2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. február 5

 
5. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ebben a hónapban, amikor a Betegek Világnapja van, a fizikai – lelki – szellemi betegekért akarunk engesztelni.
“Szűz Mária, aki a betegek gyógyítója vagy, könyörögj érettünk!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Családodban, környezetedben az egység, a jó kapcsolat építője voltál-e? Az engedelmesség, az állhatatosság, a bizalom jellemző-e reád? Bűneid miatt Isten büntetését, vagy bűnbánatod miatt Isten Irgalmát vonod-e önmagadra, családodra, a világra? Felkészülve várod-e Jézus visszajövetelét? A fatimai imát, minden reggel térdenállva elvégzed-e? Félelemmel vagy lelki örömmel várod-e az üzenetek beteljesülését? A Szentháromság, a Szentcsalád, az első keresztények-e a példaképeid? Hány lelket vittél eddig közelebb Istenhez? A más nemzetiségűt, a más vallásút,… testvéredként tekinted-e? Az egység gyümölcseit: a békét, az örömet, a szeretetet,… érzed-e? Az engesztelő lelki programot lelkiismeretesen teljesíted-e? Napi 24 órás engesztelő lélek vagy-e, Jézus állandó hordozásával?
Elindultál-e abban az elhatározásban: mindig csak a jót akarod, a rosszat soha?
Részlet, Szűz Mária 2005 januári üzenetéből, magyarázattal.
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!”.
Miben áll a remény? Isten, a Szűzanya, a Szentírásban, az üzenetekben tett ígéreteit megtartja. Mire irányul a remény? Ha használjuk az Égiek által felkínált eszközöket (ima, böjt, jócselekedet,…), meggyógyulunk, megszabadulunk, megtérünk, eljutunk az örök üdvösségre és másokat is oda segítünk.
Ki remélhet az örök üdvösségben? Aki Istent az első helyre teszi; aki Isten Akaratát keresi és teszi; aki bűnbánatot tart; aki állhatatosan teszi a jót és kerüli a rosszat…
Mi a remény haszna? Isten különleges oltalmában részesülünk. Minden jót megnyerhetünk. Isten megerősít. Nem félünk az emberek fékező megjegyzéseitől. Indítást érzünk a hősies erények gyakorlására. A szenvedésben türelmesek vagyunk. Nem félünk még a haláltól sem!
Mi a keresztény remény ellentéte? Önmagunkba és az emberekbe vetett túlzott bizalom. A kétségbeeső: nem hisz Isten irgalmában. A vakmerő bizakodó: nem hisz Isten igazságosságában. Az Istenkísértő: könnyelműen lelki-fizikai veszélynek teszi ki magát (őrült vezető, veszélyt szerető, bűnt – bűnre halmozó,…)
A keresztény ember jelszava: “Amíg élek, remélek!!!”. Csak az a hiteles keresztény, aki a remény embere!
“Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól”.
Legyünk annak a tudatában, ha Istentől bocsánatot kérünk, Isten végtelen Irgalmával találkozunk.
Mindazok, akik ragaszkodnak a bűneikhez, bármikor és bárhol számíthatnak Isten figyelmeztető büntetésére: gyógyíthatatlan betegségre, megszállottságra, óriási félelemre, megbolondulásra, hirtelen halálra, örök kárhozatra,… Isten Igazságossága azt jelenti, Isten a jót megjutalmazza, de a bűnt előbb – utóbb megbünteti (részben itt, teljes mértékben odaát). Ki mivel vétkezik, azzal bűnhődik (Betlehem népe, szívtelen a kis Jézussal, Heródes is szívtelen gyermekeikkel). Isten a jutalmazásnál és a büntetésnél minden körülményt figyelembe vesz. Az emberek a külső szerint ítélnek. Isten a belsőt, a szívet nézi. Isten ítéletében emberi tekintélyeket nem vesz figyelembe (elsőkből, utolsók lesznek; utolsókból elsők). Isten igazságossága tartson vissza a legkisebb bűntől és indítson a legkisebb jó megtételére is!!!
“Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!”
A fatimai Szűz üzenetét az Egyház elfogadta. Az üzenetet kapó gyerekeket az Egyház példaképül állította. A pápák elzarándokoltak Fatimába. Az üzenet lényege: felhívás az imára, megtérésre, bűnbánatra. Ez megegyezik a Szentírás tanításával. Miért nem fogadták el sokáig? A világban lévő nagy hitetlenség miatt. Mi lett az engedetlenség következménye? Az első és a második világháború, több 10 millió halottal és az ateizmus tévtanításának az elterjedése az egész világon. II. János Pál pápa beismerte, 1981. május 13-án a fatimai Szűz mentette meg az életét. Az egész világ Fatima felé kell nézzen! Vegyük komolyan Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét az elsőszombatot, az önfelajánlást Máriának, a megtérést,… Fatima a remény üzenete: “Ha megtértek, lesz jövőtök!”. Az érem másik oldala: “Ha nem tértek meg, mindannyian elvesztek!”
“Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek”.
II. Nagyfalu – jelen
Szűz Mária 2005 februári üzenete:
“Ma, az örömre hívlak meg benneteket. Jézus, Szent Fiam, aki nagyon szeret titeket, vissza akar jönni a Földre és olyan örömet fog hozni, amely a világ kezdete óta még nem volt. Erre az örömre kell felkészítselek benneteket a szívetekben. Ez nem olyan öröm lesz amit a világ ad.
