinek élő hite van, az jótettekben is megmutatkozik. Jakab apostol mondja: ’a hit, cselekedet nélkül halott! ’
Tudni kell, hogy Isten mindenkinek megadja az élő hitet, aki kéri Tőle, aki Neki tetsző életet él, aki az Igazság megismerésére komolyan törekszik. Biztos tudjátok, hogy a mélyen hívő tudós emberek, mélyen vallásosak voltak. Ők a tudást és a hitet össze tudták egyeztetni. Isten elvárja tőletek, hogy a hiteteket külsőleg is megvalljátok szóval és cselekedettel, ha azt az emberek java megkívánja.
Minden nap adjatok hálát a jó Istennek a keresztény hitetekért és a bátor, hitvalló életetekért. Meghívlak mindannyiatokat, hogy minden nap engeszteljetek a hitetlenekért, az istentagadókért, a tévhitűekért, a gyenge hitűekért, hogy Isten segítségével ők is az élő hitre jussanak.
A Szentháromság Általam áld meg titeket az élő hit kegyelmével!!!
TANÍTÁS AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS KÖVETŐIRÖL
Az Antikrisztus olyan ember lesz, aki Messiásnak adja ki magát és az ördög segítségével hamis csodákat fog művelni. „Krisztus második eljövetele előtt előbb be kell következnie az elpártolásnak és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind afölé ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet és azt állítja magáról, hogy Isten!” (2Tessz.2, 3-4)
Mi az Antikrisztus szelleme? Akik hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a megkülönböztetés szelleme azokat ráveszi arra, hogy elpártoljanak: Istentől, az Egyháztól, a pápától, a papságtól, a bibliától, tíz parancsolattól, hét szentségtől… Az Antikrisztus ráveszi őket, hogy bűnt kövessenek el (abortusz, homoszexuális bűnök, eutanázia, szabad szerelem, gyilkosság, önpusztítás, drog, pénz bálványozása…) és ne tartsák ezeket bűnnek, váljanak eggyé ezekkel bűnbánat nélkül. Arra is ráveszi őket, hogy terjesszék ezt az alvilági gondolkodásmódot. Mindazokban működik az Antikrisztus szelleme, akik mások fölé helyezik magukat és mások ellen vannak. Rejtett szándéka az, hogy az övéit, akik hallgatnak rá a pokolba, az örök kárhozatba vigye. Csodatevéseinek, jeleinek is az lesz a lényege, hogy akiket lehet elszakítson Istentől és a rosszba vigye őket. A bűn embere minden istentelenséget egyesít magában.
„Az Antikrisztus jöttét – aki a sátánnal együttműködik – minden féle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az Igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és higgyenek a hazugságnak. Igy mindazoknak, akik nem hajlottak az Igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, Isten igazságos ítéletében lesz részük.” (2Tessz.2,9-12)
Akiben ott van az Antikrisztus szelleme, azokat fokozatokon viszi végig a gonosz. Őket a bűn szeretete, az erény utálata jellemzi. Az Antikrisztus követője gőgjében mások felé emelkedik, gyűlöletében mások ellen harcol, lényege az uralkodás, mások ellenőrzése, a pénz imádása, hamis tanítások terjesztése. Ő szabadgondolkodóvá tesz, a szabadkőművesség csoportjába visz és a végén, akit lehet sátánistává tesz és a pokol fiává!
Az Antikrisztus az Igazak ellen fog dühödten fellépni. „A vadállat beszédet mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre.” (Dán.7,25)
Olvassuk el együtt János apostol első levelét, a második fejezettől: „Gyermekeim, itt az utolsó óra, eljön az Antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Közülünk mentek ki, de nem tartoztak közénk! Ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk! Titeket azonban fölkent a Szent.” (1Jn2,18-20)
Kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadgondolkodókban. Ők Istenről hallani se akarnak, önkényesen gondolkodnak. Az a jó, amit ők jónak tartanak és a rossz, amit ők rossznak tartanak. Nem akarják azt, hogy valaki (Isten, Egyház) felettük legyen és vezesse őket. Erkölcstelen életük teszi őket sokszor szabadgondolkodókká. „Aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot.” (Jn3,20) Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedélyben élő ember az erkölcs ellen. Ők rágalmazzák az Isteni rendet hirdető apostolokat.