Ti, most, tele vagytok félelemmel, a sok katasztrófa miatt. Ne erre figyeljetek, mert a félelem kiszorítja belőletek az örömet. A félelem nem Tőlünk van.
Ti, arra figyeljetek, hogy megtisztítsátok, felkészítsétek a szíveteket, hogy az mindig tiszta legyen. Ne tartsatok haragot senkivel! Ne ítélkezzetek senki felett! Nyissátok ki a szíveteket és mindent adjatok át Szent Fiamnak.
Rövidesen egy rendkívüli kegyelemben lesz részetek. Isten egy nagy figyelmeztetést ad az egész világnak. Ez nagy örömet fog jelenteni mindazoknak, akik hisznek Bennem és Szent Fiamban. Mindenki ott ahol van, ahol él látni fogja a mennyországot és az Isten fényében látni fogja önmagát, úgy ahogy van. Ez az esemény hamarosan bekövetkezik!!!
Ti, gyermekeim, még nem vagytok felkészülve a szívetekben az öröm befogadására. Most, azért jöttem, hogy jelenlétemmel, áldásommal, üzenetemmel erre a nagy örömre készítselek fel benneteket.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
Február témája: a betegség, a gyógyulások!
Mit tegyetek a betegségben?
1. Imádkozzatok!
– Mondjátok: “Jézus, gyógyíts meg engem, Szent Nevedért”. “Istenem! Legyen meg a Te, Szent Akaratod!” “Atyám, kezedbe ajánlom testemet-lelkemet, betegségemet, jövőmet,…”. “Isten adta (az egészséget), Isten elvette, legyen áldott az Úr Neve.” “Ha a sok jót elfogadtuk az Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat (betegséget) is”.
– A közös ima fokozottan hatékonyabb: “Ahol ketten-hárman egyetértve kértek valamit Istentől, megkapjátok”.
– Minden nap: tegyétek a mennyei Atya kezébe, Jézus Szent Szívébe, a Szentlélek oltalma alá, Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe a betegségeteket. Kérjétek az összes angyalok és szentek segítségét.
– Akik megbékélve szenvednek, azoknak az imája hatékonyabb!
– A betegségben végezz: kilencedet, szabadító imát, fájdalmas rózsafüzért, keresztutat, használd a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). A dicsőítő, hálaadó ima egy nap se maradjon el.
– Mindaz, amit Isten akar vagy megenged a mi tisztulásunkra, megszentelődésünkre szolgál.
– Amikor Isten imáidat teljesíti illik érte egész életedben hálát adni!
2. Hivassátok a lelkipásztorotokat!
– Végezzétek el a szentgyónásotokat. Legtöbb betegség fő oka a bűn! Kérjetek “szabadító és gyógyító misét” és a “betegek kenetét”. A szentmisén az egyházközség imádkozzon gyógyulásotokért.
3. Bízzatok az Égiek segítségében!
– “Az Istent szeretőknek, minden a javára válik!”. “Isten senkinek sem enged nagyobb keresztet, csak amit elbír”. “Isten azért engedi meg a rosszat, mert abból nagyobb jót hoz elő”.
4. Engeszteljetek a magatok és mások bűneiért!
– A mi áldozatunknak “érdemszerző ereje van”, amely által kieszközölhetjük Isten gyógyító kegyelmét.
Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.
Az első gyógyulás pecsét a karizma természetfölötti eredete mellett. Gál Levente tanúságtétele (46-47. old.) “Születésemtől fogva szemtengely ferdülésem volt, szellemileg visszamaradott voltam, dadogva beszéltem. A nagynéném Csíksomlyóról jövet, beszélt a csodatévő Szűzanyáról. Engem is meggyógyítana a Szűzanya? Igen, felelte a nagynéném, ha hittel kéred a közbenjárását. Kértem a Szűzanyát. Egy nap arra ébredtem, hogy szemüveg nélkül látok, elmúlt a dadogásom és szellemi képességeim javultak. A szemorvos csodálkozva állapította meg, hogy meggyógyultam. Elmentem Csíksomlyóra és megköszöntem a Szűzanya közbenjárását.”
A második gyógyulás pecsét a semjéni elsőszombati kegyelmek mellett. Szilágyi Mária tanúságtétele (70-71. old.) “Én szinte teljesen lebénultam a hátgerinc betegségem miatt. Női betegségem is volt. Jobb kezemet nem tudtam felemelni. A fejem állandóan fájt. Belső késztetést éreztem, hogy menjek a templomba, elsőszombaton. Lélekben megfogtam Jézus és Mária kezét amikor együtt imádkoztunk. Nagy melegséget éreztem a testemben. Attól a naptól teljesen meggyógyultam. Köszönöm Istennek és a Szűzanyának. Megfogadtam, hogy rendszeresen részt veszek az imatalálkozón, hálából.
A harmadik gyógyulás pecsét a nagyfalusi, Szentháromság hegy természetfölötti rendeltetése mellett. Vad Ilona tanúságtétele (66-68. old.) “Szülésem után komplikációk maradtak, melyekből egy rosszindulatú méhdaganat keletkezett. 14 év alatt különböző gyógymódokat próbáltam ki, hiába. Az orvosok lemondtak rólam. A halál szájában felkiáltottam: “Uram, ha létezel, adj még egy esélyt. Cserébe neked adom az életemet”. Nagy melegség járta át a testemet. Isten engem meggyógyított testestől – lelkestől. Dicsőítem az Urat mindenért, amit javamra, üdvösségemre, életem folyamán megengedett. Hálából Istennek szenteltem az életemet.”