Voltaire, az Isten nélküli bölcselő azt ajánlotta egy haldokló ismerősének: „Vegye fel a betegek kenetét! Végezze el a szentgyónását! Válassza halála előtt a biztosabbat!” Isten nélkül és Istentelenül könnyű élni, de nagyon nehéz meghalni.
Még kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadkőművesekben! Ezt az egyesületet a szabadgondolkodók alapították a XVIII. század elején, abból a célból, hogy az embereket Istentől, Egyháztól, törvényektől függetlenné tegyék. Ők az Antikrisztus előfutárai. Ők az emberszeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalom fölé akarnak kerülni. Ők, báránybőrbe bújt farkasok. Ahol lehet üldözik és lejáratják az Egyházat! Céljuk a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkeresztényietelenítése, a szerzetesrendek felszámolása, a keresztény vallás betiltása. Feladatuk a feszületek eltávolítása, a körmenetek, harangozások, ünnepnapok eltörlése, a válások megkönnyítése. Aki tagja, akár nyíltan, akár titokban a szabadkőművesek szervezetének, megszűnt katolikus kereszténynek lenni és ki van közösítve az Egyházból, még akkor is ha fizikailag benne él. Ha őszinte bűnbánatot tartanak fel lehet őket oldozni.
Kell-e félnünk az Antikrisztustól? Hinnünk kell azt, hogy minden Istentelen vagy Isten nélküli hatalom csak ideig-óráig állhat fenn. A végső győzelem az Istené és mindazoké, akik hűségesen követik Őt. „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül”. „Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. „Amikor megjelenik a gonosz, Urunk Jézus Krisztus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2 Tessz.2,8)
Melyek legyenek a fegyvereink az Antikrisztus ellen? Döntsünk radikálisan az Úr Jézus, az Egyház, a Tíz parancsolat, a hét szentség, az erkölcs mellett! Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. Minden nap a Szentháromságba, a szentekbe és angyalokba kapaszkodjunk! Szeressük a jó közösségeket! Legyünk éberek, óvatosak! A jóban tartsunk ki mindvégig!
Házi feladat februárra:
„ADD URUNK, HOGY AZ ÉLŐ HITÜNK A JÖVŐBEN SOK JÓCSELEKEDETBEN NYILVÁNULJON MEG”
Előretekintés 2012 márciusára:
Márciusban 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Kérjük, hogy a megáldott vízzel kapcsolatos tapasztalataitokat írjátok le és adjátok át nekünk! Az engesztelések alkalmával bűnbánatunk jeléül a hamvazás szentelményében fogunk részesülni! Vigyázzunk, áprilisban 12-13-14-15-én lesznek az engesztelések, 15 órától!!! Kegyelemmel teljes Nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 JANUÁRJÁRA

Most az Egyház és a Szűzanya által megáldott forrás körülményeiről, a visszhangokról és napi üzenetekről szeretnék beszámolni. Medjugorjéban, egy látnoknak azt mondta egy ateista, én nem hiszek az üzeneteidben. A látnok válasza: az én feladatom az, hogy elmondjam neked, nem az, hogy meggyőzzelek róla. Ez a mi álláspontunk is. Bárkinek szabad hitetlenkedni, kételkedni, de szabad hinni is az elmondottakban. Tiszteljük kölcsönösen egymás hozzáállását a megáldott forráshoz!
A megáldott forrás körüli események
– Decemberben több százan telefonáltak nekünk és kérdezősködtek a forrással kapcsolatosan.
– Sokan eljöttek Nagyfaluba már Szilveszterkor. Hálaadó Szentmisével és Szentségimádással készültünk 2012 január 1-re, a forrás megáldásának ünnepére.
– Sokan mondták, még soha nem várták úgy az Újévet, mint most!
– December 23-tól kilenceddel készültek az engesztelők az egyedi ünnepre.
– 2012 január 1-én, csodálatosan sütött a Nap, alig volt felleg a kék égen.
– Kb.3000 zarándok gyűlt össze a Szentháromság hegyen.
Kezdjük az elején!
– A Csodatevő Szűzanya Forrásának a földterületét egy soproni engesztelő vásárolta meg, akinek személyesen is megköszönte a Szűzanya a felajánlását.
– A víz Isten ajándéka bárhol is van. Víz nélkül nem lehet élni. Mi Isten nélkül, a Szűzanya nélkül se akarunk élni! Nagy dolog, ha Istentől kiválasztott földterületen tör fel a víz. Még nagyobb dolog, hogy a Szűzanya megígérte, hogy az Egyház képviselői után Ő is meg fogja áldani a forrást, amely azután olyan lesz, mint a Lourdes-i víz. Ez ígérete szerint, 2012 január 1-én, Isten Anyaságának ünnepén történt. Ekkor játszott a Nap az Égen, a Csodatevő Szűzanya szobra színekben játszott (narancssárga – fehér – piros). Egy fényképen a Nap felett kivehető volt a Szűzanya alakja.
– Decemberben, egy hónap állt a rendelkezésünkre, hogy a Csodatevő Szűzanya körházát elkészítsük, amelyben a zarándokok a csapokból átvehetik a megáldott vizet. Sokan azt mondták ez lehetetlen! Nem gondoltak arra, hogy Istennek minden lehetséges, ha valami az Ő Akaratával megegyezik.
– Mi, Iluskával és sok engesztelővel hittünk és hiszünk ebben a rendkívüli kegyelemben. Mi azt mondjuk, amit Jézus mondott: „a fát a gyümölcséről lehet felismerni”. Várjunk türelmesen! Mi hisszük azt, hogy a Csodatévő Szűzanya által megáldott víz sokak gyógyulására lesz. Lesznek olyanok, akik a megáldott víz által erős vállal fogják vinni a keresztjüket. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtisztulnak. A szent víz elsősorban a léleknek válik a javára, tisztulására. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtérnek, újjászületnek, lélekkeresztségben részesülnek. A Csodatévő Szűzanya megígérte, hogy akik áldozatot hoztak, azok közül senki sem fog elmenni a Szent Hegyről égi ajándék nélkül. Számíthatunk becsomagolt ajándékokra is, amelyeket később fedezünk fel.
Most néhány csodát mondok el, amelyet a saját szememmel láttam.
– Decemberben, 30 napon át, amíg építették a munkásaink a Csodatévő Szűzanya Házát végig jó idő volt, csak egy nap volt eső, amikor nem tudtak dolgozni. Ez nem csoda decemberben?
– Két önzetlen személy ajánlotta fel a pénzt, hogy a Csodatevő Szűzanya Házát elkezdjük építeni.
– A mellettünk lévő földet most tudtuk megvásárolni, hogy az autókat tudjuk fogadni. Ez lett a Szent Miklós parkírozó, azért mert Szent Miklós napján kaptuk meg.
– A kőbányát decemberben értünk nyitották meg, hogy a parkírozót tudjuk leköveztetni.
– A Csodatevő Szűzanya szobrát, amelyből csak egy példány volt sikerült elhozatni Olaszországból Magyarországra, ahol egy engesztelő közösség kifizette az árát és elhozták Nagyfaluba. Szent János apostol ünnepén érkezett meg.
– A Csodatevő Szűzanya Háza, egy hónap alatt, decemberben elkészült és a megáldott víz átadhatóvá vált!
Most együtt gondolkozzunk el a visszhangon. Mi történt azokkal, akik ittak a megáldott vízből?
– Kb. 15000 liter megáldott vizet vittek el a zarándokok és még maradt víz a hat méteres kútban.
– Egy doktornő telefonált, hogy a szent víz ivása után a fájdalomtól égő hátgerince már nem fáj és a daganat csökken a szervezetében.
– Iluska édesapja élet és halál között volt. Miután ivott a vízből, helyre jött és kiment ásózni a kertbe.
– Megdöbbentő volt hallani, hogy egy gyerek, aki tolókocsival jött, és aki addig csak néhány lépést tudott megtenni bizonytalanul, kiszállt a kocsiból és körbejárta a Szent Hegyet!
– Egyik édesanya január elseje óta másképpen imádkozik. Amikor imádság közben lehunyja a szemét, látja az Úr Jézust és a Szűzanyát, akinek a jelenléte boldog könnyeket vált ki belőle. Január 1-től a család együtt imádkozik és a gyereke az iskolában tanúságot tett a forrás körüli eseményekről.