III. Nagyfalu – előretekintés.
Márciusban a megszületett és megnemszületett gyerekekért imádkozunk. Konkrétan, azokért a szülőkért, orvosokért, emberekért engesztelünk, akik a megfogamzott és megszületett gyerekeket nem szeretik, kihasználják, bántják,…
Mindazokat, akik vágyat éreznek, a mennyei Atya meghívja a 40 napos komoly böjtre. Minden nap böjtölhetünk: TV, hús, szeszes ital, cigaretta, kávé,… mentesen. Az eredmény biztos nem fog elmaradni.
N.B. Ajánlatos, legalább minden második nap átelmélkedni a havi tanítást!!!.
A Szentlélek üzenete az Oltáriszentség évében:
“Minden szentmisén tudatosan figyeljetek a Szent, fehér Ostyára. Ugye ti is gyönyörködtök: a hófehér tájban, a virágbaborult fában, a tiszta fehér ruhában,… A gyakori szentáldozás: hófehérré, tisztává, mennyeivé tesz benneteket. Égi kérésünk: Viselj mindig hófehér ruhát!”
Februári házi feladat:
“DICSŐSÉG NEKED, HÁLA NEKED JÉZUS, MINDENÉRT, MÉG A BETEGSÉGÉRT IS!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. február 3-4-5.

 
12. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Februárban: a Szentírásból Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!”
Közös imaszándék: a betegekért, beteggondozókért, orvosokért… ajánljuk fel ezt a hónapot.
Konkrét feladatunk: minden imánknál gyújtsunk szentelt gyertyát; minden pénteken este használjuk a szentelt vizet.
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Megtettél-e mindent azért, hogy Isten legyen az első helyen az életedben? Most, készen vagy-e találkozni az Úr Jézussal? Rendszeresen jársz-e a templomba? Elkezdted-e végezni – lélekben – a Szűzanya által ajánlott imákat, a bűnösök megtéréséért? A jobbra való törekvéseddel erősíted-e Jézus Egyházát? Hálás vagy-e Nagyfaluért – a zarándokhelyért, – amely egyedi Isten Tervében? Lelki közösséggel együtt haladsz-e előre?
Áldozataidat felajánlottad-e az egység megvalósulásáért?
 
Mit kell tudjunk Isten Akaratáról?
Az igazi engesztelők: keresik és teszik a jót, Isten Akaratát. Ez az életszentség, a Mennyország útja!
Az alvilág fiai: a rosszat, a Gonosz Akaratát teszik. Ha nem térnek meg, ezen az úton a pokolba juthatnak.
Az evilág fiai: néha Isten Akaratát, néha a Gonosz Akaratát teszik! Ha nem döntenek radikálisan Isten mellett, a purgatóriumot nem kerülhetik el!
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. február elsőpéntekén
Azért gyűlünk össze minden imatalálkozó alkalmával, hogy együtt keressük és tegyük Isten Akaratát. Jézus újra a tudomásomra hozta, hogy hamarosan visszatér a Földre! Készüljünk fel a Vele való találkozásra! Ne féljünk Jézustól! Mi, csak a bűntől féljünk, mert csak az választ el minket Jézustól. Jézus felhívta a figyelmemet három fontos dologra, amit meg kell tanulni és gyakorlatba kell tenni, visszajövetele előtt:
Keressük és ismerjük fel Jézust önmagunkban!
Imádjuk Jézust az Oltáriszentségben!
Fedezzük fel Jézus jelenlétét embertársainkban is!
 
Elgondolkoztam azon, hogyan lehet mindezeket gyakorlatba tenni. Az Úr Jézus a következőket mondta: “Én Jelen Vagyok bennetek a fogamzásotoktól – a halálotok pillanatáig! Azt, hogy bennetek élek, el kell, hogy higgyétek! Nagyon várom azt a pillanatot, amikor el kezdtek keresni Engem! Necsak a világban és a természetben, hanem elsősorban önmagatokban keressetek Engem. Ha Rám találtok, kérhetitek isteni segítségemet. Amit Én jónak látok üdvösségetek érdekében, azokat a kéréseiteket teljesítem. Megtapasztaljátok: Velem együtt már könnyebb elviselni mindent. Együttlétünket a lelki béke kíséri.”
“Kérlek benneteket: imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Ilyen formában, rajtatok kívül vagyok! Ha együtt, a bennetek lévő Jelenlétemmel imádtok az Oltáriszentségben, jobban megszerettek Engem.”
“Így, egymásra találva, fel fogtok ismerni Engem az embertársaitokban is. Akármilyen is az a másik ember, Én benne élek! Egyesekben megkötözve vagyok jelen, a bűnös életük miatt. A bűnös emberek: félnek Tőlem, nem mernek keresni Engem, nem vesznek tudomást Rólam,… A ti jó példátok segíteni fog nekik abban, hogy Reám találjanak. Ne felejtsétek el: Én a bűnösökért jöttem e világra! Ne féljetek Hozzám jönni, mert Én szeretlek titeket. Megismétlem: ne féljetek Tőlem, mert Én nem mondok le rólatok! Én várok rátok! Tudom, Nélkülem árvák vagytok! Ha beismeritek bűneiteket és bocsánatot kértek Tőlem, Én megbocsátok nektek, elfelejtek mindent és Irgalmas Szívemre ölellek benneteket. Már régóta várom, hogy kimondjátok, tettek kíséretében: ‘Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’ ”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. február elsőszombatján
Ezen az elsőszombaton a Szűzanya tanításait és kéréseit közvetítem nektek:
“Fel akarlak készíteni benneteket, Szent Fiam, Jézus visszajövetelére. Meg akarlak tanítani arra, hogy mit tegyetek gyakorlatba, amíg Jézus vissza nem tér. Jézus Öt Szent Sebének engesztelői, nagyon kedvesek Isten előtt, mert ez az engesztelés gyógyítja leghamarabb Jézus Sebeit. Jézus úgy fog visszatérni, hogy Szent Sebeiből fénysugár fog áradni felétek és az egész világra. Ez a fénysugár fogja begyógyítani a ti sebeiteket, amelyeket a világban kaptatok.” Kéri a Szűzanya: akár fizikailag – akár lelkileg -, járjátok körbe az engesztelő imával a Szentháromság hegynek a három pontját. Sok lelket menthettek meg ezzel az imával.
“Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál tudatosítsátok: Jézus bennetek van! Engeszteljetek azokért – Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérével – akik Jézust nem veszik észre, nem értékelik önmagukban.
Az Egység Keresztjénél tudatosítsátok: Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Engeszteljetek azokért – A fatimai imával és a Szentháromság rózsafüzérével – akik nem hisznek ebben, nem imádják Őt.
Szeplőtelen Szívem kápolnájánál tudatosítsátok: Jézus jelen van az embertársaitokban is. Engeszteljetek azokért – a betegek imájával és a medjugorjei rózsafüzérrel – akik nem veszik észre, nem értékelik, megbántják Jézust… embertársaikban.
Ezt a három feladatot tudni és tenni kell. Így készüljetek Jézus visszajövetelére.”
A Szűzanya még a következőket is mondta: “Az utolsó időkben, minden bűnös gyermekem fülébe súgom, könnyes szemmel, könyörgő szavakkal: ne féljetek Szent Fiam visszajövetelétől! Ő nem azért jön, hogy elitéljen, hanem azért, hogy megmentsen titeket. Ha bűnbánatot tartotok, megmenekültök a Gonosztól. Értetek síró Édesanyátok szavára, induljon bűnbánatra a szívetek. Azt akarom, hogy Jézus bűnbocsátó Irgalmas Szívén találjátok meg a szívbékét és az örömet. Kérlek benneteket segítsetek Nekünk, hogy az Általunk kért engesztelési forma elterjedjen mindenhol. Ezáltal enyhíthetitek vagy teljesen el is törölhetitek a büntetést, ami a világra vár. Vegyétek komolyan ezt a mentőövet, amit Isten, Végtelen Irgalmában, felkínál az emberiségnek. Elvárom legalább tőletek, hogy higgyétek el, tegyétek meg és adjátok tovább kéréseimet. A Szentháromság teljessége és Édesanyai áldásom töltsön el titeket.”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. február elsővasárnapján
Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged a legjobban? A válasz nem maradt el:
“Tetszenek nekem ‘Jézus Öt Szent Sebe’ engesztelő közösségetek imái és szenvedéseitek felajánlásai. Ha így, közösségben engeszteltek Engem igazságos haragom miatt, reménykedhettek, hogy kiengesztelődök az emberiséggel. Örülök annak is, hogy nemcsak önmagatokban és az Oltáriszentségben akarjátok felismerni Jézust, hanem embertársaitokban is. Tudjátok meg, hogy a világnak szüksége van a ti szeretetteljes szolgálatotokra, hogy így felmelegítsétek a megfagyott szíveket. Így, a bűnösök is rájönnek arra, hogy van Istenük, aki szereti őket is és visszatérnek Hozzám. Minden gyermekemet, akik abban fáradoznak, hogy Engem, mennyei Atyjukat, minél jobban megismerjenek és megszeressenek az emberek, azok életét, munkájukat, családjukat,… megáldom, hogy bő termést hozzanak az örökkévalóság számára. Úgy viszonozzátok Atya-i szeretetemet, hogy keressétek és tegyétek Szent Akaratomat és konkrét tettekkel mondjátok ki: ‘Íme, itt vagyok Istenem, hogy akaratodat megtegyem!’ Szeretetteljes Atya-i áldásom kísérjen benneteket!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében
“D. Cecíliának hívnak, 41 éves, férjezett vagyok, 2 gyermekünk van. Házi orvosként dolgozom egy községben, Nagyváradtól 25 km-re. Voltam elsőáldozó, szüleimmel rendszeresen jártunk a templomba. Mivel, férjemmel együtt, jobban meg akartuk Istent ismerni, beiratkoztunk a levelező Teológiára. Medjugorjéban, a Szűzanya elvezetett Szent Fiához, Ő pedig a mennyei Atyához. Öt évvel ezelőtt kerültem az engesztelő közösségbe. Ott, azonnal megéreztem: ez az én utam! A tanítások által, változás, fejlődés indult el a lelki életemben. Örömmel mondhatom: megtaláltam az élő Jézust! Az Eucharisztikus Jézust kimondhatatlanul megszerettem! A közösség által megszerettem a Szentírást is, az élő Jézus élő Igéit, Aki választ ad a kérdéseimre.