– Egy fiatalembernek két éve nem volt munkahelye. Áldozatok árán eljött Nagyfaluba az ünnepségre. Ivott ő is a szent vízből. Amikor hazament, telefonáltak neki, hogy megvan a munkahelye és mehet dolgozni.
– Egy beteg, aki ivott a szent vízből nagy reménységet kapott a szívébe a jövővel kapcsolatosan.
– Egy zarándok, amikor ivott a szent vízből, érezte, hogy a régi ember meghalt benne, és az új ember megszületett, akit a Szűzanya tart az ölében.
– Egy depressziós asszony, január 1 óta vidám és boldog lett. Minden szomorúság eltűnt a szívéből.
– Valakinek szívbetegsége volt. Ivott a vízből és azóta úgy érzi, hogy meggyógyult.
– Egy beteg a kórházban lélegeztető gépre volt kapcsolva, élet és halál között volt. Szerettei szent vizet csepegtettek a szájába, azután magához tért és kommunikál a körülötte lévőkkel.
Nem folytatom. Aki nem akar hinni, annak száz eset is kevés, aki akar hinni, annak egy eset is sok! A visszajelzéseket orvosi papírokkal is fogjuk dokumentálni és egy kis könyvben szeretnénk megörökíteni.
A Szűzanya üzenetei az engesztelés alatt
A Szűzanya Szívében hála volt, az engesztelő közösség miatt. Azt kérte, hogy januárban végezzünk hála kilencedet a múltért, a jelenért és a jövő kegyelmeiért.
Legyen hála a szívünkben a múltért! Hála azért, hogy az engesztelő közösség többsége jól vizsgázott az elmúlt évben. Hála van a szívünkben a látható jelekért, csodákért, megtérésekért, a kitartó engesztelésért. Hála van bennünk a decemberi folyamatos jó időért, az anyagi segítségért, a Szent Miklós parkírozóért, a munkások áldozatos munkájáért, a Csodatevő Szűzanya szobráért, a körépületért, amely elkészült az ünnepségre. Hála a fénygömbért, amely által az égiek megjelölték a forrás helyét. Hála, hogy felismerhettük és megbánhattuk a mulasztással elkövetett bűneinket.
Hála van a szívünkben a jelenért! Hála, hogy elérkezett az idő, hogy az Égiek, a mi közreműködésünk által az áldott forrást az egész emberiség rendelkezésére bocsáthatták. Hála a tiszta vízért, az Egyház és a Szűzanya által megáldott vízért. Hála van a szívünkben az élő hitért, a szent komolyságért, a fényért és az erőért, amely a szívünkben árad a szent víz által. Hála a sok pozitív visszajelzésért. Hála a Nap játékáért, a Szentháromság, a Szűzanya, a Szent Hegyért védőszentjeinek rendkívüli jelenlétéért, szeretetükért. Engedjük, hogy az Égiek döntsék el, hogy mi válik a javunkra. Hála, hogy értékeljük és értékesítjük a fizikai és lelki szenvedéseinket, elfogadva és felajánlva azt az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. Hála, hogy világosan megértettük: „Boldogok, akik látnak és hisznek, de sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek”.
Hála van a szívünkben a jövőért. Lelki szemeinkkel előre látjuk, hogy a megáldott víz által mennyi lelki tisztulás, testi gyógyulás, szabadulás, megtérés, újjászületés fog bekövetkezni az élő hit által. Hála van a szívünkben a csodák sorozatáért, amit láttunk és a jövőben látni fogunk.
Aki nem hisz a megáldott vízben, idejövet olyan tiszta vizet ihat, amelyben nincsen semmilyen idegen anyag. Akik hisznek az Egyház áldásában, szentelt vizet vihetnek haza. Akik hisznek a Csodatevő Szűzanya áldásában, rendkívüli kegyelmekkel megáldott vizet vihetnek haza. Mindenki a hite szerint részesülhet a kegyelmekben.
A Csodatevő Szűzanya az állandó hálaadás kegyelmével áldott meg minket!