Hogyan viszonyulok, mint keresztény orvos a betegeimhez? Az a meggyőződésem, hogy a keresztény orvos, elsősorban a beteg testének gyógyításával kell foglalkozzon a legjobb tudása szerint! Ott, ahol látja, hogy a gyógyszerek nem használnak, a keresztény orvos ‘lelki orvosságokat’ ajánlhat. Én a betegeimet: türelmesen meghallgatom, szolgálom és lelkiismeretesen kezelem őket. Jézust akarom látni mindenkiben. Tudom, hogy a beteg Isten Akarata szerint gyógyul meg! Úgy tapasztalom, sok betegséget azért kapunk, hogy megtisztuljunk a bűneinktől és felkészüljünk az Úr Jézussal való találkozásra. Minden nap Isten áldását kérem: a munkatársaimra, betegeimre és az egész községre. Tudom, hogy a fizikai gyógyulásnak a lelki gyógyulás az előfeltétele. Tanácsokat is adok betegeimnek: kereszteljék meg a gyereküket, rendezzék a házasságukat, lebeszélem őket az abortuszról,… A gyógyíthatatlan betegeimet Isten felé, a templomba, a papokhoz irányítom. Hála Istennek, a lelkivezetőimnek és lelkitársaimnak, akik segítségével ‘fénnyé’ változhatunk ebben a sötét világban.
Jelmondatom: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam szegény bűnösön!’ ”
“B. Simonának hívnak. Nagyváradon vagyok orvos. Drága családom van. Tengerész tiszt a férjem és két gyermekünk van. 40 évi keresés után mondtam ‘Igent’ Istennek. Az elsőszombatokon ismertem meg Jézust, aki szeret engem is, úgy ahogy vagyok. Attól kezdve mondom: ‘Szólj Uram, mert hallja a Te szolgálód.’ Isten útján, mögöttem bezárult egy ajtó és előttem kinyílt egy másik ajtó, amelyen bejött a ‘Fény’.
Az életemben sok ajándékot kaptam, mindenem megvolt és mégsem volt semmim, Isten nélkül. Az Égiek segítségével leszálltam a képzelt magasságomból és Istent tettem az első helyre. Fokozatosan lemondtam mindenről, ami visszatartott Jézus követésében. Bízok a kegyelem mannájában, amelyet minden nap megad az Úr. Minden szentmisében Isten kezébe, a paténára és a kehelybe teszem az életemet. Amikor súlyosan megbetegedtem, elhittem azt, hogy az egyetlen megoldás, a gyógyulásom Istennél van. Amikor megtapasztaltam a csodát Jézus és Mária által, azt írtam a naplómba: ‘Újjászülettem, könnyűnek érzem magam, lebegek, a lelkem tele van Szentlélekkel, boldog vagyok, erőt kaptam, látom az életem értelmét!’
Láttam, hogy Isten mindig mellettem volt! Hálából a teljes gyógyulásom után az életem: imádság, böjt, felajánlás,… A szentáldozás minden napomnak a csúcspontja. Új órarendet állítottam fel magamnak, amelyben minden nap helyet és időt adok Istennek. A rendelőmben, a betegeim lelkéből indulok el a beteg testük gyógyítása felé. Kérem a Szűzanyát, segítsen, hogy minden nap jó eszköze legyek. Betegeimnek bátran ajánlom: az imádságot, a templomot, a szentgyónást,… hogy így megkönnyebbülve, a rossztól megszabadulva, meggyógyuljanak. Meggyőződésem, a legtöbb betegség oka: a bűneink, a túlzásaink, a lelkünk elhanyagolása… és csak nagyon kevés része szervi eredetű. Hiszem azt is, a gyógyíthatatlan betegségekre is van megoldás a Mindenható Istennél. Minden betegség véső Isten kezében, amely által Jézus képmását formálja ki lelkünk kövében.
Jelmondatom: ‘Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged!’ ”
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Márciusban: a szenvedélybetegek megtéréséért, megszabadulásáért, meggyógyulásáért imádkozunk. Hamvazószerdától (március 1) – Húsvétig (április 16) az Égiek meghívnak, hogy mondjunk le teljesen a húsról és a szeszes italról. Ezáltal is sürgetjük Jézus visszatérését a Földre. A kilencedben (1-9) és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken, délig teljes böjt ajánlott. Konkrét feladatunk: Húsvétig végezzünk egy alapos szentgyónást! Márciusban: Szent Lukács evangéliumát olvassuk és éljük. Februári házi feladat:
“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY MINDEN NAP TUDATOSÍTSAM A TE ISTENI JELENLÉTEDET: ÖNMAGAMBAN, AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS A FELEBARÁTAIMBAN.”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. február 2-3-4.

 
24. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanításaiból az ellenségszeretetet. (Lk. 6, 27-38)
Havi mottó: “Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!”
Közös imaszándék: a betegekért ajánljuk fel engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten rájuk vonatkozó Akaratát, legyen az akár: gyógyulás; tisztító-engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre!!
Konkrét feladatunk: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a magunk és a családunk testi egészségére!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a Mindenható, mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Kitartó vagy-e: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedések felajánlásában? Hallgatsz-e a Gonosz kísértéseire? Isten Jelenlétét felfedezted-e a lelkiismereted szavában, aki azt mondja: tedd a jót és kerüld a rosszat? Az Úr Jézus a Te szívedben felfeszítve él-e bűneid miatt vagy feltámadva bűnbánatod által? Tudod-e azt, hogy csak egy ítélet van: ha te elítéled a bűneidet Isten már nem fog elítélni? Az Egység Anyjára hallgatva, az egység építője vagy-e a családodban? Vállalsz-e péntekenként éjszakai imavirrasztást, azért, hogy a Mindenható Isten helyreállítsa a természet rendjét? Hiszed-e azt, ha te megváltozol, a környezeted is meg fog változni? Az elmúlt hónapban a családoddal az Urat szolgáltátok-e?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. február elsőpéntekére
“Most, megmagyarázom nektek, hogyan értsétek és éljétek a havi mottót: ‘Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!’ Amikor Én, mint Istenember a Földön éltem, Júdás áruló csókja után, a főpapok szolgái elfogtak Engem. Akkor, Péter apostol haragjában kardot rántott és levágta az egyik szolga fülét. Én visszatéve, meggyógyítottam azt. Péter apostolnak akkor azt mondtam: ,Tedd vissza a hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot ragad, kard által vész el!’ Most újra azt mondom nektek, az utolsó időben vagytok!