2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)
101. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból, a négy evangéliumból olvassuk el és elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.
Havi mottó: „A hívőket jelek fogják kísérni: … betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak!!!” (Mk. 16, 17-18)
Havi imaszándék: minden este 20 – 21 óra között, imádkozzunk együtt a betegeink gyógyulásáért!
Konkrét feladatunk: vigyük az üzenetet a korházakba és a betegek otthonaiba!
Szűz Mária üzenete 2013 februárjában
„Ebben a hónapban, amikor ‘a betegek világnapját’ ünneplitek a betegek kenetének a felvételével: az orvosokhoz, a betegekhez és az engesztelőkhöz akarok szólni!
Szeretett orvos gyermekeim! Tudatosítanotok kell azt, hogy a ti Édesanyátok is vagyok és ti az Én gyermekeim vagytok. Szent Fiam értetek is ontotta Szent Vérét és számotokra is elkészítette a helyet a Mennyországban. Megkérlek titeket, hogy a hit évében tegyetek tanúságot a hitetekről egymás és a betegek előtt is. Minden műtét előtt vessetek keresztet és kérjétek a Jó Isten segítségét! Minden műtét után adjatok hálát a jó Istennek, aki veletek volt és megsegített titeket. Mindig vigyázzatok arra, hogy a beteg legyen számotokra a fontosabb. Minden más másodlagos legyen. A türelem, a szeretet, a remény legyen a szívetekben és a ajkatokon egyaránt. Tudatosítanotok kell azt is, hogy mögöttetek is és a természet mögött is Isten gyógyító ereje van. Sorrendben azért azt ajánljátok a betegeknek, hogyha tehetik először a természet gyógynövényeit vegyék igénybe. Ez egy egész életre felépíti őket mellékhatás nélkül.
Kedves beteg gyermekeim! Én azt látom, hogy ti a betegségben többnyire csak a rosszat veszitek észre, ezért vagytok szomorúak! Én, a Szentháromság megbízásából, a betegség jó oldalait tárom fel előttetek, hogy lelki békére és megnyugvásra találjatok.
· Istennek mindegyikőtökkel egyedi Terve van. Isten mielőtt felhasználna titeket, mint munkatársait, alakít, formál gondos előrelátással, ezer és ezer fájdalmas és örömteli körülmény által.
· Ha a betegségetekkel járó szenvedéseiteket megtanuljátok elfogadni és felajánlani bűneitek bocsánatáért, tisztulásotokért, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért, ha azt egyesítitek Szent Fiam szenvedéseivel, megfogjátok látni, hogy a szenvedéseteknek értelme és örök értéke lesz!
· Tanuljatok meg minden szenvedést elmondani, megosztani egymással, anélkül hogy panaszkodnátok. Ugye tapasztaljátok, hogy az egymással megosztott örömök duplázódnak és a megosztott szenvedések felére csökkennek, elviselhetőbbé válnak.
· A betegségben ne azt mondjátok „ezt miért engedte meg a jó Isten”, hanem azt „mi a célja a jó Istennek ezzel a betegséggel”! Csak ez a gondolkodásmód visz jó irányba titeket.
· Tudnotok kell azt is, hogy sok viszontagságon kell bejutnotok Isten Országába. Földi életetek nem Mennyország, hanem a hit, a remény és a szeretet próbája számotokra. Tőletek függ, hogy ezekből a tantárgyakból hogyan vizsgáztok. A kereszt hozzátartozik minden ember életéhez, amíg célhoz nem értek. Jogotok van ahhoz, hogy a szenvedéseteket enyhítsétek. Ha ellenben azon nem tudtok változtatni viseljétek el és ajánljátok fel zúgolódás nélkül!
· Higgyétek el végre, amit Isten ad, megenged vagy elvesz tőletek, az mind a ti megszentelődésetekre történik. Ha ezt valóban elhiszitek, akkor mindennel meglesztek elégedve, mindent el tudtok fogadni, ami veletek történik.
· Akik hittel és bizalommal mennek előre életük keresztútján, azok a betegek a lelkükben hallani fogják az Égiek bátorítását: ”Ne félj, csak higgyj! Veled vagyok, szeretlek és megsegítelek téged!”