Tőletek is azt várom, hogy azt tegyétek, amit Én tettem a Földön! A Gonosz azon munkálkodik, hogy elszakítson titeket Tőlem! Ha e havi mottót jól élitek meg, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek! Nézzetek körül a világban, az időjárás megváltozott: ahol hideg kellene legyen ott meleg van és fordítva! Tudnotok kell, ez még csak a kezdet! Számíthattok ezután is a természet visszavágására, azért, mert az emberek, önző akaratuk szerint kihasználták azt. Ne felejtsétek el: Én a megtérő bűnösnek mindig megbocsátok, az emberek ritkán, de a tönkretett természet soha nem bocsát meg!!!
Mennyei Atyám, már nem nézheti tovább, hogy az ember egészen tönkre tegye a természetet és önmagát. Ezért közbe fog lépni! Készüljetek fel a jövőben a próbatételekre! Azok részéről fog támadás érni benneteket, akik a legközelebb vannak hozzátok. Ha megtanultok jót tenni azokkal is, akik nektek rosszat tesznek, akkor előbb-utóbb megtapasztaljátok az ártó emberek megtérését és azok segítőitek fognak lenni a Felém vezető úton! Meglátjátok, ha kéritek a Segítségemet, akkor képesek lesztek a rosszat jóval legyőzni! Megáldalak benneteket az ellenségszeretet lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. február elsőszombatjára “Kedves, kicsi Gyermekeim! Akik hallottátok az elmúlt hónapban a tanításomat és aszerint éltetek, okosan cselekedtetek. A Szentháromság hegyén, azért adtam nektek bőségesen tanításokat, hogy felkészítselek benneteket az utolsó időre.
Ti, akik a Földön éltek, mindannyian az Én Gyermekeim vagytok! Én, mint Égi Édesanyátok, megkérdezem tőletek: tudjátok-e azt, hogy a közeljövőben mire számíthattok? Most, képzeljétek el, hogy eddig még soha nem látott ‘Nagy Hajó’ nyitott ajtaja előtt álltok. Ez egy ‘Nagy, Szellemi Hajó’, a ‘Remény és az Egység Hajója’! Ez a ‘Nagy Hajó’ hamarosan kifut a ‘Nagy Vizekre’ és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a ‘Nagy Vihartól’, amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a ‘Nagy Hajóra’, amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy ‘Biztos Cél’ felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplőtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy ‘Új Világ’ lesz, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkező ember testvérként fogja szeretni az embertársát. Akkor ‘Új Időszámítás, Új Korszak’ fog elkezdődni a Földön! Ekkor lesz Szent Fiam Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek a diadala!!!
Megkérdezhetitek: vajon kik szállhatnak fel arra a ‘Nagy, Szellemi Hajóra’? Mindazok, akik bűnbánatot tartanak; akik megtartják Isten Törvényeit; akik kibékülnek Istennel, önmagukkal és felebarátaikkal! Arról fognak megismerni benneteket az emberek, hogy Hozzánk tartoztok, ha jót tesztek még azokkal is, akik veletek rosszat tettek! Ha ezt megélitek, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek!
Először azokat kérem, hogy szálljanak fel a ‘Nagy Hajóra’, akiket összegyűjtöttem Szent Péter apostol Akoljába! Ezek közül, csak azoknak van a ‘Nagy Hajón’ a helyük, akik elfogadják a legénység szerepét és szolgálni fogják azokat a testvéreket, akik utánuk fognak arra felszállni! Azután azok is felszállnak a ‘Nagy Hajóra’, akik szívből megbánták, hogy eddig megtagadtak Engem és minden égi segítséget!
Ezután az Isten küld az Égből egy ‘Nagy Figyelmeztetést’! Isten Fényében, mindenki úgy fogja látni önmagát, ahogy Isten előtt van! Ez lesz Isten részéről a ‘Legnagyobb Segítség’ az emberiség megmentésére! Ezután a ‘Rendkívüli Esemény’ után, olyanok is felszállnak – bűnbánatuk által – a ‘Nagy Hajóra’, akik addig egy közösséghez se tartoztak! Ezután a ‘Nagy Hajó Ajtaja’ bezárul és azokkal az emberekkel, akik felszálltak rá kifut a ‘Nagy Vizekre’! A Szentlélek ereje és Fénye fogja vezetni a ‘Biztos Cél’ felé! Én ezt a ‘Nagy Hajót’ betakarom Édesanyai Palástommal! Így védem meg az ellenség támadásaitól!
Addig, számíthattok arra, hogy azok részéről fog támadás érni benneteket, akik nem akarnak felszállni a ‘Nagy Hajóra’! Tudnotok kell ‘Jézus Kisded Nyáját’ a pokol hatalmas erői sem fogják tudni elpusztítani. Most újra kérlek benneteket, drága Gyermekeim, ne tagadjatok meg még egyszer Bennünket, mert Nélkülünk árvák fogtok maradni!!! Előre megmondom nektek, ha ebben az utolsó időben sem hallgattok Rám, akkor ‘egy idő után’ már nem fogok tudni rajtatok segíteni!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2007. február elsővasárnapjára Drága, jó mennyei Atyám! Mi, kicsi engesztelő gyermekeid, ezután is szeretnénk megörvendeztetni Téged! Ma is várjuk a Te útmutatásaidat, hogy aszerint éljünk!
A mennyei Atya válasza: “Tudjátok-e, hogy mit kérek tőletek? Akik rosszat tesznek nektek, ti jót tegyetek viszonzásul! Így ismernek fel Engem bennetek és azt, hogy az Én gyermekeim vagytok! Ha elfogadtok Engem Teremtő Atyátoknak és hisztek Bennem, örömömre vagytok. Az az idő, amely ezután fog következni, az a szétválasztás ideje lesz! ‘Mondom nektek: azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt fog őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.’ Tudjátok-e miért van az, ha valami nem úgy történik veletek és nem akkor, amikor ti akarjátok, azonnal felháborodtok és a Gonosz oldalára akartok állni? Azért, mert nektek a széles úton könnyebb járni, mint a keskeny úton! Valószínű tudjátok, a versenyzőknek az utolsó méterek a legnehezebbek a célbajutás előtt! Bátorítalak benneteket, most ne lankadjatok el, még néhány méter van hátra és ha mindvégig kitartotok, tietek lesz a győzelem!
Már nem nézhetem tovább azt, hogy az enyéim felkiáltsanak Hozzám az Égbe, a gonosz emberek támadásai miatt! Megelégeltem a várakozást!!! Tudnotok kell, eddig azért vártam, hogy minél több ember térjen meg! Most azt mondom nektek: jövök hozzátok Fiammal és Lelkem kiáradása által! Enyéim meg fogják tapasztalni ‘Nagy Szeretetemet’ és az ellenségeim ‘Nagy Igazságosságomat’. Lehajlok egészen hozzátok Szentháromságos Egy Istenségemben, Személy szerint is és meg fogtok látni Engem! Akkor fog kétfelé válni az emberiség: Velem vagy Ellenem! Gondolkozzatok el mindazokon, amit mondtam nektek, amíg van időtök, mert hamarosan ‘a ti időtök’ véget ér! ‘Új Idő, Új Világ, Új Időszámítás’ fog elkezdődni Velem a Földön. Ezt ígértem meg azoknak, akik mindvégig kitartanak Mellettem! Kérlek benneteket: győzzétek le jóval a rosszat, hogy mindörökké Velem maradhassatok! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Nevem Bálint Éva, 59 éves, református vallású vagyok. Nagyfaluban lakom, a Szentháromság hegyétől negyvenöt percnyi járásra. Felekezetileg vegyes házasságban élek: a férjem és a gyerekeink katolikus vallásúak. Férjemet gyakran elkísérem a vasárnapi szentmisére, mert a katolikus vallásban megkapom azt, amit mindig hiányoltam a református vallásból: a Szűzanya tiszteletet. A Szentháromság hegyén még ennél is többet kapok: a Szűzanya üzeneteit is meghallgathatom.
2003-tól tagja vagyok az Engesztelő Imaközösségnek. Az itt hallott tanítások, a közös ima ereje elsősorban védettséget és végtelen kegyelmet jelentenek számomra a mindennapokban. Az elmúlt év novemberében Isten egy nagy megpróbáltatást engedett meg az életemben. Agydaganattal diagnosztizáltak, majd sürgősségi esetként meg is műtöttek. A Szentháromság hegyén kapott védettséget és kegyelmet végig éreztem betegségem ideje alatt. Ismeretlen emberek önzetlen szeretetből segítettek: vért adtak, gyógyszert szállítottak. A műtéttől nagyon féltem, de vállaltam, mert már a kóma kóros tünetei jelentkeztek. Sok választásom tehát nem volt: vagy megműtenek, amivel vállalom a féloldali bénulás biztos kockázatát vagy napokon belül meghalok. Mielőtt a műtőbe bevittek volna, arra kértem családomat, hogy a “Most segíts meg Mária…” kezdetű imát mondják el értem.
Kisebbik lányom SMS-ben és telefonon ugyanerre kérte a távolabbi rokonokat, barátokat is. Sok család, gyerekeikkel együtt, egymás kezét fogva imádkozott értem azokban a nehéz percekben. Másfél órás műtét után az intenzív osztályon ébredtem fel. Családommal együtt boldogan tapasztaltam, hogy a várható bénulás nem következett be. Ekkor valóságos csoda történt velem: a kórterem ablakának bal sarkából egy erős, szikrázó napsugár borította be az arcomat. Éreztem, hogy a Szűzanya velem van, megsimogat, valósággal megjelöl engem. A férjem éppen ekkor kérdezte: “Tudod milyen nap van ma? Szombat – válaszoltam – a Szűzanya napja”. A férjem ekkor többször megismételte, hogy isteni csoda történt velem, hiszen szerencsésen túléltem a műtétet és a bénulás nem következett be. Olyan örömet éreztem szívemben, hogy feltettem magamban a kérdést: miért éppen én vagyok az a szerencsés kiválasztott, akivel ez a csoda történt? Szerettem volna ezt az örömöt másokkal is megosztani, de a családomon kívül senki még csak meg sem hallgatott, nem hogy elhitte volna.
Amikor másnap kezelő orvosom belépett a kórterembe és állapotomat felmérte, ezeket a szavakat mondta: “Ez az a csoda, a természet csodája, amit az orvos sem láthat előre”. Ezzel én is egyetértettem, de tudtam, hogy ezt a csodát nem a természetnek, hanem a Gondviselő Istennek köszönhetem. Emlékszem, műtét után, semmi fájdalmat nem éreztem, csak végtelen erőt.