· Jó volna, ha a betegségben együtt kérnétek az egészség kegyelmét: a családotokkal és a lelki közösségetekkel. ”Ahol ketten – hárman, együtt kértek valamit, meghallgatást nyertek!”
· Betegségetekben rájöttök arra, hogy milyen nagy szükségetek van: az orvosokra, ápolókra, vígasztalásokra, családtagjaitokra. Jó volna, ha a csendben felébredne a szívetekben a hála, a dicsőítés minden konkrét segítségért, kegyelemért! Jó volna, ha a betegségetekben a keresztény viselkedésetekkel megkönnyítenétek szeretteitek életét. Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy kinek nehezebb: a betegnek vagy a beteg gondozónak!
· Betegségetekben, gyógyulásotok érdekében: használjátok a szentelményeket (szentelt víz, gyógyító kereszt), kérjétek a betegek kenetét a lelkipásztorotoktól; kérhettek gyógyító misesorozatot, tegyetek ígéretet Istennek, hogy jobbak lesztek, rendezzétek le a rendezetlen ügyeiteket, béküljetek ki a haragosaitokkal, kérjétek a jó halál kegyelmét, és vegyétek észre az Ég felé vezető utat, és barátkozzatok meg vele. Ne féljetek attól az Országtól, ahol nem lesz: gonosz lélek, betegség, könny, csak örökkétartó boldogság. Tudnotok kell azt, ha Istennek még terve van veletek, kihoz titeket a sír mélyéről is. Ha ellenben Istennek a terve veletek befejeződött itt a Földön millió orvos sem fog tudni rajtatok segíteni!
Szeretett engesztelő gyermekeim! A legnagyobb szeretettel arra kérlek titeket, hogy ezt az Égi üzenetet vigyétek bátran a kórházakba és a betegek otthonaiba. Adjatok az üzenetekből: az orvosoknak, ápolóknak, beteggondozóknak és a betegeknek egyaránt. Meglátjátok, hogy ezzel az Égi üzenettel fényt és erőt fogtok vinni a lelki sötétségben és lelki erőtlenségben lévőknek.
Most a Szentháromság Általam áld meg titeket az Istenre való teljes ráhagyatkozás lelkületével!”
Házi feladat februárra:
„HALLD MEG AZ ÉGIEK BÁTORÍTÁSÁT A BETEGSÉGEDBEN: NE FÉLJ, CSAK HIGGY! VELED VAGYOK, SZERETLEK ÉS MEGSEGÍTELEK TÉGED!!!”
VISSZATEKINTÉS 2013 JANUÁRJÁRA
Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?
· Az elmúlt évben sok próbatételen és szenvedésen mentünk át. Az Égiek azért engedték meg, hogy megedződjünk és a hitben, reményben és szeretetben jól vizsgázzunk!
· A kis Jézus azt üzente karácsony estéjén: „Ne féljetek, bármi is történik veletek, mert Én életetek minden helyzetében veletek vagyok, szeretlek benneteket és megsegítelek titeket!”
· Szilveszterkor azt erősítették meg a szívünkben az Égiek: „Akkor lesztek igazán boldogok a jövő évben, ha az ó év bűneit nem viszitek át az új évbe és arra vigyáztok, hogy ne legyen fekete folt a lelketeken, a bűneitek miatt!”
· Újév napján arra kértek az Égiek: „Elsősorban ne arra törekedjetek, hogy gazdagabbak és okosabbak legyetek, hanem arra, hogy minden nap jobbak legyetek!” „Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben!”
· Három röpimát ajánlanak az Égiek év végére és év kezdetére: „Bocsáss meg nekem Uram! Hála neked Uram! Segíts meg engem Uram!”
· Gondoljunk arra, már az év elején: Isten Igazságos és Irgalmas. Isten a jót részben a Földön, teljes mértékben az Égben megjutalmazza, a rosszat pedig részben a Földön, teljes mértékben az Égben megbünteti. Ezért, gondoljunk arra: nem érdemes rosszat tenni még akkor sem, ha könnyebb és azt sokan teszik. Érdemes tenni a jót, még akkor is, ha nehéz és kevesen teszik azt! Ha a gonosz lélek támadása miatt, ha a gonosz világ és a bűnre hajló természetünk miatt elesünk, azonnal tartsunk bűnbánatot bocsánatot kérve az Irgalmas Jézustól. Ha megtanulunk harcolni Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által, akár hónapokig is kegyelmi állapotban maradhatunk.