Olyan rohamosan épültem fel, hogy megkérdeztem az orvostól, milyen mértékben és meddig kell kímélnem magam. Bebizonyosodott, hogy itt, a Szentháromság hegyén kapott kegyelem végigkísért egész betegségem ideje alatt. Hiszem, hogy a Szűzanya végig mellettem volt. Tizenkét napi kórházi tartózkodásom alatt rajtam kívül négy beteget műtöttek meg agydaganattal, de sajnos mindegyikük részben, vagy teljesen lebénult. A szövettani vizsgálat során megállapították, hogy daganatom rosszindulatú. A műtét után sugárterápiára jártam, most kemoterápia kezelést folytatok. Minden emberi segítséget megkaptam és megkapok a mai napig, de minden segítségen túl, hiszem, hogy az ima és főleg a közösségi ima ereje gyakorolja a legnagyobb gyógyító hatást rám. Köszönöm az engesztelő közösség minden tagjának, hogy mindvégig imádkoztak a gyógyulásomért. Hiszem, hogy a közös engesztelő ima erőt ad, hogy Isten segítségével leküzdjem a betegségemet vagy megbékélt szívvel fogadjam el Isten akaratát!
Jelmondatom: “Istenem, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
 
Klein Hajnal-Anna vagyok! Hargita megyében, Zetelakán születtem, 1947. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Gyerekkoromban, szüleim evilági elfoglaltsága miatt elszoktam a templomtól. Azokat az ateista tanításokat, amelyekben részesítettek az iskolában, nagyon komolyan vettem. Távol a szüleimtől, idegenek és hitetlenek között, elszakadva éltem az Egyháztól.
18 éves koromban olvastam egy könyvet: “Biblia hivőknek és hitetleneknek”. Ezután elkezdődtek a súlyosabb bűnök az életemben, amelyeknek a rossz következményeit a mai napig viselem. 25 éves voltam, amikor az Úr Jézus megelégelte a tévelygéseimet és egy rémálom által bizonyosságot szereztem a túlvilágról. Felébredve, elkezdtem imádkozni, ami kb. 10 évig kimaradt. Ezután, nemsokára férjhez mentem. Ez nagyon fontos volt megtérésem szempontjából! A férjem családja nagyon vallásos volt. Az esküvőnk alkalmával elvégeztem a szentgyónásomat, sok év után. Anyósom, akit nagyon szerettem, 20 km-ről jött Bukarestbe, hogy elvigyen a vasárnapi szentmisére. Így, lassan, fokozatosan ismertem meg Isten Szeretetét! Nagybányára költözve (1983) felgyorsult a hitben való megerősödésem. A sok szenvedés, amelyeken átmentem, hozzájárult a lelki fejlődésemhez. A Szűzanya, a “Szeretetláng lelkiségen” keresztül is folyamatosan dolgozott a szívemben. A Csíksomlyó-i Szűzanya közbenjárására kaptunk az Úrtól egy gyermeket! Medjugorjéban vásároltam egy Szűzanya szobrot és kértem, hogy a meghalt édesanyám helyett Ő legyen az Édesanyám! Rájöttem arra, hogy szükségem van konkrét lelki vezetésre, amelyet Érsemjénben és Nagyfaluban megtaláltam. Bárhol megfordultam, seholse éreztem annyi kegyelmet, mint Nagyfaluban. Éreztem, hogy ettől a Szent Helytől soha nem fogok tudni megválni.
Csoportommal együtt rendszeresen járunk az engesztelő imaprogramokra. A Szentháromság hegy egy különleges hely, ahol a Szentháromság és a Szűzanya tanítanak; ahol megtapasztaljuk a Mennyországot a Földön. Én minden nap a szívembe hordom a Szentháromság hegyét és az egész engesztelő közösséget!
Én hiszem azt, hogy a Szűzanya tisztelete által nagyon közel kerülök az Úr Jézushoz és eljuthatok a tökéletességre! Elmondhatom, a keskeny úton, amelyen járok, én vagyok a világ egyik legboldogabb Asszonya!!!
Jelmondatom: “Jézusom, mindenem a Tiéd, Szűz Mária Szent Szívén keresztül!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés márciusra
Közös imaszándék lesz: az engesztelő imákat, minden nemzetért, különösen a saját nemzetünk megtéréséért ajánljuk fel!
Konkrét feladatunk lesz: minden reggel, fél hétkor, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat (reggeli ima; Úr Angyala; 1 tized rózsafüzér: Ki nekünk a Szentlelket elküldötte; Oltalmad alá futunk; Most segíts meg Mária!) ülve vagy térdelve végezzük el!
A böjti rend Húsvétig a mennyei Atya kérése szerint: Február 21-28 között, Március 10 – Április 8 között: Hétfőn – Szerdán – Pénteken: délig teljes böjt; hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk ezeken a napokon! Március 1-9 között (kilenced) délig teljes böjt, minden nap hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk. A böjti napokon a családi imára és beszélgetésre fordítsuk az időnket! Kivételek a böjtölésben: vasár- és ünnepnap valamint, ha meghívnak vendégségbe!
Februári házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY A TE NEVEDBEN AKARJAK MEGBOCSÁTANI MINDEN ELLENSÉGEMNEK, HOGY EZÁLTAL A LELKI SEBEIM BEGYÓGYÚLJANAK!”
a