· Ebben az évben számíthatunk arra, hogy a gonosz lélek rendkívüli módon fogja támadni a hierarchikus személyeket. Ezért kérik az Égiek, a nagy kilencedben imalánccal védjük meg a felszentelt papjainkat.
Mit kell tudni a kilencedről, általában?
Van napos, hetes és havi kilenced. Lehet végezni: a Szentháromság, a Szűzanya, az angyalok és szentek tiszteletére, segítségüket kérve. Fontos az, hogy annak a szentnek a szándékára végezzük, akiben a legjobban bízunk. A kilencedet minél többen végezzük, annál hatékonyabb! Nagyon vigyázzunk arra, hogy csak jó szándékra végezzük a kilencedet. Aki rossz szándékra végzi azt, a sátánt örvendezteti meg, aki a pokollal jutalmazza meg az övéit. A kilencedek alatt vegyük komolyabban minden nap az imát, böjtöt, jócselekedetet, a szentmisét, szentáldozást, havi zarándoklatot, a szeretetet, a pozitív változást a lelki életünkben. A kilencedeket kérésül és hálaadásul egész életünkben végezhetjük, amely által saját életünkben és a környezetünkben rendkívüli kegyelmekre számíthatunk!
Pop Adrián görög katolikus pap tanúságtétele
1959 június 7-én születtem Szatmár megyében! A szüleim 10 gyereket vállaltak a jó Isten segítségével, 9 fiút és egy lányt. Édesapám a vasútnál, édesanyám otthon dolgozott, nevelte a gyerekeket. A görög katolikus vallás betiltása idején, 15 km-re mentünk szentmisére, római katolikus templomba! A családunkban minden reggel és este együtt imádkoztunk. Minden nap délután együtt végeztük a rózsafűzért a Szűzanya tiszteletére. Iskoláim elvégzése és a katonaság után erdész lettem. Ebben az időben megnősültem: két fiunk és egy lányunk van! 1990-ben, mivel hivatást éreztem a papságra, elvégeztem a teológiát. Örömmel osztom meg veletek azt, hogy rajtam kívül még két fiútestvérem is a papi hivatást választotta. Az engesztelő közösségről már akkor tudtam, amikor Érsemjénben voltak. Örömmel mondom nektek, hogy már fiatalkorom óta, Jézus Öt Szent Sebének ajánlottam fel magamat és ájtatosságot végeztem a tiszteletére.
2005 nyarától járok rendszeresen Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére, engesztelni. Én arra törekszem, hogy rend legyen a lelki életemben és a gyóntatásban erre nevelek másokat is. Nagyon örülök annak, hogy a papságomban nem egyedül, hanem egy lelki közösséggel együtt mehetek előre. Minden kegyelemért, amelyet az engesztelés útján kaptam, nagyon hálás vagyok!
Eszter tanúságtétele, a gyógyulásáról
Magyarországról, Ajakról jöttem. A 2011-es évben gyógyíthatatlan bőrrákban (pikkelysömör) szenvedtem. Ekkor a fejbőröm és az egész testem is csupa seb volt. Rendszeresen jártunk Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére. 2011 végén, Csilik János atyához és Vad Ilonához mentünk áldást kérni. Ekkor azt mondta a Szűzanya V. Ilona által, hogy jöjjek el 2012 január elsején mert a Szűzanya meg akar gyógyítani a szent víz által. Felejthetetlen volt az a nap. A szent víz megáldása után vittünk haza megáldott vizet, amelyet rendszeresen ittam és fürödtem is benne. Január 1-ét követő hétvégére teljesen eltűnt az összes seb a testemről. Amikor visszamentünk az orvoshoz, azt mondta: „ez orvosilag lehetetlen, hogy így eltűnt minden!” A gyógyulásom után, a Szűzanyával minden nap beszélgetek. Legutóbb azt mondta: „imádkozzatok rendszeresen és többet, mert nagyon nagy a gonoszság a világban!”
a